Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економічна І соціальна географія»Сторінка2/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 86 / 130

для заочної форми навчання – 22 / 194

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – сформувати у студентів цілісний просторово-часовий погляд на сучасні соціально-економічні і політичні процеси в різних країнах і регіонах світу, надати чіткі знання та навики складання їх комплексної соціо-економіко-географічної характеристики.

Завдання курсу:

 • охарактеризувати динаміку, тенденції, закономірності та перспективи соціальних, економічних та політичних процесів у регіонах світу;

 • дати комплексну економіко-географічну характеристику зарубіжних країн світу за регіонально-континентальним принципом;

 • охарактеризувати розміщення продуктивних сил у межах окремих регіонів;

 • визначити особливості просторової організації суспільства;

 • розглянути транспортні й інфраструктурні мережі та системи;

 • провести комплексні соціо-економіко-географічні порівняння різних країн та регіонів світу.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: • сутність основних термінів та понять, що вивчаються;

 • загальну характеристику регіонального поділу Америки та Африки;

 • загальні відомості про країни Америки та Африки;

 • природно-ресурсний потенціал країн;

 • особливості демографічної ситуації в регіонах;

 • специфіку економічного розвитку та господарства країн Америки та Африки;

 • особливості розвитку туристсько-рекреаційної діяльності країн регіонів.

Студент повинен вміти:  • розкривати сутність основних термінів, понять та категорій курсу;

  • характеризувати основні теоретичні засади регіональної економічної і соціальної географії світу;

  • давати економіко-географічну характеристику регіонів світу;

  • виявляти особливості територіальної організації суспільства регіонів світу;

  • складати порівняльні соціо-економіко-географічні характеристики країн світу;

  • визначати сучасні проблеми регіонального розвитку країн світу.
 1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1: Політична карта світу

ТЕМА 1. Теоретичні і методологічні основи курсу «Регіональна економічна і соціальна географія»

Регіональна економічна і соціальна географія як одна з галузей географічної науки. Об’єкт і предмет регіональної економічної і соціальної географії. Мета і завдання курсу. Значення регіональної економічної і соціальної географії.

Базові поняття курсу: регіон, район, країна, держава, субрегіон, економічний простір.

Сучасні підходи до регіонального поділу світу.

Теоретичні засади регіональної економічної і соціальної географії. Базові вчення: вчення про економіко-географічне положення (ЕГП), вчення про міжнародний географічний поділ праці (МГПП), вчення про розміщення і територіальну організацію суспільства й господарства (ТОСГ). Географічні теорії: теорія географічного детермінізму, теорія регіонального розвитку (регіоналізму), теорія економічного районування. Основні концепції та гіпотези: концепція проблемного країнознавства, концепція «полюсів зростання», концепція глобальних (світових) міст.

Методи дослідження: історичний, картографічний, порівняльний, метод спостережень, метод системного аналізу, статистичний, метод економічного районування, економіко-математичні методи, методи дистанційних спостережень, геоінформаційний метод тощо.

Зв’язок регіональної економічної і соціальної географії з іншими науками.

Історія розвитку регіональної економічної і соціальної географії: німецька школа описового державознавства (школа камеральної статистики), французька школа географії людини, російська школа економічної географії, регіональна економічна і соціальна географія в Україні.


ТЕМА 2. Політична карта світу

Базові поняття: політична карта світу, країна, держава, географічний простір, територія, державна територія, державний кордон, делімітація і демаркація, територіальні води, економічна морська зона та ін.

Типи політико-територіальних утворень на політичній карті світу: держави, залежні території (колонії), спірні території, Антарктида.

Основні періоди та етапи формування політичної карти світу: давній період (від епохи виникнення перших форм держави до V ст. н. е.), середньовічний період (V – ХV ст.), новий період (кінець ХV ст. – завершення Першої світової війни в ХХ ст.), новітній період (після Першої світової війни до наших днів). Характеристика етапів новітнього періоду: перший етап (1918-1945 рр.), другий етап (після закінчення Другої світової війни до початку 90-х рр.), третій етап (з початку 90-х рр.. до нинішнього часу). Сучасна політична карта світу.


ТЕМА 3. Типологія країн світу

Основні класифікації країн: за площею, за чисельністю населення, за формою державного правління, за формою державного устрою, за ідеологічною орієнтацією, за формою державного режиму, за політичною структурою, за рівнем розвитку науки і техніки, за рівнем соціально-економічного розвитку тощо.

Значення та сутність типології країн. Підходи до типології. Типологія країн за рівнем ВНП. Типологія В. Вольського. Типологія Б. Зіміна. Типологія В. Максаковського, В. Дронова, В. Рома. Типологія П. Масляка, Я. Олійника, А. Степаненка. Типологія територій і країн, що розвиваються, Б. Болотіна і В. Шеніса. Типологія О. Шаблія.

Головні групи країн. Економічно високорозвинені країни регіону. Середньорозвинені країни. Економічно слаборозвинені країни.


ТЕМА 4. Міжнародні організації та союзи

Політичні блоки: Організація Північноатлантичного Договору (НАТО), Міжпарламентський союз, Африканський союз (в минулому Організація Африканської єдності), АНЗЮС, АНЗЮК, Організація Американських держав та ін.

Економічні союзи: Амазонський пакт, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Союз Арабського Магрибу, Асоціація Карибських держав, Андський пакт, Європейська асоціація вільної торгівлі, Латиноамериканська асоціація інтеграції, Ла-Платська група, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Північноамериканська асоціація вільної торгівлі, Чорноморський район економічного співробітництва (ЧРЕС), Бенілюкс, Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво, Світова організація торгівлі, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та ін.

Змішані блоки: Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), Асоціація регіонального співробітництва країн Південної Азії (СААРК), Карибське співтовариство (КАРІКОМ), Ліга Арабських держав, Організація «Ісламська конференція», Співдружність націй, Співдружність незалежних держав (СНД), ООН, та ін.

Інші міжнародні організації.

Студенти повинні вміти: читати та інтерпретувати політичні та адміністративні карти; давати оцінку політично-географічного положення країни; аналізувати текст підручників і дані засобів масової інформації.

Студенти повинні знати: типологію країн, модель економічного розвитку; показники економічного розвитку; головні економічні організації.
Модуль 2. Фактори та компоненти розвитку регіонів та країн

ТЕМА 5. Природно-ресурсний потенціал світу

Природні умови і ресурси. Природно-ресурсний потенціал територій і країн та його оцінка. Мінеральні ресурси. Запаси основних корисних копалин та їх споживання. Енергоресурси. Земельні ресурси. Сільськогосподарські угіддя. Резерви сільськогосподарського освоєння. Агрокліматичні ресурси. Біологічні ресурси, зокрема лісові. Лісистість регіонів та країн. Проблеми охорони лісових ресурсів. Водні ресурси. Рекреаційні ресурси. Ресурси Світового океану. Ресурсозабезпеченість країн. Освоєння та охорона природних ресурсів. Природокористування.


ТЕМА 6. Населення світу

Загальна демографічна характеристика країн світу: чисельність і динаміка, щорічний природний приріст населення в світі та його регіональні особливості (народжуваність, смертність, природний приріст населення по регіонах і країнах світу), статево-вікова структура населення світу та її регіональні особливості.

Етнолінгвістичний склад населення світу. Основні етнічні процеси (консолідація, асиміляція, міжетнічна інтеграція).

Релігійний склад населення. Географія релігій світу.

Расовий склад населення. Географія основних рас.

Міграції населення світу.

Розміщення населення світу.

Розселення населення світу та його форми. Міське і сільське населення. Розселення і фактори, які його визначають. Урбанізація. Агломерації світу. Мегалополіси світу.

Соціальна структура і зайнятість населення. Трудові ресурси.
ТЕМА 7. Світове господарство

Особливості територіальної організації та розвитку господарства. Промисловість світу та її розміщення: паливно-енергетичний комплекс, чорна та кольорова металургія, машинобудування, хімічна промисловість, лісова та деревообробна промисловість, харчова та легка промисловість. Сільське господарство. Основні риси сільськогосподарського виробництва. Транспорт. Рекреація і туризм. Міжнародні економічні зв’язки.


ТЕМА 8. Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми людства: політичні, демографічні, екологічні, економічні, продовольчі, соціальні.Студенти повинні знати:

 • природні ресурси - мінеральні, енергоресурси, земельні, лісові, водні;

 • трудові ресурси;

 • розміщення населення;

 • демографічні процеси;

 • структуру господарства: особливості його розміщення та міжнародну спеціалізацію.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати текст підручника і дані засобів масової інформації;

 • за картами і довідниками визначати ступінь забезпечення регіонів і країн головними видами природних ресурсів;

 • за картами визначати спеціалізацію і галузеву структуру промисловості і сільського господарства різних країн і регіонів, за довідниками розраховувати основні показники, які характеризують рівень розвитку господарства.


Модуль 3: Регіони і країни світу. Америка

ТЕМА 9. Суспільно-географічна характеристика країн Північної Америки

Геополітичне положення. Склад регіону. Особливості історичного, культурного, соціально-економічного розвитку. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Особливості розселення. Рівень урбанізації. Науково-технічний розвиток. Міжнародні зв’язки.США: історія формування та заселення. Державний лад і політико-адміністративний устрій. Територія США. Населення. Загальна характеристика господарства. Промисловість: енергетика, чорна і кольорова металургія, хімічна промисловість, машинобудування, автомобільна промисловість, авіаракетокосмічна промисловість, електротехнічна і електронна промисловість, легка і харчова.

Сільське господарство: рівень розвитку і значення. Аграрні відносини. Форми ведення. Вплив НТП. Співвідношення рослинництва і тваринництва. Розміщення головних галузей. Спеціалізація і типи ферм.

Транспорт: значення окремих видів. Сучасний стан залізничного транспорту, головні вантажопотоки. Щільність залізничних доріг. Значення автомобільного транспорту. Дорожня мережа (автобани). Трубопровідний транспорт, його значення у транспортній системі. Розміщення мережі трубопроводів. Значення великих озер і р. Міссісіпі. Морський транспорт: його значення, роль каботажу, головні порти. Повітряний транспорт.

Сфера послуг: значення в економіці і її галузі: внутрішня торгівля, реклама, культура, мистецтво, охорона здоров’я, житлово-комунальне господарство, туризм.

Зовнішні економічні зв’язки.

Територіальні відмінності США.Канада: історія формування та заселення. Державний лад і політико-адміністративний устрій. Населення. Загальна характеристика господарства. Промисловість: значення в господарській діяльності, електроенергетика. Особливе значення гірничодобувної промисловості, її склад. Характеристика галузей обробної промисловості. Головні промислові центри. Сільське господарство: технічне оснащення, значення галузей та їх розміщення. Транспорт: його розвиток і особливості. Структура транспортної системи і характеристика видів транспорту. Зовнішні зв’язки.
ТЕМА 10. Суспільно-географічна характеристика країн Латинської Америки

Історія відкриття і дослідження. Політична карта. Особливості природних умов і ресурсів. Лісові ресурси. Ґрунтові і земельні ресурси. Населення. Особливості розвитку господарства та його галузі. Сільське господарство та його галузі. Транспортна система. Зовнішня торгівля.Мексика: загальні відомості про країну, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країни. Рекреація і туризм.

Країни Центральної Америки: загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Центральної Америки. Рекреація і туризм. Економіко-географічна характеристика Коста-Ріки.

Країни Вест-Індії: загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Вест-Індії. Рекреація і туризм. Економіко-географічна характеристика Багамських островів і Куби.

Країни Південної Америки: загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Південної Америки. Рекреація і туризм.Бразилія: територія, географічне положення. Багатство і різновиди природної бази для ведення господарства. Населення: сучасний склад. Розміщення. Значення міграції. Міське і сільське населення. Типи міст. Загальна характеристика господарства: структура і міжнародні спеціалізації. Зовнішні зв’язки. Економічні райони.

Аргентина: територія, кордони. Географічне положення. Природні умови і ресурси. Населення: корінне, значення еміграції. Етнічний склад сучасного населення, чисельність і розміщення. Міське населення. Загальна характеристика галузей господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міста. Економічні райони.

Чилі: загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країни. Рекреація і туризм.

Венесуела: загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країни. Рекреація і туризм.

Студенти повинні знати: формування території і населення, політичне положення, культурно-історичні особливості, політичні системи, особливості розміщення господарства та міжнародну спеціалізацію, зовнішні економічні зв’язки регіонів світу і головних країн.

Студенти повинні вміти: читати та інтерпретувати політичні та адміністративні карти регіонів, давати оцінку політико-географічного положення країн, за довідниками розраховувати головні показники, які характеризують рівень розвитку промисловості, аналізувати карти та статистичні довідники з метою визначення рівня розвитку галузі, рівня послуг.

Модуль 4. Країни Африки

ТЕМА 11. Загальна суспільно-географічна характеристика Африки

Загальні дані про площу і населення. Склад території. Географічне положення та його значення для розвитку країн Африки. Мінеральний і енергетичний склад ресурсів. Водні проблеми. Господарське значення лісних ресурсів. Політична карта: її зміни за історичний період. Головні політичні проблеми сучасної Африки. Типи країн.

Населення: чисельність, динаміка і демографічна структура. Етнічний і расовий склад. Головні народності. Релігійний склад. Міграція африканського населення і її напрями. Міське і сільське населення. Міста.

Господарство: рівень розвитку країн. Багатоукладність. Особливості розвитку господарства різних країн. Сільське господарство: значення в розвитку економіки африканських країн. Характеристика сучасного аграрного складу. Рівень сучасного розвитку в межах країн. Продовольча проблема. Галузева структура. Головні експортні культури та їх розміщення. Споживчі культури корінного населення. Особливості розвитку і розміщення тваринництва.

Промисловість: структура і значення. Значення Африки в сучасному світі за запасами мінеральних ресурсів. Енергетична база. Обробна промисловість.

Транспорт: значення транспортної системи, її склад. Залізничний, водний транспорт і їх значення. Крупні транспортні центри міжнародного значення (морські порти, аеропорти та ін). Зовнішні зв’язки.

Головні регіональні групи країн Африки. Головні риси схожості і відмінностей в структурі і розміщенні економіки. Типи країн.
ТЕМА 12. Суспільно-географічна характеристика Північної Африки

Загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Північної Африки. Рекреація і туризм.Єгипет: формування території і населення. Особливості розселення населення. Політична система. Географічне положення. Оцінка природних ресурсів. Головні риси сучасного господарства. Особливе значення бавовни. Енергетична база. Промисловість. Суецький канал і його значення для економіки країни. Зовнішні зв’язки. Внутрішні економіко-географічні відмінності.

Алжир: географічне положення. Природні умови і ресурси. Ресурси Сахари і їх використання. Населення: чисельність, склад, розміщення, трудові ресурси. Міста. Галузева структура господарства. Спеціалізація і розміщення сільського господарства. Промисловість і її галузі. Зовнішні зв’язки.
ТЕМ А 13. Суспільно-географічна характеристика Західної Африки

Загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Західної Африки. Рекреація і туризм.Нігерія: територія і географічне положення. Оцінка природних умов і ресурсів. Населення, його етнічний склад, розміщення, урбанізація. Сільське господарство і його структура. Головні райони експортних культур – какао, арахісу, масленої пальми. Розвиток гірничовидобувної промисловості, нафтовидобутку. Внутрішні економіко-географічні відмінності.
ТЕМА 14. Суспільно-географічна характеристика Центральної Африки

Загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Центральної Африки. Рекреація і туризм.


ТЕМА 15. Суспільно-географічна характеристика Східної Африки

Загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Східної Африки. Рекреація і туризм.Ефіопія: територія і географічне положення. Природні умови і ресурси. Населення: чисельність, динаміка, розміщення. Сільське і міське населення. Сільське господарство: значення в економіці. Географія галузей. Промисловість: структура і розміщення. Внутрішні економіко-географічні відмінності.
ТЕМА 16. Суспільно-географічна характеристика Південної Африки

Загальні відомості про регіон, особливості економіко-географічного положення. Природні умови і ресурси, населення, господарство (особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв’язки) країн Південної Африки. Рекреація і туризм.ПАР: територія і географічне положення. Багатство і різновиди мінеральних ресурсів. Населення: чисельність, расові групи, особливості розміщення і урбанізація, трудові ресурси. Промисловість: співвідношення гірничодобувної й обробної промисловості, головні райони їх розміщення. Сільське господарство: структура, розміщення галузей. Транспортна система. Зовнішні зв’язки.

Студенти повинні знати: формування території і населення, політичне положення, культурно-історичні особливості, політичні системи, особливості розміщення господарства та міжнародну спеціалізацію, зовнішні економічні зв’язки регіонів світу і головних країн.

Студенти повинні вміти: читати та інтерпретувати політичні та адміністративні карти регіонів, давати оцінку політико-географічного положення країн, за довідниками розраховувати головні показники, які характеризують рівень розвитку промисловості, аналізувати карти та статистичні довідники з метою визначення рівня розвитку галузі, рівня послуг.


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

МОДУЛЬ 1.

Політична карта світу

ТЕМА 1. Теоретичні і методологічні основи курсу «Регіональна економічна і соціальна географія»

8,5

2

24,5

7

1


8

ТЕМА 2. Політична карта світу

5,5

2

21,5

9

1


8

ТЕМА 3. Типологія країн світу

6

1

23

7

1


6

ТЕМА 4. Міжнародні організації та союзи

7

1

24

9

1


8

Поточний модульний контроль № 1

2

2Разом за модулем 1

29

8

813

32

4


30

Модуль 2.

Фактори та компоненти розвитку регіонів та країн

ТЕМА 5. Природно-ресурсний потенціал світу

16

2

212

10

10

ТЕМА 6. Населення світу

21

1

218

10

10

ТЕМА 7. Світове господарство

23

3

416

22

2


20

ТЕМА 8. Глобальні проблеми людства

14

14

10

10

Поточний модульний контроль № 2

2

2

2

2

Разом за модулем 2

76

8

860

54

4


50

Модуль 3.

Регіони і країни світу. Америка

ТЕМА 9. Суспільно-географічна характеристика країн Північної Америки

21

8

67

25

2

122

ТЕМА 10. Суспільно-географічна характеристика країн Латинської Америки

22

8

68

23

2

122

Поточний модульний контроль № 3

2

2Разом за модулем 3

45

18

1215

48

4

244

Модуль 4.

Країни Африки

ТЕМА 11. Загальна суспільно-географічна характеристика Африки

2

1


1

4
24

ТЕМА 12. Суспільно-географічна характеристика Північної Африки

11

3

26

11

1


10

ТЕМА 13. Суспільно-географічна характеристика Західної Африки

10

2

26

10,5

0,5


10

ТЕМА 14. Суспільно-географічна характеристика Центральної Африки

10

2

26

10,5

0,5


10

ТЕМА 15. Суспільно-географічна характеристика Східної Африки

10

2

26

11

1


10

ТЕМА 16. Суспільно-географічна характеристика Південної Африки

11

2

27

11

1


12

Поточний модульний контроль № 4

2

2

2

2

10

10

10

10

Разом за модулем 4


66

14

1042

70

6

266

Усього годин


216

48

38130

204

18

4194
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка