Робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 157.82 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір157.82 Kb.
#7262
ТипРобоча програма

Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

Кафедра психології

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Європейська кредитно-трансферна система

 Університет «КРОК», 2013 рік

Київ – 2013 рік


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Вікова психологія» є формування у студентів ґрунтовних знань про зміст і закономірності динаміки психічного розвитку індивіда протягом онтогенезу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вікова психологія» є: • формування в студентів ґрунтовних теоретичних знань про загальні закономірності, особливості виникнення і розвитку психічних процесів і властивостей у дітей, підлітків, юнаків, дорослих і зумовлену віком динаміку співвідношень між ними; причини та закономірності переходу від одного вікового періоду до наступного; становлення різних видів діяльності (гри, навчання, праці, спілкування); формування психічних якостей (вікових можливостей засвоєння знань) і властивостей (самосвідомості, спонукальної та емоційної сфер, характеру, здібностей) особистості;  

 • формування навичок емпіричного дослідження особливостей індивідуального розвитку психіки людини, вміння враховувати їх при організації навчально-виховної роботи в школі, психодіагностики та корекції відхилень від вікових нормативів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні закономірності психічного розвитку індивіда на різних етапах;

 • основні принципи і методи побудови досліджень у віковій психології;

 • основні критерії періодизації психічного розвитку;

 • особливості формування пізнавальних, емоційно-вольових процесів, особистості протягом онтогенезу;

вміти :

 • пояснювати різні аспекти психічного розвитку людини з позицій різних

концепцій з врахуванням вікової специфіки; • ставити перед собою науково-пізнавальну задачу та розв’язувати її, враховуючи якісні характеристики психологічного розвитку людини;

 • обґрунтовувати використання конкретних психодіагностичних, розвивальних та корекційних заходів з врахуванням вікових та індивідуальних відмінностей людини.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи вивчення вікової динаміки психічних феноменів.
Тема 1. Вікова психологія як наука.

Предмет вікової психології, основні завдання та категорії вікової психології. Зв’язок вікової психології з іншими науками. Принципи досліджень у віковій психології: принципи детермінізму, об’єктивності, єдності психіки і діяльності, розвитку. Класифікація методів вікової психології та специфіка їх застосування при вивченні вікових аспектів розвитку психіки. Характеристика емпіричних методів вікової психології: спостереження, анкетування, бесіда, інтерв’ю, вивчення продуктів діяльності, експеримент, психодіагностичні методики. Етапи проведення психологічного дослідження у віковій психології.


Тема 2. Історія розвитку вікової психології.

Передумови виникнення вікової психології, як самостійної науки: джерела вікової психології в античній філософії. Природничі основи розвитку вікової психології. Роль еволюційної теорії Ч. Дарвіна в розвитку вікової психології.

Розвиток вікової психології в працях зарубіжних авторів ХІХ початку ХХ ст. Біогенетичний підхід до розвитку психіки в онтогенезі (С. Холл, К. Бюллер, Е. Клапаред та інші). Соціогенетичний підхід у віковій психології (П. Жане, Дж. Уотсон, Дж. Дьюї, Е. Дюркгейм).

Новітні досягнення у віковій психології за рубежем (Ж. Піаже, А. Валлон, Дж. Брунер).

Розвиток вікової психології в дореволюційній Росії. Психологічна концепція К.Д. Ушинського. Вікова психологія після жовтневого перевороту 1917р. в Росії. Проблеми вікової психології в працях П.П. Блонського, Л.С. Виготського, Д.М. Узнадзе, С.Л.Рубінштейна, О.М. Леонтьєва, Г.С. Костюка, Л.І. Божович.

Дослідження в галузі вікової психології за кордоном (З. Фрейд, А. Фрейд, М. Бюллер, Е. Еріксон та інші).


Тема 3. Фактори і закономірності психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі.

Поняття про психічний розвиток. Основні ознаки розвитку. Співвідношення понять „розвиток”, „формування”, „становлення”. Основні закономірності розвитку з позицій діалектики.

Аналіз основних концепцій психічного розвитку.

Основні фактори психічного розвитку. Біологічні передумови психічного розвитку. Діяльність і спілкування як умови і засоби психічного розвитку.

Проблема співвідношення навчання і розвитку. Поняття про рівень актуального та зону найближчого розвитку дитини. Сензитивні періоди в розвитку дитини.
Тема 4. Періодизація вікового розвитку.

Поняття про вік. Принципи і критерії вікової періодизації. Соціальна ситуація розвитку, провідний вид діяльності та психічні новоутворення як критерії вікової періодизації. Стабільні та кризові періоди розвитку.

Стадії психосексуального розвитку за З.Фрейдом. Вікова періодизація Д.Б. Ельконіна. Стадії соціалізації за А.В. Петровським.

Нормальна і аномальна лінії розвитку в періодизації Е. Еріксона.


Змістовий модуль 2. Дитяча психологія .
Тема 5. Психічний розвиток немовляти.

Особливості психічного розвитку дитини в прентатальний період.

Процес пологів та його переживання дитиною. Причини кризи новонародженості. Вроджені безумовні рефлекси та їх роль в розвитку новонародженого. Первинний сенсорний розвиток новонародженого. Розвиток емоційної сфери. Комплекс пожвавлення як перша соціальна реакція немовляти.

Безпосередньо-емоційне спілкування немовляти з дорослими як провідний вид діяльності. Емоційна прив’язаність та етапи її становлення в немовлячий період. Якість емоційних стосунків немовляти з дорослим як фактор психічного розвитку. Госпіталізм. Оволодіння мовлення в немовлячий період. Сенсомоторний розвиток та виникнення наочно-дійового мислення в немовлячий період.Тема 6. Психологія раннього дитинства.

Особливості соціальної ситуації розвитку дитини в ранньому віці. Предметно-маніпулятивна діяльність як провідний вид діяльності в ранньому віці . Поняття про предметні та знаряддєві дії та їх вплив на психічний розвиток дитини раннього віку.. Перші ігри дітей.

Розумовий розвиток в ранньому віці. Розвиток мовлення. Активне та пасивне мовлення дитини раннього віку. Розвиток словникового запасу протягом раннього дитинства. Розвиток граматичної сторони мовлення. Розвиток сприймання та виникнення уявлень про властивості предметів. Зовнішні орієнтувальні дії. Внутрішнє перцептивне орієнтування. Особливості сприймання форми, величини, кольору предметів. Синкретичність дитячого сприймання. Пам'ять та уява і ранньому віці. Особливості розвитку наочно-дійового мислення в ранньому віці. Перші узагальнення дітей.

Передумови формування особистості в ранньому дитинстві Розвиток самосвідомості. Криза третього року життя: основні поведінкові прояви.


Тема 7. Розвиток особистості дошкільника.

Соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку. Сюжетно-рольова гра як провідний вид діяльності дошкільників. Структура розгорнутої форми ігрової діяльності. Етапи розвитку гри в дошкільному дитинстві.

Потреби дошкільників та формування мотивів поведінки. Супідрядність мотивів як новоутворення дошкільного віку.

Розвиток моральної сфери в дошкільний період. Формування перших етичних норм поведінки.

Емоційно-вольова сфера дошкільнят. Характеристика емоцій дошкільнят. Поява нових емоційних переживань. Причини дитячих заздрощів та брехні. Основні прояви вольової саморегуляції в дошкільному віці (вміння керувати власним тілом, сприйманням, пам’яттю

Розвиток самосвідомості в дошкільному віці та формування Я-концепції. Особливості афективної складової самосвідомості (самооцінки) дошкільнят. Формування статевої ідентичності в дошкільнят. Андрогінне виховання.


Тема 8. Розвиток пізнавальних процесів в дошкільному віці.

Основні тенденції розвитку мислення в дошкільному віці. Розвиток наочно-образного мислення. Формування основ словесно-логічного мислення. Розвиток уваги дитини дошкільного віку. Особливості пам’яті дошкільнят. Пізнавальна та емоційна уява дітей дошкільного віку, методи її діагностики.

Розвиток продуктивних видів діяльності в дошкільному віці: зображувальна та конструктивна діяльність. Психологічний зміст дитячих малюнків. Психологічна готовність до школи: аналіз основних компонентів. Методи діагностики психологічної готовності до школи.
Тема 9. Психологічний розвиток молодшого школяра.

Специфіка соціальної ситуації розвитку молодшого школяра.

Структура навчальної діяльності в молодшому віці: аналіз основних компонентів. Особливості мотивації учбової діяльності молодших школярів. Зовнішні та внутрішні мотиви учіння.

Розвиток пізнавальних процесів та інтересів молодших школярів. Особливості сприймання молодших школярів. Мимовільна та довільна пам'ять в молодшому шкільному віці. Механічне та осмислене запам’ятання. Особливості уваги молодших школярів (обсяг, стійкість, здатність до розподілу та переключення). Особливості мислення в молодшому шкільному віці (наочно образне та словесно-логічне мислення). Розвиток уяви в молодшому шкільному віці.

Розвиток особистості молодшого школяра. Засвоєння моральних норм і правил поведінки. Стадії морального розвитку за Л. Колбергом. Моральний реалізм та моральний релятивізм за Ж.Піаже.

Розвиток емоційно-вольової сфери молодших школярів. Особливості розвитку самосвідомості в молодшому віці.

Характеристика психічних новоутворень в молодшому шкільному віці.
Змістовий модуль 3. Психологія підліткового та раннього юнацького віку.
Тема 10. Психологічні особливості розвитку особистості в підлітковий період.

Характеристика соціальної ситуації розвитку підлітка. Прагнення до дорослості як базове новоутворення віку.

Розвиток пізнавальних процесів та інтересів підлітків: критичність мислення, рівень абстрагування, узагальнення, система прямих і зворотних логічних операцій. Егоцентризм підліткового мислення. Мотиви учбової діяльності. Мрії підлітка як специфічні прояви підліткової уяви.

Розвиток самосвідомості в підлітковий період. Формування статевої ідентичності. Криза підліткового віку.

Комунікативна діяльність в середньому шкільному віці. Інтимно- особистісне спілкування та його роль в особистісному розвитку підлітка. Проблема „важних підлітків”.

Основні психологічні новоутворення підліткового віку.


Тема 11. Психологічна характеристика юнацького віку.

Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці.

Формування статево-рольових цінностей і статево-рольового самовизначення юнаків і дівчат: співвідношення фемінності - маскулінності. Дружба і кохання в юнацькому віці.

Мотиви поведінки і ціннісні орієнтації в юності.

Психологічні особливості вибору майбутньої професії. Професійне самовизначення. Особливості навчально-професійної діяльності юнаків і дівчат.

Характеристика основних новоутворень юнацького віку.


Змістовний модуль 4. Психологічні особливості періоду дорослості.
Тема 12. Психологічна характеристика основних періодів дорослості.

Проблема вікової періодизації дорослих (періодизація Д.Б.Бромлей, Е.еріксона).

Психологічні особливості періоду ранньої дорослості. Проблематика „студентських років”.Нормативні кризи періоду.

Аналіз психологічних особливостей періоду середньої дорослості: особливості інтелектуальних функцій. Фазоспецифічні задачі періоду. Криза середини життя. Період «акме». Зрілість як стан і якість психічного розвитку людини: акмеологічний підхід.

Психологія похилого та старечого віку. Особливості інтелектуальних функцій в період пізньої дорослості. Криза похилого віку.
5. Теми семінарських занятьз/п


Назва теми

1

Вікова психологія як наука

2

Історія розвитку вікової психології

3


Фактори та закономірності психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі

4

Періодизація вікового розвитку

5

Психічний розвиток немовляти

6

Психологія раннього дитинства

7

Розвиток особистості дошкільника

8

Розвиток пізнавальних процесів в дошкільному віці

9

Психологічні особливості розвитку молодшого школяра

10

Психологічні особливості розвитку особистості в підлітковий період

11

Психологічна характеристика юнацького віку

12

Психологічна характеристика основних періодів дорослості


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

1

Вікова психологія як наука

2

Історія розвитку вікової психології

3


Фактори та закономірності психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі

4

Періодизація вікового розвитку

5

Психічний розвиток немовляти

6

Психологія раннього дитинства

7

Розвиток особистості дошкільника

8

Розвиток пізнавальних процесів в дошкільному віці

9

Психологічні особливості розвитку молодшого школяра

10

Психологічні особливості розвитку особистості в підлітковий період

11

Психологічна характеристика юнацького віку

12

Психологічна характеристика основних періодів дорослості


9. Індивідуальні завдання (заочна форма навчання)


У межах другого модуля студентам пропонується виконати індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) на тему: «Психодіагностика стану розвитку особистості діяча у молодшому шкільному (підлітковому, юнацькому) віці». Студенти, застосовуючи емпіричні методи, мають визначити стан розвитку мотиваційної (наявність пізнавальних інтересів, мотивів досягнення), пізнавальної (стан розвитку поняттєвого, дивергентного, творчого мислення, творчих умінь, рефлексії), соціальної (стан розвитку комунікативних умінь, вольових якостей) сфер особистості молодшого школяра (підлітка чи юнака): на вибір студента. На всю роботу відводиться 36 годин.10. Методи навчання

Навчальна стратегія ґрунтується на евристичному та діяльнісному підходах і спрямована на формування в студентів нових знань і їх практичне застосування. Передбачено проведення лекційних та семінарських занять, дискусій, самостійне вивчення літератури, офіційних документів, інших джерел.


11. Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення відокремлених за робочим навчальним планом модулів та дисципліни (семестровий контроль).

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:


 • перевірка конспекту першоджерел;

 • термінологічні диктанти (відповідно до тематичного словника);

 • реферати-доповіді (відеопрезентації);

 • усні відповіді;

 • перевірка виконання завдань, винесених на самостійне опрацювання студентів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми модульного (проміжного) контролю: • письмові модульні контрольні роботи (оцінюються результати виконання письмового тесту).

Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю: екзамен.

Разом з тим, використовується така форма підсумкового контролю як тест підсумкового контролю.
12. Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS.12.3. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)


13. Методичне забезпечення

Програма нормативної навчальної дисципліни «Вікова психологія», конспект лекцій, презентації лекцій, та завдання для підсумкового контролю знань.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник /О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.:Каравела, 2012. – 400 с.

 2. Дети и подростки: пихология развития / Д.Шэффер. – 6-е изд. – СПб.: Питер. 2003. – 976 с.

 3. Кулагина И.Ю. Возрастная психология / Развитие ребенка от рождения до 17 лет.- 5-е изд. - М. : Изд-во УРАО, 1999. – 175 с.

 4. Крайг Г. Психология развития.- СПб.: Питер,2000. – 992 с.

 5. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство. Отрочество. – М.: Академия, 1998.

 6. Немов Р.С. Психология. В 3 книгах. - Книга 2. - Психология образования.- М.: Владос, 2007. - 606 с.

 7. Психология подростка. Полное руководство / Под.общ.ред. А.А.Реана.- СПб., М.,2003.

 8. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. 
  Учебник. - М.: Российское педагогическое агентство. 1996, - 
  374 с. 

 9. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы.- М.,1998 – 128 с.

 10. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. Навчальний посібник. – 2-ге видання, доповнене. – Київ: Академвидав, 2011. – 368с.

 11. Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов: Сост. Л. М. Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна.— Издание 2-е, дополненное. М.: Институт практической психологии, 1996.—304 с

 12. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – М.: Гардарики, 2004.


Допоміжна

 1. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб: Питер,2003

 2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.- М., 1968.

 3. Венгер Л.А., Мухина В.С. Возрастная психология .- М., 1987.

 4. Выготский Л.С. Психология. – М.: Издательство ЭКСМО-ПРЕСС, - 2000

 5. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального исследования.- М.: Педагогика, 1986. – 274 с.

 6. Долинська О.В., Співак Л.М. Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія. Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2012. – 240 с.

 7. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней.- М.,1990. Леви В.И. Ваш нестандартный ребенок. – М.: ЦПП, 1992. – 225 с.

 8. Кле М. Психология подростка. Психосексуальное развитие - М.: Педагогика, 1991.

 9. Кон И.С Психология старшеклассника. –М.: 1985

 10. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка.- М.,Воронеж,1997. Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе. – М.: Просвещение, 1982. – 144 с.

 11. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы: Справочник практического психолога. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 896с.

 12. Психология младших школьников Под. ред. В.В. Давыдова.- М.,1990

 13. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6 – 7 лет. – М.: педагогика, 1992.

 14. Пиаже Ж. Избранные психологические труды.- М.,1969.

 15. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности. М.,1994.

 16. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ ст.- К.,1998.

 17. Степанов С. Психология в лицах. – М.: ЭКСКМО – Пресс. 2001. – 384 с.

 18. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии.- М.,1995.

 19. Фрейд З. Психоанализ детских неврозов.- М., Л.,1925.

 20. Чемберлен Д. Разум вашего новорожденного ребенка.// Перев. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2005.

 21. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко.- М.,1989.

 22. Эриксон Э. Детство и общество.- СПб, 1996.

 23. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996.

 24. Ярошевский М.Г. История психологии.- 3-е изд.- М.,1


15. Інформаційні ресурси


 1. Мухина B. Возрастная психология. Феноменология развития http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/muhina/
 2. . Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2011. – 376 с. Режим доступу до підручника http://pidruchniki.ws/18271207/psihologiya/dityacha_psihologiya_-_pavelkiv_rv

 3. . Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов: Сост. Л. М. Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна.— Издание 2-е, дополненное. М.: Институт практической психологии, 1996.—304 с.// режим доступу http://www.liveinternet.ru/users/redhead_queen/post217305345/
Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія університет «крок», 2013 рік київ 2013
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни зоопсихологія та порівняльна психологія європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Стадник В. А., 2013 рік
rpnd -> Дипломної освіти інститут Європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Програма навчальної дисципліни п 9 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності напрям підготовки
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент» напрям підготовки 030204 «Міжнародна інформація»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками

Скачати 157.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка