Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економічна І соціальна географія»


Індивідуальне навчально - дослідне завдання (реферат)Сторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.52 Mb.
#10682
ТипРобоча програма
1   2   3   4


7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання (реферат)

Теми рефератів:

Суспільно-географічна характеристика країни Америки або Африки (на вибір студента)


8. Методи навчання

1. Словесні (розповідь з елементами бесіди, бесіда, дискусії на заняттях, пояснення, лекція)

2. Наочні (демонстрація настінних карт; демонстрація за допомогою мультимедійного обладнання різноманітних графічних матеріалів: графіків, діаграм, таблиць тощо; робота з атласами)

4. Загальнонаукові методи (дедуктивний, індуктивний, синтез, аналіз)

5. Бінарні методи (словесно-інформаційний, словесно-проблемний, словесно-дослідницький)

6. Репродуктивні (відповідь, дискусія)

7. Інтерактивні (постановка проблемних питань і ситуацій, проблемно-пошукові (евристичні), дослідницькі)
9. Методи контролю

1. Написання реферату.

2. Активна участь у дискусіях на практичних заняттях.

3. Виконання практичних завдань на практичних заняттях.

4. Письмовий та усний контроль на практичних заняттях.

5. Написання модульних контролів.

6. Співбесіда.

7. Іспит.
 1. Розподіл балів, які отримують студенти
Теми модулів

Теми практичних робіт

Бали

Модуль 1.

Політична карта світу

ТЕМА 1. Теоретичні і методологічні основи курсу «Регіональна економічна і соціальна географія»

Практична робота № 1

Теоретичні і методологічні основи курсу «Регіональна економічна і соціальна географія»0,5

Участь у дискусії

1

ТЕМА 2. Політична карта світу

Практична робота № 2

Політична карта світу0,5

Участь у дискусії


1

ТЕМА 3. Типологія країн світу

Практична робота № 3

Типологія країн світу0,5

Участь у дискусії


1

ТЕМА 4. Міжнародні організації та союзи

Практична робота № 4

Міжнародні організації і союзи0,5

Участь у дискусії


1

Поточний модульний контроль № 1
6

Модуль 2.

Фактори та компоненти розвитку регіонів та країн

ТЕМА 5. Природно-ресурсний потенціал світу

Практична робота № 5

Природні ресурси світу0,5

Участь у дискусії


1

ТЕМА 6. Населення світу

Практична робота № 6

Населення світу0,5

Участь у дискусії


1

ТЕМА 7. Світове господарство

Практична робота № 7

Промисловість світу0,5

Участь у дискусії


1

Практична робота № 8

Сільське господарство. Транспорт. Рекреація і туризм. Міжнародні економічні зв’язки0,5

Участь у дискусії


1

ТЕМА 8. Глобальні проблеми людстваПоточний модульний контроль № 2
6

Модуль 3.

Регіони і країни світу. Америка

ТЕМА 9. Суспільно-географічна характеристика країн Північної Америки

Практична робота № 9

Економіко-географічна характеристика країн Північної Америки0,5

Участь у дискусії


1

Практична робота № 10

Економіко-географічна характеристика Сполучених Штатів Америки1

Участь у дискусії


1

Практична робота № 11

Економіко-географічна характеристика Канади0,5

Участь у дискусії


1

ТЕМА 10. Суспільно-географічна характеристика країн Латинської Америки

Практична робота № 12

Економіко-географічна характеристика країн Латинської Америки0,5

Участь у дискусії


1

Практична робота № 13

Порівняльна економіко-географічна характеристика країн Південної Америки (на вибір студента)0,5

Участь у дискусії


1

Практична робота № 14

Порівняльна економіко-географічна характеристика Мексики та Бразилії0,5

Участь у дискусії


1

Поточний модульний контроль № 3
7

Модуль 4.

Країни Африка

ТЕМА 11. Загальна суспільно-географічна характеристика АфрикиТЕМА 12. Суспільно-географічна характеристика Північної Африки

Практична робота № 15

Порівняльна економіко-географічна характеристика країн Північної Африки (на вибір студента): Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Західна Сахара, Мавританія, Туніс, Судан0,5

Участь у дискусії


1

ТЕМА 13. Суспільно-географічна характеристика Західної Африки

Практична робота № 16

Порівняльна економіко-географічна характеристика країн Західної Африки (на вибір студента): Гвінея, Нігер, Нігерія, Того, Малі, Ліберія, Гана, Гамбія, Сенегал тощо0,5

Участь у дискусії


1

ТЕМА 14. Суспільно-географічна характеристика Центральної Африки

Практична робота № 17

Порівняльна економіко-географічна характеристика країн Центральної Африки (на вибір студента): Ангола, Габон, ДРК, Камерун, Конго, ЦАР, Чад тощо0,5

Участь у дискусії


1

ТЕМА 15. Суспільно-географічна характеристика Східної Африки

Практична робота № 18

Порівняльна економіко-географічна характеристика країн Східної Африки (на вибір студента): Ефіопія, Замбія, Кенія, Малаві, Руанда, Сомалі, Танзанія, Уганда тощо0,5

Участь у дискусії


1

ТЕМА 16. Суспільно-географічна характеристика Південної Африки

Практична робота № 19

Економіко-географічна характеристика ПАР0,5

Участь у дискусії


1

Поточний модульний контроль № 4
7

Реферат

5

Всього балів за роботу протягом семестру

60

Підсумковий семестровий контроль (екзамен)

40

Всього балів

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми модулів

Пр - практична робота

МК – модульний контроль

КР – контрольна робота

Р - реферат


Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю:

 • Виконання практичних завдань на всіх практичних заняттях;

 • Участь у дискусіях на всіх практичних заняттях;

 • Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (реферату);

 • Складання всіх поточних модульних контролів.


Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано


11. Методичне забезпечення
1. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Регіональні і економічна географія». – Харків, 2009. – 60 с.
12. Рекомендована література

ОСНОВНА:

 1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп., перероб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 688 с.

 2. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: ВІД „Академія", 2003. - 688 с.

 3. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. - К.: ВЦ „Академія", 2005. – 704 с.

 4. Воронин В.П. Мировое хозяйство и экономика стран мира: Учебное пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 237 с.

 5. Економiка зарубiжних країн: Навчальний посiбник для вузiв / А.П. Голiков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз. - К.: Центр учбової лiтератури, 2008. - 463 с.

 6. Економiка зарубiжних країн: Навчальний посiбник для вузiв / В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвiнова и А.А. Наумчик; За ред. В.М. Осипова. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 543 с.

 7. Економічна і соціальна географія світу: Підручник. / За ред. С. Кузика. - Львів: Світ, 2003. – 743 с.

 8. Кузик С.П., Книш М. Економічна і соціальна географія Америки: Навч. посібник - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999 - 300 с.

 9. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 каналов углубления. В 3-х томах. Т. 2. Региональный обзор. - Ярославль: Верхневолжское издательство, 1996.

 10. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2-х книгах. Кн. 2. Региональный обзор. - М.: Дрофа, 2003. - 523 с.

 11. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В.П. Колесова. – М.: Флинта, 2000. – 480 с.

 12. Смаль І.В., Дмитренко О.Г. Економічна і соціальна географія Північної та Латинської Америки: Навч-метод. посібник. - Ніжин: Ред.-видавництвод НДПУ, 2002.- 84с.

 13. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под. ред. проф. В.В. Вольського. - М.: Крон-Пресс, 1998. - 654 с.

 14. Социально-зкономическая география зарубежного мира / Под. ред. проф. В.В. Вольського. - М.: Крон-Пресс, 2002. - 744 с.

 15. Социальная, экономическая и политическая география зарубіжного мира. Регионы и страны: Учебник / Под. ред. С.Б. Лаврова. - М.: Гардарики, 2003. – 928 с.

 16. Страноведение: Учебное пособие: / Рогач П.И., Косяков Н.Е., Гаркавая В.Г., Лукьянчик С.В. - Минск: Издательство Белорусского экономического университета, 2003. - 284 с.

 17. Страны мира. 2006: Справочник / В.В. Агрономов, С.В. Андреев, А.С. Андрианов и И.А. Анипченко; Под общ. ред. С. Лаврова. - М.: Республика, 2006. - 590 с.

 18. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підручник для вищ. навч. закладів. - К.: Либідь, 2001. – 416 с.

 19. Юрківський В.М. Країни світу. Довідник. - К.: Лібра, 2001. - 332 с.

 20. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: Пособие для вузов / Под ред. М.П. Ратановой. - М.: Дрофа, 2004. - 576 с.


ДОПОМІЖНА:

 1. Голиков А.П. Экономика зарубежных стран: Учеб. пособие для вузов. - Х.: Издательство ХНУ им. В.Н. Каразина, 2000. - 68 с.

 2. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. Кузика С.П. – Львів: Світ, 2002. – 672 с.

 3. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн / Під ред. проф. Є.П. Качана. - Тернопіль, 1997. - 200 с.

 4. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. - М.: Финансы, 1998. - 719 с.

 5. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. - К.: Лібра, 1996. - 145 с.

 6. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. - СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2000 . - 491 с.

 7. Родионова И.А. Экономическая география: Учебно-справочное пособие. - М.: Московский лицей, 2001. - 239 с.

 8. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Пособие по географи: Тесты по экономической географии.- М.: Московский лицей, 1999.-152с.

 9. Социально-экономические концепции стран мира на рубеже тысячелетий (власть, экономика, социальная сфера): Международная энциклопедия. - М.: Издательство Международного университета "Содружество", 2000 . - 191 с.

 10. Страны и народы: Историко-географическое издание в 20-ти томах. - М.: Мысль, 1980-1983 гг.

 11. Тарасенко Н.Г. Экономическая и социальная география мира. Конспекты тем по программам Министерства образования и науки Украины. - Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1999. - 247 с.

 12. Ушаков Д.С. Страноведение: учебное пособие для вузов. - М.; Ростов-н/Д: МарТ, 2007. - 253 с.


13. Інформаційні ресурси


 1. Країни світу www.world-countries.org.ua

 2. Країни світу www.allcountries.org.ua

 3. Країни світу www.strani.ru

 4. Географія світу www.geo-tur.narod.ru

 5. www.wikipedia.org.uaКаталог: files -> %D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
files -> Реферат Посереднику системі розв'язання конфлікту
files -> Виноградова В.Є профілактика та вирішення конфліктів
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Лекція Специфіка дії економічних законів і закономірностей розвитку світового господарства
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Лекція управління як суспільне явище. Основні етапи
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Держави на політичній карті світу
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Аналіз організації як об’єкту управління
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Основи підприємництва
%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F -> Лекція Основні засади вивчення економічної та соціальної географії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка