Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістівСкачати 415.22 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір415.22 Kb.
#1148
ТипРобоча програма
  1   2


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра психології


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи


____________ Патика Н.І.

“____” ____________________2012 р.Робоча програма навчальної дисципліни
ппп 3.02 загальна психологія

перепідготовки спеціалістів

галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»

спеціальності 7.03010201 «психологія»

Київ 2012
Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів спеціальності 7.03010201 «Психологія»

Розробник програми кандидат психологічних наук, доцент Колесникова В.Ф.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол №12, від 20.12.2012 р.

Завідувач кафедри психології
Киричук О.В.


(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол №10 від 28.12. 2012 р.

Рецензенти:
Приходько Ю.О., доктор психологічних наук, професор Національного

педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова , Інститут педагогіки та психології


Матвієнко Л.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ІПК ДСЗУ.

Колесникова В.Ф. Загальна психологія. Робоча програма навчальної дисципліни. –К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. -2012. – 33 с.
©Колесникова В.Ф., 2012

©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2012


1. Мета та завдання навчальної дисципліни:

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів адекватного уявлення про предмет, методи та завдання психології, про її основні категорії, про місце серед інших гуманітарних наук; знайомство з основними закономірностями формування, функціонування та розвитку психіки сучасної людини, як продукту еволюції вищої форми матерії у ході суспільно-історичного процесу.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:

 • формування наукового підходу до вивчення особливостей психічного життя людини й законів розвитку й функціонування психіки;

 • ознайомлення з базовими категоріями й поняттями психологічної науки, основними методологічними і дослідницькими проблемами психології та шляхами їх рішення, з різноманітною проблематикою загальної психології особистості та пізнання;

 • ознайомлення з основними теоретичними підходами до розуміння структури й закономірностей розвитку особистості;

 • представлення аналізу індивідуальних особливостей людини (здібностей, спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної й вольової) регуляції його діяльності та засобів відображення інформації, уявлень про формування та розвиток механізмів поведінки та діяльності;

 • ознайомлення з актуальними проблеми практичної психології особистості й основними напрямками діагностування та корекції певних недоліків у розвитку окремої особистості;

 • розвитку вмінь використовувати теоретичні та практичні знання з психології на практиці;

 • формування у студентів навички побудови самостійних теоретичних й експериментальних психологічних досліджень;

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: • основні психологічні терміни;

 • стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку;

 • орієнтуватися в етапах розвитку психологічної науки;

 • орієнтуватися у методологічних принципах психологічного дослідження та етапах його проведення;

 • знати, якими методами користується психолог у сучасних наукових дослідженнях психіки людини;

 • орієнтуватися у проблемі виникнення та розвитку психіки тварин;

 • розуміти природу та сутність психіки людини;

 • розрізняти свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та знати їх основні особливості;

 • предмет і завдання загальної психології;

 • методологічні принципи і методи дослідження психіки;

 • сутність і специфіку психічного відображення дійсності;

 • рівні розвитку і форми прояву психіки;

 • зміст, психологічні механізми і умови становлення і розвитку свідомості та самосвідомості людини;

 • характеристику неусвідомлюваних психічних явищ;

 • сутність, структуру та психологічні властивості особистості як системної якості індивіда;

 • зміст, основні характеристики та умови розвитку когнітивної, регулятивної афективної сфер особистості;

 • індивідуально-типологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності) та можливості впливу на їх розвиток;

 • зміст, структуру і види діяльності та поведінки як психологічних феноменів тощо;

Вміти:

 • організовувати дослідження психічних явищ відповідно до методологічних принципів психології;

 • застосовувати адекватні методи дослідження психіки;

 • проводити науково обґрунтований аналіз психологічних фактів;

 • пояснювати психологічний зміст та механізми становлення і

 • розвитку різних форм прояву психіки (психічних процесів, станів і властивостей особистості, свідомих і неусвідомлюваних психічних явищ);

 • визначити інформаційні потреби, співставляючи наукові факти;

 • вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію;

 • формувати мету, конкретні завдання та програми дослідження психічних явищ;

 • формулювати та перевіряти гіпотези досліджень, аналізувати сутність психічних процесів в залежності від факторів, що на них впливають;

 • вивчати особливості людини, закономірності психічної діяльності, типи, характер, психічні стани, чинники, що впливають на якість функціонування психіки людини у різних видах життєдіяльності;

 • здійснювати вимір індивідуально-психологічних показників особистості, її пізнавальної та емоційно-вольової сфери, виявляти схильності і здібності людини та резервів її розвитку;

 • розробляти та надавати рекомендації щодо розвитку основних психічних властивостей та функцій людини.


2. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 6

Галузь знань 0301 «Соціально-психологічні науки»

Нормативна

Модулів -3

Спеціальність 7.03010201 «Психологія»

Рік підготовки

Змістовних модулів -3
1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

(контрольна робота)Семестр

Загальна кількість годин-180
1-й, 2-й

Лекції

Тижневих годин для заочної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
20 год.

Практичні
4 год.

Семінарські
8 год.

Самостійна робота
148 год.

Індивідуальні завдання:

(контрольна робота)Вид контролю: екзамен3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Вступ до загальної психології
Тема 1. Психологія як наука. Предмет і завдання психології

Психологія як наука про закономірності виникнення і функціонування психіки. Місце психології в системі наук про людину. Основні напрями психологічної науки: психоаналіз, гуманістична психологія, біхевіоризм, когнітивна психологія, трансперсональна психологія та ін.

Методологічні принципи психології: принцип детермінізму, єдності свідомості і діяльності, розвитку, об’єктивності, системного підходу та їх втілення в методах психології. Основні методи психології: спостереження і експеримент. Допоміжні методи психології: опитування (анкетування і інтерв’ю), тестування, вивчення продуктів діяльності. Проблема надійності і валідності результатів психологічного дослідження.
Тема 2. Виникнення і розвиток психіки
Форми відображення дійсності: фізична, біологічна, психічна. Психіка як функція високоорганізованої матерії. Взаємозв’язок психіки з нервовою системою. Функціональна асиметрія великих півкуль головного мозку. Рефлекс як основна форма взаємодії організму із середовищем. Умовні і безумовні рефлекси.

Розвиток психіки у філогенезі: елементарна чутливість, предметно = перцептивний рівень, інтелект. Взаємозв’язок рівня розвитку психіки і форм поведінки тварин. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки: зміст і умови виникнення. Відмінності між психікою тварин і свідомістю людини. Структура свідомості. Свідоме і несвідоме. Неусвідомлювані психічні явища: передсвідоме, підсвідоме, надсвідоме.

Форми прояву психіки: психічні процесі, психічні стани, психічні властивості особистості.

Змістовний модуль 2. Особистість як категорія загальної психології
Тема 3. Зміст і структура особистості
Поняття про особистість. Індивід, особистість, індивідуальність, суб’єкт як характеристики людини. Психологічна специфіка особистості: усталеність, цілісність, активність. Структура особистості. Рушійні сили розвитку особистості: різні психологічні підходи.
Тема 4. Самосвідомість особистості
Самосвідомість особистості: зміст і структура. “Я-концепція” особистості. “Я-образ” як сукупність уявлень особистості про себе. Самооцінка і рівень домагань як центральні характеристики самосвідомості особистості. Механізми та шляхи розвитку самосвідомості.
Тема 5. Мотиваційна сфера особистості
Мотиваційна сфера особистості. Потреби і мотиви. Мотивація. Спрямованість особистості: зміст, види, форми прояву.

Умови розвитку мотивації особистості.


Тема 6. Психічні процеси і стани особистості
Загальна характеристика когнітивної сфери особистості. Увага і її характеристики. Види уваги. Можливості управління увагою.

Чуттєві форми пізнання дійсності: відчуття і сприйняття. Види і властивості відчуттів. Сприйняття і його характеристики. Апперцепція. Спостереження як цілеспрямоване сприйняття. Умови розвитку чуттєвих форм пізнання дійсності.

Пам’ять і її види. Процеси пам’яті. Умови підвищення продуктивності пам’яті.

Логічні форми пізнання дійсності: мислення і уява. Властивості мислення. Операції і види мислення. Засоби активізації мислення. Уява: зміст і види. Прийоми створення нових образів уяви. Уява і творчість. Умови розвитку уяви.

Емоційно-вольова сфера особистості. Емоції і почуття. Види почуттів. Емоційна культура особистості: зміст і умови розвитку. Воля як психічний процес. Структура вольового акту. Вольові якості особистості і їх розвиток. Локус контролю.

Психічні стани особистості: зміст і види. Настрій, афект, стрес.

Умови саморегуляції психічних станів.
Тема 7. Індивідуально-типологічні властивості особистості
Особливості поведінки особистості: темперамент і характер. Темперамент як динамічний бік поведінки: зміст і основні теорії. Типи темпераменту. Вплив темпераменту на успішність навчання і діяльності. Індивідуальний стиль діяльності. Темперамент і характер. Структура характеру. Риси характеру. Акцентуації характеру. Формування і самовиховання характеру.

Здібності як умова успішного здійснення діяльності. Природні передумови формування здібностей (задатки). Види здібностей. Рівні розвитку здібностей. Обдарованість, талант, геніальність. Психологічні умови формування і розвитку здібностей.


Змістовий модуль 3. Особистість у діяльності та спілкуванні
Тема 8. Діяльність як умова розвитку особистості

Діяльність як цілеспрямована і усвідомлена активність особистості. Структура діяльності: цілі, мотиви, дії. Дії і операції. Складові і засоби дій. Уміння й навички. Види діяльності: праця, спілкування, гра.


Тема 9. Спілкування як умова розвитку особистості
Спілкування як умова формування особистості. Структура спілкування: комунікація, інтеракція, перцепція. Спілкування як обмін вербальною і невербальною інформацією. Спілкування як міжособистісна взаємодія. Взаємодія людей у соціальних групах. Види груп. Групові феномени: конформізм, “зсув ризику”, лідерство. Спілкування як сприймання людьми один одного. Ефекти сприймання.

Психологічні механізми впливу у процесі спілкування: переконання, психічне зараження, навіювання, наслідування. Умови підвищення ефективності спілкування. Формування атракції.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

заочна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Прак-тичні

Семі-нарські

СРС

Індивід.

робота

180

20

4

8

128

20


Змістовий модуль І. Вступ до загальної психології


Тема 1. Психологія як наука. Предмет і завдання психології

11

1

-

-

10

-

Тема 2. Виникнення і розвиток психіки

14

1

-

1

12

-

Разом за змістовним модулем 1

25

2

-

1

22

-


Змістовний модуль 2. Особистість як категорія загальної психології


Тема 3. Зміст і структура особистості

19

3

-

1

15

-

Тема 4. Самосвідомість особистості

18

2

-

1

15

-

Тема 5. Мотиваційна сфера особистості

20

3

1

1

15

-

Тема 6. Психічні процеси і стани особистості

19

3

-

1

15

-

Тема 7. Індивідуально-типологічні властивості особистості

21

3

1

1

16

-

Разом за змістовним модулем 2

97

14

2

5

76

-


Змістовий модуль 3. Особистість у діяльності та спілкуванні


Тема 8. Діяльність як умова розвитку особистості

19

2

1

1

15

-

Тема 9. Спілкування як умова розвитку особистості

19

2

1

1

15

-

Разом за змістовним модулем 3

38

4

2

2

30

-

Усього годин:

180

20

4

8

128

205. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ, практичних ЗАНЯТЬ
Тема 2. Виникнення і розвиток психіки
Семінарське заняття:


 1. Предмет та завдання сучасної психології .

 2. Класифікація психологічних методів.

 3. Еволюція психічної діяльності. Походження психіки. Проблема природи психіки.

 4. Основні механізми поведінки. Структура інстинкту та навичка.

 5. Психічне відображення. Еволюція психіки.

 6. Стани свідомості. Змінені стани свідомості.

 7. Розвиток свідомості у онтогенезі.


Література: [3; 7; 8; 11–13; 20–25; 27–30; 38; 40].

Тема 3. Зміст і структура особистості
Семінарське заняття:


 1. Структура інстинкту.

 2. Структура навичок.

 3. Фактори та механізми процесу навчання.

 4. Структура інтелектуального поводження.

 5. Структура індивідуальної діяльності.

 6. Процес формування навичка.

 7. Формування предметної діяльності.


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20;24; 26; 28; 31; 33; 37; 38].

Тема 4. Самосвідомість особистості
Семінарське заняття:

 1. Вивчення свідомості людини у провідних психологічних течіях початку ХХ ст.: біхевіоризмі, психоаналізі та гештальтпсихології.

 2. Дайте загальну характеристику індивідуальної свідомості людини.

 3. Структура індивідуальної свідомості людини.

 4. Порівняйте означення індивідуальної свідомості та психіки людини.

 5. Поясніть на прикладах особливості індивідуальної свідомості людини.

 6. Дискусія: “Чи тваринам може бути властива свідомість?”

 7. Чим предметна свідомість відрізняється від самосвідомості людини?

 8. Основні функції самосвідомості людини.

 9. Які життєві ситуації ведуть до неприйняття самого себе?

 10. Як Ви розумієте самоконтроль? Чи він піддається тренуванню?

 11. Який найкоротший шлях до самовдосконалення?


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38].
Тема 5. Мотиваційна сфера особистості
Семінарське заняття:

 1. Сутність понять „мотив” та „мотивація”.

 2. Функції мотивації.

 3. Зміст понять „потреби”, „мотиви”, „цілі діяльності”.

 4. Мотиваційні властивості особистості, як вони формуються.

 5. Класифікація мотивів діяльності особистості.

 6. Сутність основних теорій мотивації?

 7. Основні причини виникнення та розвитку мотивації девіантної поведінки.


Практичне заняття:

Психодіагностика ціннісних орієнтацій (опитувач термінальних цінностей (ОТеЦ) І.Г. Сеніна)


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38]
Тема 6. Психічні процеси і стани особистості
Семінарське заняття:

 1. Що таке потяг?

 2. Охарактеризуйте потреби та їхні види.

 3. Яку роль відіграють в емоціях органічні відчуття?

 4. Що означають переживання? У чому виявляються суб'єктивність та інтимність переживань?

 5. У чому суть емоцій і почуттів?

 6. Проаналізуйте психологічні та фізіологічні механізми емоцій.

 7. Поясніть виразні рухи як зовнішню форму існування емоцій.

 8. Назвіть компоненти та умови виникнення емоційного процесу.

 9. Розкрийте загальні властивості емоцій і почуттів.

 10. Проаналізуйте природу виникнення емоцій з точки зору інформаційної теорії емоцій.

 11. У чому суть естетичних почуттів?

 12. Які вихідні ознаки вольової поведінки?

 13. Розкрийте структуру вольового акту.

 14. Які вольові властивості особистості виявляються на стадії прийняття рішення у вольовому акті?

 15. У чому суть емоційно-вольової регуляції?

 16. Виділіть рівні та форми вияву афективної сфери психіки.

 17. З чим пов'язане використання категорії "стан" у психологічній науці?

 18. Охарактеризуйте рівні вивчення психічного стану.

 19. Чому в стані тривоги найвиразніше виявляється зв'язок емоційних станів і властивостей особистості?


Література: [7; 10; 13; 20; 24; 28–32].
Тема 7. Індивідуально-типологічні властивості особистості
Семінарське заняття:

 1. Когнітивна сфера особистості. Відчуття. Основні властивості відчуттів.

 2. Сенсорна чутливість. Психофізичний закон чутливості.

 3. Фактори, що впливають на рівень чутливості.

 4. Процес формування образу предмета – перцептогенез.

 5. Основні етапи перцептогенезу.

 6. Процес сприймання.

 7. Первинні, вторинні та третинні властивості процесу сприйняття.

 8. Властивості процесу сприймання інформації. Основні положення гештальттеорії.

 9. Сприймання простору й руху.

 10. Сприйняття часу.

 11. Фактори, що визначають сприйняття складних об’єктів. Теорії розпізнання зорових пат тернів (модель порівняння з еталоном; подетальний аналіз, прототипове порівняння, та ін.).

 12. Виникнення ілюзій у ході сприйняття інформації.


Практичне заняття:


 1. 97 студентів оцінювали одне одного і себе відносно наявності негативних рис, таких як заздрість, впертість, неохайність. Багато хто з опитуваних, у кого, за оцінкою їх товаришів, ці риси були дуже виражені, виявили малу проникливість відносно себе. Вони вважали, що перераховані риси їм не характерні і приписували їх іншим. Вкажіть, який психологічний захист діє в цьому випадку. В чому його сутність?

 2. Студент «провалився» на екзамені і пояснює це тим, що «питання не відноситься до заданого курсу», бізнесмен не соромиться шахраювати з податками, бо, як він вважає «бюрократи в уряді даремно витратять зароблені тяжкою працею гроші», а також тому, що «всі так роблять». Укажіть, який психологічний захист діє в цих випадках? У чому його сутність та які функції?

 3. До 9 класу прийшов новий вчитель, якому відразу вдалося завоювати повагу учнів. Тільки один школяр, що був неформальним лідером, «випробував» вчителя. З цих ситуацій вчитель виходив вдало та гідно. Через деякий час, хлопець, не усвідомлюючи мотивів, став одягатися як вчитель, наслідувати його манеру розмови тощо. Вкажіть, який психологічний захист діє в цьому випадку. В чому його сутність?

 4. Проаналізуйте, коли «включаються» психологічні механізми захисту. Виберіть будь-які два захисти, проаналізуйте їх дію у Вашому житті.

 5. Візьміть аркуш паперу та напишіть на ньому в стовпчик цифри від 1 до 15 і п’ятнадцять разів дайте письмово відповідь на питання: «Хто я». Напишіть 15 різних відповідей, які Ви нібито даєте самому собі. Пишіть їх в тому порядку, в якому вони спадають Вам на думку.

 6. Проаналізуйте власний список. Відповіді можуть включати в себе як об’єктивні, так і суб’єктивні характеристики. Об’єктивні — це віднесення себе до певної групи, визначення статусу, суспільних ролей, функцій. Суб’єктивні — це характеристики, які пов’язані з рисами, якостями, станами особистості.

 7. Прикладами першої категорії є характеристики себе, як «студент», «дівчина», «дружина», «православний», «вивчаючий економіку» тощо. Прикладами суб’єктивних категорій є такі, як «добрий», «втомлений», «дуже добрий чоловік», «спокійний», «ро­зумний студент», «лінивий» тощо. Яких характеристик у Вас представлено більше? Які з них Ви поставили на перше місце? Які — на останнє? Які для Вас є більш значимими? Що Вас задовольняє з того, що Ви написали? Що Ви хотіли б змінити?


Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37; 38].
Тема 8. Діяльність як умова розвитку особистості
Семінарське заняття:

 1. Поясніть, яку роль відіграє гра в діяльності людини і чи потрібні дорослим ігри.

 2. Назвіть критерії результативної діяльності.

 3. Поясніть, який вид чи тип діяльності найбільшою мірою впли­ває на пізнання людиною світу, її самореалізацію та вдосконалення.

 4. Вкажіть, у чому полягає досвід особистості і як він впливає на результативність діяльності?

 5. Обґрунтуйте, як співвідносяться зовнішня та внутрішня (психічна) діяльність? У чому полягає суть інтеріоризації та екстеріоризації, наведіть приклади.

 6. Проаналізуйте, що таке репродуктивна, творча праця, праця за алгоритмом.


Практичне заняття:

Обґрунтуйте, як впливають індивідуально-психологічні властивості особистості на процес та результат діяльності (на прикладі професії економіста чи тієї професії, якою Ви займаєтесь):

а) заповніть таблицю:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ

Характеристика професії: 
назва, умови, функції

Характеристика типу темпераменту, 
який найкраще відповідає вимогам професії

 1. .

___________________________.

___________________________.1.  _________________________________.

2.  _________________________________.

____________________________________


б) проаналізуйте, як сприяють знання темпераменту професійній реалізації особистості.

Література: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37–39].

Тема 9. Спілкування як умова розвитку особистості
Семінарське заняття:


 1. Структура процесу спілкування.

 2. Засоби спілкування.

 3. Види спілкування.

 4. Стилі спілкування.

 5. Бар’єри в спілкуванні.

 6. Механізми сприйняття (ідентифікація, емпатія, стериотипізація).


Практичне заняття:
Як Ви думаєте, яким чином впливає Ваше вміння спілкуватися на Вашу успішну професійну реалізацію?

Визначить, та запишіть за ступенем значущості комунікатив­ні навички, які необхідно мати викладачу та економісту.

Проілюструйте з власного досвіду, що таке психологічна сумісність — несумісність? Яке значення їх у процесі спілкування?

Залежно від того, наскільки яскраво проявляються стосунки, розрізняють такі види спілкування (за Б. Ломовим) (заповніть таблицю):

№ 
п/п

Види спілкування

Характеристика, зміст

1

...............................................

Яскраво виражені суспільні стосунки (лекція, промова, виступ на мітингу)

2

...............................................

Чітко виражені стосунки, спричинені сумісною діяльністю: в процесі роботи, в навчанні

3

...............................................

Спілкування однієї людини з іншоюЛітература: [1; 4–7; 12; 13; 15; 17; 18; 20; 24; 26; 28; 31; 33; 37–39].


6. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годин

1

Психологія як наука. Предмет і завдання психології.
Вивчити зміст, функції, мету і завдання психології.


10

2

Виникнення і розвиток психіки.
Вивчити етапи розвитку психіки. Природу і сутність психіки людини.


12

3

Зміст і структура особистості.
Вивчити зміст і структуру особистості.


15

4

Самосвідомість особистості.
Вивчити характеристику індивідуальної свідомості людини, несвідоме в психіці людини, самосвідомість людини.


15

5

Мотиваційна сфера особистості.

Вивчити структуру мотиваційної сфери особистості.
15

6

Психічні процеси і стани особистості.
Вивчити психічні процесі і стани особистості.


15

7

Індивідуально-типологічні властивості особистості.
Вивчити індивідуально-типологічні властивості особистості.


16

8

Діяльність як умова розвитку особистості.
Вивчити зміст та структуру діяльності, види діяльності.


15

9

Спілкування як умова розвитку особистості.
Вивчити спілкування, його види, роль спілкування у розвитку людини.


15

Разом

128


7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

(контрольна робота для заочної форми навчання)


  1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.

  2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера

прізвища студента

Номера питань

А

П

1, 16, 31

Б

Р

2, 17, 32

В

С

3, 18, 33

Г

Т

4, 19, 34

Д

У

5, 20, 35

Є

Ф

6, 21, 36

Ж

Х

7, 22, 37

З

Ц

8, 23, 38

Й

Ч

9, 24, 39

І

Ш

10, 25, 40

К

Щ

11, 26, 41

Л

Ю

12, 27, 42

М

Я

13, 28, 43

Н
14, 29, 44

О
15, 30, 45
  1. Контрольна робота з дисципліни «Загальна психологія» складається з трьох теоретичних питань, що потребують поглибленої відповіді.

  2. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.

  3. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.

  4. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ввнзп 32 проблеми мотивації поведінки та діяльності людини перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 08 клінічна психологія галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»
medialibrary -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни пнпм. 05 Психологія організацій підготовки магістрів
medialibrary -> Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів
medialibrary -> 28 березня, м. Київ
medialibrary -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт магістрами спеціальності 03010201 «Психологія» Київ 2013

Скачати 415.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка