Робоча програма навчальної дисципліни конярствоСкачати 292.25 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір292.25 Kb.
#10852
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Технологічний факультет

Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан технологічного факультету

В.Ф. Андрійчук

(підпис)

________ 2010 р.

(дата)

Робоча програма навчальної дисципліниКОНЯРСТВО

(за вимогами КМСОНП)

З напрямку: Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва

(шифр: 6.090102, бакалавр)

Робоча програма складена на підставі типової навчальної програми дисципліни „Конярство"

для вищих навчальних закладів освіти .- Київ, 2003

Програму підготував доцент М.М.Побірський

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри технологій виробництва продукції тваринництва «__»________ 2010 p., прот. № __

Зав. кафедри технологій виробництва продукції тваринництва І.В.Ковальчук

Схвалено методичною комісією технологічного факультету, спеціальність "Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва"

2010 р, протокол №

Голова методичної комісії І.В. Ковальчук
Нормативні документи

Форма нав-чання


Курс

Семестр

Лекцій, год

Лаборат., год

Семінар.

(практ),

годВсього

аудитор.

годСамостійні,

індивідуальні,

годинАудитор-на

і поза

аудит.

робота,

годинКурсові

год/

кредити

ECTSНав-чальна

Практи-ка,

год/кре-дити

ECTSПідсумко-вий

контроль,

форма,

семестр

год/креди-ти

ECTSВсього

годин

Кре-дити ECTS

Денна7

22

36
58

50


іспит

108

3

Денна скоро-чена

2

4

18

18
18

90


залік

108

3

Заочна6

4

8
12

96


іспит

108

3

І.Мета і завдання вивчення дисципліни "Конярство"


1.1. Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців
Конярство- є складовою частиною спеціальної зоотехнії. Після освоення цієї дисципліни студент повинен добре усвідомити місце конярства серед інших галузей тваринництва, його здібності задовольняти потреби народного господарства в тягловій силі на різних сільськогосподарських і транспортних роботах, в спорті та туризмі, в сировині для переробної промисловисті (м"ясо, молоко, шкірсировина) та інше.

Навчання за даною програмою повинно здійснюватись після вивчення студентами основних дисциплін професійного та практичного циклу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Загальний обсяг навчального часу на вивчення дисципліни визначається освітньо-професійними програмами, а розподіл навчального часу за окремими розділами і темами - робочими програмами цієї дисципліни з урахуванням подальшого професійного спрямування майбутніх фахівців за спеціальністю та спеціалізацією.

Програма з даної дисципліни реалізується шляхом читання лекцій, проведення лабораторно-практичних занять, учбової та виробничої практики.

Мета освоєння дисципліни полягає в тому, щоб студент оволодів теоретичними знаннями і практичними навичками організації і ведення галузі конярства в спеціалізованних господарствах, колективних, орендних, фермерських сільськогосподарських підприємствах та індивідуальних господарствах.    1. Задачі вивчення дисципліни

Завдання освоєння дисципліни передбачає добре знання спеціалізованих і робочих порід коней, методів їх розведення і вирощування, біологічних особливостей їх утримання годівлі та використання, племінної справи та інше. Студент після освоєння дисципліни повинен уміти організувати і забезпечити висококваліфіковане ведення галузі конярства в усіх типах і видах господарств.

2.Вимоги до знань та вмінь, набутих в процесі вивчення дисципліни

Після вивчення практичного і теоретичного курсу студент повинен :ЗНАТИ:

- предмет в межах даної програми , загальні та спеціальні технології утримання, вирощування та використання коней в різних умовах навколишнього середовища;

- особливості впровадження перспективних технологій утримання і використання коней в господарствах з різними формами власності;

- особливості виробництва кобилячого молока та конини в несприятливих екологічних умовах;

- екологічні вимоги до кормів, води та параметрів зовнішнього середовища;

- методи прогнозування рівня забруднення продукції конярства в умовах використання радіоактивно забруднених кормів.ВМІТИ :

- зробити вибір найбільш ефективної технології вирощування , утримання та використання коней;

- планувати і ефективно контролювати виробничі та відтворювальні процеси з метою забезпечення висококваліфікованого ведення конярства.

Форма підсумкового контролю в межах лекційних тем біжучі опити, в межах розділів лабораторно-практичних робіт - контрольної роботи, а в межах курсу - письмовий екзамен.


3. Анотація дисципліни

Вивчення дисципліни передбачає оволодіння цікавим і корисним інформаційним матеріалом про походження, одомашнення та доместикацій ні зміни коней, про ознайомлення з методами оцінювання їх екстер’у, робото здатності, організації племінної справи, відтворення, тренінгу і випробування молодняку, про годівлю, догляд, утримання та використання коней різних порід і різного призначення.


4. Структура дисципліни „ Конярство" для студентів денної форми навчання

Вид навчальної роботи

теми і зміст

Кількість годин на лекції

Лабораторні

Кількість балів

Самостійна робота
роботи

Кількість годин

Зміст

Кількість годин

1

2

3

4

5

6

7

8

Перший модуль:Походження, конституція, екстер’єр та інтер’єр коней (1 кредит, 36 годин, 33 бали)

24

Лекції

1.1.Вступна. Минуле, сучасне і майбутнє конярства в Україні. Стан племінного і користувального конярства, принципи його оцінювання. Зростання ролі приватного конярства га організаційні заходи щодо його поліпшення. Еволюція галузі в умовах ринкових відносин. Динаміка поголів'я коней у світі. Основні напрями розвитку конярства у перспективі.

1.2. Конституція та екстер'єр коней.

Коротка історія розвитку вчення про конституцію та екстер'єр тварин. Принципи класифікації типів коней та їх характеристика. Взаємозв'язок конституції коней з їх господарсько-корисними ознаками.

Методи і принципи оцінювання екстер'єру коней. Вимоги до екстер'єру коней різного призначення.

1.3. Статі тіла, масті, відмітини, прикмети та алюри коней. Статі тіла коня різних виробничих типів та порід. причини їх відмінностей та порівняльна характеристика. Масть і зовнішнє середовище. Вікові зміни мастей. Відмітини коней і сучасні правила їх описування. Природні і штучні алюри коней.2

2

21,2

3,44

4


3,7

3,7


Походження коней, еволюція родини конячих, одомашнення коней, дикі родичі коней, доместикацій ні зміни коней.

Вікові та статеві зміни екстер'єру коней, фотографування коней, виводка коней, інтелект коня, інтер’єр коней.Всього за перший модуль

6
8
8

Другий модуль: Породи коней, біологічні особливості відтворення і вирощування коней(1 кредит, 36 годин, 33 бали)

Лекції

2.1. Породи коней. Системи класифікації порід коней.Способи збереження генофонду "непопулярних" порід для потреб майбутніх селекціонерів.
2.2. Біологічні особливості відтворення коней. Статева зрілість і вік використання. Строки парувальної кампанії. Статева охота у кобил, її фази та способи визначення.
2.3. Способи парування коней. Штучне осіменіння і трансплантація ембріонів. Методи визначення жеребності. Підготовка кобил до вижереблення. Вижереблення. Догляд за кобилою та новонародженим лошам.

2.4.Вирощування молодняку. Закономірності росту і розвитку молодняку. Вирощування лошат до відлучення. Технологія відлучення лошат та їх вирощування до річного віку. Ідентифікація лошат і молодняку та контроль за їх розвитком.
2

2

45,6

7,8


9

10,11


4

4

24

3,7

3,7


1,8

3,7


Сучасний стан породного складу коней, екзотичні породи коней, найбільш популярні зарубіжні породи коней.

Технології відтворення конейВсього за другий модуль

8
14
26

Третій модуль:Годівля,догляд, утримання, використання коней та племінна робота (1 кредит, 36 годин, 33 бали)

екції

3.1. Робоча продуктивність і робочі якості коней. Тяглове зусилля коня. Поняття фактичного, нормального та максимальної о тяглових зусиль. Способи визначення нормального тяглового зусилля. Швидкість руху коня як його робоча якість. Взаємозв'язок швидкості, сили тяги та потужності коня.

3.2. Продуктивне конярство. Породи коней у продуктивному конярстві. Виробництво кінського м'яса. Формування м'ясних якостей, залежно від віку, породи та вгодованості коня. Молочна продуктивність кобил залежно від породи, віку, годівлі, періоду лактації, екстер'єрних та інтер'єрних особливостей.

3.3.Тренінг і випробування коней. Груповий та індивідуальний тренінг. Заводські випробування. Вимоги до молодняку, який надходить з господарств на випробування в умовах іподрому. Підготовка коней до багатогітових та дистанційних призів. Особливості тренінгу і випробування кобил.

3.4.Методи та організація племінної роботи. Організація племінної роботи залежно від поставленої мети. Поліпшення робочого поголів'я, вибір породи-поліпшувача та методу схрещування. Поліпшення робочих коней в зоні ареалу місцевих порід, удосконалення існуючих заводських порід (чистопородне розведення чи схрещування).
2

2

22


12,13

14,15


16

17,


4

4

24

3,7

3,6


1,8

3,6


Корми та годівля коней, догляд, утримання та використання коней.

Кінний спорт, тренінг та випробування коней.Всього за третій модуль

8
14
16

Всього за три модулі

22
36
50
5. Теми лабораторних занять

Кількість балів за виконання однієї роботи - 2 бали. Обладнання та матеріали згідно методичних вказівок. Форма контролю:Присутність та виконання завдання, виконання індивідуального самостійного завдання.Тема

Годин

І

Заходи безпеки при роботі з кіньми

2

2

Номенклатура статей,особливості їх розвитку, вади


та недоліки екстерєру коней Організація служби охорони праці

2

3

Масті, відмітини та прикмети коней

2

4

Визначення віку коня

2

5.

Зважування, взяття промірів у коней та визначення індексів

2

6.

Відтворення коней

2

7.

Робоча продуктивність коней

2

8.

Молочна продуктивність коней

2

9

М’ясна продуктивність коней

2

10

Вози, упряж, і запряжка коней ________________________

2

11

Сідлання коней та основи верхової їзди

2

12

Годівля, напування, чищення та кування коней

2

13

Заходи з племінної роботи в конярстві

2

14

Складання родоводу та оцінка коней за походженням

2

15

Бонітування коней

4

16

Ведення племінного обліку в конярстві

2

17

Визначення потреби господарства в конях та обчислення економічної

ефективності їх використання2

Всього

36

Тематика лекцій для студентів заочної форми навчання

1. Вступна. Минуле, сучасне і майбутнє конярства в Україні. Стан племінного і користувального конярства, принципи його оцінювання. Зростання ролі приватного конярства. Еволюція галузі в умовах ринкових відносин. Динаміка поголів'я коней у світі. Основні напрями розвитку конярства у перспектив Завдання дисципліни та її зміст.

2. Робоча продуктивність і робочі якості коней. Тяглове зусилля коня. Поняття фактичного, нормального та максимальної о тяглових зусиль. Способи визначення нормального тяглового зусилля. Швидкість руху коня як його робоча якість. Взаємозв'язок швидкості, сили тяги та потужності коня.

Теми лабораторних занять для заочної форма навчання

Тема

Годин

1

Номенклатура статей,особливості їх розвитку, вади


Основні положення Закону України "Про охорону праці"

2

2

Масті, відмітини та прикмети коней

2

3

Масті, відмітини та прикмети коней

2

4

Вози, упряж, і запряжка коней

2

Всього
8Тематика самостійної роботи для студентів заочної форми навчання - 90 години

1

Конституція та екстер'єр коней.

Статі тіла, масті, відмітини, прикмети та алюри коней.10

2

Породи коней.

20

3

Біологічні особливості відтворення коней.

Способи парування коней.10

4

Вирощування молодняку.

10

5

Робоча продуктивність і робочі якості коней.

Продуктивне конярство.20

6

Тренінг і випробування коней.

10

7

Методи та організація племінної роботи.

10


6. Методи навчання

Лекційний курс ведеться з використанням графопроектора. За допомогою графопроектора демонструються основні таблиці, схеми, формули, що розкривають зміст тем. Практичні заняття проводяться в спеціальних лабораторних приміщеннях з використанням набору обладнання та матеріалів згідно методичних вказівок до виконання практичних завдань. Студенти виконують самостійне індивідуальне завдання з кожної теми, що включає теоретичні та практичні питання.7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

7.1. Розподіл дисципліни "Конярство" за видами робіт на модулі, год.

п/п


Види робіт

7 семестр

Всього

1 модуль

2 модуль

3 модульгодин

балів

годин

балів

годин

балівгодин

балів

1

Лекції

6

8

8

11

8

1122

30

2

Лабораторні роботи

8

5,4

14

9,8

14

9,836

25

3

Самостійна робота

8

2,4

26

7,8

16

4,850

15

4

Поточний контроль(атестація)
3,3

-

3,3

-

3,3-

10

5

Захист модуля
6,6

-

6,6

-

6,6-

20

6

Вихідний контроль: іспит.-

-

-

-2

100

7.2. Розрахунок кількості балів за видами робіт: загальна кількість балів на дисципліну - 100 ;

В тому числі: на всі лекції - 30 - 1,36 бал за 1 годину лекції

на лабораторні роботи - 25 - 0,7 бала за 1 годину або 1,4 бала за 2 годинне виконання лабораторних занять

самостійна робота студента - 15 - 0,3 бала за 1 годину Поточний контроль(атестація)- 10; усне опитування, тести , перевірка робочих зошитів,

контрольні роботи захист модулів - 20.


Шкала оцінки роботи студентів на протязі навчального періоду в балах (денна форма навчання)


Лекції

Присутність на лекції 1 Активність, наявність конспекту 1 Всього 2Лабораторні роботи (атестація 1, 2)

Присутність 1 Усне опитування 8 Виконання завдання 1 Тестування (поточне) 4 Всього 14Самостійна робота перевіряється в ході проведення модульного тестування

Поточне та модульне тестування

Виконання роботи на „відмінно"1 28-30 Виконання роботи на „добре" 23-27 Виконання роботи на „задовільно" 16-22 У разі виконання завдань тестування на оцінку „незадовільно" із загального рейтингу студента вираховується 0-15 балівПозапрограмна ініціативна робота студентів

Написання реферату 10 Участь в наукових дослідженнях 10 Участь в олімпіадах 5 Участь в конференціях 5 Перемога на республіканських олімпіадах 20 Наукові публікації 20

Іспит

При сумі балів 60 і більше студент отримує оцінку згідно шкали оцінювання. Студент, який отримав 46-59 балів в обов'язковому порядку складає залік. Залік оцінюється максимально в 15 балів. Ці бали додаються до суми балів за модулі і підсумкова оцінка виставляється згідно шкали оцінювання. При отриманні 35-45 балів студент додатково оцінюється з окремих змістовних модулів. При отриманні 34 балів і менше студент зобов'язаний в місячний термін пройти повторну перевірку знань.Шкала оцінки роботи студентів на протязі навчального періоду в балах (заочна форма навчання)Лекції

Присутність на лекції 2 Активність 2

Всього 4


Лабораторні роботи

Присутність 2

Виконання завдання 2

Всього 4


Самостійна робота.

Самостійна робота перевіряється в ході проведення модульного тестуванняМодульне тестування

Виконання роботи на „відмінно" 50 Виконання роботи на „добре" 45

Виконання роботи на „задовільно" 40

У разі виконання завдань тестування на оцінку „незадовільно" із загального рейтингу студента вираховується 0-15 балівПозапрограмна ініціативна робота студентів

Написання реферату 10

Участь в наукових дослідженнях 10

Участь в олімпіадах 5


Іспит

Зараховується за результатами виконання контрольної роботи та модульного тестування вкінці семестру, якщо сума набраних балів становить 60 і більше. При отриманні суми балів35-59 проводиться додаткове тестування студентів із змістовних модулів, з яких студент отримав найменшу кількість балів. При отриманні суми балів 34-1 студент проходить обов'язковий повторний курсШкала оцінювання студентів за кредитно-модульною системою

За шкалою ECTS

За національною шкалою

Залікові оцінки

За шкалою в балах

Екзамен

ЗалікА

відмінно

відмінно

Зараховано

91-100

ВС

добре

добре76-90

DE

задовільно

задовільно60-75

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

Не задовільно

Не зараховано

35-59

F

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

1-34

Студенти, які за поточним контролем набрали 60 і більше балів звільняються від іспитів і їх знання оцінюються за результатами поточного контролю.

FX - означає "незадовільно" - необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання; F - означає "незадовільно" -необхідна значна подальша робота.

8. Методичне забезпечення

Навчальний план; робоча навчальна програма; електронний варіант конспекту лекцій; методичні рекомендації для проведення практичних робіт, контрольні питання, індивідуальні завдання; тестова завдання контролю знань.9. Перелік питань, що виносяться на підсумкові модулі
Розглянутий та затверджений на засіданні кафедри технологій виробництва продукції тваринництва, протокол № від 2009 року.

10. Ресурси

Бібліотека університету, читальні зали університету, обласна наукова бібліотека.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

(денна форма навчання)

КОНЯРСТВО (100 балів)Перший змістовний модуль:

Походження, конституція, екстер’єр та інтер’єр коней (0,33 кредита, 36 годин, 33 бали)
Другий змістовний модуль:

Породи коней, біологічні особливості відтворення і вирощування коней(0,33 кредита, 36 годин, 33 бали)
Другий змістовний модуль:

Породи коней, біологічні особливості відтворення і вирощування коней(0,33 кредита, 36 годин, 33 бали)Підсумковий модуль(іспит)11. Література:

Основна:

1. Гопка Б.М. Конярство/ Гопка Б.М.,Хоменко М.П.,ПавленкоП.М. Підручник .-К.: Вища освіта, 2004.- 320с.

2. Пономаренко Н.Н. Коневодство/ Пономаренко Н.Н,Пасечник В.А.,Черный Н.В. Учебное пособие.- Харьков: Эспада, 2009.- 400с.
Додаткова:

3. Гопка Б.М. Нетрадиційне конярство/ Гопка Б.М., Судай В.Д., Скоцик В.Є. Навч. посібник.- К.:Вища освіта, 2008.- 191с.

4. Свечин, И.Ф.Коневодство. /К.Б. Свечин, И.Ф. Бобылев, Б.М. Гопка —М: Колос, 1992. —272 с.

5. Гопка Б.М. Коні в сільському господарстві. /Б.М. Гопка, О.А. Калантар, ILM Павленко. —К.: Урожай, 1989. — 152 с.6. Гопка Б.М. Конярство. /Б.М. Гопка, П.М. Павленко, О.А. Калантар, В.М. Клок. —К.: Урожай, 1991,—216 с.
Каталог: Metod -> Koni
Metod -> Виноградова В.Є профілактика та вирішення конфліктів
Metod -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму
Metod -> Навчальний посібник Рокитне 2012 Психологія конфлікту: навчальний посібник/уклад І. А. Пахаленко, Рокитне, 2012
Metod -> Красноармійський відділ освіти методичний кабінет адаптація п’ятикласників до навчання в умовах впровадження державного стандарту загальної середньої освіти
Metod -> Уведення у методологію науки
Metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
Metod -> 2 Розділ Робота з обдарованими дітьми як педагогічна проблема
Koni -> Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Конярство" Житомир-2008

Скачати 292.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка