Робоча програма навчальної дисципліни «митна справа» напрям підготовки 030503 «Міжнародна економіка»Скачати 141.64 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір141.64 Kb.
#15792
ТипРобоча програма


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра міжнародної економіки


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МИТНА СПРАВА»
напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»
факультет міжнародних відносин
РОЗРОБНИКИ

Л.Г. Харсун, доцент, кандидат економічних наук
 Університет «КРОК», 2015 рік

 Харсун Л.Г., 2015 рік


Київ – 2015 рік 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни "Митна справа" надати майбутнім фахівцям теоретичні і практичні знання щодо порядку перетину товарами та іншими предметами, транспортними засобами державного митного кордону України; митного контролю; нарахування та повноти стягнення митних платежів; здійснення функцій правоохоронної діяльності митними органами.

Завданнями дисципліни є опанування студентами навичок щодо: • теоретичних основ регулювання експорту та імпорту товарів за допомогою тарифних та нетарифних інструментів митної політики;

 • визначення митної вартості товарів та нарахування митних платежів;

 • аналізу ситуацій, що мають місце у процесі взаємовідносин між
  підприємствами та митними органами;

 • застосування інших набутих теоретичних знань та умінь у практичній
  роботі підприємства - суб"єкта зовнішньо-економічної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні основи митного регулювання зовнішньої торгівлі товарами, види інструментів митно-тарифного та нетарифного регулювання та їх вплив на основних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, підходи до класифікації товарів ЗЕД, заходи митного контролю та митного оформлення товарів, підходи до визначення митної вартості товарів та нарахування митних платежів.

вміти: визначати ефекти від встановлення імпортного мита та імпортної квоти, визначати митну вартість товарів, встановлювати код товару згідно УКТ ЗЕД, нараховувати митні платежі, заповнювати ВМД.


 1. Програма навчальної дисципліни

Вступ

Мета, завдання та зміст дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Теоретичне і практичне значення курсу для підготовки фахівців з міжнародної економіки.

Розділ 1. Теоретичні основи системи митного регулювання зовнішньої торгівлі

Тема 1. Митна політика як складова зовнішньоекономічної політики країни.

Система митно-тарифних відносин. Моделі зовнішньоекономічної політики держави. Об’єкти та суб’єкти митно-тарифних відносин. Підходи до визначення митної політики держави. Цілі та принципи митної політики держави. Ключові поняття митної справи.

Тема 2. Інструменти митного регулювання зовнішньої торгівлі країни.

При вивченні даної теми особлива увага приділяється основам митного регулювання експортно-імпортних операцій. Основні методи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика тарифних та нетарифних інструментів впливу на параметри зовнішньої торгівлі країни. Характеристика основних видів мита. Характеристика видів мита за способом нарахування: адвалерне, специфічне та комбіноване мито. Характеристика особливих видів мита (спеціального, антидемпінгового, компенсаційного) та процедур їх застосування. Оцінка впливу митних обмежень імпорту та експорту на основні макроекономічні показники держави. Порівняльний аналіз дії імпортного мита та імпортної квоти. Механізм встановлення оптимального рівня мита.

Тема 3. Система державних митних органів країни.

Функції митних органів. Сутність та підходи до формування митної системи країни. Виникнення та становлення митної системи України. Особливості функціонування митно-тарифних відносин в Україні в різні історичні періоди. Органи державного регулювання митною справою. Організаційна структура системи митних органів України. Принципи та завдання Департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів України. Правова основа функціонування системи митних органів України. Взаємодія митних органів з іншими державними службами при здійсненні митного контролю, в тому числі з міжнародними митними організаціями. Сутність та загальна характеристика митниці. Розташування митниць по території України. Функції митниці. Пункт пропуску через державний кордон України. Класифікація пунктів пропуску. Режимні правила в пунктах пропуску. Нормативно-правова база митних відносин в Україні. Митний кодекс України, Закон України „Митний тариф України” та інші законодавчі та нормативні документи, що регламентують митно-тарифні відносини в Україні.

Тема 4. Роль товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності в системі митного регулювання.

Передумови класифікації товарів у зовнішньоекономічній діяльності. Сутність і роль Товарної номенклатури (ТН) зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика еволюційного шляху розвитку Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в системі митного регулювання. Основні системи товарної номенклатури, що застосовуються в практиці міжнародної торгівлі. Характеристика Гармонізованої системи опису і кодування товарів. Сутність Комбінованої тарифно-статистичної номенклатури Європейського економічного співтовариства (КН ЄЕС).

Суть Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України (УКТ ЗЕД України). Структура УКТ ЗЕД України. Основні правила інтерпритації УКТ ЗЕД України. Характеристика системи класифікації та системи кодування товарів в УКТ ЗЕД України. Структура коду товару в УКТ ЗЕД України.

Розділ 2.Органіязація митного контролю та митного оформлення зовнішньоторговельних операцій в Україні.

Тема 5. Організація митного контролю за товарами і транспортними засобами при перетині митного кордону України.

Сутність митного контролю. Суб’єкти митного контролю. Зони митного контролю, їх розміщення. Порядок допуску в зони митного контролю. Форми митного контролю. Перевірка посадовими особами митниці документів, митний огляд, переогляд, облік предметів, які переміщуються через митний кордон України. Форми захисту результатів митного контролю.

Особливі режими митного контролю. Товари та інші предмети, заборонені для ввезення в Україну та вивезення з України. Терміни знаходження товарів та інших предметів під митним контролем при ввезенні в Україну та вивезенні з України. Процедура початку і завершення митного контролю. Зберігання товарів та інших предметів під митним контролем. Умови пропуску через митний кордон України.

Тема 6. Характеристика системи митного оформлення України.

Сутність митного оформлення. Цілі митного оформлення. Місце здійснення митного оформлення. Мова, якою здійснюється митне оформлення. Етапи митного оформлення у регіональній митниці. Процес підготовки декларанта до митного оформлення. Декларування як складова митного оформлення. Сутність та значення вантажної митної декларації (ВМД). Характеристика основних видів ВМД. Порядок оформлення ВМД. Характеристика структури ВМД. Документи, які необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД.

Тема 7. Митна вартість як об’єкт нарахування митних платежів.

Сутність та основне призначення митної вартості товарів. Взаємозв’язок та відмінності між митною та фактурною вартістю. Основні принципи визначення митної вартості. Міжнародна практика визначення митної вартості товарів. Характеристика ст. VII ГАТТ „Оцінка товарів для митних цілей”. Система методів визначення митної вартості. Метод визначення митної вартості на за ціною угоди. Методи непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості. Методи додавання та віднімання вартості. Резервний метод визначення митної вартості. Вплив базисних умов поставки на розмір та процедуру визначення митної вартості. Особливості визначення митної вартості у випадках встановлення цінових обмежень на товари, предмети торгівлі. Характеристика декларацій митної вартості.

Тема 8. Система митних платежів в Україні.

Митні платежі як основа системи митного оподаткування та джерело поповнення Державного бюджету. Класифікація митних платежів. Механізм розрахунку та стягнення митних платежів. Нормативно-правова база нарахування та стягнення митних платежів. Порядок нарахування та сплати адвалерного, специфічного та комбінованого мита. Види митних ставок: преференційні, пільгові, повні. Відображення даних про нарахування мита у ВМД. Поняття митного збору. Порядок нарахування та сплати митних зборів. Митні збори за митне оформлення вантажів та перебування товарів під митним контролем. Ставки митних зборів. Особливості сплати та нарахування акцизного збору при імпорті товарів до України. Перелік товарів, які є підакцизними. Характеристика системи нарахування та сплати ПДВ. Визначення бази нарахування ПДВ. Особливості сплати ПДВ при імпорті. Специфіка нарахування та сплати ПДВ у експортних операціях.


3. Теми практичних занять

з/п


Назва теми
1

Митна політика як складова зовнішньоекономічної політики країни
2

. Інструменти митного регулювання зовнішньої торгівлі країни
3

Система державних митних органів країни
4

Роль товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності в системі митного регулювання
5

Організація митного контролю за товарами і транспортними засобами при перетині митного кордону України
6

Характеристика системи митного оформлення України
7

Митна вартість як об’єкт нарахування митних платежів
8

Система митних платежів в Україні


4. Самостійна робота

з/п


Назва теми
1

Митна політика як складова зовнішньоекономічної політики країни
2

. Інструменти митного регулювання зовнішньої торгівлі країни
3

Система державних митних органів країни
4

Роль товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності в системі митного регулювання
5

Організація митного контролю за товарами і транспортними засобами при перетині митного кордону України
6

Характеристика системи митного оформлення України
7

Митна вартість як об’єкт нарахування митних платежів
8

Система митних платежів в Україні

5. Методи навчання
Під час лекційного курсу застосовуються:

 • слайдова презентація;

 • дискусійне обговорення проблемних питань.

На практичних заняттях застосовуються:

 • ситуаційні вправи;

 • аналітичні вправи;

 • розрахункові вправи;

 • роздатковий матеріал.

Самостійна робота студентів передбачає самостійне опрацювання нормативно-правових документів у сфері митної справи, деталізація процедур митного контролю та митного оформлення, підготовку доповідей, складання таблиць, графіків, ілюстрацій за даною тематикою, підготовку до обговорення ситуаційних завдань тощо.
6. Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) або відокремлених за робочим навчальним планом модулів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:


 • усне опитування на практичних заняттях, виконання вправ та задач, враховуючи, що рівень підготовки студента відображає систематичність його самостійної роботи над курсом;

 • презентації (захисту) на практичному занятті підготовленого звіту за темою індивідуального навчально-дослідного завдання.

Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю: диференційований залік.

7. Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS.7.1. Схема нарахування балів з дисципліни


Види та зміст обов’язкових завдань

Максимальна оцінка

Примітки

Підготовка до практичних занять, участь в обговоренні на заняттях

20
Експрес-контроль

20

тестування в аудиторії, письмові відповіді на короткі питання

Підсумкове тестування

30
Необов’язкові завдання

20
Залік

30
Разом:

120
7.2. Умови нарахування балів

1. Підготовка до семінарських (практичних) занять, участь в обговоренні на заняттях передбачає:  1. самостійне виконання і конспектування всіх передбачених програмою питань / завдань. Формою подачі готового завдання може також бути презентація;

  2. активну участь в обговоренні відповідей інших студентів, із висловленням власних думок, спостережень, критичних зауважень.

2. Експрес-контроль

Передбачає тестування в аудиторії під час практичного заняття – загалом 20 тестових питань, правильна відповідь на одне питання дорівнює 0,5 бали. Результати округлюються до цілого числа в сторону збільшення.

Письмові відповіді на питання передбачають чіткі, повні та правильні відповіді.
7.3. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за накопичувальною шкалою Університету

Оцінка за чотирибальною національною шкалою

90 та вище

відмінно

70–89

добре

50–69

задовільно

1–49

незадовільно


8. Методичне забезпечення

1. Програма нормативної навчальної дисципліни "Митна справа".

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Митна справа".

3. Конспект лекцій з дисципліни " Митна справа ".4. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни " Митна справа ".
9. Рекомендована література

Базова


 1. Анотований покажчик результатів наукових досліджень Державного науково-дослідного інституту митної справи (2009-2012 рр.) : наук.-інформ. вид. / за заг. ред. д-ра екон. наук І.Г. Бережнюка ; ДНДІМС. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. - 232 с.

 2. Гребельник О.П., Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / О.П. Гребельник — К.: Деміур, 2007. - 296 с.

 3. Дудчак В.І., Митна справа: Навч. Посіб. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — К.: КНЕУ, 2002.-310 с.

 4. Митна політика та митна безпека: концептуальне визначення та шляхи забезпечення: [монографія] / І.Г.Бережнюк, О.П. Гребельник, І.Г. Калєтнік, Ю.О. Коновалов та ін.; за ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2012. – 238 с. – (Митна справа в Україні)

 5. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, №44-45, №46-47, №48, с.552.

 6. Нагорічна О.С. Довідник із документування управлінської діяльності у митній службі / О.С. Нагорічна, С.М. Казміренко – Тернопіль: Крок, 2012. – 210 с.

 7. Нейкова Л.І., Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.: навчальний посібник. / Л.І. Нейкова, А.П. Румянцев, Л.Г. Харсун – К.: Київський економічний інститут менеджменту. – 2006 – 124 с.

 8. Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П.В.Пашка. - К.: Знання, 2002.-318 с.

 9. Терещенко С.С. Основи ризик-менеджменту в митній справі та зовнішньоекономічній діяльності./ С.С. Терещенко - Одеса: Пласке, 2012. - 504 с.

 10. Харсун Л.Г. Митна справа. Навчальний посібник. / Л.Г. Харсун - К.:КЕІМ, 2010р. – 116 с.Допоміжна


 1. Антидемпінговий кодекс України: практика та проблеми застосування // С.Г. Осика, В.В. Коновалов, О.О. Покрещук, А.С. Оси­ка. - К.: УАЗТ, 2001. - 378 с.

 2. Войцещук А. Митне регулювання імпорту в Україну товарів, які реекспортуються за її межі //Вісн. Акад. митної служби України.

 3. Волосович С.В. Мито та митні платежі. / С.В. Волосович - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999.-84 с.

 4. Дьомін Ю. Митне законодавство і перешкоди у його виконанні // Право України. - 2008. - № 9-Ю. - С 33-35.

 5. Заяць В. Митне регулювання як джерело поповнення Державного бюджету // Вісн. Академії митної служби України. - 2008. - № 2. - С 27-37.

 6. Козырин А. Таможенная стоимость: порядок декларирования и организация контроля // Закон. -2006. - № 9. - С. 60-64.

 7. Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід : монографія / Музика А. А., Савченко А. В., Процюк О. В. [та ін.]. — К.: ПАЛИВОДА А. В., 2011. — 276 с.

 8. Митне оформлення майна та гуманітарної допомоги // Галиц. контракти. -2008. - № 3. Беляшов В. А. Таможенный энциклопедический справочник. -М.: Летописец, 1999. - 832 с.

 9. Таможенный экологический контроль в Украине // Тамож. ведомости. -2005. - № 8. - С. 153-157.

 10. Тарифні переговори в рамках Світової організації торгівлі / За загальною ред. В.Т. Пятницького - К.: УАЗТ, 2001. — 92 с.

 11. Терещенко С. Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика. / С. Терещенко, В. Науменко - К.: AT "Август",2009. - 296 с.

 12. Тимошенко И.В. Таможенное регулирование ВЭД./ И.В. Тимошенко - М: Бератор Пресс, 2003. - 304 с.

 13. Чмель Г.Н. Малая таможенная энциклопедия. / Г.Н. Чмель - М.: АОЗТ "Центр экономики и маркетинга": АОЗТ "Терминал А.Г.", 2010. - 280 с.

 14. Шепенко Р. Антидемпинговый процесс и применение антидемпинговых пошлин в ЕС // Внеш. торговля. - 2006. - № 4-6. -С. 20-23.


11. Інформаційні ресурси

 1. Офіційний веб-портал Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// rada.gov.ua

 2. Офіційне інтернет-представництво Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.bank.gov.ua

 3. Митний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

 4. Офіційний сайт Всесвітньої митної організації України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wcoomd.org

 5. Офіційний портал Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/

 6. Світова організація торгівлі: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org/Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія університет «крок», 2013 рік київ 2013
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни зоопсихологія та порівняльна психологія європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Стадник В. А., 2013 рік
rpnd -> Дипломної освіти інститут Європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Програма навчальної дисципліни п 9 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності напрям підготовки
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент» напрям підготовки 030204 «Міжнародна інформація»

Скачати 141.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал