Робоча програма навчальної дисципліни спецкурс «Патентне право» галузь знань 0304Скачати 238.89 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір238.89 Kb.
#55843
ТипРобоча програма
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра інтелектуальної власності,

інформаційного та корпоративного права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

Львівського національного університету

імені Івана Франка

проф. Лозинський М.В.


________________________
«___» _____________ 2016 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Спецкурс «Патентне право»

галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

спеціалізація «Інтелектуальна власність»

юридичний факультетЛьвів - 2016

Робоча програма навчальної дисципліни «Патентне право» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2016 р.Розробники:

Доц. Тарасенко Леонід Леонідович, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, кандидат юридичних наук.Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

(Протокол від «29» серпня 2016 року № 1)
Завідувач кафедри

інтелектуальної власності, інформаційного

та корпоративного права _______________О. С. Яворська
«___» __________ 2016 року

Схвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (галузь знань 0304 «Право», спеціальність 8.03040101 «Правознавство»)

Протокол від «____» ________________2016 року № ___

«__»_______2016 року Голов_____________ проф.Бурдін В.М.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ.

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається опанування теоретичних та практичних проблем щодо виникнення та здійснення патентних прав, вивчення правового регулювання і позицій судової практики з тематики спецкурсу.

Предметом курсу також охоплюється вивчення теоретичних засад формування законодавчої бази щодо патентного права, аналіз колізій та прогалин чинного законодавства, дослідження судової практики та досвіду зарубіжних країн.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного та господарського права, цивільного процесуального права, господарського процесуального права.ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ:

ЗНАТИ:

 • джерела правового регулювання патентного права та роль судової практики;

 • форми правового регулювання патентних відносин;

 • поняття винаходу, корисної моделі як об’єктів інтелектуального права; умови надання їм правової охорони. розмежування з комерційною таємницею, ноу-хау, раціоналізаторською пропозицією;

 • поняття промислового зразка як об’єкта інтелектуального права; умови надання йому правової охорони;

 • поняття, правову природу та види патентів;

 • суб’єктів права на одержання патенту;

 • порядок одержання патенту; поняття міжнародної заявки та пріоритет;

 • порядок проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), промисловий зразок; порядок реєстрації і видачі патенту;

 • особливості правової охорони окремих винаходів (корисних моделей), промислових зразків (секретний винахід, службовий винахід);

 • особисті немайнові та майнові права винахідника; дії, які не визнаються порушенням прав власника патенту;

 • припинення дії патенту та визнання його недійсним;

 • особливості охорони прав на топографії (компонування) інтегральних мікросхем.

УМІТИ:

- правильно застосовувати законодавство, що регулює порядок розгляду та вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, інші об'єкти промислової власності;

- складати проекти процесуальних документів (позовні заяви, заяви про забезпечення позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо);

- аналізувати практичні казуси.3. Програма навчальноЇ дисципліни

Змістовий модуль 1: Патентне право

Тема 1 Регулятори патентних відносин

 1. Загальна характеристика форм правового регулювання патентних відносин. Система правового регулювання.

 2. Міжнародні конвенції та договори:

 • Паризька конвенція про охорону промислової власності;

 • Договір про патентну кооперацію 1970 року;

 • Договір про патентне право 2000 року;

 • Європейська патентна конвенція.

 1. Національне законодавство:

 • Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України; їх значення, сфера правового регулювання.

 • Закони та підзаконні нормативно-правові акти.

 1. Роль судової практики.

 2. Договір як регулятор патентних правовідносин. Види договорів.

Тема 2 Винахід, корисна модель як об’єкти інтелектуального права.

 1. Поняття винаходу та корисної моделі.

 2. Об’єкт винаходу, корисної моделі. Поняття, види: продукт; процес (спосіб); нове застосування відомого продукту чи процесу.

 3. Об’єкти, що не визнаються винаходами, корисними моделями.

 4. Умови надання правової охорони:

 • відповідність публічному порядку, принципам гуманності і моралі;

 • відповідність умовам патентоздатності. Характеристика новизни, винахідницького рівня, промислової придатності.

 1. Порівняння об’єктів патентного права з іншими об’єктами інтелектуального права: комерційна таємниця, ноу-хау, раціоналізаторська пропозиція.

Тема 3 Промисловий зразок як об’єкт інтелектуального права.

 1. Поняття промислового зразка. Його ознаки.

 2. Умови надання правової охорони промисловому зразку.

 3. Відмінність промислового зразка від винаходу, корисної моделі, торговельної марки, об’єктів авторського права.

 4. Види промислових зразків.

 5. Функції промислових зразків.

 6. Зарубіжний досвід правового регулювання.

Тема 4 Суб’єкти патентних правовідносин.

 1. Загальна характеристика суб’єктів, які мають право на одержання патенту.

 2. Винахідник як первинний суб’єкт. Особи, які не вважаються винахідниками. Співвинахідники. Право першого заявника.

 3. Роботодавець як суб’єкт права на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель), промисловий зразок.

 4. Правонаступники винахідника та роботодавця.

 5. Передання права на подання заявки на отримання патенту за договором.

 6. Роль патентних повірених у патентних правовідносинах.

 7. Державна служба інтелектуальної власності та Укрпатент як суб’єкти патентних правовідносин.

Тема 5 Патент: поняття, правова природа та види.

 1. Поняття, ознаки патенту, його значення. Правова природа.

 2. Види патентів (патенти, деклараційні патенти тощо).

 3. Строки чинності патенту.

 4. Перетворення деклараційного патенту на патент.

 5. Територіальна дія патенту.

Тема 6 Порядок одержання патенту

 1. Порядок подання заявки. Правове регулювання. Принцип єдності винаходу (корисної моделі).

 2. Елементи заявки на винахід (корисну модель):

 • заява про видачу патенту;

 • опис винаходу (корисної моделі);

 • формула винаходу (корисної моделі);

 • креслення (якщо на них є посилання в описі);

 • реферат.

 1. Елементи заявки на промисловий зразок:

 • заява про видачу патенту;

 • комплект зображень виробу

 • опис промислового зразка;

 • креслення, схема тощо.

 1. Дата подання заявки.

 2. Тимчасова правова охорона винаходу (корисної моделі).

 3. Міжнародна заявка. Порядок подання та значення.

 4. Пріоритет заявки.

Тема 7 Експертизи заявки на винахід (корисну модель), промисловий зразок. Реєстрація і видача патенту

 1. Поняття експертизи заявки на винахід (корисну модель), промисловий зразок. Види експертиз.

 2. Попередня експертиза заявки.

 3. Формальна експертиза заявки.

 4. Кваліфікаційна експертиза. Перевірка умов патентоздатності (промислова придатність; новизна; винахідницький рівень).

 5. Експертиза заявки на промисловий зразок.

 6. Реєстрація і видача патенту.

Тема 8 Особливості правової охорони окремих винаходів, корисних моделей, промислових зразків

 1. Секретний винахід (корисна модель):

 • поняття, ознаки;

 • порядок подання заявки;

 • розсекречення;

 • особливості здійснення прав на секретний винахід (корисну модель).

 1. Службовий винахід (корисна модель), промисловий зразок:

 • суб’єкти права на службовий винахід (корисну модель) – автор, роботодавець;

 • подання роботодавцем заявки на одержання патенту;

 • перехід права на одержання патенту;

 • право працівника на отримання винагороди.

Тема 9 Права, що випливають з патенту

 1. Загальна характеристика прав, що випливають з патенту.

 2. Особисті немайнові права винахідника, автора промислового зразка:

 • право авторства, презумпція авторства на винахід, корисну модель, промисловий зразок;

 • право автора на присвоєння імені.

 1. Майнові права власника патенту:

 • право на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка;

 • право надати дозвіл на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка. Ліцензія, ліцензійний договір як договірна форма передання прав.

 1. Примусове відчуження майнових прав.

 2. Заява про готовність надати дозвіл на використання запатентованого винаходу (корисної моделі).

Тема 10 Дії, які не визнаються порушенням прав власника патенту

 1. Право попереднього користування.

 2. Використання запатентованого винаходу (корисної моделі), промислового зразка:

 • в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави;

 • без комерційної мети;

 • з науковою метою або в порядку експерименту;

 • за надзвичайних обставин

 1. Введення в господарський обіг виготовленого із застосування запатентованого винаходу (корисної моделі), промислового зразка продукту;

 2. Використання з комерційною метою винаходу особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу.

Тема 11 Припинення дії патенту та визнання його недійсним

 1. Підстави для припинення дії патенту:

 • відмова від патенту; випадки, коли відмова не допускається;

 • несплата зборів за підтримання чинності патенту.

 1. Порядок визнання патенту недійсним. Підстави визнання патенту недійсним:

 • невідповідність запатентованого винаходу (корисної моделі), промислового зразка умовам патентоздатності;

 • наявність у формулі винаходу (корисної моделі), у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

 • порушення вимог щодо патентування винаходу (корисної моделі) за процедурою Договору про патентну кооперацію;

 • видача патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

 1. Правові наслідки визнання патенту недійсним.

Тема 12 Охорона прав на топографії (компонування) інтегральних мікросхем

 1. Особливості правового регулювання.

 2. Поняття топографії (компонування) інтегральних мікросхем, їх значення, необхідність надання правової охорони.

 3. Оригінальність як умова охороноздатності компонування ІМС.

 4. Право на реєстрацію компонування (топографії) IMC.

 5. Заявка на реєстрацію компонування (топографії) ІМС. Експертиза заявки.

 6. Реєстрація топографії IMC. Видача Свідоцтва, строк його дії.

 7. Особисті немайнові та майнові права власника Свідоцтва.

 8. Дії, які не визнаються порушенням прав на зареєстровану топографію IMC.

Література:

 • Абдуліна І. Прецедентне рішення Верховного Суду США щодо захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. – 2013. - № 3.

 • Бачун О. Досудова підготовка справ щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2002. - № 1. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=380

 • Бондаренко О.О. Щодо проблем правової охорони промислових зразків в Україні // Часопис Київського університету права. – 2013. - № 2. – С.241-244. Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_2/241.pdf

 • Бочарова Н. Права інтелектуальної власності ЄС. Гармонізація з національним законодавством // Віче. – 2006. – липень. - № 13. - . режим доступу: http://www.viche.info/journal/278/

 • Бєліков О. Забезпечення позову в цивільному судочинстві // Юридичний журнал. – 2007. - № 3. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2610

 • Буга Г. Забезпечення позову в цивільному процесуальному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.03 «цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право» / Г.Буга. – Харків. – 2012. – 20с.

 • Васьковська Т. Актуальні проблеми судової експертизи промислових зразків // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. - № 2. – С.15-20.

 • Висоцька Л. Про підсумки роботи Апеляційної палати ДСІВУ та перспективи її подальшої діяльності // Інтелектуальна власність. – 2014. - № 4.

 • Висоцька Л. Про підсумки роботи Апеляційної палати ДСІВУ та перспективи її подальшої діяльності // Інтелектуальна власність. - 2014. - № 2.

 • Гареєв Є.Ш. Правова охорона винаходів: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Є.Ш. Гареєв ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2007. — 20 с.

 • Горнісевич А. Щодо повноважень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності Україні // Інтелектуальна власність. – 2014. - № 5.

 • Грек Б. Застосування у господарському процесі запобіжних заходів // Юридичний журнал. – 2003. - № 9. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=809

 • Гуля С.Л., Охромєєв Ю.Г. Проблемні питання під час проведення судової експертизи зі встановлення новизни корисної моделі // режим доступу: http://intelect.org.ua/sites/default/files/ohromeev_gulya-stattya_se_pri_vstanovlenni_novizni_korisnoyi_modeli.pdf

 • Давид Л.Л. Проблеми вдосконалення судового захисту суб’єктивних цивільних прав на промисловий зразок // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. - № 3-1. – С.120-122. Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3-1_2013/3/Davyd%20L.L..pdf

 • Дроб’язко В. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу / В. Дроб'язко // Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К., 2006. – С. 66-113.

 • Еннан Р.Є. Правова охорона інтелектуальної власності в ЄС: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку // Часопис цивілістики. – Одеса. – 2012. - Випуск 13. – С. 113-119.

 • Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку: аналітичний звіт, підготовлений Комітетом з інтелектуальної власності Європейської Бізнес Асоціації. – 2008. – режим доступу: http://www.eba.com.ua/files/Lobbying/Judicial_Protection_IPR_Ukr_04_2008.pdf

 • Іванюта Н.В. Захист та гарантії прав відповідача в процесі реалізації забезпечення позову в господарському судочинстві // Часопис Київського університету права. – 2010. - № 3. – С.188-191. Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2010_3/188.pdf

 • Іванюта Н.В. Забезпечення позову в господарському судочинстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право» / Н.В.Іванюта. – Донецьк. – 2012. – 20с.

 • Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с.

 • Капіца Ю. Напрямки адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. – 2005. – №1. – С. 66–70

 • Капіца Ю. Гармонизация прав интеллектуальной собственности в Европейском Союзе и вопросы адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы/ Под ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юринком Інтер, 2003. – С. 513–536.

 • Капіца Ю.М. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца // Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 4. – С. 3-11.

 • Картузов М. Ю. Запобіжні заходи в господарському процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право» / М.Ю.Картузов. – Одеса. – 2010. – 20с.

 • Кириченко І. Вирішення судових спорів з питань інтелектуальної власності. Експертне дослідження // Юридичний журнал. – 2003. - № 3. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=116

 • Кириченко І.А. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності. – Навчальний посібник. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права. – 2005. – 172с.

 • Кириченко Т.С. Захист патентного права на основі формули винаходу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т.С. Кириченко ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 17 с.

 • Коваль А. Деякі особливості судових справ про визнання недійними патентів на промислові зразки // Юридичний журнал. – 2006. - № 9. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2402

 • Косенко С. Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2006. - № 4. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2220

 • Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності. Підручник. – К.: Істина, 2007. – С.208.

 • Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності Юридичний журнал. – 2010. - № 6. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3534

 • Остапчук В. Останні зміни в режимі захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2004. - № 10. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1412

 • концептуальні засади: монографія / За ред. О.П. Орлюк. – К.: Лазурит-Поліграф, 2010. – 464с.

 • Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М. Капіци. – К.: Слово, 2006. – 1104с.

 • Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: Прохоров-Лукін Г., Кириченко І. Судова експертиза як невід’ємна складова ефективного захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2005. - № 2. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1585

 • Стефанчук М., Давид Л. Цивільно-правова охорона та захист прав на комерційне (фірмове) найменування // Право і суспільство. – 2014. - № 1-2. – С.51-54.

 • Таликін Є.А. Запобіжні заходи в господарському судочинстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право» / Є. А. Таликін. – Київ, 2010. – 20 с.

 • Тарасенко Л.Л. Вирішення спорів щодо порушення патентних прав // Л.Л.Тарасенко. / Часопис Київського університету права. – 2016. - № 2. – режим доступу: http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html

 • Тарасенко Л.Л. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності з локальною новизною / Л.Л. Тарасенко. // Матеріали Міжнародного семінару «ПОЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ» 29 лютого – 01 березня 2016 року. – Львів. Режим доступу: http://yurholding.com/news/96-problemi-vikoristannya-raconalzatorskih-propozicy-de-fakto-ye-de-yure-nepotrbna.html

 • Тарасенко Л.Л. Майнові права інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал ТзОВ / Л.Л.Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 лют. 2016 р.): у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2016. – С.200-202. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiya-problemy-derzhavotvorennya-i-zahystu-prav-lyudyny-v-ukrajini

 • Тарасенко Л.Л. Захист патентних прав в умовах ринкової економіки / Л.Л.Тарасенко // Матеріали Третьої міжнародної науково-теоретичної конференції «Методологія приватного права», що присвячена 20-річчю НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – Київ. - 2 червня 2016 р.

 • Тарасенко Л.Л. Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) / Л.Л. Тарасенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. – 2016. - № 39. Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=113

 • Тарасенко Л.Л. Винахід (корисна модель) як об’єкт права інтелектуальної власності / Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 94-річчю з дня народж. проф. В. П. Маслова (Харків, 19 лют. 2016 р.). – Х. : Право, 2016. – С. 168-171.

 • Тарасов Д. Про реформу права інтелектуальної власності в Євросоюзі // Інтелектуальна власність. – 2013. - № 3.

 • Штефан О. Дещо до питання про заходи збереження доказів по справах, що виникають із спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності . – 2009. - № 4. – С.3-10. Режим доступу: ftp://ftp.s12.freehost.com.ua/2009_4/1.pdf

 • Шуляк Н. Окремі питання розвитку інституту захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал. – 2009. - № 7. – режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3249

 • Якубівський І. Проблеми набуття майнових авторських прав. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. – Львів. - 2015 р. - С.235-237. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_1_01.pdf

 • Якубівський І. Зміст майнових прав інтелектуальної власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХX звітної науково-практичної конференції. – Львів. - 2014 р. - С. 238-240. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Conference-2014.pdf

 • Якубівський І.   Проблеми захисту майнових прав інтелектуальної власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. – Львів. – 2013 р. – С.188-191. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Conference-2013.pdf

 • Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т.В. Ярошевська ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с.

Нормативно-правові акти:

Конституція України.

Цивільний кодекс України.

Господарський кодекс України.

Цивільний процесуальний кодекс України.

Господарський процесуальний кодекс України.

Кодекс адміністративного судочинства України.

Кодекс адміністративного судочинства України.

Закон України «Про авторське право і суміжні права».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин",

Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем".

Закон України «Про міжнародне приватне право».

Закон України “Про кінематографію”.

Закон України “Про архітектурну діяльність”.

Закон України “Про видавничу справу”.

Закон України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”.

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.)

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.)

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. №22.

Правила складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 р. №110.

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. №197.

Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 р. №198.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 в редакції наказу від 20 серпня 1997 р. № 72.

Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності» від 15.09.2003 N 622 – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0877-03

Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування», затверджені Постановою Верховної Ради України від 27 червня 2007 року N 1243-V. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1243-v

Законодавство ЄС:

Директива ЄС 89/552/ЄЕС від 3 жовтня 1989 р. про координацію певних положень, визнаних законами, правилами, та адміністративних заходів у державах-членах, що стосуються телевізійного мовлення // режим доступу: http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm#20

Директива ЄС 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 р. про правову охорону комп'ютерних програм // режим доступу: http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm#20

Директива ЄС 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 р. про право на прокат, право на позичку і деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності // режим доступу: http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm#20

Директива ЄС 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 р. про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції // режим доступу: http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm#20

Директива ЄС 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 р. про гармонізацію терміну охорони авторського права і деяких суміжних прав // режим доступу: http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm#20

Директива ЄС 96/9/ЄС від 11 березня 1996 р. про правову охорону баз даних // режим доступу: http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm#20

Директива ЄС 2001/84/ЄС від 27 вересня 2001 р. про право слідування на користь автора оригінального твору // режим доступу: http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm#20

Директива ЄС 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 р. про гармонізацію певних аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві // режим доступу: http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm#20

Директива ЄС 2004/48/ЄС від 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності // режим доступу: http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm#20Судова практика:

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 № 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 4 червня 2010р. «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав». – режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/925cb195f3f0bf70c225774200286bfd?OpenDocument

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» від 20 травня 2013 року № 8. – режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0008760-13

Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності». Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12

Постанова Вищого арбітражного суду України N 04-1/5-7/82 від 05.06.2000р. «Про питання захисту авторських прав в Інтернеті». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v7_82800-00

Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи". Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-12

Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності". Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання застосування норм ЦПК» № 10-72/0/4-13 від 16.01.2013.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009р. № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009р. № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції».

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006р. № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову».

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22.01.2007 N 01-8/25 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v8_25600-07

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007р. N 01-8/974 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_974600-07

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 06.05.2005р. N 01-8/784 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0784600-05

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 31.05.2010р. N 01-08/322 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_322600-10

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 15.07.2010р. N 01-08/415 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти промислової власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_415600-10

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006р. N 01-8/846 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_846600-06

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 27.06.2008р. N 01-8/383/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v83_1600-08

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/844 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію». – режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/401/

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/845 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування». – режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/400/

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/846 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав». – режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/399/

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)». – режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/398/

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 13.07.2005 № 01-8/1234 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти промислової власності». – режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/391/

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 06.05.2005 № 01-8/784 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав». – режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/393/

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 04.04.2012 № 01-06/417/2012 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_417600-12

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 19.11.2013 № 01-06/1658/2013 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1658600-13

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.08.2008 N 01-8/498 «Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_498600-08

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 20.02.2007 N 01-8/91 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v8_91600-07

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14.02.2007 N 01-8/78 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v8_78600-07Доц., к.ю.н. Тарасенко Л.Л.

Робоча програма. Спецкурс «Патентне право». Практикум спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – 18 с.

Схвалено кафедрою інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № ___ від ___ серпня 2016р.

Авторські права застережені.Видання юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма

Скачати 238.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал