Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство» 03040101Скачати 233.63 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір233.63 Kb.
#419
ТипРобоча програма
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС з навчально-методичної та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй
____ ___________2013 р.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304)

за спеціальністю «Правознавство» 8.03040101


КИЇВ – 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Цивільний процес» для студентів ОКР «магістр», за спеціальністю «Правознавство» 8.03040101, денна форма навчання.

17.01.2013 р., 12 с.


Розробники:

Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, Бірюков В.І.;

Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, Матвєєв П.С.;

Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, Можаровська Н.О..

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС 17.01.2013 року, протокол №1.


Завідувач кафедри

цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС В.І. Лебідь

17.01.2013 р.

Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ
Протокол від “ 20 ” 02 2013 року № 6

Голова _______________В.В.Чернєй

22 ” 02 2013 року

к.ю.н., Бірюков В.І., 2013

к.ю.н., Матвєєв П.С., 2013

к.ю.н., Можаровська Н.О., 2013
 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0304 Право


НормативнаНапрям підготовки

6.030401 «Правознавство»


Модулів – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

2012/2013 н.р.

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 72

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: згідно розкладу

8 год.

Практичні, семінарські

16 год.

Самостійна робота

46 год.

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –1 до 1.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності присвячена висвітленню проблем цивільно-правової відповідальності.

Основна мета викладання дисципліни Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності — це підготовка майбутнього фахівця в галузі цивільного права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і шляхом проведення самостійної наукової роботи.

Навчальний курс охоплює основні положення чинного законодавства про цивільно-правову відповідальність, доктринальні розробки і судову практику у вказаній сфері.

Згідно освітньо-професійної програми курс „Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності” є дисципліною, яка присвячена вивченню питань пов’язаних цивільно-правовою відповідальністю, зокрема щодо загальних умов відповідальності її форм і видів. Дисципліна вивчається протягом одного семестру.

В рамках курсу „Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності” деталізуються такі цивільно-правові категорії як поняття цивільно-правової відповідальності, відшкодування збитків, неустойка, непереборна сила, випадок та інші.

Вивчення навчальної дисципліни організується і проводиться на основі вимог наказів Міністра освіти та науки, Міністра Внутрішніх Справ та ректора Національної академії внутрішніх справ, директора інституту та інших діючих документів.

Навчальна дисципліна „Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності” тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Цівільне право” і “Господарське право”.

Метою викладання дисципліни є:

- визначення поняття, умов і форм цивільно-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності;

- ознайомлення з науково-теоретичним надбанням науки що стосуються цивільно-правової відповідальності;

- аналіз та узагальнення судової практики щодо притягнення до цивільно-правової відповідальності;

- розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем в сфері інституту цивільно-правової відповідальності;

Завдання дисципліни „Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності” полягає в тому, щоб в результаті її вивчення студенти: 1. знали:

 • національне законодавство про цивільно-правову відповідальність;

 • основні положення доктрини про цивільно-правову відповідальність;

 • форми та види цивільно-правової відповідальності;

 • існуючі колізії національного законодавств, що регулює відносини щодо цивільно-правової відповідальності;

 1. вміли:

 • самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;

 • самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;

 • самостійно проводити прівняльно-правовий аналіз;

самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

1.Поняття правова характеристика цивільно-правової відповідальності.

2.Форми та види цивільно-правової відповідальності.
3.Загальні умови цивільно-правової відповідальності.

4.Договірна відповідальність.

5.Недоговірна відповідальність.
4. Структура навчальної дисципліни

№ п/п


Назва темиНормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

Самостійна та індивідуальна робота

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота
Змістовний модуль І.

1.

Тема 1. Поняття правова характеристика цивільно-правової відповідальності.

14

4

2

2

 

10

10

 

2.

Тема 2. Форми та види цивільно-правової відповідальності.

12

4

2

 

2

8

8

 

3.

Тема 3. Загальні умови цивільно-правової відповідальності.

10

2

 

2

 

8

8

 

4.

Тема 4. Договірна відповідальність.

16

6

2

2

2

10

10

 

5.

Тема 5. Недоговірна відповідальність.

20

8

2

2

4

12

10

2

Всього годин

72

24

8

8

8

48

46

2

Форма контролю: іспит


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття цивільного процесу, його предмет, метод та система. Цивільне судочинство.

2

2

Принцип цивільного процесуального права.

2

3

Підвідомчість та підсудність цивільних справ.

2

4

Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти.

2

5

Сторони та треті особи в цивільному процесі, інші учасники цивільного процесу.

2


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Форми та види цивільно-правової відповідальності.

2

2

Договірна відповідальність.

2

3

Недоговірна відповідальність.

4


8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття цивільного процесу, його предмет, метод та система. Цивільне судочинство.

10

2

Принцип цивільного процесуального права.

8

3

Підвідомчість та підсудність цивільних справ.

8

4

Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти.

10

5

Сторони та треті особи в цивільному процесі, інші учасники цивільного процесу.

10


9. Індивідуальні завдання

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Принцип цивільного процесуального права.

2


10. Методи навчання

1) діалектичний метод наукового пізнання дійсності;

2) наукові методи: історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий методи, індукції, дедукції, синтезу.
11. Методи контролю

Поточний контроль – проведення семінарських та практичних занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Модульний контроль – виконання контрольної роботи, рубіжне тестування, виконання тестових завдань.
12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для екзаменуПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

Для заліку

90 – 100

А

відмінно

Зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Важливе місце у вивченні студентами дисципліни «Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності» відіграють лекції. Лекції слугують тим підґрунтям та інструментом, що спрямовують студентів у найбільш раціональному напрямі щодо вивчення навчальної дисципліни та надають йому знання в обсязі, необхідному для подальшого поглибленого вивчення навчальної дисципліни, роз’яснюють найбільш складні поняття та положення навчальної дисципліни. Плідна робота студентів на лекціях є запорукою подальшого успішного оволодіння тим необхідним масивом знань, що сприятиме формуванню із студента фахівця з необхідним рівнем знань та навичок. На початку лекції, як правило, викладач оголошує тему лекції, план її проведення та необхідну навчальну літературу і нормативно-правові джерела. Крім того, посилання на наукову і спеціальну літературу а також нормативно-правові джерела здійснюються викладачем в ході проведення лекції. Тому, під час лекції студенти повинні уважно слухати викладача, аналізувати отримувану інформацію, а також конспектувати найбільш важливі та необхідні масиви інформації, що надається. В кінці лекції студент може задати викладачеві питання щодо роз’яснення незрозумілих положень прослуханої лекції. Належне ведення конспекту під час лекції сприятиме збереженню необхідної інформації та надасть йому змогу в подальшому проаналізувати її.

Робота над конспектами лекцій

При підготовці до семінарських та практичних занять студент уважно читає складений ним конспект лекції та аналізує повторно отримувану інформацію. При опрацюванні матеріалу лекції він звіряє наявність викладеного на лекції та законспектованого ним матеріалу із планом семінарського заняття, що знаходиться у навчально-методичному комплексі та методичних матеріалах для проведення семінарських та практичних занять із обраної дисципліни. При відсутності у конспекті матеріалу з окремих питань лекції, неповне розкриття того чи іншого питання лекції або винесенні їх на самостійне опрацювання чи написання реферату, доповіді зобов’язує студента звернутися до рекомендованих підручників, навчальних посібників та нормативно-правових актів.


Вивчення навчального матеріалу з підручників, навчальних посібників, робота з нормативно-правовими джерелами, опрацювання матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою.
Працювати із підручниками, навчальними посібниками та нормативно-правовим джерелами, науковою і спеціальною літературою необхідно так, щоб отримати з них максимум теоретичних знань та необхідних відомостей. При роботі з цими джерелами студент, в першу чергу, повинен ознайомитись із їх змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати дане джерело і чи має воно відношення до навчального курсу, що вивчається, а лише після цього відбирає необхідний для вивчення матеріал з цього джерела (глави, розділи і т. ін.) та розпочинає його вивчення. При опрацюванні матеріалу необхідно з’ясувати суть питання, що вивчається, не уникаючи при цьому визначення суті незрозумілих чи незнайомих слів, термінів та не з’ясувавши їх змісту у словниках, довідниках, контексті речення. При вивченні матеріалу за підручником, навчальним посібником, роботі із науковою і спеціальною літературою необхідно аналізувати прочитане із прослуханою та законспектованою лекцією, робити логічні висновки, відмічати незрозумілі положення з метою їх подальшого з’ясування на практичному занятті. Тому під час опрацювання студентом матеріалу за підручником, навчальним посібником, опрацюванні матеріалів нормативно-правових актів бажано і необхідно відпрацювати зручну для себе певну систему позначень (підкреслювання, помітки на полях книги чи нормативно-правового акту, виписки, позначення маркерами різних кольорів, формулювання інших авторів та нормативно-правових джерел, посилання на інші джерела, виписки необхідних відомостей на окремих листках та ін.) та фіксації опрацьованого матеріалу. Крім того, при роботі із науковою та спеціальною літературою студент може отримати посилання на джерела не вказані в навчально-методичному комплексі, що є, безперечно, цінним для самостійного поглибленого вивчення правового матеріалу.
14. Рекомендована література


 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141. Із змінами, внесеними згідно із Законом від 08.12.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст.44.

 2. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – 28 берез., № 11. – С. 303, ст. 462.

 3. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – 28 берез., № 11. – С. 7, ст. 461.

 4. Про захист прав споживачів: Закон України від 01.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84.

 5. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, Закон України від 01.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 1, ст. 1.

 6. Про заставу, Закон України від 2.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст. 642.

 7. Актуальные вопросы гражданского права / Под ред. М. Брагинского. — М.: Статут, 1998. - 464 с.

 8. Антологія української юридичної думки: У 6 т. / Упоряд. Я. М. Шевченко, І. Б. Усенко, Г. П. Темченко, Т. І. Бондарук, С. Є. Морозова. — К.: Юрид. книга, 2003. — Т. 6. Цивільне право. — 384 с.

 9. Боднар  Т. В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов’язань // Вісн. господарського судочинства. — 2003. — № 4. — С. 169–174.

 10. Боровська І. Цивільно-правові відносини, пов’язані з реалізацією права на безпечне для життя і здоров’я довкілля: право на безпечні продукти споживання // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 12. — С. 38–42.

 11. Брагинский  М. И.,  Витрянский  В. В. Договорное право. — 2-е изд. — М.: Статут, 2002. — Кн. 1. Общие положения. —848 с.

 12. Бурзель Ю. Щодо встановлення верхньої межі відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Право України. — 2003. — № 3. — С. 40–42.

 13. Багач Е. Оцінка істотності (необхідності і достатності) деяких умов цивільно-правового договору // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 26-28.

 14. Єременко О. До питання про державну реєстрацію юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3.

 15. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 311 с.

 16. Визнання угод неукладеними: Наук.-практ. коментар рішень та постанов господарських судів України // Вісн. господарського судочинства. — 2003. — № 1.

 17. Загальна теорія цивільного права / За ред. О. А. Підопригори. — К.: Вища шк., 1992.

 18. Зобов’язальне право. Теорія і практика: Навч. посіб. / За ред. проф. О. В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 912 с.

 19. Ігнатенко Вадим. Договірні та позадоговірні зобов’язання / Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 11.

 20. Кучер В. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок // Право України. — 2003. — № 12. — С. 106–110.

 21. Легка  І. Питання співвідношення положень ГК України та ЦК України про стягнення неустойки (штрафних санкцій) // Юрид.журн. — 2004. — № 8. — С. 80–82.

 22. Матвєєв П.С. Елементи договорів валютного шилінгу на ринку Форекс: місце вчинення, об’єкт та учасники / П.С.Матвєєв // Юридична Україна.- 2008 - №10. – С 53-57

 23. Матвєєв П.С. Умови договору валютного дилінгу: валютний ризик, обмінний курс, маржинальна торгівля / П.С.Матвєєв // Юридична Україна. – 2008. - №11. – С. 62-68

 24. Матвєєв П.С. Договір валютного фьючерсу (цивільно-правова характеристика) / П.С.Матвєєв // Юридична Україна. - 2008. - №12, - С. 87-92

 25. Матвєєв П.С. Поняття договорів валютного дилінгу в цивільному праві України / П.С.Матвєєв // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - №2 – С. 31-38

 26. Матвєєв П.С. Договори валютного дилінгу в Цивільному праві України: монографія / П.С.Матвєєв // Правова Єдність. - 2010. – 224 с.

 27. Можаровська Н. О. Теоретико-правова характеристика визначення права на захист ділової репутації за законодавством України / Н. О. Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 12 (192). – С. 49–52.

 28. Можаровська Н. О. Організаційно-правові засади забезпечення легітимації права на об’єкти промислової власності/ Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 228-232

 29. Можаровська Н. О. Сучасні гуманітарно-правові проблеми інформаційної безпеки суспільства / Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4. – С. 160-164

 30. Можаровська Н. О. Правові проблеми формування та реалізації національної інноваційної системи України: доповідь / Н. О. Можаровська // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління : зб. матер. проблемної, міжгалузевої конф. [«Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління»], (м. Яремча, 2011 р.) – С.299-302

 31. Можаровська Н. О. Проблеми охорони та захисту комерційної таємниці в національній інноваційній системі України : доповідь / Н. О. Можаровська // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф., [«Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»] (м. Київ, 22 березня 2011 р.: у 2 ч.). – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, - Ч 1. – С.250-252

 32. Нежинська  І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 4.

 33. Олійник В. Конституційне право на свободу та особисту недоторканність: поняття та характерні риси // Право України. — 2000. — № 12.

 34. Примак  В. Д.  Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві // Вісн. господарського судочинства. — 2002.– № 4. — С. 200–206.

 35. Теньков  С. Проблемні питання судового розгляду спорів, що пов’язані із відшкодуванням збитків // Вісн. господарського судочинства. — 2005. — № 2. — С.127–130.21

 36. Хлонь О. Форс-мажор та непереборна сила: їх розмежування у цивільному праві // Право України. — 200_. — № 1. — С. 112–114.

 37. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 1. — 736 с.

 38. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2. — 640 с.

 39. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред.
  І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 408 с.

 40. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.

 41. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. /За відповід. ред О.В. Дзери (керівник авторського колективу), Н.С. Кузнецової, В.В.Луця – 2- е вид. змін. і доп. – К.: Юрінком Інтер – 2006. – 1088 с.

 42. Хатнюк Н.С. Правові наслідки визнання угоди недійсною // Науковий вісник НАВСУ. – 2002. – № 4.

 43. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред.
  І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 44. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Київський ун-т права / Ярославна Миколаївна Шевченко / Заг. ред. – К.: Видавничий дім
  "Ін Юре", Ч.1, 2004. – 689с.

 45. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Київський ун-т права / Я.М. Шевченко / Заг. ред. – К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2013. – Ч.2. – 896 с.

Сайти в мережі Інтернет

http://www.rada.kiev.ua/ – Верховна Рада України.

http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ України.

http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України.

http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.http://www.ssmsc.gov.ua – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kcpd -> rabot progr
Kafedri -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Kafedri -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
rabot progr -> Навчально-науковий інститут права та психології
rabot progr -> Житлове право
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Спадкове право
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни транспортне право спеціальність «правознавство» 060100) Київ 2013 рік
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304)

Скачати 233.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка