Робоча програма навчальної дисципліни практикум з консультування (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовкиСкачати 218.93 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір218.93 Kb.


c:\users\администратор\downloads\краева (1).jpg

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра практичної психології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи

_____________________О.Б.Жильцов

“______”_______________20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Практикум з консультування

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ______________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 8. 03010301 «Практична психологія»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація ___________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Інститут людини

(назва інституту, факультету, відділення)

2016 – 2017 навчальний рік
МОДУЛЬ ІV.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ КРИЗОВОГО ПСИХОЛОГА

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 60 год., із них 2 год. – лекції, 14 год. – практичні заняття, 40 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль.
 

 з/п

 

 

Назви теоретичних розділівКількість годин

Разом

Аудиторні:

Лекційні

Практичні

Самостійна робота

Підсумковий контроль

Л-1

Основні форми та методи роботи кризового психолога

2

2

2


П-1

Кризові стани особистості. Особливості надання екстреної професійної допомоги при різноманітних психологічних станах

7

2
2

5
П-2

Особливості застосування методів кризової психології (психологічний дебрифінг, аутодебрифінг, групи підтримки, програми подолання психотравм)

8

2
2

6
П-3

Перша психологічна допомога у кризовому стані. Методи самодопомоги.

8

2
2

6
П-4

Кризова інтервенція

8

2
2

6
П-5

Посттравматичні стресові розлади та консультування

8

2
2

6
П-6

Особливості дії психічної травми при кризових ситуаціях (переживання гострого горя)

7

2
2

5
П-7

Психологічне консультування клієнтів у кризових станах (кризові ситуації соціально-політичного та воєнного характеру)

8

2
2

6Модульний контроль

4

4

Разом:

60

16

2

14

40

4


МОДУЛЬ ІV.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ КРИЗОВОГО ПСИХОЛОГА

Лекція 1. Основні форми та методи роботи кризового психолога (2 год.)

Цілі, завдання, принципи та методи кризової психології. Форми роботи кризового психолога (індивідуальні, групові, форма дебрифінгу, сімейна психотерапія, телефон довіри). Класифікація видів психологічної допомоги. Спеціальні техніки кризового консультування, їх застосування. Консультування дорослих та дітей у кризових станах.

Загальні та спеціальні вимоги до особистості та діяльності кризового консультанта: професійна підготовка, засади та принципи роботи.

Основні поняття теми: кризове консультування, спеціальні методи та техніки кризового консультування, форми роботи кризового психолога, вимоги до кризового консультанта, кризова подія, психічна травма, перша психологічна допомога (ППД), кризова інтервенція, кризовий дебрифінг, гострий стресовий розлад (ГСР), посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).
Мета практичних занять: полягає в систематизації знань та навичок аналітичної діяльності магістрів в сфері кризової психології, сприянні їх професійному становленню через засвоєння форм та методів роботи кризового консультанта з урахуванням формування практичних умінь здійснення психологічного консультування в кризових умовах.

Практичне заняття 1. Кризові стани особистості. Особливості надання екстреної професійної допомоги при різноманітних психологічних станах (2 год.)
Практичне заняття 2. Особливості застосування методів кризової психології (психологічний дебрифінг, аутодебрифінг, групи підтримки, програми подолання психотравм) (2 год.)
Практичне заняття 3. Перша психологічна допомога у кризовому стані (2 год.)
Практичне заняття 4. Кризова інтервенція (2 год.)
Практичне заняття 5. Посттравматичні стресові розлади та консультування (2 год.)

Практичне заняття 6. Особливості дії психічної травми при кризових ситуаціях (переживання гострого горя) (2 год.)
Практичне заняття 7. Психологічне консультування клієнтів у кризових станах (кризові ситуації соціально-політичного та воєнного характеру) (2 год.)


ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ ІV.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ КРИЗОВОГО ПСИХОЛОГА

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 60 год., із них 2 год. – лекції, 14 год. – практичні заняття, 40 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль.
ТижденьКількість балів за модуль

163 балів

Лекції

1

Теми лекцій


Основні форми та методи роботи кризового психологаПрактичні

1

2

3

4

5

6

7

Теми практичних

занять


Кризові стани особистості. Особливості надання екстреної професійної допомоги при різноманітних психологічних станах

Особливості застосування методів кризової психології (психологічний дебрифінг, аутодебрифінг, групи підтримки, програми подолання психотравм)

Перша психологічна допомога у кризовому стані. Методи самодопомоги.

Кризова інтервенція

Посттравматичні стресові розлади та консультування

Особливості дії психічної травми при кризових ситуаціях (переживання гострого горя)

Психологічне консультування клієнтів у кризових станах (кризові ситуації соціально-політичного та воєнного характеру)

Самостійна робота

СР1 (5 балів)


СР2 (5 балів)


СР3 (5 балів)


СР4 (5 балів)


СР5 (5 балів)


СР6 (5 балів)


СР7 (5 балів)


Види поточного контролю

Модульна контрольна робота

(50 балів)Підсумковий контроль

Залік

Коеф. 1,63


Загальний коефіцієнт перерахунку - 1,63
V. ПЛАНИ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль ІV.

Мета практичних занять: полягає в систематизації знань та навичок аналітичної діяльності магістрів в сфері кризової психології, сприянні їх професійному становленню через засвоєння форм та методів роботи кризового консультанта з урахуванням формування практичних умінь здійснення психологічного консультування в кризових умовах.
Практичне заняття 1.

Тема: Кризові стани особистості. Особливості надання екстреної професійної допомоги при різноманітних психологічних станах (2 год.)

План заняття

І. Практична частина.

1. Завдання та роль кризового консультанта в кризовій психології.

2. Психологічна характеристика кризових станів особистості.

3. Основні форми роботи кризового консультанта (індивідуальне, групове, сімейне консультування, телефон довіри).

4. Особливості надання професійної допомоги при нервовому тремтінні, плачу, ступорі тощо.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.Рекомендована основна література: [1; 2; 3; 8; 10]
Практичне заняття 2.

Тема: Особливості застосування методів кризової психології (2 год.)

План заняття

І. Практична частина.

1. Психологічний дебрифінг.

2. Аутодебрифінг.

3. Групи підтримки дітям та дорослим.

4. Програми подолання психотравм дитини.

5. Психологічна допомога дітям засобами арт-терапії.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована основна література: [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8]
Практичне заняття 3.

Тема: Перша психологічна допомога у кризовому стані. Методи самодопомоги (2 год.)

План заняття

І. Практична частина.

1. Надання першої психологічної допомоги дітям дошкільного віку.

2. Перша психологічна допомога дітям молодшого шкільного віку.

3. Особливості першої психологічної допомоги підліткам.

4. Надання першої психологічної допомоги дорослим у кризовому стані.

5. Методи самодопомоги.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована основна література: [1; 3; 4; 5; 6; 8]
Практичне заняття 4.

Тема: Кризова інтервенція (2 год.)

План заняття

І. Практична частина.

1. Основні принципи кризової інтервенції.

2. Етапи кризового втручання як модель екстреного вирішення психологічної проблеми.

3. Особливості кризових інтервенції для дітей та підлітків.

4. Психологічні особливості реакції на психотравму та перші кроки допомоги.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.Рекомендована основна література: [1; 3; 6]
Практичне заняття 5.

Тема: Посттравматичні стресові розлади та консультування (2 год.)

План заняття

І. Практична частина.

1. Найбільш типові порушення у дітей молодшого віку (1-6 років) при постравматичному стресі.

2. Ознаки та симптоми ПТСР дітей 6-11 років.

3. Симптоми ПТСР у підлітків 12-18 років.

4. Симптоматика ПТСР дорослої людини та особливості психологічного консультування.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.Рекомендована основна література: [1; 3; 4; 6; 7; 9]
Практичне заняття 6.

Тема: Особливості дії психічної травми при кризових ситуаціях (переживання гострого горя) (4 год.)

План заняття

І. Практична частина.

1. Основні психологічні аспекти переживання гострого горя. Етапи горя (за Л.Б. Шнейдер).

2. Психологічні реакції людини на травматичні події у кризовій ситуації.

3. Реакція дитини на втрату.

4. Вимоги до фахівців, що проводять екстрену психологічну допомогу дітям, які пережили трагедію.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.Рекомендована основна література: [3; 4; 5; 6; 7;]
Практичне заняття 7.

Тема: Психологічне консультування клієнтів у кризових станах (2 год.)

План заняття

І. Практична частина.

1. Кризові ситуації соціально-політичного характеру.

2. Кризові ситуації воєнного характеру. Консультування клієнтів у випадку військових дій.

3. Консультування дитини у випадку смерті одного з батьків.

4. Консультування дорослого у випадку смерті близької людини.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.Рекомендована основна література: [1; 3; 6; 8; 9]

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ КРИЗОВОГО ПСИХОЛОГА

(40 год.)
Тема 1. Кризові стани особистості. Форми роботи кризового консультанта (5 год.)

Ознайомитися з інформацією інтернет простору про роботу Психологічної Кризової Служби за посиланням http://psyservice.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/ .

Ознайомитися з Вісником Психологічної кризової служби України за посиланням https://www.facebook.com/Psychological.Crisis.Service.Ukraine?fref=ts . Підготувати письмову доповідь з урахуванням особливостей роботи кризової служби України.

Розкрити специфіку та особливості надання екстреної психологічної допомоги при руховому збудженні.


Тема 2. Особливості застосування методів кризової психології (психологічний дебрифінг, аутодебрифінг, групи підтримки, програми подолання психотравм) (5 год.)

Ознайомитися з науково методичним посібником «Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій» (/ З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : ТОВ “Видавницт- во “Логос”. – 207 с.) за посиланням http://inpsy.naps.gov.ua/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf Розкрити психологічні особливості консультування клієнтів у кризових станах.

Розкрити особливості надання екстреної психологічної допомоги при агресіі та специфіку візуальної діагностики агресивних намірів особистості в кризовому стані.
Тема 3. Перша психологічна допомога у кризовому стані (5 год.)

Ознайомитися зі збірником наукових праць «Проблеми екстремальної та кризової психології». Вип.12. Частина ІІ. –Х.: НУЦЗУ, 2012. – 192 с. http://edu-mns.org.ua/nmc/125/EKP_12-2.pdf . Законспектувати статтю Щербини І.Є. «Психологічні особливості профілактики суїцидальної поведінки особистості…» стор. 169 – 175.

Розкрити особливості надання екстреної психологічної допомоги при апатіі.
Тема 4. Кризова інтервенція (5 год.)

Ознайомитися з роботою Кризового центру медико-психологічної допомоги Інституту психології імені Г.С.Костюка на сайті за посиланням http://psiholog-shkola-detsad.blogspot.com/2014/08/blog-post_53.html .

Ознайомитися з науково методичним посібником «Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій» (/ З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : ТОВ “Видавницт- во “Логос”. – 207 с.) за посиланням http://inpsy.naps.gov.ua/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf Розкрити методику надання психологічної допомоги в сучасних умовах (Литвиненко Л. І.)

Розкрити особливості надання екстреної психологічної допомоги при істериці.


Тема 5. Посттравматичні стресові розлади та консультування (5 год.)

Ознайомитися із збірником наукових праць «Проблеми екстремальної та кризової психології». Вип.12. Частина ІІ. –Х.: НУЦЗУ, 2012. – 192 с. http://edu-mns.org.ua/nmc/125/EKP_12-2.pdf. Законспектувати статтю Самойлової І. «Особливості психічного стану жінок, які постраждали від фізичного насильства в сім’ї» стор. 114 – 121.

Ознайомитися зі збірником наукових праць «Проблеми екстремальної та кризової психології». Вип.12. Частина ІІ. –Х.: НУЦЗУ, 2012. – 192 с. http://edu-mns.org.ua/nmc/125/EKP_12-2.pdf. Законспектувати статтю Овсянникової Я.О. «Психологічна допомога невиліковно хворим в умовах Хоспісу» стор 18-24.
Тема 6. Особливості дії психічної травми при кризових ситуаціях (переживання гострого горя) (5 год.)

Ознайомитися із збірником наукових праць «Проблеми екстремальної та кризової психології». Вип.12. Частина ІІ. –Х.: НУЦЗУ, 2012. – 192 с. http://edu-mns.org.ua/nmc/125/EKP_12-2.pdf . Законспектувати статтю Оніщенко Н.В. «Горе як реакція постраждалого на втрату» стор. 33-39.Законспектувати 12 кроків подолання психологічної травми Пітера Левіна (Peter Levin «Healing Trauma / Исцеление от травмы» http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4670172) з сайту http://cybernetos-1973.livejournal.com/4095.html.

Розкрити особливості надання екстреної психологічної допомоги при страху.


Тема 7. Психологічне консультування клієнтів у кризових станах (кризові ситуації соціально-політичного та воєнного характеру) (5 год.)

Розробити практичні рекомендації клієнту за проблемою кризового консультування (проблему оберіть на власний розсуд).

Ознайомитися з науково методичним посібником «Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій» (/ З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : ТОВ “Видавницт- во “Логос”. – 207 с.) за посиланням http://inpsy.naps.gov.ua/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf Розкрити особливості психологічної допомоги військовослужбовцям що виконують свій обов’язок у зоні бойових дій (Царенко Л.Г.) та практики надання психологічної допомоги пораненим військовослужбовцям (Гребінь Л. О.)

Ознайомитися із корисною інформацією про можливості отримання допомоги за посиланням http://sumdu.edu.ua/images/stories/gen_info/structure/psih/11.docx


Форма подання: у вигляді письмових записів, конспектів.

Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість, обов’язкова участь у тематичних обговореннях опрацьованої літератури.
VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологічне консультування» оцінюються за Європейською кредитно трансферно-накопичувальною системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. 4), де зазначено види контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2.
Таблиця 7.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролюз/п

Вид діяльності


Кількість рейтингових балів
Змістовий модуль І.
Відвідування лекцій 1 x 1 бал

1
Відвідування практичних занять 7 x 1 б.

7
Робота на практичних заняттях 7 x 10 б.

70
Модульні контрольні роботи

50
Самостійна робота 7 x 5 б.

35

Коефіцієнт 1,63

Всього:

163:1,63=100

Підсумковий рейтинговий бал

100

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів застосовуються такі методи: • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.

 • . Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; звіт, есе.

Модульний контроль знань магістрів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.
Таблиця 7.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS


Рейтингова оцінка

Оцінка за стобальною шкалою


Значення оцінки

A

90100

балів


Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з. можливими незначними недоліками

B

82 – 89

балів


Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

C

75 – 81

балів


Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок

D

69 – 74

балів


Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.

E

60 – 68

балів


Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)

FX

35 – 59

балів


Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання.

F

1 – 35

балів


Незадовільно з обов’язковим повторними вивчення курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу магістранта на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань.

Модульний контроль знань магістрів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом під час виконання самостійної залежить від дотримання таких вимог:


 • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності

Розрахунок рейтингових балів здійснюється у відповідності з показниками, наданими в навчально-методичній карті дисципліни.VIIІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації: • Словесні: лекція (традиційна) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), практичні заняття, пояснення, розповідь, обговорення.

 • Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.

 • Практичні: вправи.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання самостійних робіт.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).ІІІ. Метод моделювання психологічної ситуації: презентація ситуаційної моделі проблемного консультування, ідентифікація ситуації в колі за допомогою обговорення, створення якісної моделі презентованої ситуації за допомогою дискусії.
IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 • Опорні конспекти лекцій;

 • Навчальні посібники;

 • Робоча навчальна програма;

 • Збірка тестових і контрольних завдань для модульного підсумкового оцінювання навчальних досягнень студентів;


Х. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Змістовий модуль ІV.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ КРИЗОВОГО ПСИХОЛОГА
Основна:


 1. Горбунова В.В., Карачевський А.Б., Климчук В.О., Нетлюх Г.С., Романчук О.І. Соціально –психологічна підтримка адаптації ветеранів АТО: посібник для ведучих груп: навчальний посібник. – Львів: Інститут психічного здоров’я Українського католицького університету, 2016. – 96 с.

 2. Євдокимова Н.О. Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя: посібник з психології для чайників / Н.О.Євдокимова, В.Л.Зливков, С.О. Лукомська. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 182 с.

 3. Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.:  НУЦЗУ, 2010. - 401 с.

 4. Малкіна- Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005

 5. Мартіна Мюллер. Якщо ви пережили психотравмуючу подію / пер. З англ. Діана Бусько; наук. ред. Катерина Явна. (Серія «Сам собі психотерапевт»). Львів: Свічадо, 2014. 128 с.

 6. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій. Ĥ. методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : ТОВ “Видавницт- во “Логос”. – 207 с. http://inpsy.naps.gov.ua/userfiles/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%2017_03_2015.pdf


Додаткова


 1. Как справиться с горем: Программа по коррекции эмоционального состояния: Пер. с англ. / Под. ред. Н.В. Задерико. – Запорожье, 2002

 2. Козлов В.В. Работа с кризисной личностью: Метод. пособ. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003.

 3. Колодзин Б. Как жить после психической травмы: Пер. с англ. – М.: Шанс, 1992.

 4. Підготовка волонтерів до роботи в службі „Телефон довіри” – К.: ДЦССМ, 2003.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка