Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістівСкачати 293.06 Kb.
Дата конвертації06.04.2016
Розмір293.06 Kb.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра психології


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи


______________________ Патика Н.І.

“____” ____________________2013 р.
Робоча програма навчальної дисципліни
ППП 3.07 ПЕдагогічна психологія

перепідготовки спеціалістів
галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

спеціальності 7.03010201 «Психологія»


Київ 2013
Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічна психологія» для слухачів спеціальності 7.03010201 «Психологія»

Розробник програми кандидат психологічних наук, доцент Зелінська Я.Ц.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол №1, від 18.01.2013 р.

Завідувач кафедри психології
Киричук О.В.


(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол №1 від 30 січня 2013 р.

Рецензенти:


Долинська Л.В., кандидат психологічних наук, професор кафедри психології Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова.
Пріб Г.А., доктор медичних наук, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Зелінська Я.Ц. Педагогічна психології. Робоча програма навчальної дисципліни. – К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. -2013. – 23 с.

©Зелінська Я.Ц., 2013

©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2013

1. Мета та завдання навчальної дисципліни:
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів системних знань про психологічні закономірності навчання та виховання дітей різного віку, психологічні особливості професійної діяльності вчителя.

1.2 Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів з питань:

• теорій психічного розвитку людини;

• психологічних особливостей навчання та виховання дітей з моменту народження до кінця юнацького віку;

• сучасних напрямів, основних технік та методів педагогічної психології.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

• основні поняття та категорії педагогічної психології;

• рушійні сили психічного розвитку людини;

• вікову періодизацію розвитку людини;

• психологічні теорії навчання;

• причини неуспішності та способи активізації учбової діяльності учнів;

• психологічні механізми виховного впливу на особистість;

методи та прийоми виховання особистості учня;

• психологічні особливості організації і управління учбовою діяльністю.

Вміти:

• визначати рівень самооцінки та рівень домагань особистості учня як один із факторів успішного навчання ;

• проводити психологічне тестування з метою активізації учбової діяльності школярів;

• виявляти внутрішні та зовнішні психічні ресурси школярів;

• надавати практичну допомогу в періоди різних вікових криз;

• співвідносити інтелектуальні та особистісні зміни у загальному розвитку дитини під час навчання;

• застосовувати різні концепції, методи та прийоми навчання та виховання з урахуванням психологічних закономірностей розвитку особистості в умовах навчально-виховного процесу та його цілей.


2. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -2

Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»

Нормативна

Модулів - 3

Спеціальність 7.03010201 Психологія

Рік підготовки

Змістовних модулів - 2
2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

(контрольна робота)Семестр

Загальна кількість годин-60
3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
6 год.

Практичні, семінарські
2 год.

Лабораторні
-

Самостійна робота
52 год

Індивідуальні завдання:

(контрольна робота)Вид контролю: залік


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль І. Основи педагогічної психології
Тема 1. Вступ до педагогічної психології .

Сутність, об’єкт і предмет педагогічної психології. Галузі педагогічної психології. Зв'язок з іншими науками про людину. Завдання педагогічної психології. Закони розвитку психіки дитини (Виготський Л.С.). Провідна діяльність. Соціальна ситуація розвитку. Вікові кризи. Рушійні сили психічного розвитку людини. Співвідношення навчання та психічного розвитку. Зони актуального та потенційного розвитку.


Тема 2. Історія становлення та розвитку педагогічної психології

Значення Ушинського К.Д. в становленні педагогічної психології. Внесок у розвиток науки вчених: Каптєрєва П.Ф., Бунакова М.Ф., Водовозова В.І., Шацького С.Т. та ін. Поширення педологічних знань. Тестова психодіагностика. Теорія алгоритмізації програмованого навчання Ланде Л.М. Система проблемного навчання Занкова Л.В., Оконя В., Махмутова М.І. Теорія поетапного формування розумових дій Гальперіна П.Я. і Тализіної Н.Ф. Теорія розвивального навчання Ельконіна Д.Б., Давидова В.В. Теорія аналітико-синтетичних основ навчання Рубінштейна С.Л., Менчинської І.А, Богоявленського Д.М..


Змістовний модуль ІІ. Психологія навчання і виховання

та діяльності вчителя
Тема 3. Психологія учбової діяльності учнів і навчання

Поняття про учіння, структура учбової діяльності учнів. Мотивація учіння. Учбова задача. Учбові дії. Дії контролю та самоконтролю. Психологічні умови формування уміння вчитися. Причини неуспішності. Способи активізації навчальної діяльності школярів. Психологічні механізми навчання. Класифікація активних методів навчання. Методи проблемного навчання. Методи інтерактивного навчання. Методи програмованого навчання.


Тема 4. Психологія виховання особистості

Предмет і завдання психології виховання. Виховання особистості. Формування особистості. Психологічні механізми виховання особистості учня. Показники та критерії вихованості. Провідні фактори виховання. Методи регулювання та корекції поведінки індивіда. Психолого-педагогічні прийоми фрмування досвіду громадської поведінки. Моральність і моральне виховання.


Тема 5. Психологічна культура діяльності вчителя

Загальна характеристика педагогічної діяльності. Класифікація педагогічних здібностей вчителя. Характеристика стилів педагогічної діяльності. Педагогічний такт і авторитет вчителя. Особливості вербальних і невербальних засобів спілкування в педагогічній діяльності. Місце і роль контролю і оцінки знань в системі навчального процесу. Специфіка психологіної культури вчителя.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНазва змістовних модулів і тем

Кількість годин

заочна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Семінарські

СРС

Індивід.

робота

60

6

2

22

30


Змістовний модуль І. Основи педагогічної психології


Тема 1. Вступ до педагогічної психології

11

2

-

3

6

Тема 2. Історія становлення та розвитку педагогічної психології

10

-

-

4


6

Разом за змістовним модулем І

21

2

-

7

12


Змістовний модуль ІІ. Психологія навчання і виховання

та діяльності вчителя

Тема 3. Психологія учбової діяльності учнів і навчання

13

2

-

5

6

Тема 4. Психологія виховання особистості

15

2

2

5

6

Тема 5. Психологічна культура діяльності вчителя

11

-

-

5

6

Разом за змістовним модулем ІІ

39

4

2

15

18


Усього годин:

60

6

2

22

30


5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 4. Психологія виховання особистості

Семінарське заняття

 1. Предмет та завдання психології виховання.

 2. Психологічні механізми виховання особистості учня.

 3. Провідні фактори формування особистості учня у процесі виховання.

 4. Психологічний аналіз вчинків дітей, що вимагають педагогічної корекції.

 5. Методи і прийоми формування досвіду громадської поведінку в учнів.

Література: [1, 2, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 24].


 1. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годин

1

Вступ до педагогічної психології.

Засвоїти знання про сутність, об’єкт та предмет педагогічної психології; основні закони розвитку дитини та рушійні сили психічного розвитку.3

2

Історія становлення та розвитку педагогічної психології.

Ознайомитися з основною проблематикою і особливостями розвитку педагогічної психології в Україні. Проаналізувати концепцію поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін), її використання в шкільній практиці.4

3

Психологія учбової діяльності учнів і навчання.

Засвоїти поняття учіння, учбової діяльності, її структуру; причини неуспішності і способи активізації учбової діяльності школярів; розглянути поняття про навчання, його психологічні механізми і класифікацію.5

4.

Психологія виховання особистості.

З’ясувати предмет і завдання психології виховання; психологічні механізми та прийоми виховання. Проаналізувати особливості виховання в молодшому шкільному віці, у підлітковому віці та у ранній юності.5

5.

Психологічна культура діяльності вчителя.

Засвоїти теоретичний матеріал з рекомендованої літератури, проаналізувати поняття про психологічну культуру вчителя; навчитися визначати рівень розвиненості комунікативних та організаторських здібностей.5


7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

(контрольна робота для заочної форми навчання)


  1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.

  2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера

прізвища студента

Варіант

А

П

1

Б

Р

2

В

С

3

Г

Т

4

Д

У

5

Є

Ф

6

Ж

Х

7

З

Ц

8

Й

Ч

9

І

Ш

10

К

Щ

11

Л

Ю

12

М

Я

13

Н
14

О
15
  1. Контрольна робота з дисципліни «Педагогічна психологія» складається з двох частин: одне теоретичне питання, що потребує поглибленої відповіді; конкретно-практичне завдання, яке дозволяє через навчальну ситуацію переходити до практики.

  2. Відповідь має бути повною та обґрунтованою на теоретичне питання, що передбачене конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.

  3. Розв’язок конкретно-практичного завдання повиннен передбачати наявність алгоритму розв’язку, безпосередній розв’язок та обґрунтування (пояснення) прийнятого рішення.

  4. Запис умови завдання, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.

  5. Слухач може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.

  2. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).

  3. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.


ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


  1. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:

Оцінка

ECTS

Оцінка

у національній шкалі

Бали


за ECTS

A ( відмінно)

5 (відмінно)

47 - 50


B (дуже добре)

4 (добре)

44 - 46


C (добре)

40 - 43


D (задовільно)

3 (задовільно)

35 - 39


E (достатньо)

30 - 34


FX (незадовільно) з можливістю повторного складання

2 (незадовільно)

18 - 29


F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням

1-17

  1. У разі отримання слухачем незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.

  2. Слухач, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1.
Теоретична частина

1. Проблема індивідуального підходу у вихованні „важких” дітей.


Практична частина

У кінці першої чверті до психолога прийшла мама першокласника: «Чи все нормально з моїм сином?». Дитина спокійна, тиха, слухняна. Дитячий садок не відвідував. Читати і рахувати навчився вдома. Але з початком шкільного навчання спокій у сім'ї закінчився. Хлопчик став тривожним, часто плаче, погато спить вночі. Вчителька скаржиться, що хлопчик нічого не робить на уроках, не може відповісти на прості питання, не виконує контрольні завдання, дуже погано пише.Складіть програму вивчення причин цієї ситуації.

Варіант 2.
Теоретична частина

1. Психологічний аналіз методу покарання у вихованні.


Практична частина

У дворі з групою дітей грав у м'яч хлопчик років шести. Раптом одне вікно відчинилося, і в ньому з'явилася мати хлопчика. Вона хвилину дивилася на свого сина і, зустрівшись з ним поглядом, сказала явно байдужим тоном. "Сеню, досить м’яч ганяти, час йти до дому", - і тут же зачинила вікно... А він і далі бігав по двору, минуло ще з годину-півтори. Знову відчинилося вікно, знову з нього висунулася мати, але на цей раз вона почала кричати: "Сенько, чорт паршивий, якщо зараз же додому не підеш, усю шкуру спущу". Хлопчик спокійно віддав м'яч і пішов у під'їзд.Дайте психологічну характеристику словесному виховному впливу.
Варіант 3.
Теоретична частина

1. Психологічний аналіз методу заохочення у вихованні.


Практична частина

Повертаючись з дитячого садка, хлопчик сказав матері, що його більше в групі ніхто не любить.

"Вітя все собі і для себе намагається робити, скрізь намагається бути першим, усіма командувати", - пояснила мамі обстановку вихователька. Вдома Вітя займається лише іграми. Любить дивитися телевізор, сидячи в улюбленому кріслі. Батькам підкоряється, але бабусю майже не слухається.

Запропонуйте психологічне рішення ситуації.
Варіант 4.
Теоретична частина

1. Педагогічні шляхи корекції поведінки „ важких” підлітків.


Практична частина

Ігор - учень XI класу. Коли в нього почалися негаразди в школі, він зовсім вийшов з рівноваги вдома і влаштував одного разу матері скандал, звинувачуючи її в тому, що вона наполягла на заняттях музикою, через що у нього не вистачає часу на підготовку уроків. В Ігоря поганий настрій, все його дратує, мимовільна перешкода в роботі з боку молодшого брата спричиняє бурхливу реакцію, крик тощо. Така картина Ігоревої поведінки вдома.

У школі ж справа трохи інакша. Тут його ніхто не вважає дражливим, і він насправді веде себе досить врівноважено. "Ігоря швидко не заведеш", - кажуть про нього товариші. Одного разу учень, що сидів позад Ігоря, взявся штовхати його, кидав за комір сорочки паперові кульки. Ігор кілька разів намагався зупинити "пустуна", але той не вгавав. Проте ніякого вибуху не сталося. Ігор не вийшов з рівноваги. Таку саму витриманість він проявляє і щодо вчителів. Він не дозволить собі відповісти грубо вчителеві, якщо навіть, на його думку, учитель до нього несправедливий.

Дайте характеристику вихованості Ігоря. Запропонуйте психологічне рішення ситуації.
Варіант 5.
Теоретична частина

1. Теорія поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін).


Практична частина

До психолога прийшов Андрій, учень X класу. Є в нього погана звичка - гризти нігті. Сам соромиться своєї звички, вона йому не до душі, а позбутися її ніяк не може.

Андрій відзначається спокійною поведінкою. Вчиться добре. Особливістю його є виняткова захопленість своєю справою. Його хоббі - моделювання планерів, про планери він може говорити годинами. Чим тільки не зайняті учні його класу. Там усі "видатні" особи: видають рукописний журнал, конструюють приймачі, різні кібернетичні іграшки. Його нічого, крім планерів, не цікавить. Хоче залишити школу і вступити до технікуму. Коли він щось "вбив собі в голову", переконати його неможливо.

Змоделюйте розмову з Андрієм, в якій визначте причини виникнення поганої звички і шляхи її подолання.
Варіант 6.
Теоретична частина


 1. Психологічна характеристика внутрішніх мотивів учбової діяльності.


Практична частина

До психолога звернулася мама із скаргою на свою дев'ятилітню доньку: "Інші діти все встигають, а Юля тільки б гуляла. Музику кинула, в гурток в'язання ходити більше не хоче. Про уроки не нагадую. Виконувати їх сідає пізно ввечері. А стану нагадувати, дорікати, тільки кричить у відповідь: "Відчепись від мене! Я вже не маленька, без тебе знаю, що треба!" Раніше в молодших класах ми з нею уроки робили разом, але тепер вона доросла. Як мені поводити себе з донькою? Що робити?Дайте психологічну інтерпретацію ситуації і можливі рекомендації рідним.
Варіант 7.
Теоретична частина

1. Структура учбової діяльності учнів.


Практична частина

Петро у підлітковому віці пережив конфлікт у зв'язку з руйнуванням сім'ї. До цього хлопчик відзначався спокійним, бадьорим, життєрадісним настроєм, був цілком емоційно врівноваженим, стриманим. Після конфлікту почала спостерігатися підвищена дражливість, вередливість. Мати каже, що Петрові вдома важко ради дати. Для нього характерні зриви в поведінці. Коли на початку XI класу у нього почалися невдачі в школі, він зовсім вийшов із рівноваги і влаштовував вдома скандали з різних дрібниць. У школі вів себе урівноваженіше, але й тут спостерігалися "вибухи".Побудуйте гіпотезу щодо причин поведінки Петра. Складіть орієнтовну програму психолого-педагогічних впливів з метою корекції поведінки Петра в школі і вдома.
Варіант 8.
Теоретична частина

1. Мотиви учбової діяльності.


Практична частина

Юра, учень IX класу, веде себе розв'язко, підкреслено недисципліновано, навмисно говорить голосно, пускає жарти аби насмішити учнів. Коли сторонні заходять до класу, навмисне голосно вітається, по-блазнівському кланяється. Намагається показати себе з гіршого боку. Протягом двох років хлопчик чув, що він "важкий". І він звик до цієї ролі. Якщо вчитель робить йому зауваження, то він розперізується ще дужче. Вважає, що йому все можна: адже він "важкий".Побудуйте гіпотезу щодо причин поведінки Юри. Складіть орієнтовну програму психолого-педагогічних впливів.

Варіант 9.
Теоретична частина

1. Рушійні сили психічного розвитку людини.


Практична частина

Сашко, учень VI класу, косоокий, і однокласники увесь час насміхаються з нього. Це лютить Сашка. Він озлоблений, агресивно настроєний хлопчик, замкнутий. За глузування не раз бив однокласників.Складіть орінтовну програму психолого-педагогічних впливів.
Варіант 10.
Теоретична частина

1. Зміст поняття „научіння”, його різновиди.


Практична частина

З дитинства Оленку оточували мир і злагода в сім'ї. Тут ніколи не було сварок. Навіть звичайні непорозуміння були рідко. Батьки з раннього дитинства надміру балували свою єдину доньку. Матеріально сім'я була цілком забезпечена. Оленці купували всілякі іграшки та книжки. Оленка могла безкарно псувати дорогі речі. Мати багато їй читала. Батьки ні в чому не відмовляли дівчинці, багато що їй дозволяли, а змістом виховання вважали розвиток розуму та естетичних смаків.Проаналізуйте умови виховання. Формуванню яких рис характеру вони сприятимуть?
Варіант 11.
Теоретична частина

1. Формування учбової мотивації.


Практична частина

- Моєму Васильку вже шість років. Восени він у школу піде. Прямо не знаю, як з ним бути. Він у мене навіть букв не розбирає. Мабуть, пора його навчити читати і рахувати.

- Та що Ви? Для чого? А у школі що він буде робити? Почне скучати, лінуватися. Вчителі навіть просять: ні в якому випадку не готувати дітей до школи, не заважайте нам.

- Ось бачите, - заперечує перша співбесідница, - вчителі говорять одне, а люди роблять інше. У сусідів теж хлопчик шести років. Так він вже і читає вільно, вміє рахувати до ста, вміє писати.Дайте психологічну характеристику цій розмов. 3 яких компонентів складається психологічна готовність дитини до шкільного навчання?
Варіант 12.
Теоретична частина

1. Учіння та психологічний розвиток особистості.


Практична частина

Домашнім завданням у ІІ-му класі було вивчити напам'ять вірш. Перевіряючи, як учні вивчили вірш, вчителька викликала 9 учнів і залишилась задоволена. Всі 9 учнів вивчили вірш на відмінно.

На уроці була присутня завуч. Після дзвінка запитала її: "Ну як?" Завуч посміхнулась і відповіла: "Так, дійсно, діти декламували добре, але це все, що я можу відмітити позитивне на Вашому уроці". Вчителька здивувалась: "А що ще потрібно? Адже я встигла багатьох запитати, поставила їм оцінки".

Дайте психологічну характеристику уроку.
Варіант 13.
Теоретична частина

1. Психологічні умови формування уміння вчитися.


Практична частина

Дайте психологічне обгрунтування таким педагогічним прийомам, як змагання в учбовій діяльності та примушення під страхом покарання.


Варіант 14.
Теоретична частина

1. Причини неуспішності.


Практична частина

Урок математики веде досвічений старий учитель. Дівчинка-старшокласниця безуспішно відстояла півгодини біля дошки й одержала законну двійку, простуючи до своєї парти, прошепотіла: "Осел". Вийшло досить голосно й виразно. Клас завмер, чекаючи реакції вчителя.Дайте психологічну характеристику ситуації. Продумайте відповідь вчителя так, щоб вона була правильною для становлення особистості учениці.
Варіант 15.
Теоретична частина

1. Психологічна характеристика мотивації учбової діяльностіПрактична частина

Вихователь звернув увагу на те, що Сашко та Михайлик (5 років) завжди гуляють та грають разом. Це здивувало педагога, тому що в характерах обох хлопчиків не було нічого спільного. Вихователь вирішив з'ясувати, на чому грунтується дружба хлопчиків.Якими методами повинен користуватися педагог?

8. Методи навчання. В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються лекції і практичні заняття, ділові ігри, тренінги тощо.
9. Методи контролю. Поточне тестування, оцінка за відповідь, оцінка за самостійну роботу, підсумкова письмова робота.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПоточне тестування, самостійна та контрольна робота

Підсумковий тест

Сума

50

50

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1. Предмет та завдання педагогічної психології.

 1. Теоретичне та практичне значення педагогічної психології.

 2. Суть поняття «педагогічна діяльність».

4. Виникнення та розвиток педагогічної психології.

5. Галузі педагогічної психології.

6. Основні закономірності психічного розвитку. Характеристика „сензитивного періоду”.

7. Рушійні сили розвитку психіки.

8. Методи педагогічної психології.

9. Суть психологічних прийомів виховання особистості.

10. Суть методу вивчення продуктів діяльності в педагогічній психології.

11. Способи активізації навчальної діяльності школярів.

12. Метод опитування в педагогічній психології.

13. Педагогічні здібності вчителя та шляхи їх формування в процесі навчання в педвузі.

14. Педагогічний такт і авторитет вчителя.

15. Характеристика стилів педагогічної діяльності.

16. Особливості вербальних та невербальних засобів спілкування в діяльності вчителя.

17. Професійно значущі якості особистості вчителя.

18. Поняття про учіння, структура учбової діяльності школярів.

19. Психологічні основи розвивального навчання.

20. Психологічні особливості комп’ютерного навчання.

21. Своєрідність діяльності вчителя і учнів при інтерактивній формі навчання.

22. Психологічні основи програмованого навчання.

23. Психологічні основи проблемного навчання.

24. Проблема взаємозв’язку навчання та розвитку. Характеристика зони найближчого розвитку.

25. Взаємозв’язки між навчальною та учбовою діяльністю.

26. Предмет і завдання психології виховання.

27. Психологічні механізми виховання особистості учня.

28. Критерії та показники вихованості.

29. Виховний вплив колективу на особистість учня.

30. Провідні фактори виховання.


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991.

2. Возрастная и педагогическая психология: Учебн. пособие / Под ред. М. В. Гамезо. - М.: Просвещения, 1984.

3. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / О. В. Схрипченко, Л. В. Долинська та ін. — К.: Просвіта, 2001.

4. Зимняя И. А. Педагогическая психология. - М.: Логос, 2001.

5. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. – К., 2010.

6. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. – К.:Вища школа, 1987.

7. Немов Р. С. Психология. Кн.2. Психология образования. - Москва: Владос, 2000 (1995, 1998).

8. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: Питер, 2000.

9. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: Учебник. - М.: Академия, 1999.

10. Якунин В. А. Педагогическая психология: Учебн. пособие. - СПб.: Изд-во Михайлова: Полиус, 1998.

11. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия. Учебн. пособие. - М.: Междунар. педагогическая академия, 1998.

Допоміжна
12. Акимова М. К., Козлова В. Т. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. - М.: Знание, 1993.

13. Бех I. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод. посібник. - К.,1998.

14. Возрастная и педагогическая психология. Тексты. - М: Изд-во МГУ, 1992.

15. Гуревич К. М. Индивидуально-психологические особенности школьников. - М.,1988.

16. Ильясов И. И. Структура процесса учения. - М., 1986.

17. Кон-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987.

18. Костюк Г. С. О взаимоотношении воспитания и развития ребёнка //В кн.: Избр. психол. труды. - М.: Педагогика, 1988. -С.132-149.

19. Лишин О. В. Педагогическая психология воспитания. — М., 1997.

20. Овчарова Р. В. Технологии практического психологического образования. - М., 2000.

21 . Основы психологии: Практикум / Сост. Столяренко. — Ростов н/Д: Феникс, 2001.

22 Отстающие в учении школьники: Проблемы психического развития. - М., 1986.

23 Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учебн. пособие / Под ред. Крылова, Маничева. - М., 2000.

24. Трудный подросток: Причины и следствия / Под ред. В. А. Татенко. - Киев, 1985.

25. Чепелева Н. В. Психологічна культура майбутнього вчителя. -К.,1989.Інформаційні ресурси


 1. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія. .Режим доступу:www. pidruchniki.ws

 2. Сергієнкова О.П. Педагогічна психологія. Режим доступу: libfree.com

 3. Педагогическая психология. uk.wikipedia.org


ЗМІСТ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

32. Опис навчальної дисципліни

43. Програма навчальної дисципліни

54. Структура навчальної дисципліни


7


5. Теми семінарських занять

8

6. Самостійна робота


9
7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

108. Методи навчання

179. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення

17
18
1812. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань

1913. Рекомендована література

20

Зміст

22

Навчально-методичне видання


Зелінська Ярослава Цезарівна
Робоча програма навчальної дисципліни

«Педагогічна психологія»

Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір Я.Ц.Зелінська

Підписано до друку .03.2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,7.

Тираж 30 прим. Зам. № _____


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.


Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.Тел./факс (044) 536-14-85База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка