Робоча програма навчальної дисципліни пп05 соціальна психологія напрям підготовки: 030102 ПсихологіяСкачати 422.19 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір422.19 Kb.
1   2   3

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

лекції із застосуванням наочного матеріалу, практичні роботи, метод мозкового штурму, групова дискусія, тренінгові вправи, діалогові технології, ділові ігри, аналіз життєвих ситуацій та ін.


10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:

поточні опитування на практичних заняттях, оцінка якості виконання практичних завдань, підсумковий реферат з тематичним малюнком.До підсумкового контрольного випробування допускаються слухачі, що прослухали лекційний курс, взяли активну участь у практичних заняттях, успішно виконали самостійну роботу, представили звіт про виконання індивідуальної роботи.

Теми рефератів


 1. Внесок у соціальну психологію Галіни Андрєєвої.

 2. Внесок у соціальну психологію Девіда Майерса.

 3. Внесок у соціальну психологію Гордона Олпорта.

 4. Внесок у соціальну психологію та відомі експерименти Стенлі Мілгрема.

 5. Внесок у соціальну психологію Еліота Аронсона.

 6. Внесок у соціальну психологію та відомі експерименти Філіпа Зімбардо.

 7. Внесок у соціальну психологію та відомі експерименти Соломона Аша.

 8. Внесок у соціальну психологію та відомі експерименти Музафера Шеріфа.

 9. Внесок у соціальну психологію Роберта Зайонца.

 10. Огюст Конт як засновник основ соціальної психології.

 11. Внесок у соціальну психологію Еріха Фрома.

 12. Внесок у соціальну психологію Курта Лєвіна.

 13. Внесок у соціальну психологію Кеннета Гергена.

 14. Внесок у соціальну психологію Гюстава Лебона.

 15. Внесок у соціальну психологію Сержа Московічі.

 16. Внесок у соціальну психологію Бориса Паригіна.

 17. Внесок у соціальну психологію Вільгельма Вундта.

 18. Внесок у соціальну психологію Анатолія Добровіча.

 19. Соціалізація особистості.

 20. Проблеми соціалізації підлітків.

 21. Динаміка розвитку міжособистісних відносин.

 22. Психологія малої групи.

 23. Особливості дослідження великих груп в соціальній психології.

 24. Психологія натовпу.

 25. Особливості прояву конформної поведінки.

 26. Школа групової динаміки Курта Левіна.

 27. Соціально-психологічна характеристика особистості відомих лідерів (Сталін, Гітлер, Ленін, Тетчер, Обама та ін.)

 28. Особливості метода соціометрії.

 29. Соціально-психологічна характеристика жінки-керівника.

 30. Роль спілкування в роботі психолога.

 31. Роль проксеміки в процесі спілкування.

 32. Особливості невербальної комунікації.

 33. Техніки ефективного спілкування в НЛП.

 34. Значення рапорту в комунікації психолога.

 35. Методи та прийоми роботи з аудиторією відомих ораторів Давньої Греції.

 36. Методи та прийоми роботи з аудиторією відомих ораторів Давнього Риму.

 37. Особливості спілкування в соціальних мережах.

 38. Аналіз роботи Д.Карнегі «Ораторське мистецтво та вплив на ділових партнерів».

 39. Значення конгруентності в процесі спілкування.

 40. Психологічні закони атракції.


Питання до самоконтролю:

1. Соціальна психологія як наука. Предмет та завдання соціальної психології.

2. Дискусії про предмет соціальної психології. Методологічні проблеми соціально-психологічного дослідження.

3. Історія формування соціально-психологічних ідей.

4. Взаємозв’язок соціальної психології з іншими науками.

5. Наукова діяльність Галини Андрєєвої. Її внесок у розвиток соціальної психології.

6. Проблема особистості в сучасній соціальній психології. Теорії особистості.

7. Поняття соціалізації в соціальній психології. Стадії соціалізації.

8. Види та стадії розвитку міжособистісних відносин.

9. Проблема групи в соціальній психології.

10. Класифікація груп в соціальній психології.

11. Соціально-психологічна характеристика малої групи.

12. Конформізм. Особливості конформної поведінки.

13. Дослідження конформної поведінки у експериментах Музафера Шеріфа та Соломона Аша.

14. Методи дослідження групи в соціальній психології.

15. Метод соціометрії.

16. Лідерство в малих групах. Стилі керівництва.

17. Теорії лідерства в соціальній психології.

18. Поняття спілкування. Рівні, функції спілкування. Модель комунікативного процесу.

19. Особливості невербальної комунікації.

20. Засоби комунікації.

21. Особливості соціально-психологічного тренінгу.

22. Поняття та механізми соціальної перцепції.

23. Поняття «конфлікт». Види конфліктів.

24. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях.

25. Культура виходу з конфліктів. Конфліктологічний тренінг.

26. Теорія «поля» Курта Лєвіна.

27. Хоторнський експеримент.

28. Стенфордський тюремний експеримент.

29. Психологічні особливості поведінки особистості у натовпі.

30. Поняття соціальної фасилітації та інгібіції в соціальній психології.

31. Поняття аттракції. Фактори виникнення аттракції.

32.Основні бар’єри у спілкуванні.

33. Аналіз книги Алана Піза «Мова рухів тіла».

34. Аналіз книги Роберта Чалдіні «Психологія впливу».

35. Соціально-психологічні експерименти Стенлі Мілгрема.

36. Правила організації простору в процесі спілкування.

37. Соціально-психологічні процеси та явища у групі. Групова динаміка. Групова поляризація. Соціальна лінивість.

38. Внесок у розвиток соціальної психології Густава Лебона.

39. Внесок у розвиток соціальної психології Курта Левіна.

40. Внесок у розвиток соціальної психології Гордона Олпорта.

41. Механізми перцептивного захисту.

42. Поняття натовпу. Види натовпу.

43. Теорія шести рукостискань.

44. Експеримент «Підкорення авторитету» Стенлі Мілгрема.

45. Поняття соціальної дискримінації та стигматизації.11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СЛУХАЧІ

«Соціальна психологія»

Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Змістовний модуль № 1

Змістовний модуль № 2

Змістовний модуль № 3

Теми змістовних модулів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Кількість балів

100


1-20

1-40

1-40


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS


Cума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано

82-89

B

добре

74-81

С

задовільно

64-73

D

60-63

E

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

не зараховано з обов`язковим повторним вивченням дисципліни


12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

опорні конспекти лекцій; спеціальна література, яка представлена у бібліотеці університету та в мережі Інтернет; друковані періодичні видання; електронні видання та комп`ютерні методики; психодіагностичні тести в паперовому і електронному вигляді; ілюстративний матеріал.13. ЛІТЕРАТУРА

Базова:

 1. Андреева Г.М. Социальная психология : Учеб. для высш. учеб. заведений / Г.М. Андреева. – М. : Наука, 2002. – 364 с.

 2. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию / Э. Аронсон. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 517 с.

 3. Батарашев А.В. Психодиагностика способности к общению / А.В. Батарашев. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 176 с.

 4. Битянова М.Р. Социальная психология / М.Р. Битянова. – М. : Междунар. пед. акад., 1999. – 106 с.

 5. Бороздина Г.В. Психология делового общения : учеб. пособие / Г.В. Бороздина. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 224 с.

 6. Введение в практическую социальную психологию / под ред. Ю.М. Жукова. – М. : Наука, 1999. – 255 с.

 7. Гофман А.В. Мода и люди / А.В. Гофман. – М. : Академия, 2000. – 230 с.

 8. Джонсан, Д.В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування. – К.:КМ Академия, 2003. – 288 с.

 9. Запрудский Ю.Г. Конфликтология / Ю.Г. Запрудский, В.Н. Коновалов. – Ростов на/Д: Феникс, 2000. – 320 с. – (Серия «Учебники и учебные пособия»).

 10. Каменская Е.Н. Социальная психология : конспект лекций : учеб. пособие / Е.Н. Каменская. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 192 с.

 11. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс – СПб. : ПитерКом, 1999. – 688 с. :

 12. Мастенбрук В. Управление конфликтными ситуациями / В. Мастенбрук. – М. : Академия, 1999. – 256 с.

 13. Мириманова М.С. Конфликтология : учеб. для студентов пед. учеб. заведений / М.С. Мириманова. – М. : Академия, 2004. – 320 с.

 14. Москаленко, В.В. Соціальна психологія [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закладів. – К.:Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

 15. Парыгин Б.Д. Социальная психология / Б.Д. Парыгин. – СПб. : Питер, 1999. – 616 с.

 16. Руденский Е.В. Социальная психология : курс лекций / Е.В. Руденский. – М. : ИНФРА, 1999. – 224 с.

 17. Семечкин И.И. Социальная психология : учебник / И.И. Семечкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 608 с.

Допоміжна:

 1. Соснин В.А. Социальная психология : учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. – М. : Форум : ИНФРА, 2008. – 336 с.

 2. Социальная психология : учеб. пособ. для высш. учеб. заведений / А.Н. Сухов [и др.]. – М. : Академия, 2001. – 600 с.

 3. Социальная психология личности в вопросах и ответах : учеб. пособие / под ред. В.А. Лабунской. – М. : Гардарики, 2001. – 397 с.

 4. Швачко О.В. Соціальна психологія: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2002. – 11 с.

 5. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 544 с.
14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

- http://psyfactor.org/lib/psychological_experiments.htm • http://vimeo.com/29555214

 • https://www.youtube.com/watch?v=EkQSx2UP1yg )

 • www.socd.univ.kiev.ua;

 • testolog.narod.ru;

 • www.ht.ru;

 • psyfactor.org;

 • електронної бібліотеки університету.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка