Робоча програма навчальної дисципліни ввнзп 32 проблеми мотивації поведінки та діяльності людини перепідготовки спеціалістівСкачати 295.74 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір295.74 Kb.
#1133
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра психології


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи


____________ Патика Н.І.

“____” ____________________2012 р.Робоча програма навчальної дисципліни
ввнзп 3.32 проблеми мотивації

поведінки та діяльності людини

перепідготовки спеціалістів

галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»

спеціальності 7.03010201 «психологія»

Київ 2012
Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини» для студентів спеціальності 7.03010201 «Психологія»

Розробник програми кандидат психологічних наук, доцент Колесникова В.Ф.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол №12, від 20.12.2012 р.

Завідувач кафедри психології
Киричук О.В.


(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол №10 від 28.12. 2012 р.

Рецензенти:
Приходько Ю.О., доктор психологічних наук, професор Національного

педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова , Інститут педагогіки та психології


Шелест І.І., кандидат біологічних наук, доцент кафедри психології ІПК ДСЗУ.

Колесникова В.Ф. Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини. Робоча програма навчальної дисципліни. –К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. -2012. – 22 с.
©Колесникова В.Ф., 2012

©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 20121. Мета та завдання навчальної дисципліни:

  1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів адекватного уявлення про психологічні особливості мотиваційної сфери особистості, комунікативної компетентності у галузі мотиваційного менеджменту.
  1. Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:

 • природи та психологічної сутності мотивації;

 • джерел мотивації пізнавальної діяльності;

 • мотиваційної характеристики особистості;

 • експериментальних моделей мотивації досягнення;

 • вимірювання мотивів;

 • діагностування мотиваційних особливостей людини;

 • надавання рекомендацій щодо оптимального мотивування людини.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:


 • що таке потреба, мотив, мотивація і яку роль вони відіграють в поведінці;

 • як мотив пов’язаний із волею та цілями особистості;

 • яку роль в мотивації відіграють знання та емоції;

 • як проявляється мотивація особистості в діяльності організації;

 • як змінюється мотивація в процесі комунікації особистості і як мотивація впливає на розвиток особистості;

 • складові мотиваційної сфери особистості;

 • теорії мотивації;

 • способи оптимального мотивування.

Вміти:

 • складати психологічну характеристику мотиваційної сфери;

 • враховувати мотивацію поведінки особистості в роботі конкретного колективу;

 • впливати на формування конструктивної мотивації поведінки;

 • використовувати знання мотивації в процесі комунікації;

 • вирішувати проблеми мотивації в умовах конфлікту;

 • надавати рекомендації щодо оптимального мотивування особистості.

2. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 2

Галузь знань 0301 «Соціально-психологічні науки»

Вибіркова

Модулів - 2

Спеціальність 7.03010201 «Психологія»

Рік підготовки

Змістовних модулів - 2
1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

(контрольна робота)Семестр

Загальна кількість годин-60
2-й

Лекції

Тижневих годин для заочної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
6 год.

Практичні
2 год.

Семінарські
-

Самостійна робота
52 год.

Індивідуальні завдання:

(контрольна робота)Вид контролю: іспит3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Природа та психологічна сутність мотивації
Тема 1. Потреби, мотиви, цілі та воля в діяльності людини
Витоки волі. Потяги особистості. Боротьба мотивів та вольовий акт. Формування та розвиток вольових процесів. Цілеспрямування в діяльності людини. Природа потреб людини. Потреба як основа розвитку особистості. Потреби як внутрішній аспект мотивації. Цілі як зовнішній аспект мотивації. Усвідомлення цілей і зміна мотивів діяльності. А.Маслоу про два типи мотивації: переборення дефіциту та прагнення до розвитку. Установки та переконання. Свідомі та несвідомі цілі.
Тема 2. Мотивація у структурі активації особистості
Фактори активації. Види активації: стимулювання, маніпулювання, мотивування. 

Мотивація як ієрархізована структура мотивів. Мотивування (мотивація) як система дій щодо активації поведінки людини. Мотивування як пояснення людиною причин власної поведінки.


Тема 3. Мотиваційні теорії 
Проблеми мотивації в філософії ХУ - ХУІІ ст. Асоціаністське тлумачення мотивації. Інтроспективна психологія про мотиви поведінки. Неофрейдизм, екзистенціалізм та гуманізм про мотивацію як основу розвитку особистості. Теорії оптимальної активації. Діяльнісний підхід до мотивації поведінки. Мотивація у структурі вчинку. Боротьба мотивів і творчість.

Теорія самоактуалізації Маслоу. Реверсивна теорія Аптера. Двофакторна теорія Герцберга. Теорія зустрічних потреб МакКлелланда. Теорія неупередженості Адамса. Теорія підкріплення Скіннера. Теорія самоефективності Бандури. Теорія ключового і загального збудження Хебба. Диспозиційна теорія Оллпорта. Теорія когнітивного дисонансу Фестінгера. Теорія атрибуції Роттера. Теорія мотиваційного менеджменту Макрегора. Ситуаційна доповнюваність мотиваційних теорій.


Змістовий модуль ІІ. Мотиваційна характеристика особистості

Тема 4. Мотиваційні стратегії та спрямованість особистості

Мотиваційні тенденції: досягнення успіху та уникання неуспіху. Мотиваційні джерела за Барбуто, Сколл – цільова мотивація, парацільова, конформістська, долання виклику, моральна.

Складові спрямованості особистості. Типи спрямованості: особистісна, професійна, емоційна, смисложиттєва.
Тема 5. Мотивація і пізнання
Вплив пізнавальних процесів на мотивацію поведінки. Ідеал подвижництва, ідеал учіння. Теоретичне та дослідницьке пізнання світу. Мистецьке відтворення світу. Творчість як мотивація поведінки особистості. Потреба в пізнанні і страх пізнання. Ірраціональне пізнання як особливість діяльності творчої особи.
Тема 6. Мотивація і емоції
Позитивні та негативні впливи емоцій на поведінку. Емоційний вплив здійсненої мети. Стреси як фактор нездійснених потреб. Фрустрація, здоров’я, неврози. Емоції і ефективність діяльності. Фактор самоздійсненого передбачення. Можливості емоційного переключення.

Тема 7. Мотивація ділового спілкування

Типи мотивації ділового спілкування за Бітяновою. Мотиви критики. Модальності критики: дії, почуття, думки. Модель коучінгу щодо співвідношення “кваліфікація/бажання працювати” за Ландсбергом. Мотиваційні ефекти (феномени): “Пігмаліона”, Зейгарнік, Лісснер, резиґнації, автономізації мотиву, трансформації мотиву досягнення. Феномен макіавелізму. Трудоголізм та види працівників за типом виконання завдання: ті, які працюють ефективно, продуктивно та результативно.


Тема 8. Внутрішньоорганізована мотивація та самомотивування 
Основні фактори внутрішньої мотивації за Десі: потреба у самодетермінації та компетентності. Фактори виникнення чуття особистісної причинності та безпорадності. Характеристики внутрішньої мотивації за Климчуком. “Чуття потоку” за Чікзентміхалі. Взаємозв’язок мотиваційної кризи та чуття сенсовності життя. Характеристики сенсовності життя. Характеристики внутрішньої резигнації за Фаллером. Типи долання мотиваційної кризи – кризовий, деструктивний, трансформаційний. Показники “збалансованого ставлення” за Хайдером. Самоменеджмент: завдання та процес формування.

Мотиваційне поле як основа організаційної поведінки. Інтереси особи і інтереси організації. Фактори організаційної поведінки: адаптація, влада та підкорення, патерналізм. Мотивація персоналу організації. Система менеджменту і мотивація персоналу. Ефект зворотного зв’язку.


Тема 9. Системний підхід до мотивації
Стратегічна та тактична мотивація. Комбінаторна мотивація. Інтегральна мотивація. Координування мотивів особистості і мотивів організації. Принципи організації діяльності групи та колективу. Координація виконання трудових функцій, творчості та винагороди. Психологічний клімат колективу як показник задоволеності працею. Вплив матеріальних та моральних стимулів на мотивацію трудової діяльності.
Тема 10. Комунікація і проблеми мотивації
Конфлікти як зіткнення мотивів в організації. Суть конфлікту, етапи розвитку конфлікту. Взаємовідносини і взаємовплив мотивів поведінки. Можливості зміни мотивів. Розв’язання конфліктів і врахування мотивів особистості. Етапи розв’язання конфліктів.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

заочна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Прак-тичні

Семі-нарські

СРС

Індивід.

робота

60

6

2

-

42

10


Змістовий модуль І. Природа та психологічна сутність мотивації


Тема 1. Потреби, мотиви, цілі та воля в діяльності людини


5

0,5

0,5

-

4

-

Тема 2. Мотивація у структурі активації особистості


3,5

0,5

-

-

3

-

Тема 3. Мотиваційні теорії 


5

0,5

0,5

-

4

-

Разом за змістовним модулем 1

13,5

1,5

1

-

11

-


Змістовий модуль ІІ. Мотиваційна характеристика особистості


Тема 4. Мотиваційні стратегії та спрямованість особистості


6

1

-

-

5

-

Тема 5. Мотвація і пізнання


4,5

0,5

-

-

4

-

Тема 6. Мотивація і емоції


4,5

0,5

-

-

4

-

Тема 7. Мотивація ділового спілкування


5,5

0,5

-

-

5

-

Тема 8. Внутрішньоорганізована мотивація та самомотивування


4,5

0,5

-

-

4

-

Тема 9. Системний підхід до мотивації


5,5

0,5

-

-

5

-

Тема 10. Комунікація і проблеми мотивації


6

1

1

-

4

-

Разом за змістовним модулем 2

36,5

4,5

1

-

31

-

Усього годин:

60

6

2

-

42

10


5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Потреби, мотиви, цілі та воля в діяльності людини
Практичне заняття:


 1. Потреби та мотиви діяльності.

 2. Мотиви та цілі особистості. Свідомі та несвідомі цілі.

 3. Вольові процеси та мотивація поведінки.
 • Підготувати матеріал для проведення тестування в організації по
  М. Рокичу.

 • Вивчити методику та підготувати матеріал для проведення аналізу “Виявлення усвідомленості різних компонентів мотиву”.


Література:

 1. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. І. – М., 1992,с.239 – 300.

 2. .Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000. – 512 с.

 3. Квинн Вирджиния Н. Прикладная психология. – СПб., 2000, с.213-245.

 4. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб., 2003. – 352 с.

 5. Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997. – 304 с.

 6. Основи психології: Підручник. / За заг. Ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.,1995 – с.231 – 299.

 7. Психология / Под общ. ред В.Н.Дружинина. – СПб., 2000, с.138 – 155.

 8. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов та ін. –К., 1999. – с.386 – 407.Тема 3. Мотиваційні теорії
Практичне заняття:


 1. Історичні концепції мотивації.

 2. Особливості теорії мотивації в різних психологічних школах.

 3. Теорія вчинку і мотивації в українській психології.
 • Розробити таблицю-схему з короткою характеристикою теорії мотивації.


Література:


 1. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 1, М., 1992,с. 239 – 300.

 2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000. – 512 с.

 3. Квинн Вирджиния Н. Прикладная психология. – СПб., 2000, с.213-245.

 4. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб., 2003. – 352 с.

 5. Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997. – 304 с.

 6. Основи психології: Підручник. / За заг. Рред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.,1995 – с.231 – 299.

 7. Психология / Под общ. ред. В.Н.Дружинина. – СПб., 2000, с.138 – 155.

 8. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов та ін. –К., 1999. – с.386 – 407.


Тема 10. Комунікація і проблеми мотивації


 1. Конфлікти як зіткнення мотивів.

 2. Етапи розв’язання конфліктів і мотивація.
 • Відпрацювання практичних завдань на теми: “Мистецтво критики”, “Критика і ви”.

 • Тренінгові вправи “Конструктивна поведінка в переговорах”, “Заперечення і відповіді на них”.

Література: [11, 17, 19, 21, 23].


 1. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М., 1999. – 224 с.

 2. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2000. – 368 с.

 3. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. - К., 1993.-384с.

 4. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О.

 5. Поведение в организации: Учебник. – М., 1999. – 220 с.

 6. Квинн Вирджиния Н. Прикладная психологи. – ПСб., 2000. – 560 с.

 7. Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту. – К., 1996. 172 с.

 8. Конфликтология. / Под ред. А.С.Кармина. –СПб., 1999. – 448 с.

 9. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. – К..1997.– 248с.

 10. Организационная психология. Хрестоматия. – Спб., 2000. – 512 с.

 11. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – Спб.,2000. – 528 с.

 12. Психология. Учебник для экономических вузов. / Под общ. ред. В.Н.Дружинина. – СПб., 2000. – 672 с.


6. САМОСТІЙНА РОБОТА
з/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годин

1

Тема 1. Потреби, мотиви, цілі та воля в діяльності людини
Вивчити потреби, мотиви, цілі в діяльності людини


4

2

Тема 2. Мотивація у структурі активації особистості
Вивчити роль мотивації в структурі активації особистості


3

3

Тема 3. Мотиваційні теорії 

Вивчити мотиваційні теорії
4

4

Тема 4. Мотиваційні стратегії та спрямованість особистості
Вивчити мотиваційні стратегії та спрямованість особистості


5

5

Тема 5. Мотивація і пізнання
Вивчити взаємозв’язок мотивації і пізнання


4

6

Тема 6. Мотивація і емоції
Вивчити взаємозв’язок мотивації і емоцій


4

7

Тема 7. Мотивація ділового спілкування
Вивчити типи мотивації ділового спілкування


5

8

Тема 8. Внутрішньоорганізована мотивація та самомотивування
Вивчити основні фактори внутрішньої мотивації


4

9

Тема 9. Системний підхід до мотивації
Вивчити системний підхід до мотивації


5

10

Тема 10. Комунікація і проблеми мотивації
Вивчити взаємозв’язок комунікації і мотивації


4

Разом

427. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

(контрольна робота для заочної форми навчання)


  1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.

  2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера

прізвища студента

Номера питань

А

П

1, 16

Б

Р

2, 17

В

С

3, 18

Г

Т

4, 19

Д

У

5, 20

Є

Ф

6, 21

Ж

Х

7, 22

З

Ц

8, 23

Й

Ч

9, 24

І

Ш

10, 25

К

Щ

11, 26

Л

Ю

12, 27

М

Я

13, 28

Н
14, 29

О
15, 30
  1. Контрольна робота з дисципліни «Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини» складається з двох теоретичних питань, що потребують поглибленої відповіді.

  2. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.

  3. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.

  4. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.

  2. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).

  3. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.


ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


  1. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:

Оцінка

ECTS

Оцінка

у національній шкалі

Бали


за ECTS

A ( відмінно)

5 (відмінно)

47 - 50


B (дуже добре)

4 (добре)

44 - 46


C (добре)

40 - 43


D (задовільно)

3 (задовільно)

35 - 39


E (достатньо)

30 - 34


FX (незадовільно) з можливістю повторного складання

2 (незадовільно)

18 - 29


F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням

1-17

  1. У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.

  2. Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


 1. Детермінація поведінки тварин та людини.

 2. Труднощі у вивченні мотивації та мотивів людини.

 3. Потреби як внутрішній збудник діяльності людини.

 4. Мотиви як сталі особливості особистості.

 5. Мотивація як процес.

 6. Позитивна та негативна мотивація.

 7. Раціональне та ірраціональне в мотивації поведінки.

 8. Внутрішні та зовнішні мотиви поведінки.

 9. Стимул – реакція і внутрішня мотивація поведінки.

 10. Цілеспрямування особистості і мотивація.

 11. Мотивація і вольовий акт.

 12. Теорії мотивації в різних психологічних школах.

 13. Рівень домагань і мотивація поведінки.

 14. Досягнення і мотивація.

 15. Інтереси і мотивація поведінки.

 16. Мотивація поведінки і рівень розвитку “Я”.

 17. Мотивація спілкування.

 18. Мотивація просоціальної поведінки.

 19. Мотивація антисоціальної поведінки.

 20. Мотиви суїцидальної поведінки.

 21. Мотивація і емоції.

 22. Мотивація агресивної поведінки.

 23. Мотивація до самореалізації і організаційна поведінка.

 24. Мотивація в управлінні персоналом.

 25. Творчий потенціал особистості і мотивація професійної діяльності.

 26. Мотивація до пізнання.

 27. Мотивація наукової діяльності.

 28. Мотивація в спорті.

 29. Конфлікти як фактор мотивації поведінки.

 30. Розв’язання конфліктів і проблеми мотивації поведінки.


8. Методи навчання.

В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються:

1. Теоретико-інформаційні методи навчання:


 • усне логічне цілісне викладення навчального матеріалу (лекція),

 • діалогічно побудоване усне викладення (бесіда),

 • пояснення, демонстрація.

2. Практико-операційні методи навчання (практичні роботи):

 • вправи,

 • рішення завдань.

3. Пошуково-творчі методи навчання (семінарські заняття):

 • аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових);

 • групове обговорення питання;

 • дискусії.

4. Методи самостійної роботи студентів:

 • читання (робота з підручником й іншими учбово-методичними посібниками);

 • конспектування,

 • рішення завдань і проблемних ситуацій;

 • творчі завдання.
 1. Методи контролю.

З метою підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності використовуються наступні заходи поточного контролю рівня знань:

- усні відповіді на семінарських та практичних заняттях;

- тестові форми контролю для визначення рівня залишкових знань;

- письмове оформлення лабораторних робіт;

- усний захист лабораторних робіт.

Модульний контроль рівня знань здійснюється за допомогою тестових завдань різного рівня складності.

Семестровий іспит проводиться в змішаній формі:

перша частина – тестові випробування;

друга частина – усна відповідь на питання.10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПоточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест

Сума

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Контрольна робота10

10

30

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10


5
510


Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).11. Методичне забезпечення:

навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Природа потреб людини.

 2. Потреби та мотиви діяльності.

 3. Потреби як внутрішній аспект мотивації.

 4. Мотивація як процес вибору мотиву поведінки.

 5. Цілі як зовнішній аспект мотивації.

 6. А.Маслоу про потреби і мотивацію поведінки. Історичні концепції мотивації.

 7. Гомеостаз і теорія активація особистості.

 8. Теорія оптимальної активації Йєркса – Додсона.

 9. Гуманістичні концепції мотивації поведінки особистості.

 10. Теорія вчинку і мотивації в українській психології.

 11. Боротьба мотивів і творчість.

 12. Мотивація прагнення до успіху.

 13. Мотивація запобігання невдач.

 14. Пізнання як мотив розвитку особистості.

 15. Раціональне та ірраціональне в мотивації.

 16. Емоції як активний фактор поведінки.

 17. Релізерний механізм і поведінка людини.

 18. Потреби та фрустрація.

 19. Стреси як фактор нездійснених потреб.

 20. Мотиваційне поле в організації.

 21. Особливості організаційної поведінки.

 22. Мотивація персоналу.

 23. Стратегія організації і мотивація персоналу.

 24. Системний підхід до мотивації поведінки.

 25. Стратегічна та тактична мотивація.

 26. Психологічний клімат колективу як фактор мотивації персоналу.

 27. Конфлікти і мотивація поведінки.

 28. Комунікація і проблеми мотивації.

 29. Можливості зміни мотивів в комунікації.

 30. Розв’язання конфліктів і врахування мотивів особистості.


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова

 1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. –СПб., 2000, -528 с.

 2. Бороздина Г.В. Психология делового общения. - М., 1999. –224 с.

 3. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. Т.1. – М., 1992.- 496 с.

 4. Дьячук Н.В. Психотехника. – М., 1997. – 368 с.

 5. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2000. – 368 с.

 6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000, 512 с.

 7. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. – К., 1996. 192 с.

 8. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций.-К.,1993. -384с.

 9. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Поведение в организации. - М., 1999. – 220 с.

 10. Квинн Вирджиния Н. Прикладная психология. –СПб.,2000. – 560 с.

 11. Кокурина И.Г. Методика изучения трудовой мотивации. –МГУ, 1990.-56 с.

 12. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. –М., 1992.-17 с.

 13. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. – К., 1997. – 248 с.

 14. Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента. – К., 1999. - 360 с.

 15. Майерс Д. Психология. –Мн., 2001. – 848 с.

 16. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., -1999. – 688 с.

 17. Мамонтов С.Ю. Страх. Практика преодоления. СПб., 2002. – 128 с.

 18. Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997. – 304 с.

 19. Маслоу А. Мотивация и личность. –СПб., 2003, 352 с.

 20. Основи психології: Підручник /За ред. О.В.Киричука,. В.А.Роменця. –К.,1995.-632 с.

 21. Организационная психология. Хрестоматия. / Сост.Л.В. Винокурова, И.И.Скрипюк. –СПб., 2000. – 512 с.

 22. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. –СПб., 2000. – 528 с.

 23. Психологія: Підручник. / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К., 1999. 558 с.

 24. Психология и психоанализ рекламы. Уч. Пособие. Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. –Самара, 2001.-752 с.

 25. Психология: Учебник для экономических вузов. /Под общ. ред. В.Н. Дружинина. –СПб., 2000. – 672 с.

 26. Психологические методы обретения здоровья: Хрестоматия . / Сост. К.В.Сельченок. – Мн., 2001. – 720 с.

 27. Робер М.-А.. Тильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988. – 256 с.

 28. Сидоренко Е. Мотивационный тренинг. – СПб., 2000. 234с.

 29. Управление персоналом: Учебник . /Под ред. Т. Ю.Базарова. –М., 1998. – 423 с.

 30. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб.,2000.–512 с.

 31. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации.- М., 1998. – 352 с.

 32. Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми. – К., 1999. – 400 с.


Допоміжна


 1. Кальницька К. Ревесивна теорія М. Аптера // Практична психологія та соціальна робота. – № 3. – 1998. – С. 36 – 38

 2. Климчук В. А. Тренинг внутренней мотивации. – СПБ.: Речь, 2005. – С. 24 – 35.

 3. Копець Л. В. Психологія особистості. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007

 4. Макклелланд Д. Мотивация человека. – СПб.: Питер, 2007. – C. 348 – 532.

 5. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2006. – С.

 6. Оллпорт Г. Становление личности. – М.: Смысл, 2002. – С.303 – 329.

 7. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – С. 424 – 439, 503 – 517.

 8. Занюк С. С. Психологія мотивації. – К.: Либідь, 2002. – С.98 – 110.

 9. Ландсберг М. Коучинг. Повышайте собственную эффективность, мотивируя и развивая тех, с кем вы работаете / пер. с англ. – М.: Изд-во Эксмо, 2004 (гл. 5,6,11,12)

 10. Оллпорт Г. Становление личности. – М.: Смысл, 2002. – С.303 – 329.

 11. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения. – СПб.: Речь, 2001. – С.17 – 23, 92 – 93 


14. Інформаційні ресурси


 1. www.flogiston.ru//libraru

 2. http://azps.ru

 3. www.philosophy.ru/.

 4. www.psych.uw.edy.pl.

 5. www.psychologia.

ЗМІСТ


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

32. Опис навчальної дисципліни

43. Програма навчальної дисципліни

54. Структура навчальної дисципліни


8


5. Теми семінарських занять

9

6. Самостійна робота


11
7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

128. Методи навчання

159. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення

15
16
1612. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань

1713. Рекомендована література

18Зміст

21

Навчально-методичне видання


Колесникова Валентина Федорівна
Робоча програма навчальної дисципліни

«Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини»

Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір О.О. Харченко

Підписано до друку ..................2012 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,6.

Тираж 20 прим. Зам. № _____

Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.

Тел./факс (044) 536-14-85


Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК №1805 від 25.05.2004.

Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 08 клінічна психологія галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»
medialibrary -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни пнпм. 05 Психологія організацій підготовки магістрів
medialibrary -> Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів
medialibrary -> 28 березня, м. Київ
medialibrary -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт магістрами спеціальності 03010201 «Психологія» Київ 2013

Скачати 295.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка