Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психологіїСкачати 247.07 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір247.07 Kb.МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра психології

“Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________________________________

Патика Н.І.

“____” ____________________2012 р.Робоча програма навчальної дисципліни
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

пнПМ. 04. галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»

спеціальності 8.03010201 «психологія»

Київ 2012

Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретико – методологічні проблеми психології» для студентів спеціальності 8.03010201 «Психологія»

Розробник програми кандидат психологічних наук, доцент Матвієнко Л.І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол №12, від 20.12.2012 р.

Завідувач кафедри психології


Киричук О.В.

(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол №10 від 28 грудня 2012 р.

Рецензенти:


Мілютіна К.Л., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Кириленко Т.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Матвієнко Л.І. Теоретико – методологічні проблеми психології. Робоча програма навчальної дисципліни. –К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. -2012. – 16 с.

© Матвієнко Л.І., 2012©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2012

1. Мета та завдання навчальної дисципліни:
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення щодо теоретичних основ (пояснювальних принципів, предмета науки) і методологічного базису психології; розвиток здатності вибудовування методології дослідження.

1.2 Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:

 • перспектив розвитку психології як наукового знання;

 • основних методологічних проблем психології;

 • принципів психологічної науки, що пояснюють закономірності існування предмета психології;

 • базисних і метапсихічних категорій науки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • процес і закономірності формування категоріального ладу;

 • закони та принципи психології;

 • структуру психології як системи знань;

 • основні методологічні проблеми психології;

 • основні парадигми психології.

Вміти: використовувати

 • навички роботи зі спеціальними філософськими текстами;

 • навички для вибудовування методології дослідження (визначати проблемну область, предмет, об'єкт і т. д.) при написанні магістерської роботи;

 • навички для обгрунтування методів дослідження, пов'язуючи теоретико - методологічні основи роботи з методикою експериментального дослідження.


2. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів -2

Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»

Нормативна

Модулів -2

Спеціальність 8.03010201 Психологія

Рік підготовки

Змістовних модулів -2

1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин-60

1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

12 год.
Практичні, семінарські
6 год.

Лабораторні

 • год.
Самостійна робота

30год.
Індивідуальні завдання:

12 год.


Вид контролю: екзамен


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Психологія і методологія.

Тема 1. Природнича та гуманітарна парадигми психології.

Поняття методу і визначення методології. Причини зацікавленості психології в методології. Питання відповідальності психолога-дослідника. Закономірність розвитку науки: наукові відкриття, аномалії. Парадигма і умови прийняття нових парадигм науковим співтовариством, за Т. Куном. Ознаки природничої парадигми. Гуманітарна парадигма в психології. Методологічний плюралізм і предмет психології. Методологія науки і методологія дослідження. Поняття методу в науці: науковий підхід, методологічний принцип, дослідницький метод, конкретна методика. Побудова мети та гіпотез. Розрізнення пояснювальної та описової психології. Методи пояснювальної (природничо – наукової) психології: спостереження, експеримент, тести, аналіз продуктів діяльності, опитування. Методи описової (гуманітарної) психології: інтроспекція, самозвіт, включене спостереження, ідентифікація, рефлексія, діалог, герменевтика. Методи практичної психології (психологічної практики): психотерапія, консультування, тренінг, корекція.Тема 2. Структура психології як системи знань.

Психологічні факти, закони, теорії, методи, категорії, принципи та методологічні проблеми як основні складові системи наукових суджень у психології. Значення психології для методологічного знання. Структура методологічного знання: рівні методології. Функції науки. Філософське, світоглядне і методологічне знання. Закономірності розвитку психологічної науки. Місце і роль психології в системі наукового знання. Міждисциплінарні зв'язки психології з іншими галузями знань та внутрішні фактори її еволюції. Специфіка предмету психології. Структура сучасної психології. Закони психології та їх методологічна функція. Методологічна криза основ психології 19, 20 ст. Етапи розвитку методологічної кризи. Основні причини кризи. Течії і напрямки психології. Наукові школи як форма організації науки. Психоаналітична традиція. Біхевіоризм. Гуманістична психологія. Когнітивна психологія. Гештальтпсихологія. Трансперсональна психологія. Онтопсихологія. Теоретико – методологічний аналіз психологічної практики. Методи добування та інтерпретації психологічних знань.Тема 3. Категоріальний лад психології.

Категоріальний апарат психологічної науки: базисні і метапсихічні категорії психологічної науки. Процес і закономірності формування категоріального ладу – серцевина внутрішньої логіки розвитку психологічної науки. Взаємозв′язок розробки психологічних проблем і основних категорій. Категорія «образу» в психології. Фактори формування образу. Категорія «дії». Поведінка як адаптивна дія. Внутрішній план дії. Від психофізіологічної до психосоціальної дії. Категорія «мотиву». Спонукальна та смислоутворююча функції мотивації. Проблеми мотивації діяльності. Категорія «особистості» в психології. Концепція самоактуалізації особистості. Абсолютизація окремих категорій як основа оформлення течій і наукових шкіл у психології .Змістовний модуль 2. Принципи та проблеми сучасної психології.
Тема 4. Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань.

Принцип детермінізму як причинної зумовленості поведінки. Історичні особливості розробки принципу детермінізму в науці; рівні детермінації. Принцип відображення. Принцип єдності психіки та діяльності. Принцип системності. Цілісний, інтегральний підхід до тлумачення психічного. Системна детермінація людської поведінки. Принцип розвитку. Розвиток психіки в філогенезі,онтогенезі. Розвиток психіки і розвиток особистості.


Тема 5. Основні проблеми психологічної науки.

Категорія свідомості та психогностична проблема. Історія дослідження проблеми свідомості в зарубіжній та вітчизняній науці. Свідомість в рефлексології і з позицій біхевіоризму. Психоаналітичний напрямок і свідомість. Категорія образу: психофізична та психофізіологічна проблеми. Виникнення психофізичної проблеми. Підходи до вирішення психофізичної проблеми: теорія психофізичної взаємодії, психофізичний паралелізм. Перспектива вирішення даної проблеми. Категорія дії та психопраксична проблема. Діяльність як суспільно – історична категорія. Психологічні аспекти дослідження індивідуальної діяльності. Проблема спільної діяльності. Проблема спілкування. Спілкування як базова категорія в психології. Функції і структура спілкування. Особливості перебігу психічних процесів в умовах спілкування. Категорія мотиву та психомотиваційна проблема. Категорія особистості та психосоціальна проблема. Спрямованість особистості. Перспективи розвитку психологічної науки.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

денна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Семінари

СРС

Індивід.

робота

60

12

6

30

12


Змістовний модуль І. Психологія і методологія


Тема 1. Природнича та гуманітарна парадигми психології


23

4

2

5

12

Тема 2. Структура психології як системи знань


9

2

2

5


-

Тема 3. Категоріальний лад психології


7

2

-

5


-

Разом за змістовним модулем 1

39

8

4

15

12Змістовний модуль ІІ. Принципи та проблеми сучасної психології


Тема 4. Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань


7

2

-

5


-

Тема 5. Основні проблеми психологічної науки

14

2

2

10

-

Разом за змістовним модулем 2

21

4

2

15

-

Усього годин:

60

12

6

30

12

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Природнича та гуманітарна парадигми психології
Семінарське заняття:

 1. Стан методологічних основ психології на сучасному етапі.

 2. Закономірність розвитку науки: наукові відкриття, аномалії. Парадигма і умови прийняття нових парадигм науковим співтовариством, за Т. Куном.

 3. Характеристика природничої парадигми.

 4. Гуманітарна парадигма в психології.

Література: [7, 11, 13, 16, 19, 20]
Тема 2. Структура психології як системи знань
Семінарське заняття:

 1. Психологія як особлива форма наукового знання. Положення психологічного знання в ряду соціальних і біологічних наук.

 2. Етапи розвитку методологічної кризи. Основні причини кризи.

 3. Напрями, течії та школи психології (характер відносин між ними). Література: [ 6, 9, 10, 13, 20]Тема 5. Основні проблеми психологічної науки
Семінарське заняття:

1.Психофізична проблема. Співвідношення психофізичної і психофізіологічної проблем. Шляхи вирішення: принцип психофізичної взаємодії, принцип паралелізму.

2. Проблема свідомості. Підходи до розуміння свідомості.

3. Проблема несвідомого. Психоаналітична теорія і рішення даної проблеми.

4. Психогностична проблема. Зміст і перспективи вирішення.

5. Методологія в психологічній науці. Роль методологічної науки для психології в даний час.Література: [ 6, 7, 8, 10, 12,13, 14]


6. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годин

1

Природнича та гуманітарна парадигми психології.

Проаналізувати підходи до предмету психологічної науки. Здійснити історичний екскурс та визначити сучасний стан теоретичних основ психології.5

2

Структура психології як системи знань.

Розглянути структуру сучасної психології. Вивчити закони психології та обгрунтувати їх методологічну функцію.5

3

Категоріальний лад психології.

Володіти категоріальним апаратом психологічної науки: знати базисні і метапсихічні категорії психологічної науки. Вивчити процес і закономірності формування категоріального ладу.
5

4

Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань.

Знати основні принципи психологічної науки: принцип детермінізму; принцип відображення; принцип єдності психіки та діяльності; принцип системності; принцип розвитку.5

5

Основні проблеми психологічної науки.

Обґрунтувати взаємозв’язок розробки психологічних проблем і основних категорій. Знати основні проблеми психології і перспективи їх вирішення.107. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Мета: прищеплення та розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над науковою літературою, аналітичного мислення, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення практичних навичок вибудовування методології наукового дослідження.

Тема 1. Природнича та гуманітарна парадигми психології

Методологія науки і методологія дослідження. Поняття методу в науці: науковий підхід, методологічний принцип, дослідницький метод, конкретна методика.Завдання: сформулювати 2-3 проблеми, що потребують вирішення у природничій та в гуманітарній парадигмі. Дати визначення базовим поняттям дослідження. Сформулювати мету, об’єкт та предмет дослідження. Сформулювати гіпотезу та методи дослідження. До яких практичних наслідків приведе підтвердження або спростування гіпотези? Обґрунтуйте відповідь – 12 год. Підготуйте презентацію виконаної роботи – 10 балів.

8. Методи навчання. В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються лекції, практичні заняття, ділові ігри, тренінги тощо.

9. Методи контролю. Поточне тестування, оцінка за відповідь, оцінка за самостійну роботу, підсумкова письмова робота.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПоточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест

Сума

Змістовний

модуль 1

Модульна контро-льна робота

Змістовний модуль 2

Модульна контроль-на робота

ІНДЗ25

10

20

7

12

25

100

Т1

Т2

Т3Т4

Т5
10

10

5

5

15


Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1.Розкрити ознаки природничої парадигми.

2.Охарактеризувати процес і закономірності формування категоріального ладу.

3. Охарактеризувати гуманітарну парадигму в психології.

4.Визначити фактори формування образу.

5. Розкрити методологічну функцію законів психології.

6. Розглянути закономірності розвитку науки: наукові відкриття, аномалії.

7.Визначити принципи сучасної психології.

8.Розкрити проблему спілкування в психології.

9.Охарактеризувати категорію відображення в психології.

10.Розкрити сутність теорій научіння.

11.Охарактеризувати проблему діяльності в психології.

12.Розкрити сутність і наслідки методологічного плюралізму.

13.Дати характеристику психофізичної проблеми.

14.Визначити методи пояснювальної психології.

15.Розкрити психомотиваційну проблему в психології.

16.Охарактеризувати структуру психології як системи знань.

17.Проаналізувати дослідницькі традиції та нові теоретико- методологічні напрямки в психології.

18.Охарактеризувати базисні і метапсихічні категорії психологічної науки. 19.Охарактеризувати принцип детермінізму.

20.Назвати методи описової психології

21.Визначити методи практичної психології.

22.Розкрити сутність принципу єдності психіки та діяльності.

23.Розкрити сутність системно – структурного принципу.

24.Етапи розвитку методологічної кризи. Основні причини кризи. 25.Визначити зміст поняття парадигми. Парадигма і умови прийняття нових парадигм науковим співтовариством, за Т. Куном.

26.Розкрити психопраксичну проблему психології.

27.Визначити взаємозв’язок розробки психологічних проблем і основних категорій.

28.Розкрити основні напрямки досліджень у школі гуманістичної психології.

29.Представити категоріальний аналіз «інваріантного» ядра психологічної науки.

30.Визначити психологічні аспекти дослідження індивідуальної діяльності.-----31.Визначити місце психології в системі наук.

32.Охарактеризувати психогностичну, психомотиваційну та психорегулятивну проблеми.

33.Розкрити суть атомістичного та цілісного підходів до тлумачення психічних явищ.

34.Охарактеризувати психоаналітичний підхід до проблеми мотивації як антитезу інтроспективній психології.

35.Охарактеризувати проблему мотивації трудової діяльності.

36.Розкрити особливості перебігу психічних процесів в умовах спілкування. 37.Розкрити основну проблематику категорії дії.

38.Охарактеризувати культурно – історичну концепцію походження свідомості.

39.-Визначити суть психофізичної, психофізіологічної та психосоціальної проблем.

40.Розкрити принцип розвитку в психології.

41.Визначити структуру психології як системи знань.

42.Охарактеризувати категорію «образу» в психології.---------------------------------------------------- 43.-Охарактеризувати механізми екстеріоризації та інтеріоризації.

44.Поняття методу в науці: науковий підхід, методологічний принцип, дослідницький метод, конкретна методика.

45.Охарактеризувати методи добування та інтерпретації психологічних знань.

46.Розкрити психічне відображення як процес, його рівні та форми.

47.Охарактеризувати категорію «дії».

48.Визначити поняття методу в психології.

49.Визначити основні функції та сфери психічного.

50.Розкрити механізм психічної детермінації в концепціях С. Рубінштейна та О. Леонтьєва.

51.Визначити стан методологічних основ психології на сучасному етапі. 52.Визначити сутність психіки як предмету системного дослідження.

53.Визначити основні закономірності розвитку психології на сучасному етапі.

54.Розкрити принцип детермінізму як причинної зумовленості поведінки.

55. Етапи розвитку методологічної кризи. Основні причини кризи.

56.Напрями, течії та школи психології (характер відносин між ними).

57.Психогностична проблема. Зміст і перспективи вирішення.

58.Розкрити поняття перцептивної дії.

59.Охарактеризувати процес і закономірності формування категоріального ладу.

60.Розкрити сутність проблеми особистості в психології.13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти
www.zakon.rada.gov.ua – Вся база "Загальне законодавство" Верховної Ради України.
Базова
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб., 2001.

2. Василюк Ф.Е. Методологический смысл психологического схизиса // Вопросы психологии. 1996. №6. С. 25 – 40.

3.Вачков И.В. Нужна ли практическому психологу методология? // Труды ярославского методологического семинара. Методология психологии. Ярославль, 2003. С. 72 – 79.

4. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.1. М., 1982.

5.Карицкий И.Н. Методология практической психологии // Труды ярославского методологического семинара. Методология психологии. Ярославль, 2003. С. 135 – 158.

6.Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб Питер, 2009. – 320 с.

7.Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., Наука, 1984. – 445с.

8.Мазилов В.А. Научная психология: тернистый путь к интеграции// Труды ярославского методологического семинара. Методология психологии. Ярославль, 2003. С. 205 – 237.

9.Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 2002. – 632 с.

10.Петровский А.В, Ярошевский М.Г. Теоретические основы психологии. – М., 1999.

11.Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство «Питер», 2000 - 712 с.

12.Смирнов С.Д. Методологический плюрализм и предмет психологии // Труды ярославского методологического семинара. Предмет психологии. Ярославль, 2004. С. 276 – 291.

13.Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива / Отв.ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. – М.: Изд-во « Институт психологии РАН» , 2007. – 528 с.

14.Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.

15.Юревич А.В. Методологический либерализм в психологии // Вопросы психологии. 2001. № 5.

16.Юревич А.В. Психология и методология // Психол. журн.2000. №5. С. 35 – 47.Допоміжна
17. Дискурс самопонимания / Под. ред. В.А. Сакутина. – Владивосток, 1998.

18. Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. – М., 1999.

19. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов-на-Дону, 1999.


 1. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1989.

 2. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. – М., 1999.Інформаційні ресурси


 1. http://psyfactor.org/ - "ПСИ-ФАКТОР" - Центр практической психологии.

 2. psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии".

 3. www.psychology.ru — Psychology.ru. Большой проект, посвященный психологии. Содержит много полезных разделов: библиотека, раздел о знаменитых психологах, большую коллекцию ссылок на психологические ресурсы, форумы, психологические тесты-Онлайн и другое.

 4. http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии.

 5. http://www.zercalo.ru/index.shtml - Психология каталог. Психологические ссылки. Каталог психолога. Ссылки на психологические ресурсы.

 6. PsyLab.info – Энциклопедия психодиагностики.

ЗМІСТ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

32. Опис навчальної дисципліни

43. Програма навчальної дисципліни

54. Структура навчальної дисципліни


8


5. Теми семінарських занять

9

6. Самостійна робота


10
7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

118. Методи навчання

119. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення

11
12
1212. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань

1313. Рекомендована література

15

Зміст

17

Навчально-методичне видання


Матвієнко Лариса Іванівна
Робоча програма навчальної дисципліни

«Теоретико – методологічні проблеми психології»

Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір Л.І. Матвієнко

Підписано до друку р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,6.

Тираж 20 прим. Зам. № _____


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.


Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.Тел./факс (044) 536-14-85
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка