Робоча програма навчальної дисципліни «психологія загальна, вікова та педагогічна» Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»Сторінка1/4
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.56 Mb.
#48265
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти


Кафедра корекційної педагогіки та інклюзії
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

___________ проф. ______________

“_____”_________________2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА, ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА»


Галузь знань 0101   «Педагогічна освіта»

Напрям підготовки 012 (6.010101)   «Дошкільна освіта» (бакалавар)


2016 – 2017 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія загальна, вікова та педагогічна» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 012 (6.010101) «Дошкільна освіта» (бакалавр), галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта». «30» серпня, 2016 року.

„___” ________, 2016 року – 21 с.

Розробник: Сікорська Л.Б., доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти, к.психол.н., доцент.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри корекційної педагогіки та інклюзії
Протокол № 1 від „30” серпня 2016 року
Завідувач кафедри _______________________________ (Островська К.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)© Сікорська Л.Б., 2016

© ЛНУ ім. І. Франка, 2016
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва)


Напрям підготовки

6.010101


«Дошкільна освіта»

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)
Модулів – 4

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання немає

Семестр

Загальна кількість годин -210 год

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4 год

самостійної роботи

студента – 2,6 годОсвітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр32 год.

32 год

Практичні, семінарські

32 год.

32

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

26 год.

56

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. Отримання і засвоєння знань в галузі психології загальної, вікової та педагогічної щодо закономірностей й механізмів функціонування людської психіки, а також формування знань й умінь правильно інтерпретувати, враховувати і використовувати у своїй практичній педагогічній діяльності набуті психологічні знання, вміння і навички; сприяти мотивації пізнання себе студентами та вивчення інших навчальних дисциплін психологічного спрямування, розкриття своїх можливостей, адекватної їх оцінки, застосування та самовдосконалення; сприяння психологічному зростанню студентів та опануванню педагогічною професією. Виконуючи соціальне замовлення суспільства – підготовку кваліфікованих спеціалістів рівня «бакалавр», студент вищої школи-майбутній фахівець дошкільного навчального закладу повинен відповідати певним суспільно-політичним, професійно-педагогічним і особистісним вимогам.
Завдання:

  • формувати науковий світогляд студентів,

  • засвоїти студентами фундаментальні закони, принципи, основні ідеї загальної психології, вікової та педагогічної в контексті сучасної психологічної думки;

  • набути теоретичних знань та практичних навичок, що розкривають сутність психічних явищ на основі найновіших психологічних досліджень

  • засвоїти основні поняття, на яких заснована наука про людину,

  • вивчити пізнавальні психічні процеси,

  • засвоїти знання про емоційно-вольову сферу,

  • вивчити індивідуально-типологічні особливості особистості,

  • отримати знання про вікові періоди розвитку психіки,

  • сформувати необхідний і достатній рівень знань про учіння та виховання,

  • набути студентами теоретико-методологічних знань про педагогічну взаємодію та навчальний процес

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: • стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку

 • етапи розвитку психологічної науки

 • методи психологічного дослідження психіки людини;

 • природу та сутність психіки людини

 • свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та їх основні особливості

 • сутність особистості людини

 • основні теорії особистості

 • прояви та закономірності емоційно-вольової сфери особистості

 • психологію пізнавальних психічних процесів: відчуттів, сприймань, пам'яті, мислення, мови. мовлення, уяви та уваги

 • закономірності перебігу окремих психічних явищ та їх взаємозв'язок

 • основні закономірності формування та розвитку психіки людини

 • етапи вікового розвитку особистості, їх характеристику і особливості

 • специфіку вікових криз при переході від одного етапу розвитку на інший та засоби пом’якшення їх протікання

 • сучасні погляди на природу та закономірності функціонування вікових змін психіки

 • напрямки цілеспрямованого розвитку можливостей людини та реалізації її особистісного потенціалу на кожному етапі розвитку

 • психологічні вимоги до особистості педагога

 • сутність явища обдарованості та шляхи її всебічного розкриття у школярів у сучасних умовах

 • основи профорієнтаційної роботи в старшій школі

Уміти:

 • самостійно працювати з науковою літературою

 • вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну позицію

 • складати програму конкретного психологічного дослідження

 • визначати рівень, адекватність та стійкість власної самооцінки

 • активізувати знання психології при вивченні інших психологічних дисциплін

 • на основі знань законiв функцiонування психiчних явищ оцiнювати i приймати вiдповiднi рiшення в ситуацiях, що вимагають втручання психолога

 • володіти навичками діагностики вікових змін у особистості

 • встановлювати причини і наслідки внутрішніх та зовнішніх конфліктів особистості, які зумовлені віковими змінами

 • використовувати основні методи, які застосовуються у роботі з школярами на сучасному етапі розвитку науки і суспільства

 • діагностувати готовність дитини до школи

 • діагностувати рівень особистісного розвитку школяра

 • розробляти стратегії ефективного навчання для школяра з точки зору індивідуального підходу

 • моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки

 • забезпечувати профорієнтаційне самовизначення школяра

 • діагностувати та коректувати розлади у спілкуванні з дорослими і однолітками

 • формулювати рекомендації для педагога, що працює з дітьми різних вікових категорій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу


3. Програма навчальної дисципліни

Семестр 1

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вступ до психології загальної, вікової

та педагогічної. Психологія особистості.

Тема 1. Предмет та завдання психології загальної, вікової та педагогічної. Психіка та психічні явища.

Психологія на сучасному етапі її розвитку. Предмет загальної психології як науки. Предмет вікової психології. Предмет педагогічної психології. Структура, завдання та стан сучасної психології. Структура психологічних явищ. Значення психологічних знань для навчання і виховання дітей. Місце психології в системі наук. Диференціація психології на окремі наукові галузі. Теоретичні і практичні галузі психології З історії становлення психології. Основні історичні етапи розвитку психології як науки. Розвиток психологічних знань в античності. Особливості розвитку психологічних знань у середні віки. Розвиток психології в XVII ст. Зародження емпіричної психології XVIII ст. Розвиток психології як самостійної науки у XIX ст. Виникнення психології в Україні. Природа та сутність психіки людини. Умови та чинники формування психіки людини. Головні властивості та функції психіки людини. Психіка і свідомість. Суспільно-історичний характер свідомості. Розвиток свідомості та її структура. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини.

Тема 2. Методи психології та її зв’язок з іншими науками. Методи загальної психології. Теоретико-методологічні основи психологічної науки: методологія, принципи, методи дослідження. Основні етапи психолого-педагогічного та психологічного досліджень. Характеристика окремих методик психологічного дослідження та методів: організаційні (порівняльний, лонгітюдний, комплексний); інтерпретаційні (генетичний, структурний); методи кількісної та якісної обробки даних (методи математичної статистики); емпіричні методи (основні та допоміжні, експериментальні і неексперементальні, діагностичні).

Тема 3. Особистість та її структура. Психологія особистості. Особистість у соціальному оточенні. Поняття особистості у психології. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Структура особистості. Формування особистості: соціалізація та інтерналізація, психологічна зрілість особистості, сенситивні та критичні періоди розвитку особистості. Теорія особистості Г.С. Костюка. Погляди теорію особистості О.М. Леонтьєва, Б.Г. Ананьєва.

Тема 4. Особистість у психоаналізі. Психологічна концепція Фрейда. Іd, ego, super ego. Лібідо. Танатос. Механізми психологічного захисту. Комплекс Едипа. Комплекс Електри. Недоліки фрейдизму. Неофрейдизм. Стадії психосексуального розвитку. Аналітична психолгія Юнга. Архетипи. Індивідуальне та колективне несвідоме. Мотивація людської поведінки. Ідеї Альфреда Адлера, Еріха Фромма. Мелані Кляйн та Карен Хорні. Структура та типологія особистості Юнга. Індивідуальна психологія Адлера. Стратегії соціальної поведінки К.Хорні. Чотири неврози нашого часу. Екзистенціальні потреби. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона.

Тема 5. Особистість у трансперсональній психології, у біхевіоризмі та у логотерапії Франкла. Рівні трансперсональних світоглядів. Психосинтез Роберто Ассаджіолі. Структура особистості за Р. Ассаджіолі. Чотири стадії терапевтичного процесу психосинтезу. Чотири сфери психіки за Станіславом Гроффом. Системи конденсуючого досвіду (СКД). Чотири базові перинатальні матриці (БПМ). Концепція Чампіона Курта Тойча. Теорія особистістості у біхевіоризмі. Ідеї Дж. Б. Уотсона, Володимира Михайловича Бехтєрева, Едварда Толмена, Береса Фрідеріка Скіннера. Джуліана Роттера. Особистість у логотерапії Віктора Франкла. Нусогенні неврози. Сенс життя.

Тема 6. Особистість в інших вимірах психологічної науки. Особистість у когнітивній та гуманістичній психології. Ідеї К. Роджерса. Важлива умова психічної цілісності особистості та її психічного здоров’я за Роджерсом. Самоактуалізація. Особистість за Гордоном В. Оллпортом. Риси здорової особистості за Г. Оллпортом. Індивідуальні риси, або персональні диспозиці. Поняття пропріуму. Ядро особистості за А. Маслоу. ІЄРАРХІЯ ПОТРЕБ. Розвиток особистості. Деградації особистості. Деградації особистості. Жіночі теорії особистості. Погляди Джин Бейкер Міллер тв Керол Ґілліґан. Головні ідеї жіночих теорій. Факторні теорії особистості. Повна карта можливих властивостей людської особистості Раймонда Кеттелла. Повна карта можливих властивостей людської особистості за Раймондом Кеттеллом. Концепція ієрархічної чотирирівневої моделі людської особистості за Айзенком Три біполярні суперфактори за Айзенком.

Тема 7. Індивідульно-типологічні особливості особистості: темперамент, характер. Поняття темпераменту і характеру та їх взаємозв’язку. Типи темпераменту. Типи характеру. Погляд античної науки на природу індивідуальних психологічних відмінностей. Сангвінічний темперамент. Флегматичний темперамент. Холеричний темперамент. Меланхолійний темперамет. Три основні системи поглядів на органічну основу темпераментів: гуморальна (Гіппократ, Гален і ін.). конституційна (соматична; (Кречмер, Шелдон і ін.), типи темпераменту, пов’язані з діяльністю ц.н.с. (вчення Павлова). Властивості нервової системи: сила, врівноваженість, рухливість процесів збудження і гальмування. Лабільність, реактивність, активність. Фактори, що впливають на формування н.с. Властивості поведінки. Риси характеру. Прояв характеру в системі відносин до дійсності. Мотиви, цінності, потреби, спрямованість. Три зони характеру. Зона абсолютно “нормальних” характерів. Зона виражених характерів (акцентуацій). Зона сильних відхилень характеру від норми, чи психопатій. Типології характеру за Юнгом, Кречмером, Леонгардом і ін.

Тема 8. Індивідульно-типологічні особливості особистості: здібності. Знання. Вміння. Навички. Задатки. Здібності. Якісна характеристика здібностей . Кількісна характеристика здібностей. Тест досягнень. Тест інтелекту. Креативність. Напрямки вивчення факторів творчих досягнень. Тест креативності. Загальні здібності. Спеціальні здібності. Складні загальні здібності. Спеціальні елементарні здібності. Талант. Рівні розвитку здібностей: обдарованість, талановитість, геніальність. Від чого залежить реалізація творчого потенціалу? Що вирізняє генія від середньої людини? Особливості талановитої людини. Чи необхідний творчій людині високий інтелект? Розвиток таланту.. Чи передається талант по спадковості подібно до кольору очей чи форми носа? Чому геніїв більше серед мужчин?


Змістовий модуль 2. Когнітивна та емоційно-вольова сфери особистості

Тема 9. Відчуття та сприймання. Відчуття, як джерело інформації про навколишній світ і внутрішні стани людини. Види відчуттів та їх класифікація: екстероцептивні; інтероцептивні (органічні відчуття); пропріоцептивні відчуття. Загальні властивості відчуттів: якість, локалізованість, тривалість. Закономірності відчуттів: абсолютна чутливість, адаптація, взаємодія відчуттів, сенсибілізація, контраст відчуттів, синестезія. Поняття про сприймання. Види сприймань та їх класифікація. Особливості та індивідуальні відмінності сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Роль моторних компонентів у сприйманні. Загальні особливості сприймання.

Тема 10. Мислення та мовлення. Мислення яв вища форма пізнавальної діяльності. Види мислення та їхня класифікація: за характером об’єкта мислиннєвої діяльності (практично-дійове, наочно-образне, репродуктивно-образне, понятійне ); за ступенем новизни та оригінальності (репродуктивне, продуктивне, творче); за характером задач які розв’язуються (теоретичне, практичне); за засобом дії (вербальне, невербальне). Мислиннєві операції (порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація, класифікація) та логічні форми мислення (поняття, судження, умовиводи). Мова. Поняття про мовлення та його основні функції.

Тема 11. Пам'ять. Поняття про пам'ять. Пам'ять людини (довільна, логічна, опоередкована) і тварини (генетична, механічна). Зв'язок пам'яті людини з її здібностями та діяльністю. Класифікація і види пам'яті: за часом збереження матеріалу (миттєва, короткочасна, оперативна, довготривала, генетична); за переважаючим аналізатором (зорова, слухова, тактильна, смакова, нюхова); за змістом того, що запам'ятовується і відтворюється (образна, словесно-логічна, рухова, емоційна); за характером участі волі у процесах запам'ятовування і відтворення матеріалу (мимовільна і довільна). Процеси і закономірності пам'яті: запам'ятовування (мимовільне   довільне, механічне   логічне, оперативне). Заучування і прийоми його організації. Умови ефективності запам'я­товування. Відтворення (мимовільне   довільне, впізнавання, пригадування, спогади). Збереження і забування. Ремінісценція. Ретроактивне і проактивне гальмування. Закон забування Г. Еббінгауза. Індивідуальні особливості і типи пам'яті. Розвиток пам'яті у дітей.

Тема 12. Увага. Поняття про увагу та її основні функції. Види уваги та їхня класифікація. Природа уваги. Властивості уваги, умови виникнення. основні характеристики та механізми. Концентрація уваги. Стійкість, переключення й розподіл уваги. Обсяг уваги. Уважність як властивість особистості. Зв'язок уважності з діяльністю і спрямованістю особистості. Вивчення властивостей уваги. Фізіологічні механізми уваги. Розуміння домінанти. Развиток і виховання уваги у дітей. Шляхи формування уваги. Основні критерії вихованості уваги.

Тема 13. Уява. Поняття про уяву, її основні функції. Уявлення. Фізіологічні основи уяви. Уява та органічні процеси. Види уяви. Процеси уяви. Розвиток уяви у дітей. Виховання та індивідуальні особливості уяви. Види і прийоми уяви. Прийоми створення образів уяви. Уява й фантазія. Ятрогенні уявлення. Поняття про творчість. Творчість як розв'язування творчих задач. Психологічні проблеми навчання творчості. Творчий тренінг. Роль фантазії в ігровій діяльності дитини і творчій діяльності дорослого.

Тема 14. Емоції і почуття. Воля. Поняття про емоції і почуття. Функції емоцій і почуттів. Фізіологічна основа Психологічні теорії емоцій. Види емоцій: прості і складні, вроджені і набуті. Форми переживання емоцій: сором, гнів, роздратування, радість та ін. Види почуттів: моральні, інтелектуальні, естетичні. Розвиток і виховання культури емоцій і почуттів у дітей. Значення ролі емоцій у життєдіяльності особистості. Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. Функції волі (спонукальна і гальмівна; спрямовуюча і регулююча). Воля як вища психічна функція. Вольова регуляція поведінки: внутрішня і зовнішня. Внутрішній (інтернальний) та зовнішній (екстернальний) локус контролю. Критерії вольової поведінки. Вольові дії (довільні і мимовільні). Простий і складний вольовий акт. Основні фази (структура) складної вольової дії. Класифікація вольових якостей особистості.

Тема 15. Психічні стани. Афект. Патологічний афект. Фізіологічний афект. Кумулятивний афект. Характеристики фізіологічного афекту. Стадії афекту. Афективні стани. Фрустрація. Фрустраційна поведінка. Страх. Паніка. Настрій. Пристрасть. Потяг. Тривога. Тривожність. Горе, переживання втрати. Стрес. Травматичний стрес. Шок.

Тема 16. Стрес та управління ним. Поняття стресу. Стадії протікання стресу. Фізіологічні механізми виникнення стресу. Суб’єктивні та об’єктивні причини виникнення стресу. Форми прояву стресу. Оцінка рівня стресу. Значення стресу в життєдіяльності людини. Загальні підходи до нейтралізації та управління стресом. Зменшення фізичного ефекту стресу. зміна ставлення до проблеми та її інша інтерпретація. активна взаємодія зі стресором та комплексні способи управління стресом.

Семестр 2

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Вікові особливості розвитку психіки людини

Тема 17. Методологічні засади вікової психології. Психічно здорова особистість як мета вікового розвитку. Вікова психологія як наука, предмет, об’єкт та завдання вікової психології. Зміст та основні поняття вікової психології. Методи та проблеми вікової психології. Вікова періодизація психічного розвитку людини. Поняття про сенситивні та критичні періоди розвитку. Поняття про вік. Критерії вікової періодизації психічного розвитку людини. Поняття про соціальну ситуацію розвитку людини, провідну діяльність, психічні новоутворення. Поняття про кризи та сенситивні періоди психічного розвитку. Періодизація розвитку особистості за Е. Еріксоном. Періодизація психічного розвитку за Л.С. Виготським. Періодизація психічного розвитку за Д.Б. Ельконіним. Когнітивні теорії (Ж.Піаже).

Тема 18. Пренатальний розвиток. Зародження психіки дитини в пренатальному періоді. Початок психічного життя. Сім'я в очікуванні дитини. Гермінальна фаза. Ембріональна фаза. Фетальна фаза.Зміст стадій пренатального розвитку дитини. Вплив особливостей пренатального розвитку дитини на її психіку. Вплив процесу народження на психіку дитини. Філософія вагітності.

Тема 19. Психічний та особистісний розвиток дитини від народження до вступу в школу. Психологічні особливості фази новонародженості. Криза новонародженого. Період пристосування дитини до нових умов життя. Розвиток чуттєвого пізнання та емоційної сфери на першому місяці життя. Довільна поведінка новонароджених і встановлення стосунків з батьками. Явище бондінгу. Сенсомоторна стадія розвитку мислення. Етапи розвитку мовлення немовляти. Вікові особливості емоцій. Спілкування немовлят з дорослими. Криза 1-року 3-х років життя їх симптоми, та шляхи подолання.подолання. Становлення «Я-концепції». Розвиток пізнавальних психічних процесів в ранньому віці. Мовленнєвий розвиток у ранньому дитинстві. Інтерналізація соціальних правил і норм поведінки. Психологічні особливості дітей дошкільного віку. Формування пізнавальних психічних процесів у дошкільному віці. Формування емоційно – вольової сфери у дошкільному віці. Становлення особистості у дошкільному віці. Види та значення рольової гри в дошкільному віці. Готовність дитини до навчання в школі.

Тема 20. Психологія молодшого школяра (зрілого дитинства). Особливості розвитку дитини молодшого шкільного віку. Адаптаційні проблеми молодшого школяра. Шкільна тривожність та шкільні страхи. Розвиток пізнавальних психічних процесів молодших школярів. Розвиток емоційно – вольової сфери дитини молодшого шкільного віку. Причини та наслідки кризи семи років. Відносини молодшого школяра з однолітками та дорослими.

Тема 21.Психологія підлітка. Психологічні особливості підлітка. Загальні тенденції формування особистості. Криза 13-го року життя, її симптоми, шляхи подолання. Статева ідентичність підлітків. Емоційно-вольова сфера підлітків. Формування моральних принципів, цінностей, переконань. Розвиток пізнавальних психічних процесів у підлітковому віці. Особливості спілкування у підлітковому віці. Форми взаємодії підлітка з батьками. Стилі батьківського виховання.

Тема 22. Психологія ранньої і зрілої юності. Особливості розвитку психіки в юнацькому віці. Криза юнацького віку та формування особистої ідентичності. Соціальна ситуація розвитку. Професійне самовизначення. Розвиток емоційно-вольової сфери в юнацькому віці. Формування особистості юнака. Особливості пізнавальної сфери у юнацькому віці. Особливості спілкування у юнацькому віці.

Тема 23. Психологія дорослості. Закономірності психічного розвитку у дорослому віці. Ключові психологічні проблеми. Основні соціальні завдання ранньої дорослості. Когнітивний розвиток. Емоційно-вольові зміни. Теорія кохання Стернберга. Переоцінка життєвих цінностей у середній дорослості (40-60р.). Інтелектуальні зміни середини життя. Емоційна сфера у середній дорослості. Фізичні зміни середини життя.

Тема 24. Психологія старіння. Психологія людей похилого віку. Соціально-психологічні зміни у похилому віці. Теорії старіння. Основні соціальні завдання у похилому віці. Когнітивний розвиток в похилому віці. Згасання інтелекту. Емоційні зміни у похилому віці. Стадії погодження з думкою про смерть.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> За новою програмою 8 клас чи існує справжнє кохання сьогодні? за твором Валентина Чемериса
2016 -> «Як зробити дитину успішною? Створення умов для успішної адаптації учнів 1,5 –х класів до соціуму та нових умов навчання»
2016 -> Мова жестів Зміст
2016 -> Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом Гимназии на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по учебным предметам
2016 -> Міністерство освіти І науки україни
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни юридична психологія (шифр пп. 16) Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
2016 -> Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
2016 -> Аналіз державної політики у сфері національної безпеки і оборони України виконано групою експертів за підтримки Реанімаційного пакету реформ: Андрій Дацюк


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал