Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процесСкачати 434.05 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір434.05 Kb.
1   2   3   4


5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Загальні положення досудового розслідування

4

2.

Провадження слідчих (розшукових) дій

4

3.

Повідомлення про підозру

2

4.

Зупинення і закінчення досудового розслідування

2

5.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

2

6.

Підсудність та підготовче судове провадження

2

7.

Судовий розгляд

2

8.

Провадження з перегляду судових рішень

2

9.

Виконання судових рішень

2

10.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

2

11.

Особливі порядки кримінального провадження

2
Всього годин

26


6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Загальні положення досудового розслідування

2

2.

Провадження слідчих (розшукових) дій

10

3.

Повідомлення про підозру

2

4.

Зупинення і закінчення досудового розслідування

4

5.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

2

6.

Підсудність та підготовче судове провадження

0

7.

Судовий розгляд

4

8.

Провадження з перегляду судових рішень

2

9.

Виконання судових рішень

0

10.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

2

11.

Особливі порядки кримінального провадження

0
Всього годин

28


7. Теми лабораторних занять
Навчальною програмою не передбачені
8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Загальні положення досудового розслідування

2

2.

Провадження слідчих (розшукових) дій

2

3.

Повідомлення про підозру

2

4.

Зупинення і закінчення досудового розслідування

2

5.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

2

6.

Підсудність та підготовче судове провадження

2

7.

Судовий розгляд

2

8.

Провадження з перегляду судових рішень

2

9.

Виконання судових рішень

0

10.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

2

11.

Особливі порядки кримінального провадження

0
Всього годин

18


9. Індивідуальні завдання


 • конспект із теми (модуля) за планом заданим науково-педагогічним працівником або планом, який курсант розробив самостійно;

 • реферат з теми (модуля) або вузької проблематики;

 • розв'язування практичних (наприклад, ситуативних) завдань різного рівня з теми (модуля);

 • анотація прочитаної додаткової літератури зі спецкурсу;

 • вирішення тестових завдань.


10. Методи навчання
Словесні методи

– лекція основний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного матеріалу;

– семінарське заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є поглиблене відпрацювання та закріплення основних положень проблем, розкритих у прочитаних лекціях. Дидактичною основою семінарського заняття є самостійна робота курсанта на етапі підготовки до нього та презентація його знань у процесі проведення заняття;

– практичне заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є формування у курсанта вмінь та навичок практичного застосування отриманих знань;

– індивідуальне заняття – це вид навчального заняття, яке проводиться під керівництвом науково-педагогічного працівника у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей курсанта;

– консультація – вид навчального заняття, на якому курсант отримує від науково-педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання;

– розповідь-пояснення використовується під час навчання слухачів на протязі лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.

– бесіда – це діалог між викладачем та курсантом, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати слухачів на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх викладач активізує діяльність слухачів, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв'язання проблемної ситуації.Наочні методи

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки.

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад, демонстрація навчальних фільмів.

Практичні методи: вправи, складання процесуальних документів. Проведення слідчих (розшукових) дій. Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать лише для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань.

Навчальна робота під керівництвом науково-педагогічного працівника – самостійна робота. До неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, написання тестів.

Рольова гра: пояснення фабули (змісту й умов гри); підготовка дійових осіб для виконання своїх ролей; підготовка учнів-експертів, ведучого.
11. Методи контролю
Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь слухачів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Вступний контроль – усне чи письмове опитування, що дає викладачеві можливість визначити рівень підготовленості групи до сприйняття нової для неї навчальної дисципліни, наявності базових знань в аспекті міжпредметних і міждисциплінарних зв’язків.

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень курсантів під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи. Поточний контроль під час проведення семінарських та практичних занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок курсантом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань курсантів забезпечується чіткими критеріями. Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять курсантами та їх успішності. Поточний контроль проводиться у формах: опитування, тестування, перевірки доповідей і рефератів, виконання самостійних контрольних робіт.

Рубіжний (модульний) контроль визначає якість виконаної курсантом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану модульну контрольну роботу. Модульна контрольна робота є обов'язковою складовою системи рубіжного (модульного) контролю навчальних досягнень курсантів з кожної навчальної дисципліни кафедри. Її виконання курсантами спрямоване на всебічну і комплексну перевірку обсягу, рівня та якості засвоєння ними знань, навичок і вмінь з усього навчального матеріалу, що складає завершений модуль. Зміст, структура, критерії оцінювання, порядок, тривалість та форма проведення модульної контрольної роботи визначаються кафедрою з кожної навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння курсантами окремої частини дисципліни (групи тем) чи дисципліни у цілому. Він включає семестровий контроль у формі екзамену після закінчення вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою.
12. Розподіл балів, які отримують курсанти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1


Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

40

100

Т1

5


Т2

10


Т3

5


Т4

5


Т5

5


Т6

5


Т7

5


Т8

5


Т9

5


Т10

5


Т11

5
Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Всі види занять проводяться у навчальних аудиторіях (у тому числі спеціалізованих), у спеціалізованих навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання.

При проведенні лекційних занять використовуються заставки динамічної графіки.

При проведенні семінарських та практичних занять використовуються наочні засоби навчання (заставки динамічної графіки, навчальні фільми у межах теми заняття), макети кримінальних проваджень та зразки бланків процесуальних документів. При цьому, створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у слухачів творчого мислення, уміння вирішувати поставлені завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям майбутньої професійної діяльності слідчого.

У процесі підготовки планів-конспектів лекційних, семінарських та практичних занять змістовна частина може корегуватися відповідно до специфіки типових завдань його професійної діяльності, а також змінами чинного кримінального процесуального законодавства.


14. Рекомендована література
Нормативно-правові акти


 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. –
  С. 18-24.

 2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

 3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р.) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – К., 1996. – С. 12-17.

 4. Конвенція про дипломатичні зносини. Відень. 18 квітня 1961 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua

 5. Конституція України від 28.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 6. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. №311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – №27. – Ст. 838.

 7. Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України: Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – № 9. – 2014. –– 560 с.

 8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – №62. – Ст. 2509.

 9. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №51. – Ст. 577.

 10. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

 11. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

 12. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

 13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст. 303.

 14. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №1. – Ст. 1.

 15. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27. – Ст. 382.

 16. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст. 232.

 17. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-45. – Ст. 529.

 18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Закон України від 13 травня 2014 року // Відомості Верховної Ради. –2014. – № 28. – Ст. 937.

 19. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: Закон України від 12 серпня 2014 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1689-18.

 20. Про запобігання корупції: Закон України № 1700-VII від 14 жовт. 2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700.

 21. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Затверджено Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» № 1699-VII від 14 жовтня 2014 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1699-18#n16.

 22. Про прокуратуру: Закон України № 1697-VII від 14 жовт. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page5.

 23. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України № 1698-VII від 14 жовт. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

 24. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини : Закон України № 1689-VII від 7 жовт. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1689-18.

 25. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України № 1207-VII від 15 квіт. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18/page2.

 26. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 р. № 1169.

 27. Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. №15 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-%D0%BF.

 28. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1363 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF.

 29. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012р. №1104 // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – 2013. – №3. – С. 4-8.

 30. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень: Наказ МВС України від 6 серпня 2012 р. №681.

 31. Інструкція про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 09.07.2014 № 653.

 32. Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 465 від 17 вер. 2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-п.

 33. Методика обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 465 від 17 вер. 2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-п.

 34. Про затвердження форми акта надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього : Наказ Міністерства юстиції України № 1702/5 від 16 жовт. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1281-14/paran12#n12.

 35. Інструкція про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: Затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України 26.08.2014 № 872/88/537.

 36. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попереджені, виявлені та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 23 серпня 2012 р. №700.

 37. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування МВС України: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. №686.

 38. Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального провадження на морському чи річковому судні України, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні, затв. Наказом Генерального прокурора України від 14 листопада 2012 р. №112. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua

 39. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р.( зі змінами та доповненнями).

 40. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 р. № 69.

 41. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. № 696.

 42. Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоровʼя та прокуратури України при встановленні факту смерті людини: Наказ МВС, МОЗ, Генеральної прокуратури України від 28 листопада 2012 р. №1095/955/119.

 43. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ ГПУ, МВС, СБУ, Мінʼюсту, Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів України від
  16 листопада 2012 р. №114/1042/516/1199/936/1687/5.

 44. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: Наказ МВС України від 19 листопада 2012 р. №1050.

 45. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 р. №4 гн.

 46. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22.10.2012 р. № 940.

 47. Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності : Рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 серп. 2014 р. (Рішення введено в дію Указом Президента № 744/2014 від 24 вер. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0011525-14.

 48. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення : Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 564/836/945/577 від 19 серп. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14#n73.

 49. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 р. №223-558/0/4-13 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sc.gov.ua/ua/2013_rik.html.

 50. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04 квітня 2013 р. №511-550/0/4-13 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sc.gov.ua/ua/2013_rik.html.

 51. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.11.2012 р. №1640/0/4-12.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка