Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процесСкачати 434.05 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір434.05 Kb.
#788
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Базова


 1. Зразки процесуальних документів: посібник / А.М. Бірюков, Б.М. Грек, С.О. Куриннська, О.Г. Яновська; за ред. С.О.Куринської. – Вид. 5-е, переробл. – К. : Прецедент, 2014. – 160 с.

 2. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

 3. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.

 4. Кримінальний процес в питаннях і відповідях : Загальна і Особлива частини : [навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло. – [3-тє вид., доповн. і переробл.]. – К. : Скіф, 2013. – 250 с.

 5. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) : [навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний та ін. – К.: ЦУЛ, 2014. – 144 с.

 6. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.

 7. Кримінальний процесуальний кодекс України : структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : науково-практичний посібник / [авт. кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський М. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

 8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

 9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

 10. Кримінальний-процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / за ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – 1217 с.

 11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : Загальна частина / В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, Я. Ю. Конюшенко та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.

 12. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. (Особлива частина) / О. Ю. Хабло, О. С. Степанов, Л. Д. Удалова та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с.

 13. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : Підручник / Лобойко Л. М. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

 14. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.

 15. Назаров В. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / В. В. Назаров. – К.: ФОП О.С.Ліпкан, 2013. – 438 с.

 16. Практикум з кримінального процесу. Загальна та Особлива частини : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, К. Г. Горелкіна. – К. : КНТ, 2014. – 288 с.

 17. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина. – K., 2013. – 398 c.


Допоміжна


 1. Азаров Ю. І. Доказування на досудових стадіях кримінального процессу : [навч.- метод. посіб.] / Ю. І. Азаров. – К. : Київ. Нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 151с.

 2. Алієв Г.З., Самодіна О.О., Самодін А.В. Окремі аспекти залучення захисника у кримінальне провадження за новим кримінальним процесуальним законодавством України / Г.З. Алієв , О.О. Самодіна, А.В. Самодін // Юридична наука. – № 3, 2013. – С. 90-100.

 3. Баулін О. В., Мазур О. С. Забезпечення прав і законних інтересів особи, яка затримана за підозрою у вчиненні злочину: навч. посібник / О. В. Баулін, О. С. Мазур. – Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2011. – 204 с. 

 4. Берназ В.Д. Єдиний реєстр досудових розслідувань та його призначення /В.Д. Берназ // Актуал. пробл. застосування нового крим. проц. законод. України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2012. – С. 36–39.

 5. Богдан О. Ю. Правові наслідки оцінки слідчим висновку експерта / О. Ю. Богдан // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ 20 квіт. 2012 р.). – Луганськ : Луган. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 351–354.

 6. Вапнярчук В. Сторона кримінально-процесуального доказування / В. Вапнярчук // Вісн. Акад. правових наук України. – Х. : Право, 2012. – № 1(68). – С. 217–223.

 7. Галаган О. І. Поняття та система засад (принципів) кримінального провадження / О. І. Галаган, Д. П. Письменний // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – № 4. – С. 167-173.

 8. Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі : [наук.- практ. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. – 2-е вид., стереот. – К. : КНТ, 2007. – 270 с.

 9. Долженков О. Ф. Процесуальне значення відомостей, отриманих при здійсненні оперативно-розшукової діяльності : монографія / О. Ф. Долженков, В. Є.Тарасенков, С. В. Єськов. – Луганськ : Луган. ун-т внутр. справ, 2009. – 167 с.

 10. Ємельянов С. Л. Таємниця слідства та судочинства в Україні /С. Л. Ємельянов // Ученые записки Таврического Национального университета им. В. И. Вернадского; Серия «Юридические науки». – Т. 26 (65). – 2013. – № 2-1 (Ч. 2). – С. 310-316.

 11. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : монографія / А. П. Запотоцький,
  Д.О. Савицький. – К. : Бізнес Медіа Консталтинг, 2011. – 220 с.

 12. Кваліфікація та розслідування кримінальних правопорушень проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів : [посіб.] / [Е.М. Кісілюк, М.П. Климчук, О.Є. Омельченко, О.В. Процюк]. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2014. – 112 с.

 13. Коваленко Є. Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування : монографія / Коваленко Є. Г. – К. : ЮрІнком Інтер, 2011. – 444с.

 14. Коровайко О. І. Особливості провадження дій, спрямованих на збирання та перевірку доказів в ході судового слідства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 (Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза) / Коровайко О. І. – О., 2010. – 20с.

 15. Лобойко Л.М. Початок досудового розслідування за новим КПК / Л.М. Лобойко // Новели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року: Зб. статей. – К.: Істина, 2012. – С. 33-43.

 16. Любич В. Перенесення тягаря доказування на обвинуваченого: проблеми та перспективи /В. Любич // Юридичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 96-101.

 17. Ляш А. О. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування / А.О. Ляш // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 1(7) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13laovdr.pdf.

 18. Омельченко О. Є. Заходи процесуального примусу щодо неповнолітніх в кримінальному процесі України : [навч. посіб.] / О. Є. Омельченко, С. В. Пастушенко. – К. : Скіф, 2013. – 181 с.

 19. Остапенко О. Є. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування як гарантія охорони нотаріальної таємниці /О. Є. Остапенко // Митна справа. – № 1(91).– 2014. – Ч. 2; кн. 1 – С. 154-158.

 20. Охріменко С. Особливості підготовчої роботи слідчого перед призначенням судово-психологічної експертизи в кримінальному провадженні./ С. Охріменко, Г. Лузанова // Юридична Україна. – 2013. – № 4. – С. 82-88.

 21. Погорецький М.А. Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій у правозастосовну практику.// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).- 2012.- №2.- С.56-64.

 22. Письменний Д. П. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні України / Д. П. Письменний // Наук. вісн. Херсон. держу н-ту. Сер. : Юрид. науки. – 2013. – Вип. 3, т. 2. – С. 143-146.

 23. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим [Текст] : метод. рек. / [Удалова Л.Д., Чернявський С.С., Алексєєва-Процюк Д.О. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 36 с.

 24. Савицький Д. О. Доказування у справа про злочини приватного обвинувачення : монографія / Д. О. Савицький, О. М. Костовська. – Львів : Каменяр, 2012. – 235 с.

 25. Самодін А.В. Окремі кримінальні процесуальні аспекти об’єднання матеріалів досудового розслідування// Матер. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми розслідування злочинів» (1 лип. 2014 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 90-92.

 26. Сервецький І.В. Прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві щодо порядку збору первинної інформації до початку кримінального провадження / І.В. Сервецький // Юридична наука . – № 9/2014. – С. 91-107.

 27. Симчук А.С. Окремі питання нормативно-правового регулювання початку досудового розслідування // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія на факультеті правничих наук, 2004: тези наукових доповідей та повідомлень на круглих столах 23 та 27 січня 2014 року. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2014. – 124 с. – С. 104-107.

 28. Симчук А.С., Александренко О.В. Повідомлення, опубліковіанні в пресі, як один із приводів до порушення кримінальної справи // Юридична наука. – 2012. – № 9. – С. 111-119.

 29. Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів : [наук. – практ. посіб.] / Стахівський С. М. – К. : Атіка, 2009. – 64 с.

 30. Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування : монографія / Стахівський С. М. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 271с.

 31. Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) / Татаров О. Ю. – Донецьк : Промінь, 2012. – 640 с.

 32. Терещенко Ю. В. Процесуальні дії як способи формування доказів у досудовому провадженні : монографія / Ю. В. Терещенко. – Львів : Галицько-Волинська Спілка, 2012. – 166 с.

 33. Удалова Л. Д. Вербальна інформація у кримінальному процесі України: монографія / НАВСУ. – К.: Паливода А.В., 2006. – 321с.

 34. Удалова Л. Д. Прокурорський нагляд за екстрадицією особи : монографія / Л. Д. Удалова, В. І. Мотиль, О. М. Гумін. – К. : Скіф, 2012. – 141 с.

 35. Удалова Л. Д. Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами : монографія / Л. Д. Удалова, Н.З.Рогатинська. – К. : КНТ, 2009. – 150 с.

 36. Чурікова І.В. Початок досудового розслідування у кримінальному процесі україни / І.В. Чурікова // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – № 2, 2013. – С. 226–231.

 37. Якубова А. З. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні / А. З. Якубова // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Є.О. Дідоренка. – № 3. – 2013. – С. 199-209.

 38. Яновська О.Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посібник / О. Г. Яновська, Л. Л. Лазебний. – К.: Прецедент, 2013. – 160 с.


15. Інформаційні ресурси

  1. Офіційне Інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).

  2. Верховна Рада України (http://www.rada.gov.ua).

  3. Верховний Суд України (http://www.scourt.gov.ua).

  4. Урядовий портал – єдиний веб-ресурс органів виконавчої влади України (http://www.kmu.gov.ua).

  5. Міністерство внутрішніх справ України (http://www.mvs.gov.ua).

  6. Служба безпеки України (http://www.ssu.gov.ua).

  7. Головне державне об’єднання правової інформації та пропаганди правових знань Міністерства юстиції України (http://www.gdo.kiev.ua).

  8. Інформаційний центр Міністерства юстиції України (http://www.informjust.kiev.ua).

  9. Державна науково-технічна бібліотека України (http://www.gntb.n-t.org).

  10. Наукова бібліотека Національно університету «Києво-Могилянська академія» (http://www.ukma.kiev.ua).

  11. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).

  12. Ресурси українського Інтернету на правову тематику (http://www.lawukraine.com).

Каталог: nnipfpskm -> files -> dosudove -> navchalni%20ta%20robochi%20programu
navchalni%20ta%20robochi%20programu -> Робоча програма навчальної дисципліни кримінальний процес
files -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рік
files -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
files -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік
files -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рік
dosudove -> Програма нормативної дисципліни
navchalni%20ta%20robochi%20programu -> Робоча програма навчальної дисципліни «Судові стадії кримінального процесу»
files -> Програма спецкурсу «комп’ютерна обробка оперативної інформації» за спеціальністю «Правознавство»

Скачати 434.05 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка