Робоча програма навчальної дисципліни пнпм. 05 Психологія організацій підготовки магістрівСкачати 369.42 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір369.42 Kb.
#1637
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра психології

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________________ Патика Н.І.

«____» ________________2012р.

Робоча програма навчальної дисципліни
ПНПМ.05 ПСИХОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
Підготовки магістрів
Галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

Спеціальності 8.03010201 «Психологія»КИЇВ 2012
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія організацій» для студентів спеціальності 8.03010201 «Психологія»
Розробник програми кандидат філософських наук, доцент Смирнова О.П.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол № 12 від 20 грудня 2012 р.

Завідувач кафедри психології

___________________ Киричук О.В.


Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол №10 від 28 грудня 2012 р.Рецензенти:
Киричук О.В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Лавренко О.В., кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

Смирнова О.П. Соціальна психологія. Робоча програма навчальної дисципліни. - К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2012. –30 с.

©Смирнова О.П., 2012©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2012


 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про психологію організацій як науку про психологічні закономірності виникнення та функціонування соціальних організацій, дослідження психологічних особливостей організаційної діяльності людей, процесів впливу організаційного спілкування на підвищення ефективності їх професійної діяльності.

1.2 Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:

 • розуміння предмету, методів та завдань психології організацій як науки,

 • формування у майбутніх спеціалістів базової системи психологічних знань і навичок щодо закономірностей і особливостей створення, функціонування та розвитку соціальних організацій;

 • вироблення в них уявлення про специфіку діяльності практичного психолога в організації;

 • технології психологічного впливу, спрямованого на формування організаційної культури і організаційної поведінки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні знати:

 • статусні характеристики психології організацій як науки (об’єкт, предмет, завдання, місце в системі інших наук, категоріальний апарат, методологічні принципи та методи);

 • основні теорії поведінки людей в організації;

 • основні концепції мотивації трудової поведінки та їх ефективне використання в управлінні організацією;

 • соціально-психологічні та психологічні фактори існування організації;

 • психологічні основи управління організацію;

 • особливості поведінки людей в організації;

 • теорії керівництва і лідерства в сучасній психології;

 • психологічні основи спільної діяльності;

 • сутність організаційної поведінки;

 • причини виникнення та механізми регулювання конфліктів в організації.

Уміти:

 • розкрити статусні характеристики психології організацій як науки;

 • використати понятійний апарат для розкриття сутності організації;

 • розкрити зміст основних теорій організації;

 • пояснити різницю між мотивуванням та стимулюванням персоналу;

 • розкрити психологічні основи управління організацією;

 • пояснити принципові відмінності між індивідуальною та спільною трудовою діяльністю;

 • пояснити соціально-психологічні механізми життєдіяльності трудового колективу;

 • розкрити сутність понять «організаційна поведінка» та «організаційна культура»;

 • визначити джерела та чинники конфліктів в організації.


2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів: 3

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

Нормативна

Модулів: 10

Спеціальність 8.03010201«Психологія»

Рік підготовки

Змістовних модулів: 2

V
Індивідуальне науково-дослідне завдання: 20

Семестр

Загальна кількість годин: 90


I
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 2

самостійної роботи студента: 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

20Практичні, семінарські

14
ЛабораторніСамостійна робота

36Індивідуальні завдання:

20

Види контролю: екзамен3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Організація як об’єкт психологічного дослідження
Тема 1. Психологія організацій як наука
Психологія організацій як галузь психологічної науки, як самостійна галузь прикладної психології. Місце психології організацій в системі наукових знань. Психологія організацій як міждисциплінарна наука.

Обєкт психології організацій. Предмет психології організацій. Основні категорії психології організацій: організація, особистість працівника, ставлення до праці.

Завдання психології організацій.

Дослідження організації і його категоріальний апарат: структура і функції організації, динаміка організації, соціально-психологічний клімат, причини виникнення і способи вирішення конфліктів, процес запровадження нововведень.

Вивчення особистості працівника розглядається через: адаптацію працівника в умовах організації, особистість керівника, підбір, розстановку і атестацію персоналу, організацію професійного і соціально-психологічного научіння, виявлення потреб, інтересів, норм, цінностей працівників в організації.

Ставлення до праці розкривається в таких категоріях як задоволеність працею, продуктивність праці, трудова і громадська активність, дисципліна праці, стимулювання праці.

Основні методи дослідження психології організацій.
Тема 2. Організація та основні підходи до її вивчення
Поняття «організація» як структура і «організація» як процес.

Основні тенденції розвитку теорії організації Передумови виникнення психології організацій. Значення історичного досвіду розвитку теорії організацій. Класична теорія Ф.Тейлора і Ф.Гілберта. Принципи організації А.Файоля. Раціональна бюрократична організація М.Вебера. Е.Мейо і теорія людських відносин. А.Маслоу і теорія ієрархії людських потреб. Теорія адміністративної поведінки Г.Саймона на основі особистих інтересів і цілей організації. Ефективна організація в рамках концепції стилів управління Р.Лайкерта. Теорія організаційного потенціалу по І.Ансоффу. Еволюція організаційних психологічних знань.Основні підходи в розвитку теорії управління. Процесний, системний, ситуаційний підходи до управління організацією, їх особливості. Основні тенденції сучасного стану теорії управління.

Сучасна парадигма управління. Основні принципи сучасного управління: гуманізація, демократизація, інтернаціоналізація.

Тема 3. Фактори існування та системні характеристика організації

Організаційні, політичні, соціальні, економічні, технологічні, соціально-психологічні та психологічні фактори існування організації. Зовнішні та внутрішні фактори, їх значення і динаміка змін. Місце організації в політичній структурі суспільства. Вплив поточної політики на життя і функціонування організації. Соціальні цінності і людські взаємини в організації.Структура організації, формальні і неформальні зв’язки. Поділ праці. Структурні, тимчасові, змістовні цілі організації. Синергія організації. Структурування інформаційної, контролюючої, управлінської комунікації. Принципи і види департаменталізації.

Види організацій. Соціальна і господарюючі організації. Громадські рухи. Партії. Державний апарат. Органи місцевого самоврядування. Державні і муніципальні організації. Віртуальні і мережеві організації.
Тема 4. Управління в організації
Поняття управління в організації. Суб’єкт та об’єкт управління. Психологічний зміст управлінської діяльності. Горизонтальні і вертикальні процеси в організації: координація і субординація.

Рішення в організації: рівень прийняття рішень, статус осіб, які приймають рішення. Етапи і процедури прийняття рішень. Методи прийняття рішень в організації. Типи рішень. Оперативне і стратегічне управління.

Поняття «делегування» в управлінні. Переваги та недоліки делегування. Гіпер- та гіподелегування: причини, наслідки. Можливість та неможливість делегування. Критерії ефективного делегування. Основні помилки делегування.

Персонал організації: поняття, сутнісні психологічні характеристики. Персонал як мала соціальна група, як об’єкт управління і суб’єкт діяльності. Поняття групи в психології. Основні соціально-психологічні характеристики групи: композиція групи, структура, групові процеси. Групові норми: поняття, формування, функціонування. Групові цінності та ціннісні орієнтації особистості. Соціально-демографічна структура групи та її характеристика. Психологічні механізми життєдіяльності групи. Формування і розвиток малої групи: номінальна, група-асоціація, група-корпорація, колектив (команда). Групова згуртованість, рівні групової згуртованості. Груповий тиск. Конформізм та нонконформізм: поняття, умови визначення.

Зовнішнє та внутрішнє середовище організацій. Компоненти внутрішнього середовища організації. Фактори групової поведінки. Міжгрупові стосунки. Джерела конфліктів і управління конфліктами.

Ціннісно-орієнтаційна єдність групи: психологічна сумісність, співробітництво, спрацьованість, рольова сумісність.

Формування колективу. Програма створення колективу: схема, умови створення. Стадії розвитку колективу. Обмеження, що заважають ефективній роботі колективу.

Довіра в організації. Посадове регулювання. Методи підвищення внутрішньогрупової і міжгрупової довіри.
Тема 5. Розвиток організацій
Стадії розвитку організації. Проблема створення організації. Три етапи злету організації: народження, дитинство, юність. Три етапи зрілості організації: рання зрілість, розквіт, пізня зрілість. Принципи оновлення організації.

Організація проектування, методи підвищення ефективності організації. Зв'язок проблеми організації проектування і життєвого циклу організації. Етапи проектування. Методологія дослідження діяльності організації. Процес формування організаційної структури. Методи проектування. Корегування організаційної структури.Основні напрямки підвищення ефективності організацій. Етапи і методи реорганізації, забезпечення підтримки організаційним змінам. Організаційне научіння.
Змістовний модуль II. Психологія поведінки в організації
Тема 6. Основні підходи до вивчення організаційної поведінки. Корпоративна культура організацій
Поняття «організаційна поведінка». Основні концепції пояснення організаційної поведінки: через природу людини, через феномен організації і специфіку взаємовідносин людей в соціумі. Організаційна поведінка як система, що перебуває в розвитку. Моделі організаційної поведінки: автократична, опікунська, підтримуюча, колегіальна, інтегруюча.

Вплив організаційної поведінки на ефективність організації. Фактори впливу на організаційну поведінку. Система організаційної поведінки.

Організаційна культура: поняття, плюралізм поглядів на сутність організаційної культури. Характеристика організаційної культури. Сутнісні складові організаційної культури. Види організаційної культури. Домінуюча організаційна культура та її психологічний зміст. Субкультури та їх взаємозв’язок. Атрибути та індикатори організаційної культури. Індикатори сильної організаційної культури та їх характеристика. Індикатори слабкої організаційної культури та їх характеристика.

Причини зміни культури організації: організаційна криза, зміна керівництва, стадії життєвого циклу, розміру організації, віку організації, наявності субкультур.

Способи передавання культури в організації: інформація, символи, традиції, мова.

Корпоративна культура організації: поняття, сутність. Західні типи корпоративної культури.
Тема 7. Індивідуальна поведінка в організації. Мотивація трудової діяльності
Поведінка людини на робочому місці. Рольова і статусна поведінка як результат взаємовпливу. Соціальна ідентичність як функція групової належності.

Організаційна поведінка і організаційна культура.

Мотивація: основні концепції мотивації трудової поведінки. Системи стимулювання, винагороди і покарання як підходи до управління організаційною поведінкою. Філософія винагороди. Гроші як форма винагороди. Проблеми економічного стимулювання. Підходи до стимулювання і моделі організаційної поведінки.

Індивідуальний розвиток в організації: основні підходи в рамках різних моделей організаційної поведінки.

Проблеми працівників: причини, класифікація, підходи. Особливості дисципліни, культури і етики.

Стреси. Вплив стресів на організаційну поведінку. Причини виробничих стресів. Стрес-менеджмент в організації. Консультативний менеджмент як підхід до зменшення стресових факторів і вирішення проблем працівників. Форми консультування.
Тема 8. Психологія спільної діяльності
Група як суб’єкт спільної діяльності. Основні характеристики суб’єкта спільної діяльності: цілеспрямованість, структурованість, вмотивованість, цілісність, організованість, результативність.

Спільна діяльність як організована система активності індивіда в процесі створення об’єктів матеріальної і духовної культури. Ознаки спільної діяльності: просторова і часова присутність учасників, спільна мета, органи керівництва, міжособистісні стосунки між учасниками, розподіл процесу спільної діяльності.

Структура спільної діяльності: спільна мета, спільний мотив, спільні дії, загальний результат.

Стратегії поведінки учасників у спільній діяльності: сприяння як дієва допомога іншим, активна допомога іншим в досягненні загальної мети, протидія досягнення цілей іншими учасниками, ухиляння від взаємодії.

Поняття про сумісність в спільній діяльності. Види сумісності: соціально-психологічна, психологічна, міжособистісна, групова.

Згуртованість в спільній діяльності. Види згуртованості: ідейна, ділова, соціально-психологічна. Рівні групової згуртованості. Груповий тиск.

Спілкування як соціальний зв'язок в організації. Види спілкування. Рівні спілкування. Засоби спілкування та їх загальна характеристика.

Фактори успішної спільної діяльності. Зовнішні фактори: суспільні цінності, суспільно значуща мета існування групи, формально заданий розподіл ролей, формально задана установка на вирішення задач. Внутрішні фактори: ціннісно-орієнтаційна спрямованість особистості, реальне виконання ролей, емоційно-стилеві особливості групи.

Природа виробничих відносин. Комунікативні процеси в організації, їх значення і направленість. Комунікативні потреби людей. Проблеми комунікації на роботі. Зворотний зв'язок: важливість, принципи, специфіка використання.

Виробничі відносини і задоволеність працею. Конструктивні і деструктивні виробничі відносини.

Формування організаційної поведінки через включення в систему формальних і неформальних відносин в організації.Процес адаптації як вплив організації на людину. Трудова участь. Вплив різних типів виробничих відносин на розвиток організації.

Організаційні кризи і відносини в організації.

Групова динаміка як форма організаційної поведінки. Специфіка групи, її сила і слабкість. Вплив структури організації і особливостей малої групи на формування конкретного типу організаційної поведінки працівників.

Керівництво в організації. Особистість керівника і управлінські ролі: переваги і недоліки, особливості і способи впливу на групову поведінку в залежності від стилю, ролі і управлінської ситуації.

Психологічні основи впливу: аргументація і контраргументація (необхідні умови, загальні правила, техніки). Цілі впливу. Особливості видів впливу в залежності від ситуації. Суб’єктивний набір рис особистості в психології впливу.

Психологічні способи управлінського впливу: навіювання, зараження, наслідування, переконання. Прихований психологічний вплив. Маніпуляція як вид психологічного впливу.

Лідерство і лідерська поведінка. Моделі лідерства.Влада і вплив. Типи влади. Стиль управління і його вплив на поведінку працівників.

Відносини між формальним і неформальним лідером як джерело організаційного розвитку, нових форм організаційної поведінки і конфлікту.Специфіка команди. Преваги і недоліки команди. Проблеми створення команди.

Взаємодія малих груп всередині організації. Зони напруги і розвитку. Організаційний клімат як інтегральний показник взаємообумовлених форм організаційної поведінки, його зв'язок з задоволеністю працею, роботою окремих підсистем організації і організаційною культурою.Соціально-психологічний клімат: поняття, структура. Організаційний клімат і соціально-психологічний клімат: спільне, відмінне. Сприятливий та несприятливій соціально-психологічний клімат. Методи вивчення соціально-психологічного клімату в організації. Діагностика соціально-психологічного клімату: безпосередня та опосередкована. Вплив особистості на соціально-психологічний клімат Вплив соціально-психологічного клімату на особистість.

Фактори формування соціально-психологічного клімату в організації: макро- і мікро- соціальне середовище, фізичний мікроклімат і санітарно-гігієнічні умови праці, характер виконуваної роботи, задоволеність працею, комунікації в організації, стиль керівництва.

Основні напрямки формування сприятливого соціально-психологічного клімату.

Тема 9. Конфлікти в організації
Конфлікт: поняття, сутнісні характеристики. Психологічні особливості конфлікту як типу взаємодії. Види конфлікту.

Фактори виникнення конфліктів в організації: інформаційні, структурні, ціннісні, відносин і поведінки. Конструктивна роль конфлікту в організації: поняття, форми прояву. Деструктивна роль конфлікту в організації: поняття, форми прояву.

Психологічна структура конфлікту. Стадії протікання конфлікту. Конфліктна ситуація: поняття, сутність, основні елементи. Об’єкт конфлікту: поняття, характеристика. Суб’єкти (учасники) конфлікту. Закритість – відкритість як важливі психологічні позиції різних сторін конфлікту. Ефективність відкритої позиції в конфлікті і психологічні перешкоди для неї. Предмет конфлікту.

Причини конфлікту, породжені процесом діяльності, Причини конфлікту, породжені особливостями людських стосунків. Причини конфліктів, породжені характерологічними рисами окремих членів організації. Горизонтальні конфлікти або конфлікти по горизонталі: поняття, причини, специфічні психологічні особливості. Вертикальні конфлікти або конфлікти по вертикалі: поняття, причини виникнення, специфічні психологічні особливості. Організаційні конфлікти: поняття, сутнісні характеристики. Виробничі конфлікти:поняття, сутнісні характеристики. Моделі конфліктної поведінки в організації. Функції конфліктів в організації. Вплив конфлікту на організаційну поведінку. Управління конфліктами і управління через конфлікт.

Принципи і підходи до аналізу процесу протікання конфлікту.

Модель регулювання конфліктів Томаса-Кілмана: змагання (конкуренція), уникнення, пристосування, співробітництво, компроміс. Використання конфліктів для формування бажаного типу організаційної поведінки.

Тема 10. Сучасні аспекти організаційної поведінки
Організаційний розвиток і зміни в сучасних умовах. Реакція працівників на зміни: прийняття, супротив. Проведення успішних змін. Підготовка до зміни. Створення підтримки зміни.

Національна і міжнаціональна специфіка організаційної поведінки: конструктивні і деструктивні форми.Міжнародний вплив на організаційну поведінку. Методи дослідження організаційної поведінки: спостереження, інтерв’ю, анкетування, тестування, експертних оцінок, комплексної системи. Зовнішній і внутрішній підходи до дослідження організаційної поведінки.

Дослідження як метод впливу на організаційну поведінку і організаційну культуру.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

Денна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Семінари

СРС

Індивід.

робота

90

20

14

36

20

Змістовний модуль І. Організація як об’єкт психологічного дослідження

Тема 1. Психологія організацій як наука

8

2

2

4

Тема 2. Організація та основні підходи до її вивчення

7

2

2

3

Тема 3.Фактори існування та системні характеристики організації

8

2

2

4

Тема 4. Управління в організації

7

2

2

3

Тема 5. Розвиток організації

16

2

0

4

10


Разом за змістовним

модулем I

46

10

8

18

10


Змістовний модуль IІ. Психологія поведінки в організації

Тема 6. Основні підходи до вивчення організаційної поведінки. Корпоративна культура організації.

8

2

2

4

Тема 7. Індивідуальна поведінка в організації. Мотивація трудової діяльності

7

2

2

3

Тема 8 Психологія спільної діяльності

5

2

0

3

Тема 9. Конфлікти в організації

8

2

2

4

Тема 10. Сучасні аспекти організаційної поведінки

16

2

0

4

10


Разом за змістовним модулем II

44

10

6

18

10

Усього годин:

90

20

14

36

20

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Психологія організацій як наука

Семінарське заняття:

 1. Об’єкт психології організацій.

 2. Предмет психології організацій.

 3. Основні поняття психології організацій.

 4. Завдання психології організацій.

 5. Місце та роль психології організацій в системі наукового пізнання.

Література: [1,2,4,7 2]
Тема 2. Теоретичні підходи до психології організацій різних наукових школах

Семінарське заняття:

 1. Наукові школи Ф.Тейлора і Ф. Гілберта.

 2. Адміністративна теорія управління А.Файоля.

 3. Теорія ідеальної бюрократії М.Вебера.

 4. Теорія людських відносин Е.Мейо.

 5. Теорія ієрархії людських потреб А.Маслоу.

Література: [2,7,58,60]
Тема 3. Фактори існування та системні характеристика організації

Семінарське заняття:

 1. Поняття організації та її основні характеристики.

 2. Зовнішні та внутрішні фактори існування організації.

 3. Структура організації. Типи структури та їх загальна. характеристика.

Література: [1,2, 7,37]
Тема 4. Управління в організації

Семінарське заняття:

 1. Управління в організації: поняття, рівні, види.

 2. Суб’єкт управління та його характеристика.

 3. Керівництво. Стилі і методи впливу на організаційну поведінку.

 4. Лідерство. Принципи висунення лідера, його роль і особливості взаємодії з керівником.

 5. Об’єкт управління та його характеристика.

Література: [1,2,7,12,21,45,60]
Тема 6. Основні підходи до вивчення організаційної поведінки. Корпоративна культура організації.

Семінарське заняття

 1. Оранізаційна культура як соціально-психологічний феномен.

 2. Вплив організаційної культури на організаційну поведінку.

 3. Корпоративна культура як особливий вид організаційної культури.

 4. Соціально-психологічний клімат та організаційна культура, взаємозв’язок понять.

Література: [1.2,7]
Тема 7. Індивідуальна поведінка в організації. Мотивація трудової діяльності

Семінарське заняття

 1. Поняття мотивації. Основні теорії мотивації.

 2. Змістовні теорії мотивації: їх особливості і можливості використання для управління організаційною поведінкою.

 3. Процесуальні теорії мотивації: їх особливості і можливості використання для управління організаційною поведінкою.

Література: [2,4,7,19,26,31,52]
Тема 9. Конфлікти в організації

Семінарське заняття

 1. Причини конфліктів в організації і можливість управління ними.

 2. Виробничі конфлікти: причини виникнення, значення для організації.

 3. Міжособистісні конфлікти: причини виникнення, значення для організації.

 4. Методи управління конфліктами.

 5. Практичний аналіз конкретних ситуацій.

Література: [ 1,2,7,26,27,36,71]

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
з/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годин

1

1


Тема 1.Психологія організацій як наука

Обгрунтуйте доцільність виділення понять «ставлення до праці» та «особистість працівника» як базового терміна системи категорій психології організацій


4


2

2


Тема 2.Організація та основні підходи до її вивчення

Розкрийте роль організацій в економічному, політичному, ідеологічному житті суспільства


3


3

3


Тема3.Фактори існування та системні характеристики організації

Дайте характеристику параметрів на основі яких складають структуру організації


4


44

Тема 4.Управління в організації

Опишіть спільне та відмінне у процесах керівництва та лідерства3

55

Тема 5. Розвиток організації

Роз’ясніть зв'язок між розвитком організації як системи і як малої соціальної групи


4


6
6

Тема 6.Основні підходи до вивчення організаційної поведінки. Корпоративна культура організації

Встановіть співвідношення понять «організаційна поведінка», «організаційна культура», «корпоративна культура»4


7

7


Тема 7.Індивідуальна поведінка в організації. Мотивація трудової діяльності

Назвіть основні чинники підвищення мотивації праці в організації


3


8

8


Тема 8.Психологія спільної діяльності

Складіть порівняльну таблицю особливостей спільної та індивідуальної діяльності в організації


3


9

9


Тема 9.Конфлікти в організації

Дайте психологічну оцінку функціям конфлікту в соціальних організаціях


4


110

Тема 10.Сучасні аспекти організаційної поведінки

Назвіть визначальні фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, які впливають на організаційну культуру


4


7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Мета: прищеплення та розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над науковою літературою, аналітичного мислення, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення теоретичних знань з корпоративного управління та їх застосування на практиці.
Тема 5 . Розвиток організації

Завдання: визначте рівень розвитку Вашої групи на матеріалі методики «Пульсар» з метою визначення якості розвитку організації, в якій Ви працюєте.

Підготуйте презентацію виконаної роботи – 10 балів.Тема 9. Конфлікти в організації

Завдання: визначте рівень агресивності особистості з метою профілактики міжособистих, між групових та внутрішньоосбистісних конфліктів за місцем Вашої професійної діяльності.

Підготуйте презентацію виконаної роботи – 10 балів.8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ. В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються вступна та оглядова лекції, лекція-візуалізація, інтерактивні семінарські заняття.
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. Модульне тестування, оцінка за відповідь на лекції та семінарському занятті, оцінка за контрольну роботу та за індивідуальне навчально-дослідне завдання.

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СЛУХАЧІПоточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест

Сума

Змістовний

модуль 1

Модульна контро-льна робота

Змістовний модуль 2

Модульна контроль-на робота

ІНДЗ18

13

15

9

20

25

100

Т1

Т2

Т3

Т4
Т5

Т6

Т7

1

4

6

7

5

5

5

Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ. Методичне забезпечення викладання дисципліни «Психологія організацій» складають робоча програма навчальної дисципліни, програма нормативної навчальної дисципліни, комплексні контрольні завдання (тести), візуальна презентація курсу, роздатковий та ілюстративний матеріали .

12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Психологія організацій як наука. Об’єкт, предмет, основні поняття науки.

 2. Взаємозв’язок психології організацій з іншими науками.

 3. Класична теорія організацій в роботах Ф.Тейлора та Ф. Гантта.

 4. Принципи організації А.Файоля.

 5. Бюрократична теорія організації М.Вебера.

 6. Теорія адміністративної поведінки Г.Саймона.

 7. Сутність і призначення теорії організаційного потенціалу.

 8. Зв'язок між місією і цілями організації.

 9. Закриті і відкриті організаційні системи.

 10. Зміна управління організацією в ході її життєвого циклу.

 11. Діалектика децентралізації управління і контролю управлінських рішень.

 12. Організація переходу від централізованої до децентралізованої системи управління.

 13. Вплив зовнішнього середовища на структуру і ступінь централізації управління.

 14. Делегування повноважень. Відповідальність за прийняті рішення.

 15. Структура організації: поняття, види, типи.

 16. Типи структури організації та їх характеристика.

 17. Функції організації та їх характеристика.

 18. Переваги і недоліки бюрократичної системи управління.

 19. Індивідуальні і групові управлінські рішення: переваги, недоліки.

 20. Моделі комунікації в організації.

 21. Причини виникнення і методи упередження конфліктів в організації.

 22. Міжособистісні і організаційні конфлікти. Профілактика конфліктів в організації.

 23. Фактори виникнення конфліктів: інформаційні, структурні, ціннісні, відносин і поведінки. Їх вплив на розвиток конфлікту.

 24. Управління конфліктами і управління з допомогою конфлікту.

 25. Вплив мотивації трудової діяльності на формування поведінки в організації.

 26. Основні підходи до мотивації організаційної поведінки.

 27. Змістовні теорії мотивації та їх застосування.

 28. Процесуальні теорії мотивації та їх застосування.

 29. Стимулювання: основні форми та механізми впливу на працівників.

 30. Мотивація і стимулювання: подібність і відмінність. Специфіка використання у формування організаційної поведінки.

 31. Вибір підходу до стимулювання і моделі організаційної поведінки. Специфіка, взаємозв’язок.

 32. Винагорода і покарання як методи стимулювання. Принципи використання.

 33. Організаційна поведінка. Основні підходи. Базові концепції в розумінні психології організацій.

 34. Моделі організаційної поведінки. Вплив моделі на функціонування системи організаційної поведінки.

 35. Рольова поведінка як форма організаційної поведінки. Зв'язок рольової поведінки з культурою організації.

 36. Статус як виявлення певної системи взаємовідносин в організації. Зв'язок статусу, організаційної культури і рольової поведінки.

 37. Виробничі відносини. Їх сутність, основні закономірності, зв'язок з мотивацією і вплив на організаційну поведінку.

 38. Задоволеність працею і організаційна поведінка. Взаємозв’язок і протиріччя.

 39. Комунікативні потреби людей та їх реалізація в рамках організації.Залежність структури комунікації від моделі організаційної поведінки.

 40. Комунікативні бар’єри в організації. Типи комунікативних бар’єрів. Особливості їх подолання. Зв'язок типових для організації бар’єрів і організаційної поведінки.

 41. Особистість в організації. Специфіка індивідуальної адаптації. Вплив адаптації окремого працівника на успішність діяльності організації в цілому.

 42. Формування індивідуальної поведінки в організації. Вплив на адаптаційний процес соціокультурних і соціоекономічних факторів мікро- і макросередовища.

 43. Персональний розвиток в організації: основні підходи в рамках різних моделей організаційної поведінки. Цикли майстерності і етапи кар’єри.

 44. Проблемна поведінка. Типи проблемних працівників. Види проблем, що породжують проблемну поведінку.

 45. Групова динаміка. Особливості внутрішньо групових процесів та їх вплив на ефективність діяльності групи. Відмінності в організаційній поведінці груп різного рівня розвитку.

 46. Взаємодія особистості і групи. Конструктивний і деструктивний розвиток взаємовідносин.

 47. Рівні розвитку групи. Класифікація Є.С.Кузьміна. Класифікація М.М. Обозова. Класифікація Л.І. Уманського.

 48. Керівництво і лідерство: подібність, відмінність. Вплив на організаційну поведінку.

 49. Основні форми влади і впливу. Взаємозв’язок з моделями організаційної поведінки.

 50. Організаційний клімат. Його визначення, компоненти, фактори формування. Взаємозв’язок організаційного клімату і організаційної поведінки.

 51. Організаційний і соціально-психологічний клімат: подібність, відмінність. Фактори формування соціально-психологічного клімату.

 52. Природа організаційних змін.

 53. Реакція на зміни: прийняття і супротив. Причини супротиву.

 54. Вплив нововведень в організації на поведінку працівників.

 55. Психологічне забезпечення впровадження інновацій.

 56. Принципи створення команди в організації. Переваги і недоліки команди.

 57. Корпоративна культура організацій. ЇЇ визначення, особливості, значення для організації.

 58. Методи дослідження організаційної поведінки. Основні підходи та методики. Їх призначення.

 59. Сучасні аспекти організаційної поведінки.

 60. Соціально-психологічні фактори формування ставлення до праці: потреби трудової діяльності, мотивація і стимулювання трудової діяльності.


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова:


 1. Власова О.І., Никоненко Ю.В. Соціальна психологія організацій та управління. Підручник. – Центр учбової літератури, 2010. – 398с.

 2. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов.– М.: Речь, 2000. –652с. Режим доступу: http://www.koob.ru/zankovsky/organ_psych

 3. Карамушка Л.М. Психология управления: Учеб. пособ. – К.:Миллениум, 2003. – 344с.

 4. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение. – СПб.: Изд-во Питер-Юг, 2000. – 448с.- Режим доступу: http://nashaucheba.ru/v22395

 5. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова, И.И. Скрипюка – СПб.: Питер, 2000. – 512с.

 6. Организационная психология / Сост. и отв. Ред. Л.В.Винокурова. – СПб.: Питер, 2000. – 512с.

 7. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Речь, 2002. – 298с. Режим доступу: http://logopediya.com/psixologiya2/331.php

 8. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. – 442с.

Допоміжна:

 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – 301с.

 2. Аксёненко Ю.Н., Каспарян В.Н., Самохин С.И., Суханов О.И. Социология и психология управления. – Ростов н/Дону.: Изд-во ФЕНИКС, 2001. – 512с.

 3. Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия для менеджера. – Л.: Знание, 1991. – 164с.

 4. Алёшина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров. – М.: ЭКМОС, 2001. – 480с.

 5. Аминов И.И. Психология делового общения. – М.: Омега-Л, 2006. – 304с.

 6. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. – 6-е изд. испр. и доп. – М.: Аспект- Пресс, 2010. – 368с.

 7. Аникин Б.А. Высокий менеджмент для руководителя: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2000, - 136с.

 8. Болотова А.К. Психология организации времени. Учебное пособие. – М.: Изд-во Аспект-Пресс, 2006. – 254с.

 9. Вачугов Д.Д., Веснин В,Р,, Кислякова Н.А. Практикум по менеджменту: деловые игры: Учеб. пособие/Под. Ред. Д.Д.Вачугова, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2001. – 192с.

 10. Вересов Н.Н. Психология управления. Учебное пособие. – М.: Издательство МОДЭК, МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «Модэю», 2001. – 224с.

 11. Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. – М.: Издательство МГУ, 1996. – 288с.

 12. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент організацій: Навч. посіб. для студ. економ. спец. вузів. – К.: «Кондор», 2002. – 654с.

 13. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощённый менеджер: Для руководителя практика. / Пер. с англ. – М.: 1999. – 216с.

 14. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1997. – 112с.

 15. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К.: Политиздат Украины, 1989. – 189с.

 16. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. – М.: Политиздат, 1987. – 286с.

 17. Гринёв В.Ф. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 152с.

 18. Громова М.Т. Организационное поведение: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 207с.

 19. Джини Грехем Скотт. Конфликты и пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991. – 200с.

 20. Егорова Е.Н. Хочу розовый «Каддилак». Искусство убеждать людей. Законы управления бизнесом и людьми. – М,: Изд-во РИПОЛ КЛАССИК, 2009. – 112с.

 21. Жариков Е.С. Психология управления. Книга для руководителя и менеджера по персоналу. – М.: МЦФЭС, 2002. – 512с.

 22. Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник: Навч. посіб. – К.: Київський нац. торг.-екон. ун-т., 2001. – 107с.

 23. Ильин Е.Н. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – 512с.

 24. Кабаченко Т.С. Психология управления. Учебное пособие. М.:. Педагогическое общество России, 2005. – 384с.

 25. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. – М.:Гардарики, 2005. – 584с.

 26. Кирхлер Э., Хоффман Е., Катя Майер-Пести. Психологические теории организации. Психология труда и организационная психология 5. – Харьков, Издательство «Фолио», 2005. – 312с.

 27. Кирхлер Э., Шрот А. Принятие решений в организациях. Психология труда и организационная психология. – Харьков, Издательство «Фолио», 2004. – 160с.

 28. Козлов В., Козлова А. Конфликт: участвовать или создавать. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2009. – 304с.

 29. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 556с.

 30. Литвак М.Е., Чердакова В.В. Как найти хорошего работника и хорошую работу? – М.: Феникс, Торговый дом, 2010. – 410с.

 31. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник – К.: КНЕУ, 1997. – 248с.

 32. Машков В.Н.Психология управления: Учебное пособие, 2-е изд. – М.: Издательство Михайлова В.А., 2002. – 256с.

 33. Мелибруда Е. Я-ТЫ-МЫ: Психологические возможности улучшения общения: Пер. с польск. – М.: Прогресс, 1986. – 256с.

 34. Морозов А.А. Управленческая психология. 3-е изд. – М.: Академический проспект, 2006. – 287с.

 35. Никифоров Г.С. Психология менеджмента: Учебник для вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб., Питер, 2004. – 639с.

 36. Ниренберг Дж., Калеро Г. Читать человека – как книгу: сокр. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1998. – 48с.

 37. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 567с.

 38. Питер Ф.Друкер Эффективный управляющий. – М.: Изд-во «Бук Чэмбер Интернэшнл», 1994. – 266с.

 39. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. 2-е изд. – М.: «Рефл-бук», К.: Веклер,2004. – 576с.

 40. Практическая психология для менеджеров. – М.: Информационно-издательский дом «Филинь», 1996. – 368с.

 41. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учебное пособие, 2-е изд. – СПб.: 2001. – 448с.

 42. Райгородский Ю. Психология руководства. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – М.: БАХРАХ-М, Издательский дом, 2005. – 768с.

 43. Рамедик Д.М. Управленческая психология. – М.: Изд-во ИНФРА-М, 2006. – 256с.

 44. Роббер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1988. – 256с.

 45. Розанова В.А. Психология управления. Учебное пособие – М.: ЗАО «Бизнес-школа» «Интел-синтез». -1999. – 352с.

 46. Савельєва В.С. Психологія управління: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2005. – 320с.

 47. Самыгин С., Никуленко Т. Психология управления для студентов вузов. – М.: Изд-во: Феникс, Торговый дом, 2008. – 198с.

 48. Селье Г. Стресс без стресса. – М.: Прогресс, 1979. – 123с.

 49. Сивилл Дженни. Стресс-менеджмент. – М.: Изд-во Гиппократ, 2000. – 126с.

 50. Сметана В.В. Социальные организации. Структура, виды, организационная культура, организационный менеджмент. – М.: Изд-во Современная экономика и право, 2007. – 296с.

 51. Тонаев В., Карнаух И. Практическая психология управления: Типология на работе и дома: Изд. 3, перераб. и доп. – М.: Изд-во Феникс, Торговый дом, 2010. – 476с.

 52. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту: Навч. посіб. – К.: Каравелла, 2007. – 304с.

 53. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2003. – 640с.

 54. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентноспособностью организации: Учебник. – М.: Эксмо, 2005. – 544с.

 55. Чередниченко И.П., Тельных Н.В. Психология управления.- М.: Изд-во Феникс, 2004. – 608с.

 56. Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2001. – 288с.

 57. Шейнов В.П. Скрытое управление человеком (Психология манипулирования). – М.: ООО « Издательство АСТ», Мн.: Харвест, 2001. – 848с.

 58. Шейнов В. Искусство управлять людьми. – М.: Издательство АСТ, Мн.: Харвест, 2005. – 511с.

 59. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2001. – 224с.

 60. Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера ( Управленческая гуманиторология). – М.: 1984. – 240с.ЗМІСТ
1. Мета та завдання навчальної дисципліни……………………………….3

2. Опис навчальної дисципліни………………………………………………5

3. Програма навчальної дисципліни…………………………………………6

4. Структура навчальної дисципліни……………………………………….15

5. Теми семінарських занять……………………………………..…………16

6. Самостійна робота………………………………………………………..18

7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання…………………………….19

8. Методи навчання …………………………………………………………19

9. . Методи контролю ……………………………………………………….19

10. Розподіл балів, які отримують студенти……………………………….20

11 Методичне забезпечення…………………………………………………20

12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань………21

13. Рекомендована література………………………………………………24

Зміст

Навчально-методичне видання
Смирнова Олена Павлівна

Робоча програма навчальної дисципліни

Психологія організацій ”


Відповідальний за випуск Руженський М.М.

Набір і комп’ютерна верстка О.П.Смирнова


Підписано до друку 2012р. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний.

Ум. друк. арк. Тираж прим. Зам. №

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.

Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ-38, вул. Нововокзальна, 17.


Тел./факс (044) 536-14-85.

Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ввнзп 32 проблеми мотивації поведінки та діяльності людини перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 08 клінічна психологія галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»
medialibrary -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності
medialibrary -> Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів
medialibrary -> 28 березня, м. Київ
medialibrary -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт магістрами спеціальності 03010201 «Психологія» Київ 2013

Скачати 369.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка