Робоча програма навчальної дисципліни юридична психологія (шифр пп. 16) Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврСкачати 111.71 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір111.71 Kb.
#3499
ТипРобоча програма
Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

Кафедра теорії та методики практичної психології

ЗАТВЕРДЖУЮ”Перший проректор з навчальної

та науково-педагогічної роботи

______________О. А. Копусь

27 ” серпня 2015 р.


Робоча програма навчальної дисципліни

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(шифр ПП. 16)


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301 «Соціальні та політичні науки»

Напрям підготовки: 6.030102 «Психологія» *

Статус курсу: нормативний


Одеса – 2015 рік

Робоча програма «Юридична психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія»*, факультету психологічної освіти. – Одеса : ПНПУ, 2015 рік. - 22 с.

Розробник: Мельничук Ірина Валентинівна, доцент кафедри теорії та методики практичної психології Інституту психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, кандидат психологічних наук.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, протокол від «27» серпня 2015 року, №1.

Завідувач кафедри теорії

та методики практичної психології

Південноукраїнського національного

педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського

«27» серпня 2015 року _____________ О.Я. Чебикін

Схвалено науково-методичною комісією

Державного закладу «Південноукраїнський

національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського», протокол № 1

від «27» серпня 2015 року

Голово науково-методичної комісії ____________ О.А. Копусь

Вчений секретар науково-методичної ____________ Т.Ю. Осипова

комісії

«27» серпня 2015 року


© Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського, 2015 рік
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНайменування показників

Галузь знань,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

денна форма

навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

0301 «Соціальні та політичні науки»,

6.030102

"Психологія" *,

бакалавр

нормативний


Модулів - 2

Змістовних модулів – 5

Індивідуальне науково-дослідне завдання: творча робота (есе)

Загальна кількість годин - 90

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента - 2

Рік підготовки: 3-й

Семестр: 6-й

Лекції (теоретична підготовка): 36 год.

Практичні, семінарські: 18год.

Самостійна робота:

30 год.

Індивідуальна робота:6 год.

Вид контролю: залікРік підготовки:3

Семестр: 5,6-й

Лекції (теоретична підготовка): 8 год.

Практичні, семінарські: 4 год.

Самостійна робота:

70 год.

Індивідуальна робота:8 год.

Вид контролю: залік


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

- для денної форми навчання – 60 % : 40 %

- для заочної форми навчання – 13.3 % : 86.7 %
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма з курсу «Юридична психологія» відповідає навчальному плану підготовки студентів - психологів.


Вивчення курсу “Юридична психологія" обумовлено потребою у використанні психологічних знань у різноманітних ділянках практики, що привело до розвитку прикладних галузей психологічної науки, пов’язаних з такими сферами практичної діяльності, як юриспруденція, освіта, медицина, праця, управління, спорт, та інші.

Юридична психологія, як окрема психологічна дисципліна, має свої особливі завдання. Вона вивчає ті закономірності людської психіки, які пов’язані з участю людей в галузі суспільних відносин, що регулюються правом (правовідносини).


Курс «Юридичної психології» дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, необхідні студентам для проведення судово-психологічних експертиз різного напряму.
Курс «Юридична психологія » розрахований на студентів 3 курсу факультету психологічної освіти, напрям підготовки «Психологія» *.
Мета, завдання, значення курсу: ознайомлення з предметом, об’єктом, базовими категоріями, методологією юридичної психології, завданнями, принципами, формами й методами соціально – психологічного впливу на правову свідомість особистості, психологічними особливостями діяльності правознавця, правових взаємовідносин з людьми, поглибленого розуміння мотивів їх вчинків і поведінки, правового пізнання об'єктивної дійсності, оцінювання її та використання результатів в практичній юридичній діяльності; сформувати у студентів систему спеціальних знань у галузі сучасної юридичної психології, зі змістом дослідницької та практичної діяльності юридичних психологів у відповідності до вимог.

Важливими завданнями є набуття студентами спеціальних психологічних знань, їх трансформацію у практичну площину , вміння та формування в них психологічної стійкості до стресу, внутрішньої готовності до роботи з правопорушниками в потенційно небезпечних умовах сьогодення.
В результаті вивчення курсу студент повинен
Знати:

 • теоретичні основи юридичної психології та її професійної діяльності;

 • нормативно-правові документи діяльності психолога в юриспруденції;

 • особливості психологічного супроводу діяльності фахівців вказаної професійної групи;

 • формування умінь та навичок у студентів-бакалаврів підбирати методи, засоби, форми при вивченні цієї дисципліни,

 • забезпечувати розвиток їх творчих можливостей, здібностей;

 • засвоєння раціональної організації та розроблення ефективних систем правової діяльності і праці юристів та психологів;

 • забезпечення високого рівня правової культури, зміцнення правової основи держави, посилення боротьби з правопорушеннями і злочинами.
 • Вміти:

 • застосовувати знання психології правопорушної поведінки та діяльності;

 • організовувати психологічну допомогу дезадаптованим дітям та підліткам у спеціалізованих закладах;

 • виявляти психологічні особливості діяльності пенітенціарної системи;

 • аналізувати специфіку проведення експертизи в клініці;

 • виявляти причини виникнення” ситуації безпритульності”;

 • застосовувати психологію учасників розслідування та судового розгляду;

 • аналізувати психологічні механізми і етапи скоєння правопорушень;

 • психологічні особливості суб’єктів злочинності;

 • використовувати отримані в процесі засвоєння даного курсу знання у професійній діяльності майбутніх юристів та психологів;

 • визначити закономірності психологічних стосунків та поведінки людей в умовах права;

 • застосовувати психологічні засади розслідувань злочинів.


МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:

поточні опитування на семінарських та практичних заняттях, оцінка якості виконання практичних завдань, підсумкова творча робота (есе) або розробка тренінгового завдання. До підсумкового контрольного випробування допускаються слухачі, що прослухали лекційний курс, взяли активну участь у практичних заняттях і захистили творчу роботу із запропонованої теми.Питання до самоконтролю:


 1. Юридична психологія як самостійна наука.

 2. Історія розвитку юридичної психології.

 3. Методологічні основи юридичної психології.

 4. Предмет, завдання та структура юридичної психології.

 5. Методи юридичної психології.

 6. Нетрадиційні психологічні методи розкриття та розслідування злочину.

 7. Взаємозв’язок юридичної психології з іншими науками.

 8. Поняття особистості злочинця й типологія злочинців.

 9. Візуальна психодіагностика кримінальних ознак особистості.

 10. Соціально-демографічна характеристика особливостей злочинця.

 11. Психологія неповнолітніх злочинців.

 12. Психологічні особливості профілактики злочинства неповнолітніх.

 13. Психологія організованої злочинності.

 14. Причини і умови формування злочинної групи.

 15. Структура злочинної організації.

 16. Психологічна структура злочинного діяння.

 17. Результати злочинного діяння і її психологічні наслідки.

 18. Психологія огляду місця події.

 19. Психологія обшуку і виїмки.

 20. Психологія впізнання.

 21. Психологія очної ставки.

 22. Психологія слідчого експерименту.

 23. Психологія перевірки показів на місці.

 24. Психологія діагностики неправди та приховуваних обставин.

 25. Психологія викриття маскувань, хибного алібі та іншого

 26. Психологічні особливості судової діяльності (при розгляді кримінальних справ).

 27. Психологічні особливості судового допиту та психологічні основи полеміки в судовом процесі.

 28. Психологія судді.

 29. Психологія судових суперечок та винесення вироку.

 30. Предмет та завдання виправної психології.

 31. Психологія засудженного.

 32. Завдання і умови ресоціалізації .

 33. Психологічні аспекти організації життєдіяльності засуджених.

 34. Методи вивчення особистості засудженого і психологічного впливу на нього в процесі перевиховання.

 35. Використання психолога-консультанта у попередньому слідству.

 36. Судова-психологічна експертиза (мета, завдання та ін.)

 37. Судова-психологічна експертиза в кримінальному процесі.

 38. Судово-психологічна експертиза в цивільному та адміністративному процесі.

 39. Судово-психологічна експертиза емоційніх станів.

 40. Судово-психологічна експертиза потерпілих по ділу щодо сексуальних злочинів.

 41. Посмертна судово-психологічна експертиза.

 42. Позаекспертні форми використання фахівних познань психолога в кримінальному судочинстві.

Список літератури до курсу «Юридична психологія»

1.Алексеєва, В. О. Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю [Текст]. - К. : Шк. світ, 2009. - 120 с.

2.Бедь, В. В. Юридична психологія : Навч. посібник. - К. : Каравела, 2003. - 376 с.

3.Еникеев М. И. Юридическая психология. – М.: НОРМА-ИНФРА,1999.

4.Коновалова, В. О. Юридична психологія : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.. - К. : Ін Юре, 2005. - 424 с.

5.Коченовские чтения "Психология и право в современной России" [Текст] : сб. тезисов участников Всерос. конф. по юрид. психологии с междунар. участием. - М. : [МГППУ], 2010. - 286 с.

6.Мельничук, І. В. Юридична психологія [Текст] : метод. рекомендації. - О. : СВД Черкасов, 2008. - 54 с.

Допоміжна:


 1. Ахтирська Н.М. Судово-психологічна експертиза та використання її висновків у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 8.

 2. Бедь В.В., Малышев А.А. Социально-психологические аспекты юридической деятельности. – Ужгород, 2001.

 3. Бишевець О.В. До проблеми застосування психологічного впливу на досудовому слідстві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10.

 4. Бишевець О.В. Тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу, як засіб захисту прав громадян адвокатами // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 2.

 5. Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов.- СПб.- 2000.

 6. Васильев В.Л. Психолого- педагогические проблемы предупреждения терроризма \\ Труды СПб ЮИ ГП РФ. №2. - СПб.,2000.

 7. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. - М., 2000.

 8. Зелинский А.Ф. Криминальная психология: Учеб. Пособие для вузов.- К., 1999.

 9. Кудрявцев И.А. Судебно-психологическая экспертиза. –М.,1988.

 10. Пирожков В.Ф. Криминальная психология .: Кн. I. II. – М., 1998.

 11. Пирожков В.Ф.Законы преступного мира молодежи. – Тверь , 1994.

 12. Романов В. Юридическая психология.- М., 1998.

 13. Рущенко І.П. Соціологія злочинності.- Харків, 2001.

 14. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Учебник для вузов.- М., 1998.

 15. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – К., 2001.


Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Змістовий модуль №3

Змістовий модуль №4

Змістовий модуль №5

Сума балів
Теми змістовних модулівТ1

Т2

Т3


Т 4Т 5

Т6


Т7

Кількість балів
1-20

1-10

1-20

1-10

1-10

1-20

1-10

100


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS


Cума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано

82-89

B

добре

74-81

С

задовільно

64-73

D

60-63

E

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

не зараховано з обов`язковим повторним вивченням дисципліни

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> За новою програмою 8 клас чи існує справжнє кохання сьогодні? за твором Валентина Чемериса
2016 -> «Як зробити дитину успішною? Створення умов для успішної адаптації учнів 1,5 –х класів до соціуму та нових умов навчання»
2016 -> Мова жестів Зміст
2016 -> Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом Гимназии на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по учебным предметам
2016 -> Міністерство освіти І науки україни
2016 -> Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
2016 -> Аналіз державної політики у сфері національної безпеки і оборони України виконано групою експертів за підтримки Реанімаційного пакету реформ: Андрій Дацюк
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни «спецкурс. Теорія та практика арт-терпії» Напрям підготовки 030102 Психологія

Скачати 111.71 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка