Робоча програма навчальної дисципліни пп05 соціальна психологія напрям підготовки: 030102 ПсихологіяСкачати 422.19 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір422.19 Kb.
  1   2   3


Державний заклад

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д.Ушинського

Кафедра теорії та методики практичної психології«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з навчальної

та науково-педагогічної роботи

________________О.А.Копусь

_____” ________________2015 рокуРобоча програма навчальної дисципліни

ПП05 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Напрям підготовки: 6.030102 Психологія *
Факультет психологічної освіти

ОДЕСА – 2015 рік

Робоча програма «Соціальна психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 Психологія*. – Одеса : ПНПУ, 2015 рік. – 20 с.

Розробник: к. психол.н., доцент кафедри теорії та методики практичної психології Сінєльнікова Т.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, протокол від «____» ____________ 2015 року, №1.

Завідувач кафедри теорії

та методики практичної психології

Південноукраїнського національного

педагогічного університету

імені К.Д. Ушинського

«_____» _________ 2015 року _____________ О.Я. Чебикін

Схвалено науково-методичною комісією

Державного закладу «Південноукраїнський

національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського», протокол № 1

від «_____» _____________ 2015 року

Голово науково-методичної комісії ____________ О.А.Копусь

Вчений секретар науково-методичної ____________ Т.Ю. Осипова

комісії

«______» _____________ 2015 року


© Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського, 2015 рік

 Т.В. Сінєльнікова, 2015 рік
  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

0301 – Соціально-політичні науки
Нормативна


Модулів – 3

Напрям підготовки

6.030102- Психологія*
Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2 -й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: − реферат


Семестр

Загальна кількість годин – 165

1 -й

1, 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента – 1


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"бакалавр"34 год.

10 год.

Практичні, семінарські

20 год.

8 год.

Лабораторні

14 год.Самостійна робота

93 год.

142 год.

Індивідуальні завдання:

4 год.

5 год.

Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить

- для денної форми навчання – 41:59 %

- для заочної форми навчання – 11:89 %.2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета курсу – сформувати у студентів систему спеціальних знань про завдання, методи соціальної психології, основні соціально-психологічні явища та процеси; про особливості процесу міжособистісної взаємодії та комунікації; про місце, роль та особливості поведінки особистості в групі.
Структура цього курсу розрахована на вирішення таких завдань, як то:

- узагальнення уявлень про розвиток соціальної психології як науки;

- удосконалення знань, умінь і навичок щодо використання теоретико-методологічних основ соціальної психології в самостійній роботі;

- систематизацію в слухачів спеціальних соціально-психологічних знань та їх трансформацію у практичну площину (проведення соціально-психологічних заходів: діагностики та тренінгів.

- розширення особистісного досвіду з самостійного поповнення і оновлення знань соціально-психологічного змісту, опанування засобів ефективного спілкування та профілактики конфліктів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен:

знати:


  • Особливості соціально-психологічних явищ та процесів;
  • Характеристику та методи дослідження груп;

  • Теорії та стилі лідерства;

  • Види конфліктів та типи виходу з конфліктної ситуації.


уміти:

  • Оцінювати моделі комунікативних зв’язків у суспільстві та їх ефективність;

  • визначати найбільш ефективні засоби спілкування та роботи з аудиторією;

  • оволодіти методом соціометрії та іншими соціально-психологічними методиками;

  • проводити соціально-психологічні тренінги.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні засади соціальної психології

Тема 1. Предмет і завдання соціальної психології.


Об’єкт і предмет соціальної психології, як науки. Характеристика загального поняття теоретичного та емпіричного знання. Завдання та функції соціальної психології як науки.

Тема 2. Предмет социальної психології в дискусіях .


Визначення предмету вітчизняної психологічної науки, виходячи з принципу діяльності.Специфіка соціальної психології як науки про вивчення закономірностей поведінки і діяльності людей, обумовлених їх включенням в соціальні групи, а також психологічних характеристик самих цих груп.

Виділення в історії соціальної психології двох етапів дискусії: 20-і роки і кінець 50-х — початок 60-х років.

Дискусія питання про «межі» соціальної психології. Виділення чотирьох позицій: 1) соціальна психологія є частина соціології; 2) соціальна психологія є частина психології; 3—4) соціальна психологія є наука «на стику» психології і соціології, причому сам «стик» розуміється двояко: а) соціальна психологія відторгає певну частину психології і певну частину соціології; б) вона захоплює область, що не належить ні до соціології, ні до психології.
Тема 3. Історія формування соціально-психологічних ідей.

Основні етапи становлення соціально-психологічного знання. Перший -співпадаючий з досвідом побудови перших соціально-психологічних теорій, таких, як «психологія народів» М. Лацаруса і Р. Штейнталя, «психологія мас» Г. Лебона і З. Сигеле, теорія «інстинктів соціальної поведінки» В. Мак-дауголла.

Початок другого етапу більш менш одностайно датується 1908 р., коли з'явилися два перше систематичне керівництво по соціальній психології: В. Мак-дауголла «Введення в соціальну психологію» і Э. Росса «Соціальна психологія». Тоді як Мак-Дауголл виступає тут все ще від імені європейської традиції, Э. Росс «починає» американську соціальну психологію.

Третій етап розвитку цієї наукової дисципліни на Заході, що співпадає з періодом, що наступив після другої світової війни. Цей етап продовжується по теперішній час, і його характеристика не виглядає цілком однозначно: якщо частина робіт демонструє лише зміцнення загальної експериментальної орієнтації соціальної психології, причому в її американському варіанті, то інші дослідження вносять до цього розвитку багато істотно нового.


Тема 4. Специфіка взаємозв`язку соціальної психології з іншими науками.
Соціальна психологія як одна з областей системи психологічних наук. Специфіка взаємозв`язку соціальної психології з загальною психологією, соціологією, філософією, мовознавством, антропологією, етнографією, археологією, кримінологією.
Тема 5. Методологічні основи соціально-психологічного дослідження.
Розгляд погляду у сучасному науковому знанні терміна «методологія», що визначається, як три різні рівні наукового підходу.

1. Загальна методологія, як загальний філософський підхід, загальний спосіб пізнання, що приймається дослідником. 2. Спеціальна методологія— совокупність методологічних принципів, вживаних в даній області знання. 3. Методологія — як сукупність конкретних методичних прийомів дослідження, що частіше позначається терміном «методика».ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Проблема особистості в сучасній соціальній психології.

Міжособистісні стосунки в діаді та групі.

Тема 6. Проблема особистості в сучасній соціальній психології. Концепції структури особистості. Поняття соціалізації.

Аналіз впливу на особистість різних відносин, і перш за все відносин, що складаються в процесі виробництва і споживання матеріальних благ.

Порівняння понять особистість, індивід, індивідуальність. Визначення поняття особистості з різних кутів зору, як закордоних , так і вітчизняних. Порівняння біологізаторського, соціологізаторського і діадного підходів до проблеми соціалізації особистості.


Тема 7. Класи і види міжособистісних відносин. Розвиток міжособистісних атракційних відношень в діаді

Характеристика двох видів відносин, в яких формується особистість: суспільних і міжособистісних психологічних. Визначення класів і видів відносин у група, а саме: функціонально-ролевих, емоційно-оцінних і особово-змістовних відносин. Основні стадії :стадія зближення; стадія близькості; стадія диференціації; стадія віддалення; стадія розпаду відносин. Аналіз думки Л. Гозмана (Гозман, 1987) про «сумісність». Обговорення поняття «аффіліатівне спілкування». Поняття «атракції», та її закони.

Тема 8. Проблеми групи в соціальній психології. Класифікація групп та їх характеристика. Феномен групового тиску. Конформізм.

Дослідження груп в дослідженнях учених із США в 20-х роках ХХ сторіччя.

Поняття психологічних характеристик групи за думкою Б. Ф. Порішева, а саме, такі групові утворення, як групові інтереси групові потреби, групові норми, групові цінності, групова думка, групові цілі. Статична й динамічна концепції груп. Принципи класифікації груп за Е.Е. Юбенком. Новоутворення , що виникають у групі за Г.М. Андрєєвою , Є.С. Кузьміним, Б.Д. Паригіним, А.В. Петровським, К.К. Платоновим та іншими.Феномен групового тиску. Конформізм. Конформна поведінка.
Тема 9. Лідерство і керівництво в малих группах. Модель «великої пятірки». Лідери за типами впливів.

Проблема лідерства і керівництва в соціальної психології. Поняття лідер і керівник за Б. Д. Паригіним. Теорії лідерства.

Тема 10. Методи дослідження груп в соціальній психології. Відомі експерименти в соціальній психології.

Характеристика історії формування методів дослідження суспільної психології великих соціальних груп з часів складання методів етнографії: «кроскультурні» дослідження. Аналіз трьох основних напрямів дослідження малих груп на : 1) соціометричний, 2) соціологічний, 3) школа «групової динаміки». Формування уявлення про визначення за методом соціометрії ряду коефіцієнтів, щодо групових явищ і відношень.

Стенфордський тюремний експеримент (Ф.Зімбардо), «Підкорення авторитету, «Загублений лист» (С. Мілгрем), Хоторнський експеримент (Е.Мейо), «Дослідження конформної поведінки» (М.Шеріф, С.Аш), Дослідження ефекту свідка (Д.Дарлі та Б.Латане) та ін.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Соціально психологічний підхід до спілкування

Тема 11. Соціально -психологічний підхід до спілкування. Компоненти спілкування Рівні, фази й функції спілкування

Визначення проблеми «спілкування» в соціальній психології. Розрізнення поняття «рольового» і «особового» спілкування. Особливості зв’язку спілкування та діяльності особистості . Сучасні підходи до проблеми структури спілкування шляхом виділення в ній трьох взаємозв'язаних сторін: комунікативної, інтерактивної і перцептивної. Три функції спілкування: інформаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна та афектно-комунікативна. Рівні, фази, види і функції спілкування.


Тема 12. Поняття комунікативної функції спілкування Модель комунікативного процесу та умови його ефективності Засоби комунікації

Поняття комунікативної функції спілкування. Специфіка міжособової комунікації: наявність зворотного зв'язку; наявність комунікативних бар'єрів; комунікативний вплив; способи передачі інформації. Поняття зворотного зв'язку; комунікативних бар'єрів; комунікативного впливу; способів передачі інформації. Модель комунікативного процесу і умови його ефективності. Модель комунікативного процесу(по Ласуелу). Засоби комунікації. Вербальна та невербальна комунікації. Два принципи вербальної комунікації: лексичний і синтаксичний. Оптико-кинетична система знаків, що включає жести, міміку, пантоміміку. Паралінгвістична і екстралінгвістична системи знаків, проксеміка.Тема 13. Міжособиста взаємодія в структурі спілкування

Інтерактивна сторона спілкування. Дослідження проблеми взаємодії. М.Класифікація видів міжособової взаємодії за Е. Берном. Трансактний аналіз. Основні механізми, що забезпечують формування міжособового простору взаємодії : взаєморозуміння, координація і узгодження.Тема. 14. Поняття соціальної перцепції.Механізми перцептивного захисту. Аналіз "Я -концепції"

Соціальна перцепція, як сприйняття і розуміння людьми один одного за думкою О.О. Бадальова. Чиники, що визначають формування першого враження. Ефекти соціальної перцепції як результат приписування чи поширення оцінного враження на сприймання дій, вчинків, особистісних рис іншої людини за дефіциту часу і джерел інформації. Презентація і само презентація, їх загальні техніки. Егоцентризм, рефлексія, стереотипізація – формування та зміст. Конституційна типологія особистості за Кречмером.Тема 15. Поняття "конфликту", структура та типи конфліктів Типи виходів з конфліктних ситуацій. Основи соціально-психологічного та конфліктологічного тренінгів.

Аналіз "Я - концепції". Конфліктологія, як наука. Дослідження М. Шерифа, К. Томаса. Становлення конфліктологічної практики. Поняття "конфликту", структура та типи конфліктів. Основні фази та етапи конфлікту. Три формули конфліктів В. П. Шейнова в книзі «Конфлікти в нашому житті і їх дозвіл» . Типи конфліктогенів, їх характер та форми виявлення. Графічно двомірна модель стратегій поведінки в конфлікті Томаса - Килмена.Культура виходу із конфліктних ситуацій. Аналіз причин конфлікту та їх типологізація. Способи роботи з почуттями за С.М.Емельяновим за кн. «Практикум по конфліктології». Критерії успішності, засоби і способи, необхідні для формування успішності міжособового спілкування. Психологічні показники успішності неформального міжособового спілкування. Основи соціально-психологічного та конфліктологічного тренінгів.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістовних

модулів і тем
Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд.

с.р.

л

п

С.р

інд

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1 «Соціальна психологія»

Змістовний модуль 1.

Теоретико-методологічні засади соціальної психології

Тема 1. Предмет і завдання соціальної психології.

6

2

2

2
2

2

2


Тема 2. Предмет социальної психології в дискусіях .

2
6

2
4
Тема 3.

Історія формування соціально-психологічних ідей.
4

2

2


8

2
6
Тема 4. Специфіка взаємозв`язку соціальної психології з іншими науками .


2

2

14

2
12
Тема 5. Методологічні основи соціально-психологічного дослідження.2

2


3

8

2
6
Разом за змістовним модулем 1

14

8

4

2
5

38

10
28
Змістовний модуль 2.

Проблема особистості в сучасній соціальній психології. Міжособистісніі стосунки в діаді та групі

Тема 6. Проблема особистості в сучасній соціальній психології. Концепції структури особистості. Поняття соціалізації.

10

4
2

6
16
2

14
Тема 7. Класи і види міжособистісних відносин. Розвиток міжособистісних атракційних відношень в діаді.

2

2


6

1616
Тема 8. Проблеми групи в соціальній психології. Класифікація групп та їх характеристика. Феномен групового тиску. Конформізм.


18

4


14

16
2

14
Тема 9. Лідерство і керівництво в малих группах. Теорії лідерства. Стилі лідерства.


6

2

46

18
2

16Тема 10. Методи дослідження груп в соціальній психології. Відомі експерименти в соціальній психології.

8

2

4

2

2

4

1010
Разом за змістовним модулем 2.


26

14

8

4

2

30

76
6

70  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка