Робоча програма навчальної дисципліни політичні ідеології (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030104. «Політологія»Скачати 345.94 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір345.94 Kb.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»


Кафедра політології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

____________В.Ф. Хомич

“ ” вересня 2016 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПолітичні ідеології
(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ______6.030104. «Політологія»_________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет історичний

(назва інституту, факультету, відділення)

Переяслав-Хмельницький – 2016 рікСТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«Політичні ідеології»
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

1.1. Курс: Підготовка бакалаврів.

- Кількість кредитів, відповідних ECTS: 5,5

- Модулів: 3

- Загальна кількість годин: 165

- Тижневих годин: 4


1.2. Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

- Галузь знань :0301 Соціально-політичні науки

- Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


1.3. Характеристика навчального курсу


- Обов’язковий

- Рік підготовки: 2

- Семестр: 3-4

- Лекції: 34

- Практичні (лабораторні): 36

- Самостійна робота: 61

- Індивідуальні заняття 34

- Вид контролю: екзамен

2. МЕТА
Актуальність курсу. Політичні ідеології та їх розвиток не втратили своєї актуальності й сьогодні. Політична ідеологія є системою концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичне життя, яка відбиває інтереси, світогляд, ідеали, настрої людей, класів, націй, суспільства, політичних партій. Вивчення запропонованої навчальної дисципліни є спеціальним професійно-орієнтованим курсом підготовки студентів-політологів, що базується на основі гуманітаризації системної, безперервної освіти в рамках загальногуманітарного блоку визначеного Міністерством освіти і науки України.

Основною теоретичною базою при вивченні дисципліни «Політичні ідеології» є історія зарубіжних політичних вчень; історія політичної думки в Україні; історичні документи, які містять елементи ідеологічних суджень; наочна символіка провідних ідеологій світу. Дисципліна належить до спеціального блоку і користується специфічним категоріальним апаратом, продовжує систематичне вивчення основних політико-ідеологічних і теоретичних шкіл, закладаючи основи для прикладного аспекту знань майбутніх політологів.

Вивчення навчальної дисципліни «Політичні ідеології» організовується на принципах кредитно-модульної системи, яка сприяє систематичній і динамічній роботі студенів над засвоєнням складної теоретичної дисципліни, з використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу.

Мета курсу полягає у ознайомленні студентів з найвпливовішими ідейно- політичними течіями, ідеологіями, доктринами, символами і гаслами задля формування у студентів демократичної політичної культури.

Основні завдання дисципліни:

1. Сформувати у студентів знання про сутність політичної ідеології, основні доктрини і парадигми.

2. Сприяти ретельному вивченню студентами витоків та сучасного стану політичних ідеологій.

3. Сформувати у студентів вміння науково оцінювати політичні ідеології.

Нормативний курс складається з лекційних, семінарських та індивідуальних занять, а також передбачає самостійну роботу студентів.
3. ПРОГРАМА

Вступ

Політична ідеологія (від грец. idea – поняття і loqos – вчення) – система концептуально оформлених політичних, правових, релігійних, філософських уявлень, поглядів та ідей на політичне життя, яка відбиває інтереси, світогляд, ідеали, умонастрої людей, класів, націй, суспільства, політичних партій, громадських рухів та інших суб’єктів політики. Особливістю політичної ідеології є те, що вона створюється діяльністю теоретиків, політичних діячів, учених, які представляють інтереси того чи іншого класу або соціальної групи. Поживним ґрунтом для її формування є інтереси, уявлення про суспільно-політичне життя різних соціальних спільнот, хоча вони безпосередньо участі у процесі її формування не беруть.

Вперше, термін «ідеологія» вжив у 1796 р. французький філософ та економіст - Антуан Десюст де Трасі.

В цілому, ідеологією можна назвати будь-яку сукупність докладних і несуперечливих ідей, завдяки яким певна соціальна група сприймає та розуміє навколишній світ, і за приклади ідеологій можуть привити католицизм, іслам, лібералізм і марксизм. З точки зору політичних функцій, ідеологія прагне згуртувати, інтегрувати суспільство або на основі інтересів якої-небудь певної соціальної (національної, релігійної тощо) групи, або для досягнення цілей, які не спираються на конкретні верстви населення (наприклад, ідеологія анархізму, фашизму).

У сучасному світі відмінності між різними типами ідеологічного обґрунтування політики стосуються організації економічної та інших сфер суспільного життя, місця і ролі держави в суспільстві, взаємодії особи, суспільства і держави, шляхів і засобів суспільних перетворень. Відповідно до цього виділяють 3 основних політичних ідеології: лібералізм, консерватизм, соціал-демократія. Значну роль у сучасному світі відіграють також національні ідеології, правий неоконсерватизм екстремістського толку, фашизм, анархізм, ідеологія «зелених» та інші.

З огляду на це, постає необхідність детальніше ознайомитися з особливостями провідних ідеологічних течій.
МОДУЛЬ І

(ЛЕКЦІЙНИЙ)
ТЕМА 1: ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Визначення об’єкта і предмета, вихідного понятійно-категоріального апарату сучасних політичних ідеологій як науки, її місце у структурі сучасної політичної науки, процесі підготовки фахівців.

Сутність політичної ідеології. Структура політичної ідеології. Функції політичної ідеології. Різновиди політичних ідеологій. Національна ідеологія.
ТЕМА 2 . ВПЛИВ МІФІВ ТА СИМВОЛІВ НА ПОБУДОВУ ІДЕОЛОГІЇ

Політичний міф: поняття, ознаки, особливості утворення. Міф як інтегрована форма політичної свідомості. Міфологія як засіб моделювання політичної реальності. Роль символів в ідеології.


ТЕМА 3: ЦІННОСТІ ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Характеристика основних цінностей Західної цивілізації. Проблема західних цінностей у сучасному світі. Західноєвропейські цінності в українських реаліях.


ТЕМА 4 БАЗОВІ ІДЕАЛИ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Поняття «ліберальної демократії». Ліберально-демократичні концепції. Поліархічна теорія демократії Роберта Даля
ТЕМА 5 . ІДЕОЛОГІЧНІ ВИТОКИ МАРКСИЗМУ

Поняття та історія виникнення ідейних засад марксизму. Основні напрями марксистської теорії. Головні положення «Маніфест Комуністичної партії» (1848 рік)


ТЕМА 6 . ЛЕНІНІЗМ-БІЛЬШОВИЗМ ЯК ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТОТАЛІТАРИЗМУ

Зародження більшовизму як революційного руху. Більшовизму як ідеологія. Ленінізм та його особливості.


ТЕМА 7. ВИТОКИ ТА ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ФАШИЗМУ

Поняття фашизму та його особливості. Причини виникнення та підгрунтя утвердження фашизму. Види фашизму. Ур-фашизм. Індійський фашизм.


ТЕМА 8. СПІЛЬНІ РИСИ НАЦІОНАЛІСТІВ І НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ.

Поняття націоналізму та націонал-соціалізму (нацизму): теоретичний аспект. Позитивні й негативні риси націоналізму й нацизму. Методи, особливості та специфіка насадження нацистської та націоналістичної ідеологій. Психологічні підходи пояснення нацизму та націоналізму.


ТЕМА 9. СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ

Сучасна соціал-демократія (демосоціалізм, соціальна демократія). Сучасний лібералізм (неолібералізм). Сучасний консерватизм (неоконсерватизм). Сутність та особливості сучасних тоталітарних типів ідеології


ТЕМА 10 «РУССКІЙ МІР ТА ІДЕОЛОГІЯ РАШИЗМУ»

Поняття «руского міра» та ідеології рашизму. Ознаки, методи та прояви ідеології «русского міра» та рашизму. Ідеологія та практика рашизму у поглядах Я. Потапенка.МОДУЛЬ І

(ПРАКТИЧНИЙ)
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕОЛОГІЙ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ НАУК.

Визначення об’єкта і предмета, вихідного понятійно-категоріального апарату сучасних політичних ідеологій як науки, її місце у структурі сучасної політичної науки, процесі підготовки фахівців.

Ідеологія і філософія. Ідеологія і наука. Ідеологія і релігія. Ідеоло- гічне мислення. Ідеологія й утопія. “Ціна” ідеології. Проблема нової ідеології. Основні напрями розвитку ідей та концепцій ідеології в ХХ та на початку ХХІ ст. Ідея, концепція, доктрина, теорія й ідеологія.

Вплив метафізики, позитивізму, емпіризму, ірраціоналізму та нігілізму, мо- дерну і постмодерну на процес становлення і розвитку сучасних по- літичних ідеологій. Поняття про основні типи європейської ідеології.


ТЕМА 2. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ПОНЯТТЯ ПРО ПОЛІТИЧНУ СВІДОМІСТЬ: УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ.

Індивідуальна і групова політична свідомість. Політична свідомість як сукупність уявлень, що опосередковують ставлення суб’єктів до явищ політичної влади. Залежність політичної свідомості від наявності спеціальних знань і форм участі людини у відношеннях влади. Способи функціонування політичної свідомості. Структури політичної свідомості: гносеологічна, аксеологічна, соціологічна. Функції політичної свідомості. Політична свідомість і політична поведінка. Особливості політичної свідомості українського суспільства.


ТЕМА 3. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РІВНІ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ.

Ідеологія як учення про ідеї. Сутність і функції політичної ідеології. Рівні політичної ідеології. Політична ідеологія і політична психологія. Механізм реалізації політичної ідеології. Політична поведінка 6 7 як різновид соціальної активності суб’єктів. Політична поведінка — універсальна характеристика політичного життя. Основні типи політичної поведінки.


ТЕМА 4. СУЧАСНА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ (ДЕМОСОЦІАЛІЗМ, СОЦІАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ).

Ідейні та політичні передумови виникнення сучасної соціал-демократії. Соціал-демократія як ідеологія, теорія, політика і практика, міжнародний рух. Характерні риси, ознаки й особливості. Е. Бернштейн як основоположник соціал-реформізму. Свобода, справедливість, солідарність як принципи соціал-демократії.

Традиційний та модернізований соціал-реформізм (А. Мільєран, Г. Фольмар, В. Брандт, Л. Жоспен, Ф. Міттеран, П. Моруа, У. Пальме, Х.-Й. Фо- гель, Ж.-П. Шевенман, Е. Епплер та ін.).

Поняття про політичну, економічну, соціальну та міжнародну демократію. Теорія “демократичного соціалізму”. Практика діяльності Соціалістичного Інтернаціоналу, соціал-демократичних партій Швеції, Німеччини, Франції, Данії, Австрії та інших європейських країн. Державні програми соціальної допомоги, децентралізація та дебюрократизація виробничо- го процесу, оздоровлення середовища проживання тощо. “Народний капіталізм”.

Самоврядувальні засади, ідея народовладдя в діяльності соціал-демократів. Соціал-демократи в Азії, Африці та латинській Америці. Розвиток ідей соціал-демократії у практиці державно-правового будівництва в Україні.
ТЕМА 5. СУЧАСНИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ (НЕОЛІБЕРАЛІЗМ).

Сутність лібералізму як політичної ідеології. Філософсько-політологічні витоки, історичні умови формування, сутнісні характеристики й особливості лібералізму (Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, А. Сміт, І. Кант, А. де Токвіль, І. Бентам, Ф. Науманн, Дж. Дьюї, Г. Спенсер, Дж. С. Мілль, Дж. Кейнс, Ф. Д. Рузвельт, В. Жіскар д’Естен, К. Поллен та ін.). Основні цінності ліберальної ідеології. Основні положення “держави загального добробуту”. Роль і функції держави, межі її втручання в життєдіяльність суспільства в діяльності партій ліберальної орієнтації США та Західної Європи. Поняття про традиційний, правий і лівий лібералізм. Лібералізм у ХХ ст. “Новий курс” Ф. Д. Рузвельта. Ліберал-технократизм. Ліберал-реформізм. Неолібералізм. Політичні програми американських лібералів. Характерні риси ідеології та політики європейських лібералів. Лібералізм в Азії, Африці і Латинській Америці. Міжнародні об’єднання лібералів. Ліберальний Інтернаціонал. Традиції лібералізму в європейському менталітеті. Ліберальні ідеї у практиці державного будівництва в Україні.


ТЕМА 6. СУЧАСНИЙ КОНСЕРВАТИЗМ (НЕОКОНСЕРВАТИЗМ)

Сутність консервативної ідеології у працях її творців (Ф. Шато-бріан, Е. Бьорк, С. Колрідж, У. Вордсворт, Ж. де Местр, Ф. Ламенне, Л. Бональд, Г.-К. Кальтенбруннер, Р. Скрутон, Г. Моргентау та ін.). Консерватизм і традиціоналізм. Основні політичні цінності й ідеї класичного консерватизму. Католицький консерватизм, націонал- кон серватизм, технократичний, лібертаристський, екологічний консерватизм. Проблеми ліберально-консервативного консенсусу. Неоконсерватизм (право- і ліворадикальний, поміркований, цент-ристський і традиційний). Соціальна практика та результати діяльності консервативних партій США, Західної Європи й Японії. Ісламський фундаменталізм. Характерні риси організації і політики фундаменталістських партій. Відношення до джихаду. Панісламізм. Ісламський фундаменталізм та ісламський соціалізм. Консерватизм і правий радикалізм. “Нові праві” в Європі та США. Правий радикалізм і націоналізм. Популізм. Консервативні ідеї у практиці діяльності політичних партій України.


ТЕМА 7. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТОТАЛІТАРНИХ ТИПІВ ІДЕОЛОГІЇ.

Більшовизм і фашизм як тоталітарні політичні ідеології: загальне й особливе. Соціально-історичні умови виникнення, особливості становлення й утвердження, панування та загибелі. Більшовизм і фашизм як політичний рух, політична доктрина, тоталітарна форма правління (режиму) й антидемократична ідеологія. Особливості процесу соціалізації, виховання, способу життя, формування нової людини. Вождізм, підпорядкування мас авторитетові, людини та суспільства — державі. Зведення до мінімуму парламентаризму, воєнізація державних структур, військово-політична експансія, існування примусової праці, політичний терор проти опозиції тощо як ознаки тоталітарних політичних режимів. Характеристика тоталітарних режимів у працях Х. Арендт, Зб. Бжезинського та ін. Виклики, загрози і небезпеки, що породжуються тоталітарними типами ідеологій та відповідними політичними режимами. Націонал-радикальні партії в Україні.


ТЕМА 8. НАЦІОНАЛІЗМ

Сутність національної ідеології: соціоісторичні, теоретико-методологічні та духовні засади формування, розвитку та функціонування. Історичні типи націоналізму. Джерела націоналізму. Націоналізм як мова та символіка, соціально-політичний рух та ідеологія нації. Етнічний (культурний), консервативний, політичний і громадянський націоналізми. Ліберально-демократичний (поміркований) та інтегральний (радикальний) націоналізми. Поняття про буржуазний націоналізм. Проблеми формування української національної ідеології в умовах сьогодення. Роль української еліти у формуванні національної ідеології. Партії національно-патріотичного спрямування в Україні.


ТЕМА 9. ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Особливості процесу (механізму) взаємодії влади і народу, право- вої держави і громадянського суспільства. Ідеологічний плюралізм, толерантність, консенсус та співпраця, діалог політичних сил як пе- редумова соціотворчого процесу. Поняття про народовладдя, владу й опозицію та їх характеристика. Взаємний демократичний контроль основних соціальних суб’єктів. Національна ідея як визначальний чинник процесу соціальних змін.4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Кількість годин відведених на:

Всього

годин


Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійну роботу

індивідуальні заняття

Модуль І. ЛЕКЦІЙНИЙ

ТЕМА 1.: Поняття і ознаки політичної ідеології

6,6

4
2,44
ТЕМА 2.: Вплив міфів та символів на побудову ідеології

6,6

4
2,44
ТЕМА 3.: Цінності західної цивілізації як основа національної ідеології

6,6

4
2,44
ТЕМА 4.: Базові ідеали ліберальної демократії

6,6

4
2,44
ТЕМА 5.: Ідеологічні витоки марксизму

6,6

4
2,44
ТЕМА 6.: Ленінізм-більшовизм як теорія та практика тоталітаризму

6,6

4
2,44
ТЕМА 7 Витоки та ідейно-теоретичні джерела фашизму

6,6

4
2,44
ТЕМА 8 Спільні риси націоналістів і націонал-соціалістичної теорії та практики

6,6

2
2,44
ТЕМА 9 Сучасні політичні ідеології: «Русскій мір» та ідеологія рашизму

6,6

4
2,44
Всього: 9
Модуль І. ПРАКТИЧНИЙ

ТЕМА 1.: Предмет, метод та завдання дослідження сучасних політичних ідеологій як науки і навчального предмета, її місце в системі наук

6,6
4

2,44
тЕМА 2.: Політична свідомість. Поняття про політичну свідомість: умови виникнення та шляхи формування

6,6
4

2,44
ТЕМА 3.: Сутність, функції та рівні політичної ідеології

6,6
4

2,44
ТЕМА 4.: Сучасна соціал-демократія (демосоціалізм, соціальна демократія)

6,6
4

2,44
ТЕМА 5 Сучасний лібералізм (неолібералізм)

6,6
4

2,44
ТЕМА 6 Сучасний консерватизм (неоконсерватизм)

6,6
4

2,44
ТЕМА 7 Сутність та особливості тоталітарних типів ідеології

6,6
4

2,44
ТЕМА 8 Націоналізм

6,6
4

2,44
ТЕМА 9 Ідеологічні засади соціотворчого процесу

6,6
4

2,44
Всього: 9
Модуль І. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА 1 Національна психологія як основа формування нації.

6,62,44

4,85


ТЕМА 2 Ідейне підґрунтя українських політичних революцій.

6,62,44

4,85

ТЕМА 3, 4 Роль пропаганди в політичній ідеології

6,62,44

4,85

ТЕМА 5 Ідеолог: характерні ознаки. риторичні здібності та харизма

6,62,44

4,85

ТЕМА 6 Хіндутва як провідна ідеологія Індії.

6,62,44

4,85

ТЕМА 7 Правова ідеологія: перспективи реалізації в Україні

6,62,44

4,9

Всього годин

165

34

36

61

34ТЕМИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1: ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

1. Сутність політичної ідеології

2. Структура політичної ідеології

3. Функції політичної ідеології

4. Різновиди політичних ідеологій. Національна ідеологія.

ТЕМА 2 . ВПЛИВ МІФІВ ТА СИМВОЛІВ НА ПОБУДОВУ ІДЕОЛОГІЇ

1. Політичний міф: поняття, ознаки, особливості утворення.

2. Міф як інтегрована форма політичної свідомості

3. Міфологія як засіб моделювання політичної реальності

4. Роль символів в ідеології

ТЕМА 3: ЦІННОСТІ ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

1. Характеристика основних цінностей Західної цивілізації

2. Проблема західних цінностей у сучасному світі

3. Західноєвропейські цінності в українських реаліях.ТЕМА 4 БАЗОВІ ІДЕАЛИ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

 1. 1. Поняття «ліберальної демократії»

 2. 2. Ліберально-демократичні концепції

 3. 3. Поліархічна теорія демократії Роберта Даля

ТЕМА 5 . ІДЕОЛОГІЧНІ ВИТОКИ МАРКСИЗМУ

1. Поняття та історія виникнення ідейних засад марксизму.

2. Основні напрями марксистської теорії

3. Головні положення «Маніфест Комуністичної партії» (1848 рік)ТЕМА 6 . ЛЕНІНІЗМ-БІЛЬШОВИЗМ ЯК ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТОТАЛІТАРИЗМУ

1. Зародження більшовизму як революційного руху.

2. Більшовизму як ідеологія.

3. Ленінізм та його особливості.ТЕМА 7. ВИТОКИ ТА ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ФАШИЗМУ

1. Поняття фашизму та його особливості.

2. Причини виникнення та способи утвердження фашизму

3. Види фашизму.

4. Ур-фашизм.

ТЕМА 8. СПІЛЬНІ РИСИ НАЦІОНАЛІСТІВ І НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ.

1. Поняття націоналізму та націонал-соціалізму (нацизму): теоретичний аспект.

2. Позитивні й негативні риси націоналізму й нацизму.

3. Методи, особливості та специфіка насадження нацистської та націоналістичної ідеологій. 1. Психологічні підходи пояснення нацизму та націоналізму.

ТЕМА 9. СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ

 1. Сучасна соціал-демократія (демосоціалізм, соціальна демократія)

 2. Сучасний лібералізм (неолібералізм).

 3. Сучасний консерватизм (неоконсерватизм)

 4. Сутність та особливості сучасних тоталітарних типів ідеології

ТЕМА 10 «РУССКІЙ МІР ТА ІДЕОЛОГІЯ РАШИЗМУ»

1. Поняття «руского міра» та ідеології рашизму

2. Ознаки, методи та прояви ідеології «русского міра» та рашизму

3. Ідеологія та практика рашизму у поглядах Я. ПотапенкаТЕМИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕОЛОГІЙ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ НАУК.

 1. Об’єкт, предмет та понятійно-категоріальний апарат сучасних політичних ідеологій.

 2. Міждисциплінарний зв'язок політичної: ідеологія і філософія, ідеологія і наука, ідеологія і релігія.

 3. Ідеологічне мислення. Ідеологія й утопія. “Ціна” ідеології. Проблема нової ідеології.

 4. Основні напрями розвитку ідей та концепцій ідеології в ХХ та на початку ХХІ ст.

 5. Поняття про основні типи європейської ідеології.

ТЕМА 2. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ПОНЯТТЯ ПРО ПОЛІТИЧНУ СВІДОМІСТЬ: УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ.

 1. Індивідуальна і групова політична свідомість.

 2. Політична свідомість як сукупність уявлень, що опосередковують ставлення суб’єктів до явищ політичної влади.

 3. Залежність політичної свідомості від наявності спеціальних знань і форм участі людини у відношеннях влади.

 4. Способи функціонування політичної свідомості.

 5. Структури політичної свідомості: гносеологічна, аксіологічна, соціологічна. Функції політичної свідомості.

 6. Політична свідомість і політична поведінка. Особливості політичної свідомості українського суспільства.

ТЕМА 3. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РІВНІ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ.

 1. Ідеологія як учення про ідеї.

 2. Сутність і функції політичної ідеології. Рівні політичної ідеології.

 3. Політична ідеологія і політична психологія. Механізм реалізації політичної ідеології.

 4. Політична поведінка як різновид соціальної активності суб’єктів.

 5. Політична поведінка — універсальна характеристика політичного життя. Основні типи політичної поведінки.

ТЕМА 4. СУЧАСНА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ (ДЕМОСОЦІАЛІЗМ, СОЦІАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ).

 1. Ідейні та політичні передумови виникнення сучасної соціал-демократії.

 2. Соціал-демократія як ідеологія, теорія, політика і практика, міжнародний рух.

 3. Е. Бернштейн як основоположник соціал-реформізму.

 4. Свобода, справедливість, солідарність як принципи соціал-демократії.

 5. Традиційний та модернізований соціал-реформізм (А. Мільєран, Г. Фольмар, В. Брандт, Л. Жоспен, Ф. Міттеран, П. Моруа, У. Пальме, Х.-Й. Фо- гель, Ж.-П. Шевенман, Е. Епплер та ін.).

 6. Поняття про політичну, економічну, соціальну та міжнародну демократію.

ТЕМА 5. СУЧАСНИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ (НЕОЛІБЕРАЛІЗМ).

 1. Сутність лібералізму як політичної ідеології.

 2. Філософсько-політологічні витоки, історичні умови формування, сутнісні характеристики й особливості лібералізму (Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, А. Сміт, І. Кант, А. де Токвіль, І. Бентам, Ф. Науманн, Дж. Дьюї, Г. Спенсер, Дж. С. Мілль, Дж. Кейнс, Ф. Д. Рузвельт, В. Жіскар д’Естен, К. Поллен та ін.).

 3. Основні цінності ліберальної ідеології. Основні положення “держави загального добробуту”.

 4. Роль і функції держави, межі її втручання в життєдіяльність суспільства в діяльності партій ліберальної орієнтації США та Західної Європи.

 5. Поняття про традиційний, правий і лівий лібералізм.

ТЕМА 6. СУЧАСНИЙ КОНСЕРВАТИЗМ (НЕОКОНСЕРВАТИЗМ)

 1. Сутність консервативної ідеології у працях її творців (Ф. Шато-бріан, Е. Бьорк, С. Колрідж, У. Вордсворт, Ж. де Местр, Ф. Ламенне, Л. Бональд, Г.-К. Кальтенбруннер, Р. Скрутон, Г. Моргентау та ін.).

 2. Консерватизм і традиціоналізм. Основні політичні цінності й ідеї класичного консерватизму.

 3. Католицький консерватизм, націонал- консерватизм, технократичний, лібертаристський, екологічний консерватизм.

 4. Проблеми ліберально-консервативного консенсусу.

 5. Неоконсерватизм (право- і ліворадикальний, поміркований, центристський і традиційний).

ТЕМА 7. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТОТАЛІТАРНИХ ТИПІВ ІДЕОЛОГІЇ.

 1. Більшовизм і фашизм як тоталітарні політичні ідеології: загальне й особливе.

 2. Соціально-історичні умови виникнення, особливості становлення й утвердження, панування та загибелі.

 3. Більшовизм і фашизм як політичний рух, політична доктрина, тоталітарна форма правління (режиму) й антидемократична ідеологія.

 4. Особливості процесу соціалізації, виховання, способу життя, формування нової людини.

 5. Вождізм, підпорядкування мас авторитетові, людини та суспільства — державі.

 6. Зведення до мінімуму парламентаризму, воєнізація державних структур, військово-політична експансія, існування примусової праці, політичний терор проти опозиції тощо як ознаки тоталітарних політичних режимів.

 7. Характеристика тоталітарних режимів у працях Х. Арендт, Зб. Бжезинського та ін.

 8. Виклики, загрози і небезпеки, що породжуються тоталітарними типами ідеологій та відповідними політичними режимами.

ТЕМА 8. НАЦІОНАЛІЗМ

 1. Сутність національної ідеології: соціоісторичні, теоретико-методологічні та духовні засади формування, розвитку та функціонування.

 2. Історичні типи націоналізму. Джерела виникнення націоналізму.

 3. Націоналізм як мова та символіка, соціально-політичний рух та ідеологія нації.

 4. Етнічний (культурний), консервативний, політичний і громадянський націоналізми.

 5. Ліберально-демократичний (поміркований) та інтегральний (радикальний) націоналізми.

 6. Поняття про буржуазний націоналізм. Проблеми формування української національної ідеології в умовах сьогодення.

 7. Роль української еліти у формуванні національної ідеології. Партії національно-патріотичного спрямування в Україні.

ТЕМА 9. ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

 1. Особливості процесу (механізму) взаємодії влади і народу, правової держави і громадянського суспільства.

 2. Ідеологічний плюралізм, толерантність, консенсус та співпраця, діалог політичних сил як передумова соціотворчого процесу.

 3. Поняття про народовладдя, владу й опозицію та їх характеристика.

 4. Взаємний демократичний контроль основних соціальних суб’єктів.

 5. Національна ідея як визначальний чинник процесу соціальних змін.


ТЕМИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІЇ.

Національна свідомість, почуття, характер: особливості їх формування.

Національна ідея – основа націєтворення.

Спільні та відмінні риси національної та етнічної психології.


ТЕМА 2. ІДЕЙНЕ ПІДҐРУНТЯ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕВОЛЮЦІЙ.

Історичні революції українських земель та їх ідеологія.

Ідеологія Революції на граніті.

Ідейні засади «Помаранчевої революції».Ідеологія «Революції гідності»
ТЕМА 3, 4 РОЛЬ ПРОПАГАНДИ В ПОЛІТИЧНІЙ ІДЕОЛОГІЇ

 1. Поняття, сутність пропаганди та її роль в ідеології.

 2. Психологія пропаганди

 3. Технології, прийоми та методи пропаганди

 4. Пропаганда і переконання

 5. Технології інформаційної дії та соціальні «ін’єкції»

 6. Роль пропаганди в гібридно-інформаційних війнах


ТЕМА 5 ІДЕОЛОГ: ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ. РИТОРИЧНІ ЗДІБНОСТІ ТА ХАРИЗМА

 1. Поняття соціально-психологічної бази лідера: міфи про роль лідера

 2. Потреба лідерства серед мас. Значення лідера для оточуючих.

 3. Основи психології підкорення.

 4. Символіка лідерства

 5. Основні прийоми лідерської комунікації та відпрацювання технік лідерської самопрезентації.

 6. Формування спеціальних умінь впливу на партнерів по спілкуванню.


ТЕМА 5 ХІНДУТВА ЯК ПРОВІДНА ІДЕОЛОГІЯ ІНДІЇ.

 1. Історія зародження та розвитку хіндутви: основні організації.

 2. Основні ідеї та філософія хіндутви

 3. Ставлення прихильників хіндутви інших віросповідань

 4. Зв'язок хіндутви з фашизмом.


ТЕМА 6 ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

 1. Поняття правової ідеологія і правової психології

 2. Правова ідеологія як складова механізму державно-правового регулювання.

 3. Правова ідеологія українського суспільства

 4. Правова ідеологія в контексті українського державотворенняЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ.

 1. Теорія “демократичного соціалізму”.

 2. Практика діяльності Соціалістичного Інтернаціоналу, соціал-демократичних партій Швеції, Німеччини, Франції, Данії, Австрії та інших європейських країн.

 3. Державні програми соціальної допомоги, децентралізація та дебюрократизація виробничо- го процесу, оздоровлення середовища проживання тощо.

 4. “Народний капіталізм”.

 5. Самоврядувальні засади, ідея народовладдя в діяльності соціал-демократів.

 6. Соціал-демократи в Азії, Африці та латинській Америці.

 7. Розвиток ідей соціал-демократії у практиці державно-правового будівництва в Україні.

 8. Лібералізм у ХХ ст. “Новий курс” Ф. Д. Рузвельта.

 9. Ліберал-технократизм. Ліберал-реформізм. Неолібералізм.

 10. Політичні програми американських лібералів.

 11. Характерні риси ідеології та політики європейських лібералів. Лібералізм в Азії, Африці і Латинській Америці.

 12. Міжнародні об’єднання лібералів. Ліберальний Інтернаціонал.

 13. Традиції лібералізму в європейському менталітеті.

 14. Ліберальні ідеї у практиці державного будівництва в Україні.

 15. Соціальна практика та результати діяльності консервативних партій США, Західної Європи й Японії.

 16. Ісламський фундаменталізм.

 17. Характерні риси організації і політики фундаменталістських партій. Відношення до джихаду. Панісламізм. Ісламський фундаменталізм та ісламський соціалізм.

 18. Консерватизм і правий радикалізм. “Нові праві” в Європі та США.

 19. Правий радикалізм і націоналізм.

 20. Популізм.

 21. Консервативні ідеї у практиці діяльності політичних партій України.

 22. Націонал-радикальні партії в Україні.

 23. Поняття про спрямованість (ідеологічне забезпечення) процесу соціальних змін.

 24. Ідеологічні засади соціотворчого процесу.

 25. Особливості процесу (механізму) взаємодії влади і народу, правової держави і громадянського суспільства.

 26. Поняття про народовладдя, владу й опозицію та їх характеристика.

 27. Демократизм в умовах “перехідного” періоду в Україні.

 28. Поняття про взаємний демократичний контроль основних соціальних суб’єктів.

 29. Національна ідея як визначальний чинник процесу соціальних змін.

 30. Український солідаризм — ідеологія національної єдності або ідеологія національної держави.

 31. Ідеологія національних інтересів та демократичних цінностей – інтегральна ідеологія майбутньої Української держави.

 32. Значення мовного аспекту в українській національній ідеології.

 33. Проблема меж і розвитку. Поняття про соціальну мобілізацію та інтеграцію.

 34. Історичний досвід як цінність і передумова процесу соціальних змін.

 35. Концепція ООН сталого розвитку.

 36. Українська геополітика. Перспективи входження України до європейської та світової спільноти.

 37. Україна в глобалізованому світі: виклики, ризики і небезпеки процесу соціально-політичних змін.

 38. У. Бек, Е. Гідценс, Н. Луман про ризики в сучасному суспільстві.

 39. Суверенітет, національна ідентичність і перспективи соціальних змін в глобалізованому просторі.

 40. Роль політичної ідеології у трансформаційних процесах.

 41. Ідеологія перехідного суспільства.

 42. Ідеологічна глобалізація: соціокультурний аспект.

 43. Глобалізація як руйнівник національної ідентичності.

 44. Глобалізація як нова ідеологія. Формування “планетарної ідеології”.

 45. Модернізація ідеології в умовах структурних змін сучасного українського суспільства.

 46. Конфронтація ідеологій, як передумова модернізаційних процесів.

 47. Маніпулятори свідомістю.

 48. Формування стереотипів в процесі масової комунікації.

 49. Стереотипізація як метод пропаганди. Стереотипи в політиці.

 50. «Промивка мізків» через рекламу.

 51. Культурний імперіалізм як пропаганда РФ.

 52. Псевдологіка: 50 способів маніпуляції.

 53. Соціологічні дослідження та їх роль в пропаганді.

 54. Психологія сприйняття і мистецтво плакату.

 55. Чутки та плітки як соціально-психологічний феномен пропаганди.
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції к; виконання творчих завдань, проведення самостійних досліджень.
9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: рейтингове оцінювання семінарсько-практичних занять, поточне тестування, оцінка за самостійну та індивідуальну роботу, підсумковий тестовий контроль.
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ


МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ ІІ

/теоретичний/

МОДУЛЬ ІІІ

/самостійна робота/

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

РЕЙТИНГ ЗА ПРАКТИЧНІ та ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

ВСЬОГО ЗА І МОДУЛЬ

ВСЬОГО ЗА ІІ МОДУЛЬ: тестовий загальний

РОБОТА З ТЕСТАМИ

САМОСТІЙНА РОБОТА

НАУКОВА РОБОТА

РЕФЕРАТ

ВСЬОГО ЗА ІІІ МОДУЛЬ

Заняття 1, 2, 3, 4, 5

Заняття 6, 7, 8, 9, 10

Заняття 11, 12, 13

Заняття 14, 15, 16

Заняття 17, 18, 19

Всього
Індивідуальні заняття 0,35

Заняття 1, 2, 3, 4

Заняття 5, 6, 7, 8

Заняття 9, 10, 11, 12, 13

Заняття 14, 15, 16, 17

Всього12,2

12,2

7,32

7,32

4,96

441,4

1,4

1,75

1,45

650

30

6

6

6

2

20

100 БАЛІВ


Практичні

5 – 2,45 2,44

4 – 2,3 – 1,9

3 – 1,8 – 1,4

Схема оцінювання з курсу “Політичні ідеології”

Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А)

75-89 балів – добре (ВС)

60-74 балів – задовільно (DЕ)

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)


11. ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА (основна)

 1. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі. — К., 1993.

 2. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. — М., 1990.

 3. Бурдерон Р. Фашизм: идеология и политика. — М., 1983.

 4. Гелей С. Василь Кучабський: від національної ідеї до державно- сті. — Л., 1998.

 5. Гелей С. Консервативна течія в політичній думці України XIX ст. — Л., 1996.

 6. Геллер Э. Нации и национализм. — М., 1991.

 7. Грінченко Б., Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. — К., 1994.

 8. Дві концепції української політичної думки: Вячеслав Липин- ський — Дмитро Донцов. — Нью-Йорк, 1990.

 9. Демократическое правовое государство и гражданское общество. — М., 2005.

 10. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. — К., 1991.

 11. Донцов Д. Українська державна думка і Європа. — Л., 1919.

 12. Ентин Л. Разделение властей: опыт современных государств. — М., 1995.

 13. Желев Ж. Фашизм: Тоталитарное государство. — М., 1991.

 14. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. — К., 1993.

 15. Зайчук О. В. Правовая система США: Историко-теоретический анализ. — К., 1992.

 16. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняль ний аналіз. — К., 1996.

 17. Історія політичних і правових вчень: Підручник. — К., 2004

 18. Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій. — К., 1996.

 19. Історія філософії України: Хрестоматія. — К., 1993.

 20. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посіб. / В. М. Литвин, В. І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. — К., 2002.

 21. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. — К.: Львів, 2003.

 22. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. — Львів, 2002. — 276 с.

 23. Колодій А. Політологія. Політика і суспільство. Держава і суспіль ство: Підручник. — К., 2000.

 24. Конституція України: Офіційне видання. — К., 1996.

 25. Кремень В., Ткаченко В. Україна у контексті глобалізму. — К., 1998.

 26. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. — К., 1998.

 27. Кремень В., Табачник Дм., Ткаченко В. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). — К., 1996.

 28. Крисаченко В. С., Степико М. Т., Власюк О. С. та ін. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. В. С. Крисаченка. — К., 2004.

 29. Кухта Б. З історії української політичної думки першої половини XX ст. — Л., 1999.

 30. Кухта Б. Основи політичної науки: Підручник. — Т. 4. — К., 2000.

 31. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідерство. — Л., 1995.

 32. Лазоренко О. В., Лазоренко О. О. Теорія політології. — К., 1996.

 33. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: В 2 т. — К., 1994. — Т. 1–2.

 34. 112. Почепцов Г. Г. Как становятся президентами: Избирательные технологии XX века. — К., 1999.

 35. Практикум з політології / За заг. ред. Ф. М. Кирилюка. — К., 2003

 36. Пугачев В. П. Введение в политологию: Учебник для вузов. — М., 2000.

 37. Рассел В. Практика и теория большевизма. — М., 1991.

 38. Рябов С. Політологічна теорія держави. — К., 1996.

 39. Рябов С. Політологія: Словник термінів і понять. — К., 1996.

 40. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. — К., 1996.

 41. Скакун О. Прогресивна політико-правова думка на Україні: IX ст. — 1917 р. — К., 1990.

 42. Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. Вступ до політології. — К., 1996.

 43. Современный консерватизм. — М., 1994.

 44. Сорокин П. Человек, общество, цивилизация. — М., 1992.

 45. Старосольський В. Теорія нації. — Відень, 1992.

 46. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — Вип. 7. — Київ — Миколаїв, 2005.

 47. Тойнбі А. Дослідження історії: У 2 т. — К., 1995.

 48. Токвиль А. де. Демократия в Америке. — М., 1992.

 49. Тоталитаризм в Европе ХХ века: Из истории идеологий, движений, режимов и их преодолении. — М., 1996.

 50. Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. — М., 1995.

 51. Україна — 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку. — К., 1999.

 52. Українська консервативна політологічна думка першої половини XX ст. — Л., 1998.

 53. Украина без Кучмы. Год оранжевой власти. Январь 2005 — март 2006 года / Составители М. Погребинский, А. Толпыго. — К., 2007


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка