Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процесСкачати 434.05 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір434.05 Kb.
#788
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ СЛІДСТВА ТА КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ
Факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства
Кафедра досудового розслідування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

полковник міліції

С.Д. Гусарєв

_____. ________ 2014РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Кримінальний процес (Особлива частина)»

напрям підготовки – (6.030402) «правоохоронна діяльність»,


для підготовки підрозділів Державної автомобільної інспекції (3 курс)

Київ – 2014 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінальний процес (Особлива частина)» для курсантів 3 курсу за напрямом підготовки – (6.030402) «правоохоронна діяльність», рівнем вищої освіти – «бакалавр» ____. ________2014 року - ___ с.

Розробники:

Осауленко О.А. – начальник кафедри досудового розслідування факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС, кандидат юридичних наук

Самодін А.В. – доцент кафедри досудового розслідування факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС, кандидат юридичних наук

Симчук А.С. – старший викладач кафедри досудового розслідування факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС

Хахуцяк О.Ю. – доцент кафедри досудового розслідування факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС, доцент, кандидат юридичних наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри досудового розслідування факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС

Протокол від ____.________________2014 року № ___

Начальник кафедри досудового розслідування факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС

____________________ О.А.Осауленко

_____._______________ 2014 року

Схвалено науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол від ____.________________2014 року № ___


_____.___________2014 року Голова _________________ С.Д. Гусарєв

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

(0304) «право»Нормативна


Модулів – 2

Напрям підготовки

(6.030402) «правоохоронна діяльність»
Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й
Семестр

Загальна кількість годин – 86

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 68

самостійної

роботи – 18Рівень вищої освіти:

«бакалавр»14 год.
Практичні, семінарські

28 год.

26 год.

Самостійна робота

18 год.
Індивідуальні завдання:

0 год.


Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 68/18
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Кримінальний процес (Особлива частина)» є :

– набуття курсантами знань з кримінального процесуального права України;

– розвиток їхніх умінь щодо: самостійного опрацювання нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства та навчальної літератури, узагальнення практики роботи органів досудового розслідування у кримінальних провадженнях; формулювання власних висновків на підставі інформації наукового та статистичного характеру, яка отримана у процесі навчання; оцінки правових ситуації, які виникають у процесі кримінально-процесуальної діяльності; прийняття процесуальних рішень у кримінальних провадженнях тощо;

– виховання у курсантів почуття відповідальності щодо охорони прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а також розвиток прагнення підвищувати свій інтелектуальний та професійний рівні, поважати фундаментальні засади діяльності правоохоронних органів України щодо законності, гуманізму, справедливості тощо.Завданням навчальної дисципліни «Кримінальний процес (Особлива частина)» є формування у курсантів знань, вмінь та навичок щодо: загальних положень кримінального процесуального права та законодавства у сфері процесуальної діяльності органів досудового розслідування системи МВС України; встановленої кримінальним процесуальним законодавством процедури кримінального провадження, а також забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; тлумачення нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства та їх використання під час майбутньої практичної діяльності у підрозділах досудового розслідування та оперативних підрозділах МВС України; самостійного виконання практичних завдань, передбачених навчальною програмою; опрацювання наукової та навчальної літератури, а також аналізу статистичної інформації щодо процесуальної діяльності органів досудового розслідування; наукової роботи у сфері кримінального процесуального права України.

У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни курсанти зобов’язані

знати:

– норми міжнародних нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства, Конституції та Кримінального процесуального кодексу України, а також відомчі нормативно-правові акти у межах навчальних питань лекційних, семінарських та практичних занять;

– теорію кримінального процесуального права у межах навчальних питань передбачених навчальною програмою «Кримінальний процес України»;

– основні напрями нормотворчої (законопроектної) роботи у сфері кримінального судочинства;

– законодавство України у сфері охорони правопорядку, прокурорського нагляду та судочинства, а також відповідних галузей права, у випадках опрацювання міжгалузевих правових питань, передбачених навчальною програмою;

– нормативно-правові акти та інформаційно-аналітичні документи органів судової влади, прокуратури та органів внутрішніх справ у сфері кримінального судочинства;

– навчальну та наукову літературу з кримінального процесуального права;

– загальні засади наукової роботи у сфері кримінального судочинства.вміти:

– показувати різнобічні, системні і глибокі знання навчального матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно правильно його подавати;

– пов’язувати теорію з практикою, вільно виконувати задачі, завдання та правильно відстоювати прийняті рішення;

– самостійно узагальнювати і викладати навчальний матеріал, не допускаючи помилок та проявляти творчі здібності у розумінні, поданні і використанні навчально-програмового матеріалу;

– опрацьовувати навчальну літературу та нормативно-правові акти у сфері кримінального судочинства;

– аналізувати наукову та статистичну інформацію, отриману під час навчальних занять і самостійної підготовки, а також робити власні висновки та висувати відповідні пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів досудового розслідування та оперативних підрозділів, а також окремих правоохоронних органів, які залучаються у сферу кримінальних процесуальних відносин;

– самостійно тлумачити нормативно-правові акти кримінально-процесуального характеру;

– проводити наукові дослідження у формах доповіді, реферату, аналітичного огляду, а за потреби й у формі наукових робіт;

– розв’язувати ситуаційні завдання за вказівкою науково-педагогічного працівника;

– оперативно аналізувати практичні правові ситуації, юридичні факти та приймати правильні процесуальні рішення у кримінальному провадженні;

– використовувати раніше отримані знання з навчальних дисциплін у розрізі структурно-логічної схеми «Кримінальний процес (Особлива частина)» при опрацюванні навчальних питань.
3. Програма навчальної дисципліни


Каталог: nnipfpskm -> files -> dosudove -> navchalni%20ta%20robochi%20programu
navchalni%20ta%20robochi%20programu -> Робоча програма навчальної дисципліни кримінальний процес
files -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рік
files -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
files -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік
files -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рік
dosudove -> Програма нормативної дисципліни
navchalni%20ta%20robochi%20programu -> Робоча програма навчальної дисципліни «Судові стадії кримінального процесу»
files -> Програма спецкурсу «комп’ютерна обробка оперативної інформації» за спеціальністю «Правознавство»

Скачати 434.05 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка