Робоча програма навчальної дисципліни пп05 соціальна психологія напрям підготовки: 030102 ПсихологіяСкачати 422.19 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір422.19 Kb.
1   2   3

Змістовний модуль 3.

Соціально- психологічний підхід до спілкування

Тема 11. Соціально психологічний підхід до спілкування. Компоненти спілкування Рівні й функції спілкування.


10

4

2

4
10

12
2

10
Тема 12. Засоби комунікації. Особливості невербальної комунікації.


8

2
4
4

1510

5

Тема 13. Міжособистісна взаємодія в структурі спілкування


2

2

88
Тема 14. Поняття соціальної перцепції. Механізми перцептивного захисту.

6

2

2

2
4

1010
Тема 15. Поняття "конфликту", структура та види конфліктів Типи виходів з конфліктних ситуацій. Основи соціально-психологічного та конфліктологічного тренінгів.


6

2

2

2

2

5

1010
Разом за змістовним модулем 3.46

12

8

6

2

18

57

2

2

48

5

Усього годин


165

34

20

14

4

93

165

10

8

142

55. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

1

Предмет і завдання соціальної психології.


2
1.Міні-доповіді на запропоновані питання: Соціально-психологічна діяльність Г.М. Андлрєєвої, Д.Майерса ,О.Конта, Г. Олпорта, С.Аша, К. Гергена, Ф.Зімбардо, Г.Лебона, Р. Зайонка, К.Левіна, С. Милгрема,С.Московічі, Б. Паригіна, М. Шеріфа, Л. Фестінгера, Е.Фрома, Е.Берна.

    1. Мозковий штурм «Соціально-психологічні явища в літературі та кінематографі.»
2

Історія формування соціально-психологічних ідей.


2
1.Групова дискусія на тему «Основні історичні періоди розвитку соціальної психології.»

2.Одговорення теми «Перші соціально-психологічні теорії». «Роль психолога в попередженні аварійності на виробництві».3


Специфіка взаємозв`язку соціальної психології з іншими науками .


2

2

1. Мозкови штурм « Взаємозв’язок соціальної психології з іншими науками. (філософією, загальною психологією, мовознавством, археологією тощо.)»

4

Проблема особистості в сучасній соціальній психології. Концепції структури особистості. Поняття соціалізації.
1.Міні-доповіді за питаннями: труднощі соціалізації особистості, соціалізація й адаптація; основні етапи соціалізації; особливості соціалізації в різні вікові періоди.


2

2

5Проблеми групи в соціальній психології. Класифікація групп та їх характеристика. Феномен групового тиску. Конформізм.
1.Міні-доповіді щодо питань: особливості конформної поведінки та негативізму; дослідження С. Аша та М.Шеріфа. Вивчення впливу на особистість більшості та меншості групи.2

2

6

Лідерство і керівництво в малих группах. Теорії лідерства. Стилі лідерства.
1.Мозковий штурм « Якості ідеального лідера».

2.Тренінгова вправа « Стилі керівництва»

3.Творче завдання цитати про лідерство.


2

2

7

Методи дослідження груп в соціальній психології.

1.Обговорення методу соціометрії Дж. Морено.2
8

Соціально психологічний підхід до спілкування. Компоненти спілкування. Рівні й функції спілкування.
1.Тренінгові вправи «Сидячи-стоячи»,»Голосно-тихо», «Очі в очі», «Спина до спини».

2.Мозковий штурм «Ідеальний партнер по спілкуванню».
2

2

9

Поняття "конфликту", структура та види конфліктів. Типи виходів з конфліктних ситуацій. Основи соціально-психологічного та конфліктологічного тренінгів.
1.Міні-доповіді щодо питань: конфліктологія, культура виходу з конфліктів, конфліктологічний тренінг.


4

26. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

1

Проблема особистості в сучасній соціальній психології. Концепції структури особистості. Поняття соціалізації.1. Діагностика рівня субєктивного відчуття самотності Д.Рассела та М. Фергюсона.

2.. Діагностика мотивів особистості за методикою «Мотивація до уникання невдач»Т.Елєрса.


2
2

Класи і види міжособистісних відносин. Розвиток міжособистісних атракційних відношень в діаді.2
1.Діагностика «перешкод» у встановленні емоційних контактів В.В.Бойко.


3

Проблеми групи в соціальній психології. Класифікація групп та їх характеристика. Феномен групового тиску. Конформізм.2
1.Діагностика психологічного клімату класного колективу ( В.С.Івашкін, В.В.Онуфрієва).

4


Лідерство і керівництво в малих группах. Модель «великої пятірки». Лідери за типами впливів.2
1.Діагностика мотивів особистості за методикою «Мотивація на досягнення успіху»Т.Елєрса.
2.Діагностика лідерських якостей за методикою Р.С.Нємова «Лідер».

3. Методика «Стиль керівництва».
5

Методи дослідження груп в соціальній психології


21.Соціометрія Дж. Морено.

6

Соціально психологічний підхід до спілкування. Компоненти спілкування Рівні, фази й функції спілкування.


2
1.Опитувальник афіліації (Р.С. Нємов).
2.Діагностика рівня комунікабельності за опитувальником А.С.Прутченкова.7

Поняття комунікативної функції спілкування Модель комунікативного процесу та умови його ефективності Засоби комунікації.


21.Діагностика рівня комунікабельності за методикою «Приємний співрозмовник», запропонованою А.С. Прутченковим.

2. Методика Ряховського.7. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п

Назва теми

(питання до самопідготовки)

Кількість годин

денна форма навчання

заочна

форма навчання1

Предмет і завдання соціальної психології.

2Класифікація соціально-психологічних явищ.


Основні напрямки сучасної зарубіжної соціальної психології.2

Предмет социальної психології в дискусіях .

3

4
Функції соціальної психології як науки.


Суспільна свідомість та суспільна психологія.3

Історія формування соціально-психологічних ідей.


2

6
Виникнення методів дослідження в соціальній психології.4

Специфіка взаємозв`язку соціальної психології з іншими науками .


6

12
Відмінності соціальної та загальної психології.


Дослідження груп в соціології та соціальній психології.5

Методологічні основи соціально-психологічного дослідження.


14

6
Специфіка наукового дослідження в соціальній психології.
6

Проблема особистості в сучасній соціальній психології. Концепції структури особистості. Поняття соціалізації.6

14

Фактори формування особистості людини.

Основні напрямки та тенденції розвитку особистості.

Психологічна структура особистості.

Конституція та характер.

Спрямованість особистості.


7

Класи і види міжособистісних відносин. Розвиток міжособистісних атракційних відношень в діаді.


14

16

Поняття відносин в психологічній науці.

Суспільні та психологічні відносини.
8

Проблеми групи в соціальній психології. Класифікація групп та їх характеристика. Феномен групового тиску. Конформізм.


10

14

Психологічна характеристика групових прагнень.

Психологічна характеристика групової думки.

Психологічні особливості групового настрою.

Види традицій.

Види натовпу.
9

Лідерство і керівництво в малих группах. Модель «великої пятірки». Лідери за типами впливів.


4

16

Психологічна характеристика влади.

Психологічна характеристика політичного лідера.

Класифікація політичних лідерів.


10

Методи дослідження груп в соціальній психології4

10

Структура психологія малої групи.

Кольорова соціометрія.
11

Соціально психологічний підхід до спілкування. Компоненти спілкування. Рівні, фази й функції спілкування.


4

10

Особливості спілкування в соціальних мережах.

Рівні спілкування за А.Добровичем.12

Поняття комунікативної функції спілкування Модель комунікативного процесу та умови його ефективності. Засоби комунікації.


10

10

Огляд книги А. Піза та Б. Піз «Мова тіла».

Техніки невербальної комунікації в НЛП.

13

Міжособистісна взаємодія в структурі спілкування


10

8

Характеристика комунікації в міжособистісній взаємодії.


14

Поняття соціальної перцепції. Механізми перцептивного захисту. Аналіз "Я -концепції".


4

10

Функції та механізми соціальної перцепції.

15

Поняття "конфлікту", структура та типи конфліктів. Типи виходів з конфліктних ситуацій.


15

10

Основні форми завершення конфлікту.

Психологічна характеристика політичного конфлікту.


Разом

93

142


8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які слухачі отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці (аналітичні, контрольні, творчі роботи, у т. ч. підготовка конспектів, міні-доповідей, рефератів, опорних схем тощо).

Індивідуальні завдання виконуються слухачами самостійно під керівництвом викладача. Під час вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психологія» слухачам, за їх бажанням, пропонується підготувати реферати, опорні схеми або конспекти міні-доповідей з питань, що представлені у змісті тем практичних, семінарських занять або переліку завдань для самостійної роботи.

Для обов`язкового виконання слухачам пропонується виконати такий вид позааудиторної індивідуальної роботи як індивідуальне науково-дослідне завдання, а саме реферат з тематичним малюнком.

Метою даної роботи є самостійний вибір й систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань слухача з навчального курсу в цілому.

Орієнтовна структура реферату має передбачати наявність:

- вступу – зазначається тема та її актуальність, мета та завдання роботи;

- теоретичного обґрунтування - виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

- висновків (із наведенням особистої думки слухача стосовно розглянутого питання);

- списку використаної літератури;

- додатків (за необхідності) та малюнку.

Порядок подання та захист індивідуального науково-дослідного завдання:

1. Реферат оформлюється у вигляді скріплених аркушів формату А4 з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за об'ємом до 10 арк.)

2. Реферат подається викладачу, який проводить семінарські, лабораторні та практичні заняття з даної дисципліни за тиждень до семестрового контролю.

3. Оцінка за реферат виставляється на заключному занятті з навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом індивідуального завдання. Можливий захист завдання шляхом усного звіту слухача про виконану роботу (до 5 хв.).

4. Оцінка за реферат враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка