Робоча програма навчальної дисципліниСкачати 267.69 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір267.69 Kb.
#10313
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

«______»_______________ 2015 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОснови соціальної географії

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки _________6.040104 Географія____________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності _________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)


спеціалізації _____________________________________________

(назва спеціалізації)


факультету ___________геології, географії, рекреації і туризму__

(назва факультету)

Харків – 2015

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету геології, географії, рекреації і туризму

«_______» __________________ 2015 року, протокол №__

Розробник програми: к. геогр. н. К. Ю. Сегіда


Програму схвалено на засіданні кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Протокол № ___ від «____»________________ 2015 р.
Завідувач кафедри ____________________ (Нємець Л.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____»___________________ 2015 р.
Програму погоджено методичною комісією факультету геології, географії, рекреації і туризму

Протокол № ___ від «____» ________________2015 р.


Голова _________________ (Жемеров О.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____»________________2015 р.
Вступ
Програма навчальної дисципліни «Основи соціальної географії» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.040104 – Географія.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні основ соціальної географії як науки про територіальний аспект соціального розвитку в конкретних суспільно-історичних умовах на етапі переходу глобального соціуму до стійкого розвитку.

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

1. Теоретико-методологічні основи соціальної географії

2. Прикладні напрями дослідження соціальної географії


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є висвітлення основ соціальної географії, її становлення та розвиток в цілому в світі та, зокрема, в Україні, враховуючи її новий статус світоглядної дисципліни, яка одночасно має і значну практичну спрямованість.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є

- дати теоретичні знання та сформувати практичні навички щодо розуміння та дослідження територіальних відмінностей соціального розвитку як окремих соціальних груп, так і всього населення;

- показати можливості нового статусу соціальної географії, як науки, яка спроможна внести вагомий вклад у вирішення глобальних проблем сучасної цивілізації.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:- розуміння теоретичних основ формування та реалізації функцій соціальної географії як результату відображення нового соціального запиту суспільства; глобальні проблеми сучасного соціуму і можливості соціальної географії в їх вирішенні; особливості реалізації нових функцій соціальної географії, розуміти проблеми та завдання науки на сучасному етапі розвитку людства; закономірності появи, становлення та розвитку світової соціальної географії як науки про дослідження територіальних відмінностей соціального розвитку; основні етапи історичного розвитку світової та вітчизняної соціально-географічної думки; розвиток основних наукових шкіл соціальної географії в світі та в Україні; про еволюцію просторових процесів і форм організації життя людей та їх регіональних відмінностей; територіально-часові особливості формування менталітету соціуму в аспекті досліджень соціальної географії; глобальні соціальні проблеми людства та можливості соціальної географії досліджувати ці процеси в аспекті подолання глобальних проблем цивілізації та переходу до стійкого розвитку; зміст соціальних та соціально-географічних теорій, питань методології, методики та технології загальних та прикладних соціальних, соціально-географічних досліджень; методи інформаційного забезпечення соціально-географічних досліджень та методи аналізу емпіричних даних соціально-географічних досліджень; особливості формування глобального та регіональних соціумів, зокрема, відтворення населення і трудових ресурсів, особливостей територіальних спільнот людей та їх просторової організації, поведінки; особливості розвитку соціально-географічного процесу в Україні; особливості формування менталітету українського соціуму як основи переходу суспільства до стійкого розвитку; методику соціально-географічного дослідження менталітету соціуму;

- вміння аналізувати та досліджувати глобальні соціальні проблеми суспільства; розробляти структурні схеми управління соціально-географічним процесом через реалізацію нових функцій соціальної географії, пояснювати основні теоретичні аспекти соціальної географії, її завдання у зв’язку з новим соціальним запитом; пояснювати виникнення, становлення та розвиток соціальної географії, бачити взаємозв’язок соціальної географії з іншими суспільно-географічними та природничими науками; аналізувати соціально-географічні особливості просторових процесів та форм організації життєдіяльності сучасного соціуму; аналізувати особливості соціогеосистем як основних об’єктів дослідження соціальної географії; складати математичні моделі розвитку соціально-географічного процесу; використовувати на практиці результати емпіричних соціологічних досліджень; користуватися методами інформаційного забезпечення та методами аналізу емпіричних даних в соціально-географічних дослідженнях; аналізувати особливості соціально-демографічного розвитку суспільства; складати програми соціально-демографічних досліджень; застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи дослідження соціально-географічного процесу в Україні; складати програми зазначених досліджень.

 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показника

Галузь знань (предметна область), напрям, спеціальність, рівень вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0401 Природничі науки

Напрям


6.040104 Географія
Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень)

БакалаврНормативна

Рік підготовки

3-й

4-й

Індивідуальне завдання

для денного відділення – реферат для заочного відділення – курсова роботаСеместр

Загальна кількість годин – 108


6-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,

самостійної роботи студента – 8.


10 год.

6 год.

Практичні, семінарські

10 год.

2 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

78 год.

60 год.

Індивідуальні завдання:

10 год.

40 год.

Вид контролю:

екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 20/88 (18,5/81,5%)

для заочної форми навчання – 8/100 (7,5/92,5%)
 1. Виклад змісту навчальної дисципліни


Розділ 1. Теоретико-методологічні основи соціальної географії
Тема 1. Теоретико-методологічні особливості соціальної географії. Становлення та історія розвитку соціальної географії як науки

Місце та значення соціальної географії серед інших географічних наук. Структура соціальної географії. Поняттєво-термінологічний апарат соціальної географії. Основні групи понять соціальної географії: загальні, загальнонаукові поняття, поняття родинних наук та специфічні поняття. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії. Структура предмету соціальної географії. Визначення науки соціальної географії. Уточнення об’єкта та предмета соціальної географії в сучасних умовах.

Функції соціальної географії, їх розширення як основа розвитку науки, розширення її предметно-об’єктної області. Дослідження нових функцій соціальної географії та їх роль та завдання в соціально-географічних дослідженнях. Модель реалізації функцій соціальної географії. Необхідність формування глобального інтегрального менталітету сучасного соціуму. Особливості формування менталітету українського соціуму як передумова переходу до стійкого розвитку. Система ноосферної орієнтації соціуму як необхідна складова еволюції соціально-географічного процесу. Реалізація теоретико-пізнавальної та ноосферно-світоглядної функцій соціальної географії. Завдання соціальної географії у відповідності до зростаючого соціального запиту. Проблеми розвитку сучасної соціальної географії.

Виникнення соціальної географії: її корені в світі наук про суспільство та Землю. Основні етапи формування соціальної географії в світі та колишньому СРСР. Розвиток соціальної географії в Україні, основні напрямки: антропогеографічний та економічний. Персоналії: Григорій Сковорода, Яков Ковельський, Павло Чубинський, Степан Рудницький, Костянтин Воблий, Володимир Кубійович, Олексій Діброва. Наукове товариство імені Тараса Шевченка. Соціально-географічні школи в Україні: основні напрямки досліджень. Персоналії.

Сучасна західна соціальна географія. Основні соціально-географічні школи заходу: часова географія, географія сприйняття, географія розвитку, феміністична географія та ін. Персоналії. Робота Р. Дж. Джонстона "Географія і географи (Англо-американська соціальна географія після 1945 року)". Висновки до історії розвитку соціальної географії в світі та в України, перспективи розвитку науки.
Тема 2. Питання теорії соціально-географічних просторів і процесів

Еволюція уявлень про географічний «простір – час» і діалектика розвитку геосистем у «просторі – часі». Соціально-географічний простір: його властивості. Особливості соціального часу.

Особливості просторової організації суспільства, рівні організації соціально-географічного простору.

Поняття регіональної свідомості та менталітету соціуму. Просторові зони та території людини. Регіональна організація території.

Поняття про соціогеосистему як основний об’єкт дослідження соціальної географії. Принципова блок-схема соціогеосистеми.

Поняття про соціально-географічний процес, його структуру. Модель соціально-географічного процесу. Управляння соціально-географічним процесом.

Стійкий розвиток як один із можливих станів соціально-географічного процесу.
Тема 3. Методи та організація соціо-географічних досліджень

Соціологічні підходи до вивчення соціально-географічних явищ та процесів. Види та типи соціально-географічних досліджень.

Поняття соціально-географічного факту.

Програма соціально-географічного дослідження.

Методи інформаційного забезпечення соціально-географічних досліджень. Основні етапи соціально-географічних досліджень.

Методи аналізу емпіричних даних соціально-географічних досліджень.Розділ 2. Прикладні напрями дослідження соціальної географії
Тема 1. Теоретичні аспекти соціально-демографічного розвитку та розселення населення

Основні поняття географії соціально-демографічного розвитку: динаміка народонаселення, його відтворення, склад народонаселення. Основні фактори, які впливають на зміни народонаселення. Механічний рух населення та його соціальні особливості та наслідки.

Якість населення. Відтворювальний потенціал. Діяльнісний потенціал. Система соціального управління відтворення населення. Індекс якості населення. Євгеніка та євгенічні рухи. Поняття, засновники, цілі та перспективи напрямку.

Теорії та концепції народонаселення. Проблеми та наслідки зростання народонаселення. Сучасні процеси в зміні народонаселення.

Соціально-демографічні особливості та проблеми України. Соціально-демографічна політика України.

Основні поняття і сутність розселення. Соціальні аспекти розселення населення. Соціальні функції поселень. Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі. Форми та чинники розселення. Міське та сільське розселення. Класифікація поселень. Основні концепції розселення. Поняття агломерації та їх соціально-географічні особливості.

Урбанізація як соціально-географічний процес. Основні етапи урбанізації. Еволюція урбанізації. Основні тенденції та перспективи розвитку урбанізації.

Соціально-географічні особливості та проблеми урбанізації в аспекті глобалізації. Особливості процесу урбанізації в Україні. Формування світових міст.Тема 2. Прикладні завдання соціальної географії.

Нові напрямки та їх об'єктно-предметна область

Основні поняття і сутність соціальних негараздів як соціальної властивості території. Особливості виникнення і розповсюдження соціальних негараздів, таких як злочинність, бідність, алкоголізм, захворюваність населення, безробіття. Поняття соціального спокою та територіальної соціальної справедливості. Динамічні та територіальні характеристики соціальних негараздів регіонів України. Шляхи покращення ситуації та забезпечення територіальної соціальної справедливості на Україні.

Особливості формування менталітету українського соціуму як основи виживання в умовах глобалізації та переходу до стійкого розвитку. Загальні особливості і проблеми регіонального розвитку в Україні. Дослідження розвитку соціально-географічного процесу в регіонах України. Методика та результати досліджень. Соціально-географічні дослідження: ранжування регіонів, асоціативний аналіз регіонів тощо.

Новітні галузі знань, які формуються на базі західної соціальної географії: географія рекреації та туризму, географія культури, сакральна географія, феміністська географія, географія спорту, географія сприйняття, радикальна географія т.д.4. Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи соціальної географії.

Тема 1.1. Теоретико-методологічні особливості соціальної географії. Становлення та історія розвитку соціальної географії як науки

24

2

218

17

2


12

Тема 1.2. Питання теорії соціально-географічних просторів і процесів

21

2

215

16

1


12

Тема 1.3. Методи та організація соціо-географічних досліджень

21

2

215

17

1

112

Разом за розділом 1.

66

6

648

50

4

136

Розділ 2. Прикладні напрями дослідження соціальної географії

Тема 2.1. Теоретичні аспекти соціально-демографічного розвитку та розселення населення

21

2

215

16

1


12

Тема 2.2. Прикладні завдання соціальної географії.

Нові напрямки та їх об'єктно-предметна область21

2

215

17

1

112

Разом за розділом 2.

42

4

430

33

2

124

Індивідуальне завдання
10
40

Усього годин


108

10

1088

108

6

2100


5. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Соціальна географія як наука. Виникнення і розвиток соціальної географії як науки

2

2

Теоретичні аспекти соціальної географії. Функції соціальної географії

2

3

Методи та організація соціально-географічних досліджень

2

4

Географія соціально-демографічного розвитку

2

5

Особливості розвитку соціально-географічного процесу

2
Разом

10


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Форма контролю

1

Зародження соціальної географії. Значення Великих географічних відкритті для соціальної географії. Розвиток соціальної географії в комуністичний та посткомуністичний період на пострадянському просторі. Розвиток західної соціальної географії. Персоналії в соціальній географії. Місце соціальної географії в системі наук, в тому числі – географічних, за різними авторами.

18

Усне опитування

2

Філософське, математичне, фізичне та природниче розуміння парної дефініції «простір-час». Аналіз перших уявлень про простір-час. Поняття про соціогеосистему. ЇЇ структура, властивості, функціональні підсистеми, типи обміну речовиною, інформацією та енергією. Поняття просторової організації суспільства, дефініція паркої категорії «центр-периферія». Фактори формування та трансформації регіонального менталітету. Риси глобального менталітету соціуму. Поняття про космополіт.

15

Усне опитування

3

Класифікації методів дослідження. Види гіпотез та три варіанта стратегічного плану дослідження. Метод систематизація – різновиди та способи використання. Статистичний метод обробки інформації, в тому числі – географічної. Методи дослідження соціально-географічного процесу. Геоінформаційний метод дослідження. Застосування ГІС-технологій в соціально-географічних дослідженнях.

15

Усне опитування

4

Основні теорії та концепції народонаселення. Основні демографічні характеристики населення. Поняття розселення населення, поселення, системи поселень та розселень. Основні світові форми розселення населення та приклади. Урбанізаційні процеси (основні поняття, тенденції, особливості). Поняття міст, Великі міста, Світові міста, функції міст, класифікації. Співвідношення понять «рівень та якість життя» та «людський розвиток»: способи та критерії оцінки. Соціально-демографічна політика в країнах світу. Міграційна політика в країнах світу.

15

Усне опитування

5

Витоки, становлення, тенденції розвитку, об’єктно-предметна область, напрями дослідження сучасних галузей соціальної географії: географія культури,

рекреаційна географія, медична географія, сакральна географія, феміністична географія, географія спорту, географія сприйняття, радикальна географія15

Усне опитування
Разом

78


7. Індивідуальне завдання
Для студентів денного відділення – реферат. Перелік тем:

 1. Виникнення соціальної географії та напрямки розвитку у 19 ст.

 2. Соціальна географія СРСР: проблеми і перспективи розвитку

 3. Розвиток соціальної географії в сучасній Україні

 4. Сучасна західна соціальна географія

 5. Робота Джонстона Р.Дж. «География и географы» з точки зору історії розвитку соціальної географії

 6. Розвиток понятійно-термінологічного апарату соціальної географії, особливості його трансформування в сучасних умовах (на основі аналізу словника Е. Алаєва та статей періодичних видань та сучасних наукових праць).

 7. Розвиток соціальної географії на пострадянському просторі (роботи О. Алексєєва, О. Ткаченка, П. Бакланова та ін.) та в Україні (структура соціальної географії та місце її в системі географічних наук за різними авторами).

 8. С. Рудницький як основоположник соціальної географії України, аналіз його праць і життєдіяльності.

 9. Аналіз праць Гумилев Л. Н.: «Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации», «Етногенез и биосфера Земли» та ін. та їх значення для розвитку соціальної географії.

 10. Аналіз роботи Мальтуса Т. Р. «Дослідження закону народонаселення».

 11. Аналіз роботи Печчеї А. «Человеческие качества» для розвитку теорії соціальної географії.

 12. Аналіз роботи Голда Дж. «Психология и география: Основы поведенческой географии» та її значення для розвитку теорії сучасної соціальної географії.

 13. Аналіз роботи Мересте У. І. та Ниммік С. Я. «Современная география: вопросы теории» та її значення для розвитку сучасної соціальної географії.

 14. Методи соціально-географічних досліджень (на конкретних прикладах стосовно досліджень локального та регіонального характеру).

 15. Робота Геттнера А. «География. ЕЕ история, сущность и методы». Роботи К. Ріхтера, а також українських вчених О. Топчієва, В. Бокова про особливості дослідження «простору-часу» в географії. Дати аналіз зазначеним дослідженням.

 16. Менталітет соціуму як філософська категорія та об’єкт дослідження соціальної географії. Географічні особливості формування менталітету українського соціуму.

 17. Аналіз робіт Перцика Є. «География городов (геоурбанистика)», Капіци С. «Общая теория роста человечества» та Колосова В. і Дені Еккерта «Крупные города и вызовы глобализации».


Для студентів заочного відділення – курсова робота. Перелік тем:

 1. Об’єктно-предметна область соціальної географії

 2. Соціальна географія як наука: проблеми і перспективи розвитку

 3. Теоретичні аспекти розвитку соціальної географії

 4. Соціально-географічний простір та час як предмет дослідження соціальної географії

 5. Методологічні принципи соціально-географічних досліджень

 6. Соціальні негаразди як предмет дослідження соціальної географії

 7. Якість життя населення

 8. Теорії та концепції народонаселення: витоки, розвиток реалії.

 9. Соціально-демографічна політика як складова соціально-демографічного розвитку

 10. Демографічний розвиток в регіональному соціально-економічному вимірі

 11. Природне відтворення населення як формуюча складова демографічної ситуації регіону

 12. Розселення населення в соціальному вимірі

 13. Соціально-географічні аспекти урбанізації

 14. Просторові особливості менталітету соціуму

 15. Територіальна організація суспільства як категорія соціальної географії

 16. Теорія соціального поля в соціальній географії

 17. Особливості удосконалення понятійно-термінологічного апарату соціальної географії у 21 столітті

 18. Напрямки перспективного розвитку географії культури

 19. Поступ сакральної географії у 21 столітті

 20. Диверсифікація соціальної сфери регіону як шлях до збагачення структури регіональної соціальної географії

 21. Гіпотези соціально-географічного дослідження: їх класифікація та структура.

 22. Створення і розроблення нових концепцій і теорій у соціальній географії на початку 21 століття8. Методи навчання

 • Лекційна форма навчання: словесні методи (пояснення, бесіда, лекція), наочні методи (ілюстрація, демонстрація), індуктивний, дедуктивний методи, бінарні методи (словесно-інформаційний, словесно-проблемний, словесно-дослідницький);

 • Практично-семінарська форма навчання: репродуктивні (відповідь, дискусія), проблемно-пошукові (евристичний), дослідницькі, інтерактивні методи.

9. Методи контролю

 • Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне);

 • Перевірка практичних робіт;

 • Тестове опитування та письмовий контроль ;

 • Екзамен.10. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

ЕкзаменІндивідуальне завдання

реферат


Розділ 1 (25)

Розділ 2 (25)Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

10

5

10

10

15

10

60

40

100


Умови допуску студента до екзамену:

 • виконання всіх практичних робіт;

 • виконання індивідуального завдання;

 • виконання поточних тестових контрольних робіт.


Розподіл балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи

(заочна форма навчання)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до 50

до 35

до 15

100


Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом еместру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

відмінно

зараховано

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

не зараховано

11. Рекомендоване методичне забезпечення


  1. Нємець Л. М. Основи соціальної географії: Навчально-методичний посібник для студентів-географів. – Х.: Хну імені В.Н. Каразіна, 2007. – 114 с.

  2. Нємець Л. М., Заволока Ю.Ю., Сегіда К. Ю. Основи соціальної географії: навчально-методичний комплекс для студентів-географів. – Харків, 212. – 98 с.

3. Немец Л. Н., Сегида Е. Ю., Сильченко Ю. Ю. Основы социальной географии: учебное пособие. – Харьков, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2014. – 112 с.
Базова література:

1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М., 1983. – 350 с.

2. Олійник Я. Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії: Навч. посіб. – К., 2000 – 204 с.

3. Голіков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної та соціальної географії. – К., 1997. – 320 с.

4. Лукашевич М. П., Туленков М.В. Соціальні та галузеві соціологічні теорії. – К., 1999. – 343 с.

5. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. – К., 1998. – 416 с.

6. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії. – К., 1994. – 156 с.

7. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії. – К., 1996. – 210 с.

8. Геттнер А. География. Ее история, сущность и методы. Л.-М., 1930. – 416 с.

9. Гладкевич Г. И. Введение в экономическую и социальную географию. М. – Смоленск, 1997. – 112 с.

10. Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой географии. Пер. с анг. – М., 1990. – 304 с.

11. Голиков А. П., Черванев И. Г. Математические методы в географии. – Х., 1996. – 148 с.

12. Голубчик М. М., Евдокимов С. П., Максимов Г. Н. История географии. – Смоленск, 1998. – 224 с.

13. Мересте У. И., Ныммик С. Я. Современная география: вопросы теории. – М., 1984. – 296 с.

14. Немец Л. Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины). – Х., 2003. – 383 с.

15. Саушкин Ю. Г. Аспекты советской социальной географии //Вопросы географии. – 1980, Сб. 115.

16. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М. Піча, Ю.В. Піча, н.М. Хома та ін. – К., 2002. – 480 с.

17. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Навч. посібник. – Одеса, 2001. – 560 с.

18. Україна у цифрах у 2000 (2001, 2002, 2003 рр.). Статистичний довідник //Держкомстат України. За ред. О.Г. Осауленка. – К., 2000 (2001, 2002, 2003).

19. Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії: Навч. видання. – Львів, 1994. – 304 с.

20. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. – Львів, 2003. – 444 с.

21. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів, 2001. – 744 с.

22. Шевчук Л. Т. Соцiальна географiя: навчальний посiбник / Шевчук Л. Т. – К.: Знання, 2007. – 349 с.
Допоміжна література:

1. Арманд А. Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем. – М., 1988. – 264 с.

2. Бабурин В. Л., Мазуров Ю. Л. Географические основы управления: Курс лекций по экономической и политической географии. Учеб. пособие. – М., 2000.

3. Багров Н. В. Региональная геополитика устойчивого развития. – К., 2002. – 256 с.

4. Гродзинський М. Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К., 1995. – 233 с.

5. Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. – М., 1993.

6. Гумилев Л. Н. Етногенез и биосфера Земли. – Л., 1990.

7. Джаман В. О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. – Чернівці, 2003. – 392 с.

8. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей. – М., 1988. – 672 с.

9. Джонстон Р. Дж. География и географы: Очерк разв. Англо-амер. соц. географии после 1945 г.: Пер. с анг. /Под ред. Э.Б. Алаева. – М., 1987. – 368 с.

10. Дзенис З. Е. Методология и методика социально-эконом-географических исследований. – Рига, 1980. – 262 с.

11. Добров Г. М. Наука о науке / Отв. ред. Н.В. Новиков. – К., 1989. – 304 с.

12. Заставний Ф. Д. Українські етнічні землі. – Львів, 1993.

13. Капица С. П. Общая теория роста человечества. – М., 1999.

14. Максаковський В. П. Географическая культура. – М., 1998.

15. Малашенков В. Ю. История географических идей в свете теории парадигм. /Изв. РГО. – 1993, Т. 125, Вып. 5, с. 48-56.

16. Новое мышление в географии. Сб науч. трудов /Под общ. ред. В. М. Котлякова. – М., 1991. – 277с.

17. Перцик Е. Н. География городов (геоурбанистика). – М., 1991. – 319 с.

18. Печчеи А. Человеческие качества: Пер. с анг. – М., 1985.

19. Рудницький С. Нинішня географія. – Львів, 1905.

20. Саушкин Ю. Г. Географическая наука в прошлом, настоящем и будущем. – М., 1980. – 262 с.

22. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком. – К., 2000. – 223 с.

23. Хаггет П. География: синтез современных знаний. – М., 1986.

24. Хакен Г. Информация и самоорганизация. М., 1991.

25. Хакен Г. Синергетика: иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах: Пер. с англ. – М., 1985. – 423 с.

26. Харвей Д. Научное объяснение в географии. – М., 1974. – 504 с.

27. Шупер В. А. Влияние синергетики на географическое мировоззрение // Изв. АН, сер. географическая. – 2001, № 2, с. 115-121.

28. Щокін Г. В. Концепція соціального розвитку: висновки для України: Наукове видання. – К., 2002. – 72 с.29. Крупные города и вызовы глобализации / Под ред. В. А. Колосова и Д. Эккерта. – Смоленск, 2003. – 280 с.
Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 2. Офіційний сайт Організації Об’єднаних націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/index.htmlСкачати 267.69 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка