Робоча програма навчальної дисципліни охорона праці в галузіСкачати 303.37 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір303.37 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра тактико-спеціальної підготовки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри тактико-спеціальної підготовки

полковник міліції

О.В. Каверін

“___”___________2013 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 Охорона праці в галузі

за спеціальностями «Правознавство» (7.03040101, 8.03040101), «Психологія» (8.03010201) та «Судова експертиза» (8.18010003)
для денної та заочної форми навчання

Київ - 2013 рік
Робоча програма «Охорона праці в галузі» для слухачів денної та заочної форми навчання НАВС галузі знань «Право» за спеціальністю «Правознавство», галузі знань «Соціально-політичні науки» за спеціальністю «Психологія», а також галузі знань «Специфічні категорії» за спеціальністю «Судова експертиза».
Розробники:

Бадьора С.М., заступник начальника кафедри тактико-спеціальної навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук;

Коломієць О.В., доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук;

Давигора Ю.І.,старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри тактико-спеціальної підготовки ННІПФПМГБВВ Національної академії внутрішніх справ

Протокол № 1 від 30 серпня 2013 року
Начальник кафедри тактико-

спеціальної підготовки

полковник міліції О.В. Каверін

30 серпня 2013 рокуСхвалено методичною радою НАВС

Протокол від «____»________2013 року № ___

_____.___________ 2013 Голова _____________________В.В. Чернєй

(підпис)
 Коломієць О.В., 2013

 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0304 «право» ,

0301 «соціально-політичні науки»

0801 специфічні категоріїденна форма навчання

заочна форма навчання

Спеціальність:

«Правознавство» (7.03040201, 8.03040201) та «Психологія» (8.03010201)

«Судова експертиза» (8.18010003)


ОКР «магістр»

термін навчання 1 рікОКР «спеціаліст»

термін навчання 1 рікОКР «магістр»

термін навчання 1 рік

термін навчання 2 роки

Модулів – 1

Підготовка фахівців для підрозділів карного розшуку, слідства, експертів-криміналістів, а також

фахівців у навчально-науковому інституті заочного навчанняРік підготовки:

Змістових модулів – 1

1-й

1-й

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачене

(назва)


Семестр

1-й

1-й

1-й

1-й

Лекції

8 год.

4 год.

4 год.

4 год.

Загальна кількість годин - 54

Практичні

0 год.

2 год.

2 год.

0 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи слухача -


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр


Семінарські

10 год.

6 год.

6 год.

8 год.

Самостійна робота

18 год.

42 год.

42 год.

42 год.

Індивідуальні завдання:

-

-

-

-

Консультація

Екзамен

Примітка:

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання - аудиторні заняття - 50%, самостійна робота – 50%

для заочної форми навчання - аудиторні заняття - 40%, самостійна робота – 60% 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» є формування у майбутніх фахівців умінь і компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці.

Основні завдання вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» полягають у забезпеченні гарантій збереження здоров’я і працездатності працівників через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинензнати:

 • положення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці;

 • наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях;

 • організаційні і технічні заходи поліпшення безпеки праці;

 • методичне забезпечення навчань та перевірки знань з питань охорони праці;

 • заходи щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві;

 • управлінські дії щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій під час трудової діяльності;

уміти:

 • організовувати діяльність трудового колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

 • впроваджувати ефективний розподіл функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у трудовому колективі;

 • надавати допомогу та консультації з практичних питань безпеки праці;

 • контролювати виконання вимог охорони праці в організації.

 • брати участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань.
 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Міжнародний та вітчизняний досвід управління охороною праці в галузі. Травматизм та професійні захворювання


Тема 1. Організація управління та нагляду за охороною праці в Україні

Поняття управління охороною праці. Система охорони праці в Україні, її складові. Об’єкт та мета управління охороною праці. Завдання управління охороною праці та заходи, якими їх реалізовують на загальнодержавному і галузевому рівнях. Повноваження щодо охорони праці Кабінету Міністрів України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Місце та роль служби охорони праці (СУОП) у системі керування установою (підприємством). Завдання та функції служби охорони праці. Типове положення про службу охорони праці.

Характеристика служби охорони праці об’єднання підприємств, а також міністерств, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об’єднання підприємств, створених за галузевим принципом. Характеристика служби охорони праці обласних, обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади. Структура та організація служби охорони праці МВС України, структурних підрозділів.

Навчання та інструктажі з охорони праці. Професійний добір та його медичне забезпечення. Медичний огляд в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах МВС України

Тема 2. Система управління охороною праці у сфері професійної діяльності юристів та психологів

Система управління охороною праці (СУОП): основні вимоги до її побудови та функціонування. Завдання управління охороною праці та заходи, якими їх реалізовують на загальнодержавному і галузевому рівнях

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва.

Служби охорони праці у системі керування установою (підприємством), їх місце, роль, завдання та функції. Типове положення про службу охорони праці: структура та зміст його розділів. Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців установи. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП.

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини плану.

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості.

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОП в галузі.

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та правозастосовних органів. Наказ МВС України від 21.10.2011  № 781 «Про затвердження Положення про служби державного нагляду за охороною праці системи МВС», його основні положення.

Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

Тема 3. Особливості умов праці в ОВС

Поняття та визначальні чинники особистої безпеки. Використання фізіологічних та психологічних якостей працівника як функціональний процес.

Види навантажень та їх співвідношення. Навантаження, притаманні працівникам юридичних професій (статичне, динамічне, нервово-психічне). Навантаження та фізіологічні зміни, характерні для розумової праці. Монотонія й гіпокінезія, їх вплив на психофізіологічний стан людини. Види перевантажень та їх сутність.

Вплив втоми на безпеку праці. Втома та перевтома. Фізіологічні та психічні показники розвитку втоми. Особливості вияву втоми при розумовій праці. Засоби профілактики втоми у працівників юридичних професій.

Стрес. Вплив стресу на безпеку праці. Негативно діючі стресори у сфері професійної діяльності юристів. Моббінг та його причини.

Індивідуальні якості працівника та їх вплив на безпеку праці. Види найбільш важливих соціальних та виробничих якостей працівника. Мотивація безпеки праці. Сутність мотивів вигоди та безпеки. Вплив конфліктів на ефективність трудового процесу.

Вплив психофізіологічних чинників та забезпечення особистої безпеки.

Психологія особистої безпеки. Діагностика працівником ОВС при оцінці ризику при візуальному контакті з правопорушником, (оцінка психологічного стану, ступеня озброєності, готовності до застосування зброї, фізичного стану).Тема 4. Умови праці у сфері професійної діяльності юристів та психологів

Аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу у сфері професійної діяльності юристів та психологів. Нормативне регламентування гігієнічної класифікації умов праці за показниками важкості та напруженості. Визначення категорій „важкість праці” та „напруженість праці”. Види адаптації в процесі праці

Види навантажень та їх співвідношення. Навантаження, притаманні працівникам гуманітарних професій (статичне, динамічне, нервово-психічне). Навантаження та фізіологічні зміни, характерні для розумової праці. Види перевантажень та їх сутність.

Вплив втоми на безпеку праці. Втома та перевтома. Фізіологічні та психічні показники розвитку втоми. Особливості вияву втоми при розумовій праці. Засоби профілактики втоми у працівників гуманітарних професій.

Стрес. Вплив стресу на безпеку праці. Залежність між рівнем стресу та результативністю трудової діяльності. Дистрес. Вплив дистресу на безпеку праці. Негативно діючі стресори у сфері професійної діяльності юристів та психологів. Моббінг та його причини.

Тема 5. Вимоги безпеки до обладнання та приміщень. Охорона праці користувачів візуальних дисплейних терміналів.

Організація трудового процесу і робочих місць у сфері професійної діяльності юристів та психологів. Нормативне регламентування розмірів виробничих приміщень. Нормування параметрів повітря робочої зони. Вплив на організм людини вологості повітря, його температури та рухливості. Визначення оптимальних та допустимих мікрокліматичних умов. Характеристика виробничого пилу та його дія на організм людини. Групи заходів захисту від тепловипромінювань.

Проблеми збереження здоров’я у сферах діяльності людини, де використовуються інформаційні технології. Значущість психоемоційного стресу у користувачів візуальних дисплейних терміналів (ВДТ). Нормативні документи щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК. Вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ВДТ. Характеристика та параметри приміщень, де експлуатуються ВДТ. Параметри виробничого середовища приміщень з ВДТ. Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ВДТ. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ. Конструкція робочого місця користувача ПК. Правила розміщення робочих столів користувачів ПК. Психофізіологічне розвантаження.

Особливості охорони праці та особистої безпеки працівників правоохоронних органів.Тема 6. Виробничий травматизм і професійні захворювання

Поняття про виробничий травматизм. Основні групи причин виробничого травматизму і професійної захворюваності. Статистичні дані щодо загального і смертельного травматизму (динаміка останніх років, порівняльна оцінка). Розподіл виробничого травматизму за причинами, травмуючими факторами тощо.

Передумови нещасного випадку. Основні фактори травматизму, їх відмінність від причин нещасного випадку. Розподіл небезпечних виробничих факторів на виробничо-технічні та природні. Види виробничої небезпеки за характером прояву. Небезпечна зона, небезпечна дія, небезпечні обставини.

Небезпечна ситуація, її більш конкретні визначення: аварійна ситуація, травмонебезпечна ситуація, критична або катастрофічна ситуація. Напрямок і завдання аналізу травматизму. Методи вивчення причин виробничого травматизму: монографічний, статистичний, груповий, топографічний, метод експертних оцінок.Тема 7. Розслідування та облік нещасних випадків

Розслідування та облік нещасних випадків. Повідомлення про нещасні випадки (в тому числі поранення) їх розслідування та ведення обліку. Обов’язки керівного складу при отриманні повідомлення про нещасний випадок. Склад та чисельність комісії з розслідування нещасних випадків. Розслідування нещасних випадків, пов’язаних з виконанням службових обов’язків та нещасні випадки не пов’язані з виконанням службових обов’язків.

Документи, які складаються при проведенні розслідування нещасних випадків. Розслідування нещасних випадків, які сталися з курсантами, слухачами, з водіями, екіпажами, які виконували свої обов’язки у зведених загонах, під час практики, у відрядженні.

Спеціальне розслідування нещасних випадків (у тому числі поранень). Групові нещасні випадки. Випадки смерті або загибелі працівника. Випадки зникнення працівника. Терміни проведення спеціального розслідування. Матеріали, що належать до спеціального розслідування.Звітність та інформація про нещасні випадки (у тому числі поранення), аналіз їх причин.

4. Структура навчальної дисципліни

«Охорона праці в галузі»

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма навчання

усього

у тому числі

л

с

пр

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Тема 1. Організація управління та нагляду за охороною праці в Україні

8

2

2
2

2

Тема 3. Особливості умов праці в ОВС


8

2

2
2

2

Тема 5. Вимоги безпеки до обладнання та приміщень

8

2

2
2

2

Тема 6. Виробничий травматизм і професійні захворюваннь

6

2

22

Тема 7. Розслідування та облік нещасних випадків

6
2
2

2

Усього годин


36

8

10
8

10
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Заочна форма

ОКР «спеціаліст»Заочна форма

ОКР «магістр»

(1 рік)


Заочна форма

ОКР «магістр»(2 роки)

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

пр

інд

с.р.

л

с

пр

інд

с.р.

л

с

пр

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Модуль 1

Тема 2. Система управління охороною праці у сфері професійної діяльності юристів та психологів


14

2

210

14

2

210

12

2

28

Тема 4. Умови праці у сфері професійної діяльності юристів та психологів

12
210

12
210

14
212

Тема 5. Вимоги безпеки до обладнання та приміщень. Охорона праці користувачів візуальних дисплейних терміналів

142
12

142
12

14
22

Тема 6. Виробничий травматизм і професійні захворювання. Розслідування та облік нещасних випадків

16

2

212

16

2

212

16

2

212

Усього годин

54

4

6

2
42

54

4

6

2
42

54

4

842


5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість Годин

ДФН

ЗФН

«магістр»

(1 рік)


«спеціаліст»,

«магістр»

(1 рік)


«магістр»

(2 роки)Тема 1.

Організація управління та нагляду за охороною праці в Україні

2Тема 2.

Система управління охороною праці у сфері професійної діяльності юристів та психологів
2

2

Тема 3.

Особливості умов праці в ОВС

2Тема 4.

Умови праці у сфері професійної діяльності юристів та психологів
2

2

Тема 5.

Вимоги безпеки до обладнання та приміщень. Охорона праці користувачів візуальних дисплейних терміналів.

2
2

Тема 6.

Виробничий травматизм і професійні захворювання.

2

2

2

Тема 7.

Розслідування та облік нещасних випадків


2

6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість Годин

ДФН

ЗФН

«магістр»

(1 рік)


«спеціаліст»,

«магістр»

(1 рік)


«магістр»

(2 роки)Тема 5.

Вимоги безпеки до обладнання та приміщень. Охорона праці користувачів візуальних дисплейних терміналів.
2


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Не передбачені
...
8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість Годин

ДФН

ЗФН

«магістр»

(1 рік)


«спеціаліст»,

«магістр»

(1 рік)


«магістр»

(2 роки)Тема 1.

Організація управління та нагляду за охороною праці в Україні

2Тема 2.

Система управління охороною праці у сфері професійної діяльності юристів та психологів
10

8

Тема 3.

Особливості умов праці в ОВС

2Тема 4.

Умови праці у сфері професійної діяльності юристів та психологів
10

12

Тема 5.

Вимоги безпеки до обладнання та приміщень. Охорона праці користувачів візуальних дисплейних терміналів.

2

10

10

Тема 6.

Виробничий травматизм і професійні захворювання.

2

12

12

Тема 7.

Розслідування та облік нещасних випадків

2


Разом

10

42

42

Основними завданнями самостійної роботи слухачів такурсантів є підготовка і виконання навчальних завдань, а також вивчення окремих розділів дисципліни при консультуванні з викладачем.


9. Індивідуальні завдання

Тема 1. Організація управління та нагляду за охороною праці в Україні – підготувати реферат «Сучасний стан охорони праці в Україні»

Тема 3. Особливості умов праці в ОВС - розробити мультимедійні презентації «Особливі умови в діяльності ОВС», «Феномени ризиконебезпечної поведінки»

Тема 5. Вимоги безпеки до обладнання та приміщень. Охорона праці користувачів візуальних дисплейних терміналів - розробити мультимедійні презентації «Земля як елемент електричної мережі», «Особливості впливу електроструму на організм людини»

Тема 6. Виробничий травматизм і професійні захворювання – підготувати аналітичний огляд особливостей травматизму в органах внутрішніх справ та в різних галузях народного господарства України.

Теми 7 «Розслідування та облік нещасних випадків» – мультимедійну презентацію на тему: «Спеціальне розслідування нещасних випадків в ОВС»


10. Методи навчання

Бінарні (інформаційно-повідомляючий-виконавчий), частково-пошукові, репродуктивні, інтерактивні, відеометод.


11. Методи контролю

При вивченні дисципліни використовують такі методи контролю: опитування, перевірка, тестування.

Крім того, контрольні заходи поділяються на: поточний контроль, рубіжний (модульний), підсумковий контроль

Поточний контроль – визначення якості знань на підставі виконаних слухачом (робіт, в тому числі самостійних, відповіді й доповненнях до відповідей, тестів та інших завдань, з виставленням балів згідно із критеріями і шкалою оцінювання, затвердженими кафедрою.

Результати поточного контролю використовуються як засіб стимулювання навчальної діяльності. У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. Вони заносяться до журналів обліку відвідування занять. Результати поточного контролю враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.Проміжний (рубіжний) контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах змістового модулю: фронтальне опитування, тестування, контрольна робота, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах усієї навчальної дисципліни із оцінюванням результатів за національною шкалою і шкалою ECTS. Форма підсумкового модульного контролю визначається робочим навчальним планом у вигляді екзамену.

12. Розподіл балів, які отримують слухачі

Для розрахунку оцінки рівня засвоєння дисципліни використовується єдина бальна система оцінювання академічної успішності з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.

При трансформації балів оцінювання академічної успішності використовується наступні шкали:

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


За традиційною системою оцінювання
Оцінювання знань слухачів заочної форми навчання під час поточного та підсумкового контролю здійснюється за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо слухач виявляє глибоке розуміння суті поставлених завдань.

Оцінка «добре» виставляється, якщо слухач грамотно розкриває суть поставлених питань, добре володіє термінами тем, але допускає несуттєві помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо слухач поверхово розкриває суть навчального матеріалу, допускає суттєві помилки під час відповіді на поставлені запитання.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо слухач не розкрив поставлені запитання, допустив грубі помилки.
Форма проведення екзамену визначається відповідним рішенням кафедри і базується як на традиційній системі опитування за екзаменаційними білетами.

Відповідальність за об’єктивність оцінювання несе науково-педагогічний працівник, на якого покладені відповідні обов’язки.


13. Методичне забезпечення

 1. Матеріали лекцій.

 2. Методичні розробки проведення семінарських та практичних занять.

 3. Нормативна документація.

 4. Мультимедійні презентації лекцій

 5. Навчальні відеофільми.

 6. Матеріали тестових завдань для проведення модульного контролю.


14. Рекомендована література
Базова

 1. Кодекс цивільного захисту України // прийнятий Верховною радою України 2 жовтня 2012 року.

 2. Кодекс законів про працю України. – К.: Національний книжковий проект, 2011. – 96 с.

 3. Про охорону праці : Закон України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної ради. – 2003. – № 2. – С. 10.

 4. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення праці : Закон України від 22.02.1994 р. // Відомості Верховної ради. – 1994. – № 27. – С. 218.

 5. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 року, // Відомості Верховної ради – 1999. - № 46-47, С. 403.

 6. Про пожежну безпеку від 17.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 5, С. 21

 7. Деякі питання розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232

 8. Про порядок проведення атестації робочих місць по умовах праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 .

 9. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин». Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65.

 10. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151.

 11. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

 12. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

 13. Наказ ДСНС України/Держтехногенбезпеки України від 21.02.2013 № 32/63 «Про організацію державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки»

 14. Наказ МВС України від 25.06.2013 № 611 «Про окремі питання організації роботи із соціальних виплат в органах внутрішніх справ України»

 15. Наказ МВС України від 12.03.2013  № 230 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України»

 16. Науково-практичний коментар закону України "Про охорону праці" // Станом на 01.01.2012 р. / під ред. Артеменко О.М. - К. : Професіонал, 2012. – 592 с.

 17. Атаманчук П.С. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник / П.С. Атаманчук. – К., ЦУЛ, 2013. – 322 с

 18. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.

 19. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

 20. Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. – 480 с.

 21. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

 22. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

 23. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

 24. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с.

Допоміжна

 1. Охорона праці та промислова безпека: Навч. посіб. / К. н. ткачук, В. В. Зацарний, Р. В. Сабарно, С. Ф. Каштанов, Л. О. Мітюк, Л. Д. Третьякова, К. К.Ткачук, А. В. Чадюк. За ред. К. н. ткачука і В. В. Зацарного. – К.: ___ 2009 – __ с.

 2. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с.

 3. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. І. П. Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011 – 436 с.

 4. Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навч. посіб. – Харків, ХНАМГ, 2007.   227с.

 5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004. – 408 с.

 6. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці»/ В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Л. А. Васьковець та ін.; За ред. В. В. Березуцького. — Х.: Факт, 2005. — 348 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Держгірпромнагляду.

 2. http://www.mns.gov.ua   Офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

 3. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 4. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 5. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка