Робоча програма навчальної дисципліни проектування технологічних процесівСкачати 280.33 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір280.33 Kb.

Форма № Н – 3.04
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра конструювання машин і обладнання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан механіко-технологічного факультету

___________________________ Михайлович Я.М.

______„________________ ___________2015р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Проектування технологічних процесів

Напрям підготовки - “Механізація сільського господарства„

спеціальність: 8.10010203 - “Механізація сільського господарства„
спеціалізація: дослідницька

магістерська програма: “Проектування мехатронних систем техніки АПК„


Факультет механіко-технологічний

Київ 2015

Робоча програма „Проектування технологічних процесів“ для студентів за напрямом підготовки 8.10010203 - “Механізація сільського господарства„ , спеціальністю - “Механізація сільського господарства„

15.05.2015р. 17с.
Розробники: Ловейкін В.С, завідувач кафедри конструювання машин і обладнання , д.т.н., професор;

Рибалко В.М., доцент кафедри конструювання машин і обладнання, доцент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конструювання машин.

Протокол від 18.05.2015р. №12

Завідувач кафедри конструювання машин


__________________ Ловейкін В.С

18.05.2015р


Схвалено вченою радою механіко-технологічного факультету

Протокол від 21.05.2015р. №3

„______“____________________ 2015р Голова ____________________ (Михайлович Я.М.)

Ловейкін В.С. 2015р.

Рибалко В.М. 2015р.


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва»Нормативна

Змістовних модулів – 3

Індивідуальне науково-дослідне завдання-реферат

Загальна кількість – 92год.


Спеціальність 8.10010203 «Механізація сільського господарства»

Рік підготовки – 5-6

Семестр – 10-11

Лекції – 30год.


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3год.;Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Практичні – 30год.

Лабораторні – 0.

Самостійна робота – 0

Курсовий проект – 12год.

Вид контролю – залік, іспит

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

Мета дисципліни полягає у формуванні у магістрантів системи знань щодо: організації проектування технологічних процесів у с/г машинобудуванні, включаючи проектування процесів сучасних конструкцій с/г машин, контролю та моніторингу стану сучасних виробництв, пов'язаних із виробництвом с/г машин спрямованих на: заощаджування наявних енергоресурсів ,використання альтернативних енергетичних джерел,

Забезпечення екологічно чистої продукції , удосконалення технологічних процесів виготовлення , складання та експлуатації с/г машин.

Завдання дисципліни полягають в наступному: вивчити особливості існуючих технологічних процесів у с/г машинобудуванні, проаналізувати та встановити їх перспективність на предмет зменшення метало та енерговитрат, засвоїти специфіку технологічних процесів виготовлення основних деталей та вузлів сучасних с/г машин, навчитися самостійно проектувати технологічні процеси та технологічні операції із оптимальними показниками, здійснювати контроль поточного стану технологічну процесу, використовуючи сучасні методи та засоби контролю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

Основні проблеми виробництва, методику проектування технологічних процесів с/г машинобудуванні, стан автоматизації, роботизації обладнання , задіяного у процесі, напрямки економії енергоресурсів та підвищення якості кінцевого продукту технологічного процесу, методи та способи вирішення на сучасному автоматизованому рівні питань, пов'язаних з екологією виробництва та збереження енергоресурсів.

Вміти: виконувати математичне та фізико-механічне ( на макетах) моделювання об'єктів і систем функціонування технологічного обладнання, режимів їх експлуатації; використовувати технічні засоби мікропроцесорної техніки і спеціального комп'ютерного забезпечення для організації керування процесами по напряму магістерські програми; проводити автоматизований облік і пошук економії матеріальних і енергетичних ресурсів у існуючих технологічних процесах, проводити дослідження на об'єктах виконання технологічних операцій , створювати плани експериментів , обробляти і оформлювати результати експериментів, виконувати оптимізацію показників процесів та окремих операцій, працювати з електронними курсами у діалоговому режимі.


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Основи теорії побудови та методика розрахунку технологічних процесів С/Г машинобудування.

Тема лекційного заняття 1. Технологічні процеси у С/Г машинобудуванні – 2год.

Вступ. Короткі відомості з історії машинознавства. Розвиток машинобудування в Україні. Досягнення машинобудування за кордоном. Основні та перспективні напрямки розвитку конструкцій машин. Визначення якості продукції. Показники якості. Рівні якості та фактори підвищення якості. Виробничі та технологічні процеси. Технологічні операції.Тема лекційного заняття 2. Точність механічної обробки та методи її забезпечення – 2год.

Характеристики точності. Методи забезпечення заданої точності. Методи розрахунку точності. Закон нормального розподілу – крива Гауса. Правило 6G. Закон Симпсона. Закон Максвелла. Синтетичне регулювання технологічного процесу. Метод середніх арифметичних значень та розмахів.Тема лекційного заняття 3. Вибір баз. Перерахунок розмірів та допусків при зміні баз – 2год.

Бази, базування поверхонь деталі. Конструкторські, технологічні, вимірювальні, установчі, опорні бази. Правило шести точок. Похибки установки заготовок, погрішності базування, погрішності закріплення деталі. Вибір баз, причини поєднання баз. Принцип постійної бази. Фактори що впливають на точність механічної обробки. Пружні деформації елементів технологічної системи. Геометричні похибки станка та ріжучого інструмента. Теплові деформації технологічної системи. Шляхи підвищення точності механічної обробки.Тема лекційного заняття 4. Якість поверхні деталей машин, та заготовок – 2год.

Визнання якості поверхні. Шорсткість, хвилястість, фізико – механічні властивості поверхневого шару. Параметри шорсткості поверхні. Фактори що впливають на якість поверхні деталей. Швидкість різання. Жорсткість технологічної системи. Глибина різання. Оцінка шорсткості поверхні. Режими різання.Тема лекційного заняття 5. Технологічність та ремонтоздатність конструкцій – 2год.

Основні поняття та визначення. Технологічна конструкція. Показники технологічності. Технологічні вимоги до конструкції складених одиниць. Технологічні вимоги до конструкцій деталей машин. Ремонтоздатність машин.Тема лекційного заняття 6. Теоретичні основи вибору заготовок для деталей машин – 2год. Методи отримання заготовок. Класифікація заготовок. Попередня обробка заготовок. Заготовки та деталі з пластмаси та металокераміки.

Змістовний модуль 2. Основи проектування технологічних процесів.

Тема лекційного заняття 1. Проектування технологічних процесів механічної обробки -2 год.

Технологічний процес терміни та положення . типовий , робочий, перспективний процес. Техніко – економічні принцип розробки технологічних процесів. Вихідна інформація для проектування процесів. Аналіз вихідних даних , вибір типу виробництва. Визначення маршруту обробки окремих поверхонь.Тема лекційного заняття 2. Проектування технологічних операцій механічної обробки – 2 год.

Структура побудови операцій механічної обробки. Послідовна , паралельна, комбінована обробка деталей. Ефективність побудови операцій. Коефіцієнт оперативного часу. Основний , допоміжний час операції. Вибір обладнання . Розрахунок режимів обробки. Техніко – економічні показники процесу.Тема лекційного заняття 3. Основи конструювання пристроїв – 2год.

Загальні відомості . Пристрої та допоміжні механізми. Основи конструювання пристроїв для металообробних верстатів. Опорні елементи пристроїв. Патрони та призми. Центри для валів. Зажимні пристрої. Методика розрахунку зажимів. Гвинтові та цангові зажими. Пневматичні та гідравлічні зажими.Тема лекційного заняття 4. Проектування деталей для виготовлення інструменту – 2год.

Деталі для виготовлення інструментів: кондукторні втулки, копіри, напрямні пальці. Деталі для виготовлення інструменту на розмір. Висотні ота кутові установки. Допоміжні пристрої. Штовхачі . Корпусні деталі. Універсальна безналадкова система. Розбірна система. Методи конструювання спеціальної оснастки.Тема лекційного заняття 5. Технологія виробництва типових деталей с/г машин. Технологія виробництва валів та осей – 2 год.

Класифікація валів та осей. Матеріали валів, механічні властивості, термічна обробка. Заготовка для валів. Вибір способів отримання заготовок. Коефіцієнт використання металу. Виготовлення ступінчастих валів. Операції обробки ступінчастих валів. Визначення припусків на токарних верстатах. Утворення шліцьової поверхні вала. Утворення шпонкових пазів. Нарізання різі. Шліфування поверхні вала.Тема лекційного заняття 6. Технологія виробництва корпусних деталей -2год.

Класифікація корпусних деталей. матеріали та способи виготовлення деталей. Технологічні вимоги до корпусних деталей. Базування корпусних деталей. Технологічний маршрут. Етапи обробки корпусів. Обробка зовнішніх поверхонь. Обробка основних отворів. Технологічні операції, обладнання.Тема лекційного заняття 7. Технологія виробництва підшипників ковзання та втулок – 2год.

Класифікація втулок, вкладишів, підшипників. Матеріали, механічні властивості і будова. Вимоги до параметрів втулок. Вибір заготовок. Способи механічної обробки втулок. Маршрути виготовлення втулки. Основні операції виготовлення втулок. Технологічні операції та обладнання, контроль параметрів втулок.Тема лекційного заняття 8. Технологічне виготовлення деталей гідросистем – 4год.

Гідросистеми тракторів та комбайнів. Основні елементи гідросистем. Гідронасоси, гідроциліндри, насоси. Будова, принципи дії. Основні види відновлень системи. Елементи гідросистем. Матеріали, термічна обробка, розрахунок. Гідроциліндри. Види, розміри, розрахунок. Технологічні вимоги до гідроциліндрів. Технологічні операції обробки отворів. Обладнання, оснастка. Спеціальне обладнання для обробки отворів гідроциліндрів. Контроль якості.Тема лекційного заняття 9. Технологія виробництва зубчатих коліс – 2год.

Конструкція та види зубчатих коліс. Матеріали, механічні властивості, термічна обробка. Точність зубчатих коліс. Заготовки зубчатих коліс. Геометричні розміри заготовок. Розрахунок обробка зубів циліндричних коліс. Способи, обладнання. Види обробки зубів зубчатих коліс.Тема лекційного заняття 10. Основи технології складальних процесів – 4год.

Перелік технологічних операцій у процесі складання вузлів машин. Види з’єднань. Види складальних операцій. Процес складання, перелік допоміжних операцій. Технологічні методи. Аналіз розмірного ланцюга. Визначення похибки кінцевого розміру. Визначення допуску на кінцеву ланку. Складання методом повної замінності деталей. Складання методом часткової замінності деталей.Змістовний модуль 3. Основи проектування технологічних процесів відновлення деталей С\Г машин.

Тема лекційного заняття 1. Основи виробничого процесу відновлення деталей С\Г машин – 2год.

Система технічного обслуговування та ремонту машин. Види ремонтів. Організаційні форми ремонту машин, та відновлення деталей. Агрегатно – вузловий метод ремонту. Поточний метод ремонту. Теоретичні основи ремонту С\Г машин. Види зношування деталей машини. Види тертя. Види зношування поверхонь. Граничні зношування. Методи оцінювання зношування деталей. Відновлення зношених деталей до розмірів нових.Тема лекційного заняття 2. Технологічні методи відновлення деталей с/г машин – 2 год.

Виробничий процес ремонту машин та відновлення деталей. Загальна схема виробничого процесу ремонту машин. Загальна послідовність розбирання агрегатів. Технологія розбирання типових з'єднань. Розбирання нарізних з'єднань . Обладнання та пристрої. Механічна очистка деталей . Дефектація деталей . Технологія складання машин балансування деталей та вузлів машин.Тема лекційного заняття 3. Особливості методики проектування технологічних процесів відновлення деталей – 2 год.

Класифікація методів ремонту. Ремонт деталей методами механічної обробки. Використання зварювання та наплавлення металу. Обладнання . Хімічні покриття. Використання полімерних матеріалів. Ремонт корпусних деталей. Особливості розробки технологічних процесів ремонту деталей . Вибір раціонального способу ремонту.Тема лекційного заняття 4. Основи проектування ремонтного виробництва – 2 год.

Завдання на проектування . Стадії проектування і склад проекту. Виробнича програма та трудомісткість робіт. Структура виробництва та фонди часу. Визначення кількості працюючих. Розрахунок площі відділень основного виробництва. Складальне відділення . Відділення відновлення та виробництва деталей.Тема лекційного заняття 5. Планування виробничих корпусів та схеми генерального плану – 2 год.

Допоміжне господарство. Інструментальне відділення . Відділ головного механіка. Складальне господарство. Внутрішньозаводський транспорт. Адміністративно - побутові приміщення. Компоновка виробничого корпуса. Основні відомості по компоновці.


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістовних модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

У тому числі

Лекції

Прак-тичні

Лаб.

Інд.

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

Змістовний модуль 1. Основи теорії побудови та методи розрахунку технологічних процесів С/Г машинобудування

Тема 1. Технологічні процеси у С/Г машинобудуванні

5

2

2

-

-

1

Тема 2. Точність механічної обробки та методи її забезпечення

5

2

2

-

-

1

Тема 3. Вибір баз. Перерахунок розмірів та допусків при зміні баз

5

2

2

-

-

1

Тема 4. Якість поверхні деталей машин та заготовок

5

2

2

-

-

1

Тема 5. Технологічність та ремонтоздатність конструкції

5

2

2

-

-

1

Тема 6. Теоретичні основи вибору заготовок для деталей машин

5

2

2

-

-

1

Змістовний модуль 2. Основи проектування технологічних процесів

Тема 1. Проектування технологічних процесів механічної обробки

5

2

2

-

-

1

Тема 2. Проектування технологічних операцій механічної обробки

5

2

2

-

-

1

Тема 3. Основи конструювання пристроїв оснастки

5

2

2

-

-

1

Тема 4. Проектування деталей для виготовлення інструменту

5

2

2

-

-

1

Тема 5. Технологія виробництва типових деталей с/г машин. Технологія виробництва валів, осей.

5

2

2

_

_

1

Тема 6. Технологія виробництва корпусних деталей.

5

2

2

_

_

1

Тема 7. Технологія виробництва підшипників ковзання та втулок.

5

2

2

_

_

1

Тема 8. Технологія виробництва деталей гідросистем. Гідроциліндри , насоси , гідроакумулятори.

10

4

4

_

_

2

Тема 9. Технологія виробництва зубчастих коліс.

5

2

2

_

_

1

Тема 10. Основи технології складальних процесів.

10

4

4

_

_

2

Змістовий модуль 3. Основи проектування технологічних процесів відновлення деталей с/г машин.

Тема 1. Основи виробничого процесу відновлення деталей с/г машин.

5

2

2

_

_

1

Тема 2. Технологічні методи відновлення деталей с/г машин.

5

2

2

_

_

1

Тема 3. Особливості методики проектування технологічних процесів відновлення деталей.

5

2

2

_

_

2

Тема 4. Основи проектування ремонтного виробництва.

5

2

2

_

_

1

Тема.5 Планування виробничих корпусів та схем генерального плану.

5

2

2

_

_

1

Усього годин

116

46

46

_

_

24


5. Теми практичних занять
Назва теми

Кількість

годин


1

Основні методи розрахунку деталей машин

2

2

Точність зубчастих передач С/Г машин

2

3

Виконання ескізів деталей С/Г машин і встановлення баз

2

4

Вплив якості поверхні на експлуатаційну якість деталей С/Г машин

2

5

Технологічні вимоги до виготовлення деталей машин (литво, зварні конструкції, механічна обробка)

4

6

Визначення основних етапів проектування технологічного процесу механічної обробки валів

2

7

Структура побудови операцій механічної обробки деталей машин

2

8

Складання документів технологічного процесу виробництва валів С/Г машин

2

9

Проектування елементів пристроїв.

2

10

Проектування технології виготовлення ступінчастих валів

2

11

Проектування технології виготовлення корпусів підшипників кочення та ковзання

2

12

Проектування технології виробництва втулок

2

13

Проектування технології виготовлення деталей гідросистем тракторів і комбайнів

2

14

Проектування технології виготовлення гідроциліндрів

2

15

Проектування технології виготовлення циліндричних зубчатих коліс

2

16

Проектування технології складання підшипникових вузлів

2

17

Проектування технології виготовлення зварних рам

2

18

Технологія розбирання типових з’єднань деталей машин

2

19

Технологія відновлення деталей методом механічної обробки

2

20

Технологія відновлення зубчатих коліс

2

21

Складання виробничої програми та визначення трудомісткості робіт

2

22

Визначення потреб у допоміжному виробництві, складських приміщень

2З/П


Назва теми

Кількість годин

1

Основні показники технологічних процесів у с/г машинобудуванні

1

2

Методи розрахунку точності механічної обробки деталей машин

1

3

Види баз , похибок установки заготовок

1

4

Якість поверхні. Основні положення та параметри

1

5

Технологічність конструкції. Основні положення та визначення

1

6

Ремонтоздатність деталей с/г машин . Визначення та положення

1

7

Методи отримання заготовок деталей с/г машин

1

8

Основні етапи проектування технологічних процесів механічної обробки

1

9

Проектування технологічних процесів

1

10

Вибір технологічної оснастки

1

11

Документація технологічного процесу

1

12

Типізація технологічних процесів

1

13

Специфікація побудови групових технологічних процесів

1

14

Методика конструювання спеціальної оснастки

1

15

Різновиди станочного пристосування

1

16

Матеріали і заготовки для зубчастих коліс

1

17

Методика складання вузлів машин

1

18

Основи технології складальних процесів

1

19

Структура виробництва та фонд часу

0.5

20

Класифікація методів відновлення деталей с/г машин

0.5

21

Основні види руйнувань зубчастих коліс

0.5

22

Розрахунок основної площі для виробництва

0.5
Разом

20


6. Самостійна робота під керівництвом НПП

7. Індивідуальні завдання

1. Основні показники технологічних процесів у сільськогосподарському машинобудуванні.

2. Місце технологічних процесів у створенні конструкцій технічних систем.

3. Методи розрахунку точності механічної обробки деталей машин.

4. Якісні показники поверхні деталей машин.

5. Види баз, похибки установки заготовок.

6. Технологічність технічних систем.

7. Основні положення та параметри якості технічних систем.

8. Основні положення та визначення технологічності конструкцій.

9. Вплив якості поверхні на експлуатаційні показники деталей.

10. Технологічні параметри складальних одиниць.

11. Технологічні вимоги до конструкції вузлів сільськогосподарських машин.

12. Методи отримання заготовок деталей машин.

13. Основні етапи проектування технологічних процесів.

14. Структура операцій механічної обробки деталей машин.

15. Особливість технологічних процесів механічної обробки деталей технічних систем.

16. Матеріали заготовок деталей машин.

17. Технологічні вимоги до ливарних деталей.

18. Технологічні вимоги до зварних конструкцій.

19. Технологічні вимоги до деталей , що підлягають термічній обробці.

20. Технологічні вимоги до деталей , що виготовляють штампуванням.

21. Технологічні вимоги до деталей , які виготовляють із неметалевих матеріалів.

22. Проектування технологічних процесів.

23. Оформлення документації технологічного процесу.

24. Вибір технологічної оснастки.

25. Елементи пристроїв для виготовлення різального інструменту.

26. Документація технологічних процесів.

27. Проектування технології виготовлення зубчастих коліс.

28. Проектування технології виготовлення черв'яків черв'ячних передач.

29. Структура виробництва та фонди часу.

30. Класифікація методів відновлення деталей машин.

31. Основні види руйнувань зубчастих коліс.

32. Розрахунок основної праці для виробництва.

33. Визначення потреб у допоміжному виробництві.

34. Виробнича програма та визначення трудомісткості робіт.

8. Методи навчання
При викладенні даної дисципліни використовуються словесні, наочні та практичні методи навчання.
9. Форми контролю
При викладанні даної дисципліни використовуються наступні форми контролю: екзамен, тестування, атестація, контрольні роботи, захист результатів виконаних лабораторних робіт, опитування за результатами проведених самостійних досліджень.
10. Розділення балів, які отримують студенти

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11
Технологічні процеси у маш.будуванні

Точність механ.обробки

Вибір баз

Якість поверхні

Технологічність конструкцій

Основи вибору заготовок

Проектування технологічних процесів

Проектування технологічних операцій

Технологія виробництва валів

Технологія виробництва зубчастих коліс

Технологія виробництва корпусних деталейПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

(екзамен)Су-ма

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3
100

Т1,Т2

Т3,Т4

Т5,Т6

Т7,Т8

Т9, Т10

Т11,Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17Технологічні процеси точність мех..обробки

Вибір баз. Якість поверхні.

Технологічність конструкцій. Основа вибору заготовок

Проектування технологічних процесів. Проектування технологічних операцій.

Технологія виробн. Валів технологія виробництва зубчастих коліс.

Технологія виробн. Корпусних деталей.

Основи виробництва процесу відновлення деталей

Технологічні методи відновлення деталей

Особливості метод. Проект. Технологічних процесів.

Основи проект. Ремонт. Виробнцтв.

Планування виробн. процесівСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90- 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59


FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

11. Методичне забезпечення


 1. Рибалко В.М. Проектування технологічних процесів. Конспект лекцій. К.: НУБіПУ, 2012. – 166с.

 2. Рибалко В.М. Технологічність конструкцій деталей та вузлів с/г машин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із дисципліни «Проектування технологічних процесів» К.:НУБіПУ, 2012. – 58с.

 3. Орлов П.И. Основы конструирования. Справочное пособие Т.2. М. Машиностроение, 1977. – 551с.

 4. Опальчук А.С., Афтандылянц Є.Г. Клендій М.Б., Роговський Л.Л., Семеновський О.Є. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Ніжин. Аспект-Поліграф.- 2011ю-777с.

 5. Коновалов Д.М., Ковальчук Р.М. Детали машин. К.Коупор. 2004.-583.


12. Рекомендована література

Базова


 1. JI.Н. Воробьев. Технология машиностроения и ремонт машин. М. Высшая школа. 1981.- 341с.

 2. Егоров М.Е., Дементьев В.И., Дмитриев В.Л. Технология машиностроения. М. Высшая школа. 1976 - 412с.

 3. Г. И. Зелеков, Л.В. Дектерииский, А.П. Крившин, Технология ремонта дорожных машин и основы проектирования ремонтных предприятия. М. 1971- 541с.

 4. B.C. Корсаков. Основи конструирования приспособлений в машиностроении. М. 1989. - 358.

 5. Основы технологии машиностроения. Под ред. B.C. Корсакова. М. 1997.- 493с.

 6. В.А. Белый. Трение и износ материалов на основе полимеров. Минск, 1976-213с.

 7. JI.H. Воробьев, Е.Д. Красиков. Математическое моделирование точности обработки при силовом плоском шлифовании торцом круга. М. машиностроение. 1976- 119с.

 8. JI. В. Дехтеринский. Технология ремонта автомобилей.М. машиностроение 1979-252с.

 9. К.С. Колев. Технология машиностроения. М. Машиностроение 1997.-242с.

 10. И.В. Крагельский. Трение и износ. М. высшая школа. 1968 - 242с.

 11. A.C. Проников. Надежность машин. М. машиностроение 1988 - 149с.

 12. A.C. Опальчук, Є.Г. Афтанділянц, М.Б. Клендій, JI.JI. Роговський, О.Є. Семеновський, Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Ніжин. Аспект - Поліграф.-2011.-777с.

 13. Д.М. Коновалов, P.M. Ковальчук. Деталі машин. К.Копуор. 2004.-583с.

 14. Руденко П.О Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. К. Вища школа; 1981.-341с.

Допоміжна

1. Артоболевский И.И. Механизм в современной технике. Справочник. М. Машиностроение. 1976. – 340 с.

2. Куцоконь В. А., Шевченко-Грабовский Н.В. Расчет статических моментов и мертвих ходов в кинеметических целях точных механизмов. Справочник. Л. - 1968. – 406 с.

3. Решетов Д.Н. Роботоспособность и надежность деталей машин. М. 1974. – 286 с.

4. Бирчев А.И. Проблемы механіки твердого деформируэмого тела. Л. Судостроение. 1970. – 282 с.

5. Кочаев В.П. Определение надёжности механических систем по условию прочности. М. Знание. 1986. вып. 1,2 – 48 с.

6. Прочность материалов и констукций. Сборник статей. К. Наукова думка. 1985. – 384 с.

7. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. М. Наука, 1994. – 640 с.8. Сиргсян А.Е. Строительная механика. Механика инженерных конструкцій, М.: Вышая школа, 2004. – 426 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка