Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістівСкачати 415.22 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір415.22 Kb.
1   2

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.

  2. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).

  3. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.


ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


  1. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:

Оцінка

ECTS

Оцінка

у національній шкалі

Бали


за ECTS

A ( відмінно)

5 (відмінно)

47 - 50


B (дуже добре)

4 (добре)

44 - 46


C (добре)

40 - 43


D (задовільно)

3 (задовільно)

35 - 39


E (достатньо)

30 - 34


FX (незадовільно) з можливістю повторного складання

2 (незадовільно)

18 - 29


F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням

1-17

  1. У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.

  2. Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


 1. Становлення предмета психології на різних етапах його розвитку.

 2. Основні напрямки психологічної науки.

 3. Функції психіки.

 4. Основні форми прояву психіки та їх взаємозв’язок.

 5. Методологічні принципи дослідження психіки.

 6. Етапи психологічного дослідження.

 7. Метод спостереження і особливості його використання у психологічному дослідженні.

 8. Експеримент як метод психології.

 9. Опитування як метод психологічного дослідження.

 10. Основні правила і вимоги до використання тестів у психології.

 11. Метод вивчення продуктів діяльності.

 12. Передумови розвитку психіки.

 13. Взаємозв’язок рівня розвитку психіки і форм поведінки тварин.

 14. Рушійні сили розвитку особистості.

 15. Спрямованість як головний компонент особистості.

 16. Діяльність та її структура.

 17. Формування навичок і вмінь у діяльності.

 18. Психологічна характеристика основних видів діяльності.

 19. Увага: фізіологічні основи, види і властивості.

 20. Роль уваги у процесі діяльності. Шляхи підтримки у процесі трудової діяльності.

 21. Сутність і закономірності чуттєвого пізнання дійсності.

 22. Властивості відчуттів.

 23. Властивості сприйняття.

 24. Характеристики процесів пам’яті.

 25. Умови підвищення ефективності пам’яті.

 26. Форми і операції мислення.

 27. Мислення як процес розв’язання задач.

 28. Індивідуальні особливості розумової діяльності.

 29. Мислення і мовлення.

 30. Прийоми створення образів уяви.

 31. Уява і творча діяльність людини.

 32. Емоції і почуття.

 33. Почуття і особистість.

 34. Природа і сутність поняття “воля”.

 35. Вольові якості особистості і їх формування.

 36. Типи темпераменту і їх характеристики.

 37. Темперамент і характер.

 38. Умови формування характеру.

 39. Задатки і здібності.

 40. Формування й розвиток здібностей.

 41. Переваги і проблеми експериментального дослідження психіки.

 42. Інтерв’ю як метод вивчення психіки.

 43. Вимоги до проведення інтерв’ю.

 44. Анкетування і його використання в діяльності психолога.

 45. Вимоги до складання анкет.


8. Методи навчання.

В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються:

1. Теоретико-інформаційні методи навчання:


 • усне логічне цілісне викладення навчального матеріалу (лекція),

 • діалогічно побудоване усне викладення (бесіда),

 • пояснення, демонстрація.

2. Практико-операційні методи навчання (практичні роботи):

 • вправи,

 • рішення завдань.

3. Пошуково-творчі методи навчання (семінарські заняття):

 • аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових);

 • групове обговорення питання;

 • дискусії.

4. Методи самостійної роботи студентів:

 • читання (робота з підручником й іншими учбово-методичними посібниками);

 • конспектування,

 • рішення завдань і проблемних ситуацій;

 • творчі завдання.

9. Методи контролю.
З метою підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності використовуються наступні заходи поточного контролю рівня знань:

- усні відповіді на семінарських та практичних заняттях;

- тестові форми контролю для визначення рівня залишкових знань;

- письмове оформлення лабораторних робіт;

- усний захист лабораторних робіт.

Модульний контроль рівня знань здійснюється за допомогою тестових завдань різного рівня складності.

Семестровий іспит проводиться в змішаній формі:

перша частина – тестові випробування;

друга частина – усна відповідь на питання.
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПоточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест

Сума

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Контрольна робота2

12

6

30

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

2

2

2

3

2

3

3

3


Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


11. Методичне забезпечення:

навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Загальна психологія як наука. Предмет і завдання загальної психології.

 2. Основні напрями розвитку психології та їх стисла характеристика.

 3. Місце загальної психології в системі психологічних наук.

 4. Методологічні принципи загальної психології.

 5. Принцип детермінізму у психології.

 6. Принцип системності в загальній психології.

 7. Принцип єдності свідомості і діяльності.

 8. Принцип розвитку в загальній психології.

 9. Загальна характеристика методів психології.

 10. Загальні вимоги до організації і проведення психологічного дослідження.

 11. Спостереження як метод психології. Можливості використання спостереження в роботі психолога.

 12. Принципи наукового спостереження психічних явищ.

 13. Експеримент і його використання в діяльності психолога.

 14. Переваги і проблеми експериментального дослідження психіки.

 15. Інтерв’ю як метод вивчення психіки.

 16. Вимоги до проведення інтерв’ю.

 17. Анкетування і його використання в діяльності психолога.

 18. Вимоги до складання анкет.

 19. Тестування як метод вивчення психіки.

 20. Вимоги до проведення тестування.

 21. Вивчення продуктів діяльності як метод психології.

 22. Контент-аналіз як метод вивчення документації.

 23. Проективні методи дослідження психіки.

 24. Загальна характеристика методів обробки даних.

 25. Специфіка психічного відображення дійсності.

 26. Функції психіки.

 27. Розвиток психіки у філогенезі.

 28. Рівні розвитку психіки і форми поведінки тварин.

 29. Виникнення і розвиток свідомості.

 30. Свідоме і несвідоме.

 31. Самосвідомість особистості: зміст і структура.

 32. Механізми розвитку самосвідомості.

 33. Самооцінка і рівень домагань як характеристики самосвідомості.

 34. Методи дослідження самооцінки і рівня домагань.

 35. “Я-концепція” як настановлення особистості. Модальності “Я”.

 36. Вплив ”Я-концепції” на можливість самореалізації особистості.

 37. Співвідношення понять “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”.

 38. Поняття про особистість у психології.

 39. Структура особистості.

 40. Біологічне і соціальне у структурі особистості.

 41. Стадії становлення особистості.

 42. Методи вивчення особистості.

 43. Рушійні сили формування і розвитку особистості.

 44. Діяльність як умова розвитку особистості.

 45. Активність і діяльність: порівняльний аналіз.

 46. Основні види діяльності і їх характеристика.

 47. Структура діяльності.

 48. Види дій. Дії і операції.

 49. Спілкування як умова розвитку особистості.

 50. Структура спілкування.

 51. Спілкування як комунікація. Вербальне і невербальне спілкування.

 52. Спілкування як інтеракція.

 53. Спілкування як перцепція.

 54. Особливості спілкування у групах. Види та рівні розвитку груп.

 55. Особистість у системі міжособистісних стосунків у групі.

 56. Формування навичок і вмінь у діяльності.

 57. Основні форми прояву психіки і їх взаємозв’язок.

 58. Загальна характеристика пізнавальних процесів.

 59. Відчуття як пізнавальний процес.

 60. Властивості відчуттів.

 61. Види відчуттів.

 62. Сприймання як пізнавальний процес.

 63. Умови розвитку чуттєвих форм пізнання дійсності.

 64. Мислення як пізнавальний процес.

 65. Мислення як процес розв’язання задач.

 66. Засоби активізації мислення.

 67. Мислення і мовлення.

 68. Уява як специфічний пізнавальний процес.

 69. Уява і творчість.

 70. Пам’ять як психічний процес.

 71. Умови підвищення ефективності пам’яті.

 72. Увага і її властивості.

 73. Можливості керування увагою.

 74. Емоції і почуття.

 75. Засоби керування емоціями.

 76. Воля як регуляція психічної активності людини.

 77. Структура вольового акту.

 78. Вольові якості особистості та їх розвиток.

 79. Типи темпераменту та їх характеристика.

 80. Темперамент і продуктивність діяльності людини.

 81. Здібності і їх вплив на успішність діяльності.

 82. Загальні і спеціальні здібності і їх характеристика.

 83. Умови розвитку здібностей.

 84. Спрямованість як провідний компонент особистості.

 85. Мотив і мотивація.

 86. Потреби як джерело активності особистості. Види потреб.

 87. Загальна характеристика психічних станів.

 88. Стрес і шляхи його подолання.

 89. Характер: сутність і структура.

 90. Темперамент і характер.

 91. Умови становлення і розвитку характеру.


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова


 1. Асмолов А. Г. Психология личности. — М.: Изд-во МГУ, 1990. —
  367 с

 2. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. —
  2-е изд. — СПб: Питер, 2001. — 263 с.

 3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. — СПб: Питер, 2001.

 4. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии: Учеб. пособие. — М.: Смысл, 2002. - 480с.

 5. Бондарчук О. І., Туриніна О. Л. Загальна психологія. — К.: Логос, 2004. — 140 с.

 6. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. —
  3-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 688 с.

 7. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Информ.- метод. пособие к курсу “Психология человека”. — М.: Пед. общество России, 2001. — 367 с.

 8. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. — М.: ЧеРо, “Юрайт”, 2001. — 336 с.

 9. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. — СПб.: Питер, 2004

 10. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. — М.: Изд. дом “БАХРАХ”, 2006. — 172 с.

 11. Гриншпун И. Б. Введение в психологию: Учеб. пособие. — М.: Междунар. пед. акад., 1994. — 152 с.

 12. Еникеев М. И. Общая и социальная психология: Энциклопедия. — М.: ПРИОР, 2002. — 560 с.

 13. Загальна психологія: Навч. посіб. / О. Скрипченко, Л. Долинська,
  З. Огороднійчук та ін. — К.: А. П. Н., 1999. — 461 с.

 14. Изард К. Э. Психология эмоций: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2000. — 464 с.

 15. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер, 2001 — 512 с.

 16. Ильин Е. П. Психология воли. — СПб.: Питер, 200. — 512 с

 17. Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание. — М.:
  Политиздат, 1984. — 335 с.

 18. Костюк Г. С. Избранные психологические труды. — М.: Педагогика, 1988. — 301 с.

 19. Крыжановская Л. М. Психология мышления: Монография. — М.: Психолог, 1996. — - 344 с.

 20. Краткий психологический словарь / Под общ. ред А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — М.: Политиздат, 1985. — 431 с.

 21. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в
  2 т. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 1. — 311 с.; Т. 2 — 318 с.

 22. Ломов Б. Ф. Системность в психологии: Избр. психол. тр. — М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. — 384 с.

 23. Лурия А. Р. Язык и сознание. — 2-е изд. — М.: Изд-во МГУ, 1998. — 127 с.

 24. Маклаков А. Г. Общая психология: Учеб. для вузов. — СПб.: Питер, 2006. — 583 с.

 25. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: У 2 т. — К.: Форум, 2002. — Т.1. — 319 с.; Т.2. — 335 с.

 26. Максименко С. Д. Загальна психологія. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 701 с.

 27. Мерлин В. С. Психология индивидуальности: Избр. психол. тр. — М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. — 446 с.

 28. М’ясоїд П. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1998. — 184 с.

 29. Немов Р. С. Психология: В 3 кн. — 2-е изд. — М.: Просвещение; Владос, 1995. — Кн. 1. — 576 с.

 30. Общая психология: Учебник / Ред. С. Д. Максименко. — М.: Рефл.- бук; К.: Ваклер,1999. — 542 с.

 31. Общая психология: Учеб. пособие / Под ред. В. В. Богословско- го,
  А. Г. Ковалева, А. А. Степанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1981. — 381 с.

 32. Основи психології: Підручник / За ред О. В. Киричука, В. А. Роменця. — К.: Либідь, 1995. — 632 с.

 33. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психо- логии / Под ред А. А. Крылова, С. А. Маничева. — СПб.: Питер, 2004. — 560с.

 34. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост.

 35. Л. В. Куликов. — СПб.: Питер, 2000. — 480 с.

 36. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 2000. — 712 с.

 37. Семиченко В. А. Психология эмоций: Модульный курс (лекции, практические занятия, занятия для самостоятельной работы для преподавателей и студентов) . — К.: Магистр-S, 1999 — 128 с.

 38. Семиченко В. А. Психические состояния: Модульный курс (лекции, практические занятия, занятия для самостоятельной работы для преподавателей и студентов) . — К.: Магистр-S, 1999 — 128 с.

 39. Столин В. В. Самосознание личности. — М.: Изд-во МГУ, 1983. —
  286 с.

 40. Хьелл Л., Зиглер К. Теории личности. — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 607 с.

 41. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. — 2-е изд. — М.: Логос, 1996 — 320 с.


Допоміжна


 1. Варій М. Й. Загальна психологія. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

 2. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. 2-ге вид. – Вінниця: Нова Книга, 2004.

 3. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005.

 4. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – 3-те вид., випр. – К.: Вища школа, 2004.

 5. Партико Т. Б. Загальна психологія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.

 6. Партико Т. Б. Кредитно-модульний курс „Загальна психологія”. Методичні рекомендації для студентів І курсу спеціальності „Психологія ” (денна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2007. – 35 с.

 7. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Загальна психологія” (розділ “Вступ”). Для студентів І курсу напряму підготовки “Психологія” (заочна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 30 с.

 8. Партико Т. Б. Курс загальної психології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.

 9. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Загальна психологія” (розділ “Вступ”). Для студентів І курсу напряму підготовки “Психологія” (заочна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 30 с.

 10. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. 2-е изд. – М.: Педагогика-Пресс, 1997.

 11. Психология. Словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990.

 12. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982.

 13. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Голован. – Минск: Харвест, 1997.


Інформаційні ресурси


 1. http://lection.com.ua/psychology/optp/mizhosobistisni-stosunki-spilkuvannya-osnovi-psihologiyi-ta-pedagogiki

 2. http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html

 3. http://www.koob.ru/common_psychology/

 4. http://all-psychology.ru/

 5. http://www.student-works.com.ua/kursovi/other/655.html

ЗМІСТ


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

32. Опис навчальної дисципліни

63. Програма навчальної дисципліни

74. Структура навчальної дисципліни


11


5. Теми семінарських занять

12

6. Самостійна робота


18
7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

198. Методи навчання

239. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення

23
24
2412. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань

2513. Рекомендована література

28Зміст

32

Навчально-методичне видання


Колесникова Валентина Федорівна
Робоча програма навчальної дисципліни

«Загальна психологія»

Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір О.О. Харченко

Підписано до друку ..................2012 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1

Тираж 20 прим. Зам. № _____

Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.

Тел./факс (044) 536-14-85


Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК №1805 від 25.05.2004.
1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка