Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент» напрям підготовки 030204 «Міжнародна інформація»Скачати 200.38 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір200.38 Kb.
#12444
ТипРобоча програма
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра міжнародних відносин та інформаціїРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Інформаційний менеджмент»
напрям підготовки 6.030204 «Міжнародна інформація »
факультет міжнародних відносин

РОЗРОБНИК

І.О.Чернозубкін, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Університет «КРОК», 2014 рік

 Чернозубкін І.О., 2014 рік
Київ – 2014 рік


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є набуття студентом компетенцій для здійснення професійної діяльності з урахуванням кардинальних перетворень в соціально-політичній та економічній сферах життя України під впливом інформатизації, включаючи формування ринкових відносин і відповідних їм ринкових механізмів, необхідності визначення ролі та місця інформації, міжнародної інформації, інформаційних систем та інформаційних відносин як в економіці країни, так і в суспільстві в цілому, а також вимог, які висуваються до інформації у сфері інформаційного менеджменту.

Завданнями дисципліни є засвоєння студентами теорій, методів і технологій інформаційного менеджменту, особливостей діяльності інформаційних служб щодо управління інформацією та інформаційними системами, здійснення ситуаційного аналізу, комунікативного аудиту, організації експертних оцінювань, розробки і реалізації проектів надання інформаційних послуг та створення інформаційних продуктів. Освоївши програму дисципліни «Інформаційний менеджмент» студенти за напрямом підготовки «Міжнародна інформація» повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог щодо управління інформацією та здійснення інформаційно-аналітичної роботи в організації (підприємстві, установі, компанії).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

закономірності і проблеми створення і розвитку інформаційного суспільства;

загальні закономірності інформаційних процесів у системах різної природи;

інформаційні ресурси як фактор соціально-економічного і культурного розвитку суспільства;

феномен соціальної інформації, її різновиди, структуру і властивості різних видів соціальної інформації;

інформаційні канали, служби інформації, методи інформаційної діяльності;

структуру й основні властивості семантичної інформації;

семантичні аспекти інтелектуальних процесів і інформаційних систем;

роль інформації в управлінні;

соціальні і методологічні аспекти інформаційної діяльності.вміти:

застосовувати системно-інформаційний підхід до аналізу оточуючого світу;

застосовувати методи формалізації, моделювання реальних процесів, об’єктів і явищ;

застосовувати закономірності процесів накопичення, старіння, розповсюдження (розсіювання) інформації;

здійснювати аналіз інформаційних потреб організації (установи, підприємства, компанії);

здійснювати аналіз інформаційних потоків і масивів даних;

здійснювати організацію інформаційного забезпечення діяльності організації та її співробітників;

створювати інформаційні продукти та надавати інформаційні послуги;

виконувати пошук інформації, яка відповідає потребам організації.

каналів 1. Програма навчальної дисципліни

Вступ

Цілі та завдання дисципліни. Короткий зміст розділів. Порядок вивчення дисципліни. Термінологічна основа дисципліни. Методична база дисципліни. Підвищення ролі інформації та знань у сучасну добу.

Розділ 1. Концептуальні основи інформаційного менеджменту

Тема 1. Теоретико-методологічні основи розвитку і функціонування інформаційного менеджменту

Поняття «інформація» та «менеджмент» як складові поняття «інформаційний менеджмент». Концептуальні підходи до визначення змісту поняття «інформаційний менеджмент».

Розвиток наук інформаційно-комунікаційного циклу. Інформатика як фундаментальна основа процесів інформатизації.

Сфера діяльності інформаційного менеджера. Завдання діяльності інформаційного менеджера.

Сучасні підходи до вивчення структури діяльності у галузі інформаційного менеджменту. Інформаційний та управлінські підходи. Галузі, на перетині яких розвівається інформаційний менеджмент.

Інформаційний менеджмент як адміністративно-орієнтовна технологія управління інформаційними ресурсами, новий тип управління організацією на основі використання всіх видів інформації.

Інформаційний менеджмент як процес і результат розроблення і реалізації внутрішньої і зовнішньої комунікативної політики організації.

Інформаційний менеджмент як менеджмент інформаційних систем, управління впровадженням і використанням інформаційних технологій.Тема 2. Нормативно-правове забезпечення суспільних інформаційних відносин

Інформаційне суспільство та інформаційна політика. Соціальна функція інформаційної політики. Концептуальні принципи формування інформаційної політики.

Державна політика України в сфері національного інформаційного простору. Головні напрями державної інформаційної політики.

Нормативно-правова база здійснення інформаційної діяльності. Закони України "Про інформацію", "Про науково-інформаційну діяльність", "Про електронний документ та електронний документообіг" та ін. Поняття "інформаційний потенціал суспільства".Тема 3. Державна інформаційна інфраструктура. Національний інформаційний ресурс

Основні складові державної інформаційної інфраструктури – технічна та інформаційна.

Технічна складова: система телекомунікації, системи супутникового та мобільного зв'язку; український сегмент глобальної інформаційної мережі Інтернет; засоби інформатизації, апаратне та програмне забезпечення.

Інформаційна складова: організаційно-інформаційні системи науково-технічної інформації, система бібліотек, Національний архівний фонд, архівні установи, сучасні масиви інформації в електронному вигляді; електронні засоби масової інформації (телебачення і радіомовлення); друковані засоби масової інформації.

Інформаційні ресурси суспільства. Національні інформаційні ресурси. Базова інфраструктура національних інформаційних ресурсів. Державні інформаційні ресурси Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого Арбітражного Суду України, Національного банку України; державні інформаційні ресурси міністерств та інших центральних органів державної влади, державних установ та організацій; інформаційні ресурси національної системи науково-технічної інформації; Державний бібліотечний фонд України; Національний архівний фонд; Державний реєстр національного культурного надбання; Музейний фонд України.

Бібліотечні та архівні ресурси. Використання сучасних технологій в бібліотечній та архівній справах.

Інформаційні ресурси різної приналежності та форми власності як складові частини національних інформаційних ресурсів. Інформаційний ресурс підприємства (організації, установи, компанії).

Організаційно-правове забезпечення державної інформаційної інфраструктури: правове регулювання відносин між суб'єктами; розроблення і впровадження системи стандартів, метрологічного забезпечення, системи сертифікації; розподіл повноважень і узгодженість дій органів державної влади стосовно її компонентів, зокрема щодо забезпечення інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки держави; наукові дослідження та підготовка кадрів.

Роль інформаційних технологій у забезпеченні адміністративного і господарського управління, розширенні інформаційної взаємодії між людьми, прискоренні підготовки і розповсюдження масової інформації. Українська індустрія інформаційних технологій.

Використання глобальної інформаційної мережі Інтернет як один з пріоритетних напрямів формування державної інформаційної інфраструктури.Тема 4. Властивості інформації. Інформаційні потреби

Семантична теорія інформації. Тезаурус споживача інформації.

Характеристики і вимоги до інформації. Якісні вимоги. Достовірність, об'єктивність, однозначність, своєчасність, релевантність (змістова і формальна релевантність), пертинентність, актуальність. Кількісні характеристики. Повнота інформації, достатність. Ціннісні характеристики. Цінність, вартість. Перевірка достовірності інформації. Оцінка новизни інформації.

Інформаційні потреби. Структура інформаційних потреб.Тема 5. Документ як джерело інформації. Властивості документальних джерел інформації

Документальні і недокументальні канали інформації. Властивості недокументальних повідомлень. Переваги і недоліки недокументальних повідомлень: оперативність, вибірковість, адресність, швидкий зворотній зв'язок, відсутність механізмів об'єктивного контролю і оцінки достовірності інформації.

Визначення документа. Документ як текст, логічна послідовність певних знаків, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є збереження, розповсюдження інформації у просторі і часі.

Електронний документ. Наукове та нормативно-правове визначення електронного документа.

Документальні джерела інформації як сукупність творів наукової, виробничої, навчальної, довідкової та науково-популярної літератури, призначені як для суцільного читання, так і для вибіркового аналізу з метою пошуку необхідних даних.

Види документів. Первинні документи: опубліковані, неопубліковані, непублікуємі. Опубліковані документи. Видання. Реєстрація видань. ІSBN - Міжнародний стандартний книжковий номер. Класифікація видань: за структурою (монографічні, збірники), за цільовим призначенням і змістом інформації (наукові, навчальні, масово-політичні, науково-популярні, виробничі); за періодичністю (неперіодичні, періодичні, продовжувані). Неопубліковані документи (звіти про науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, дисертації, автореферати дисертацій, описи алгоритмів, програм, проекти та ін.). Непублікуємі документи (для прийняття конкретних управлінських рішень: адміністративно-господарська, організаційно-розпорядча, планово-економічна, фінансово-бухгалтерська, технологічна та ін. документація).

Вторинні документи. Основні функції вторинних документів, повідомлення про появу первинних документів і стислий виклад змісту основних документів. Інформаційні видання. Бібліографічні видання. Реферативні видання. Оглядові видання.

Властивості документальних джерел інформації: атрибутивні, прагматичні, динамічні. Фізичний об'єм, дискретність документа. Інформаційний об'єм, компактність, інформативність, інформаційна щільність документа. Переміщення документа в просторі і часі, старіння документа.

Показники якості джерел інформації: оперативність, повнота, новизна, достовірність, стислість.

Визначення відносної цінності різних джерел інформації.Розділ 2. Інформаційне забезпечення управління. Система управління інформаційними ресурсами

Тема 6. Управлінська діяльність та інформаційне забезпечення управління

Інформація як стратегічний ресурс розвитку підприємства (організації, установи, компанії).

Аналіз видів управлінської діяльності за ступенем інтелектуальності і складності.

Структура прийняття управлінського рішення. Особливості діяльності керівника. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності. Основні етапи діяльності з інформаційного забезпечення.

Інформація безпосереднього управління та інформація розвитку системи у загальному обсязі інформації, яка циркулює у системі.

Категорії управлінської інформації: стратегічного планування, контрольна, оперативна.

Критерії відбору інформації. Поліментність, активність, евристичність, достатність (оптимальний мінімум).

Тема 7. Види інформаційно-аналітичної діяльності. Результати інформаційно-аналітичної діяльності

Аналітична діяльність як процедури і процеси інтелектуальної роботи.

Моніторингові, ініційовані і кумулятивні аналітичні дослідження. Комунікативний аудит як один з видів інформаційно-аналітичного моніторингу.

Оглядово-аналітична діяльність. Основні цілі оглядово-аналітичної діяльності. Огляд як науково-технічний документ, який містить одержану на основі аналізу, систематизації і узагальнення відомостей із першоджерел концентровану інформацію про попередній та сучасний стан або тенденції розвитку проблеми. Класифікація оглядів за глибиною аналізу змісту першоджерел, за цільовим призначенням, за формою подання, яка відображає оперативність інформації.

Бібліографічний огляд: огляд нових надходжень, огляд рекомендаційної літератури, джерелознавчий огляд, огляд інформаційних видань.

Реферативний огляд: науково-технічний реферативний огляд, виробничо-технологічний реферативний огляд, техніко-економічний реферативний огляд, комплексний реферативний огляд.

Аналітичний огляд: науково-технічний аналітичний огляд, виробничо-технологічний аналітичний огляд, техніко-економічний аналітичний огляд, комплексний аналітичний огляд, порівняльний огляд, прогностичний огляд, науково-популярний огляд.

За формою подання (оперативністю): оглядова довідка, щорічний огляд, оглядова стаття, огляд монографічного типу.Тема 8. Експертні оцінки у підготовки інформації для управлінських рішень

Анкетні методи і методи групової експертизи. Анкетні методи: ранжування, нормування, метод парних порівнянь. Метод Дельфи.

Формування експертної комісії. Організація і проведення експертиз. Одержання експертної інформації. Визначення результуючих експертних оцінок. Багатокритеріальні оцінки. Аналіз результатів експертизи.

Типові помилки при проведенні експертиз. Оцінка якості експерта.

Збирання і аналіз апріорної інформації. Етапи збирання і аналізу апріорної інформації. Огляд зібраних масивів даних і текстів на предмет виявлення проблем, нештатних ситуацій, нетипового рівня тих чи інших показників. Перетворення апріорної інформації.

Тема 9. Інформаційна система як засіб вдосконалення управління інформаційними ресурсами

Класифікація інформаційних систем. Інформаційна система економічного об'єкта. Інформаційна система в контурі системи управління.

Менеджмент інформаційних систем. Менеджмент інформаційних систем як інтегрована організаційна стратегія управління автоматизованою інформаційною інфраструктурою організації з метою створення умов ефективного функціонування інформаційних ресурсів і задоволення інформаційних потреб споживачів.

Життєвий цикл автоматизованої інформаційної системи. Функції управління на кожному з етапів існування інформаційної системи. Розробка стратегії автоматизації. Створення інформаційної системи та її впровадження. Супровід інформаційної системи. Вироблення нової стратегії автоматизації.Тема 10. Принципи функціонування системи управління інформаційними ресурсами. Модель електронного офісу

Інформаційна діяльність у системі організаційного управління в умовах функціонування автоматизованих систем. Концептуальні моделі «електронних офісів»: інформаційна модель, комунікаційна модель, соціотехнічна модель.

Інформаційні потоки в організації. Основні характеристики інформаційного потоку: джерело виникнення, напрям, періодичність, ступінь сталості, структура, обсяг і щільність, вид носія інформації, інформаційна ємність окремих повідомлень, ступінь використання.

Бар'єри на шляху інформаційних потоків в організації. Викривлення повідомлень. Інформаційні перевантаження. Незадовільна структура організації.

Заходи з удосконалення процесів обміну інформацією.

Етапи життєвого циклу інформаційного ресурсу. Визначення цілей (особистих, корпоративних, суспільних) і змісту інформації, необхідної для їх досягнення. Функції управління на кожному з етапів життєвого циклу інформаційного ресурсу.Розділ 3. Інформаційні продукти і послуги. Основи інформаційної безпеки

Тема 11. Структура інформаційного ринку. Інформаційний консалтинг

Ринок інформаційних продуктів та послуг як система економічних, правових, організаційних відносин у сфері торгівлі продуктами інтелектуальної праці на комерційних засадах. Постачальники інформаційних продуктів та послуг. Інфраструктура інформаційного ринку. Основні сектори світового ринку інформації.

Структура товарів і послуг інформаційного ринку. Особливості інформації як товару. Специфічні для інформаційного товару вимоги до його якості. Основні особливості споживчої вартості інформаційних продуктів.

Поняття «інформація як товар», «інформаційна продукція», «інформаційна послуга» у Законі України «Про інформацію».

WEB-інфраструктура як ефективна основа діяльності організації в умовах інформатизації. Основні види електронних публікацій організації. WEB-сайт організації. Види WEB-сайтів, особливості їх інформаційної архітектури і змісту. Бізнес-завдання, які вирішуються за допомогою Інтернет - технологій.

Інтернет - портали. Стандартні сервіси порталів. Класифікація порталів.

Управлінське консультування як професійна діяльність. Основні завдання управлінського консультування. Сфера інформаційного консалтингу.

Професійні вимоги до інформаційних консультантів. Інформаційні брокери. Комунікативний аудит.Тема 12. Основи інформаційної безпеки та безпеки інформаційних систем. Методи захисту інформації

Поняття інформаційної безпеки. Об’єкти інформаційної безпеки. Напрями забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційна загроза.

Класифікація інформації за видами доступу. Державна таємниця. Службова таємниця. Комерційна таємниця. Персональна таємниця.

Способи і методи захисту інформації. Стратегія і тактика захисту інформації в комп’ютерних системах. Компоненти національної інфраструктури захисту інформації.

Інформаційні війни.

4. Індивідуальні завдання

В межах часу самостійної роботи студентам пропонується виконати індивідуальне навчально-дослідне завдання, що має за мету поглиблення теоретичних знань, сприяє формуванню навичок наукового пошуку, розвитку творчих здібностей і полягає у проведенні глибокого самостійного дослідження з декількох тем дисципліни.

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту)

Рекомендований час (години)

На одному із перших занять студентам пропонується обрати компанію, що спеціалізується на розробці ІТ-продукції, яка буде виступати об’єктом дослідження. Протягом всього терміну опанування дисципліни студент аналізує діяльність компанії за темами, які розглядалися на лекційних та практичних заняттях. Результати дослідження оформлюються у вигляді інформаційної продукції (звіту) в електронному вигляді, обговорюються через комунікаційні інструменти Інтернет з викладачем. За результатами обговорення та ступенем використання комп’ютерних технологій оцінюється.

Основні питання, які студент повинен розглянути під час досліджень компанії:

коротка характеристика компанії, її місце на інформаційному ринку та рейтингах;

місія, бачення компанії;

основні характеристики ІТ-продукції та основні економічні показники;

присутність в Інтернет, показники інформаційних ресурсів36

Крім цього, студенти можуть проводити науково-дослідну роботу за однією із запропонованих тем.

Рекомендована тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

1. Тенденції розвитку процесів управління інформаційними технологіями.

2. Методи підвищення ефективності управління інформаційними технологіями.

3. Архітектура інформаційної системи.

4. Методика створення корпоративних інформаційних систем.

5. Концепція легалізації програмного забезпечення та боротьба з нелегальним його використанням в Україні.

6. Методика використання для потреб інформатизації підприємства комп’ютерних програм з відкритим кодом.

7. Тенденції та перспективи застосування «хмарних обчислень» для автоматизації діяльності організацій.

8. Методи оцінки ефективності інформаційних систем.

9. Особливості інформаційної роботи в державному апараті.

10. Відкритість органів державної влади в Інтернет-просторі.

11. Способи і методи використання соціальних комп’ютерних мереж в бізнесі.5. Методи навчання

Під час вивчення дисципліни використовуються такі види навчальних занять, як лекції та лабораторні заняття.

Під час проведення лекцій використовуються такі методи та технології викладання, як читання лекцій, демонстрація презентацій та інших наочних матеріалів, обговорення зі студентами ключових проблемних питань інформаційного менеджменту.

Лабораторні заняття проводяться у складі підгруп, на які поділяється навчальна група, в комп’ютерних лабораторіях. Під час проведення лабораторних занять студенти під керівництвом викладача проводять імітаційні експерименти та досліди з метою практичної перевірки та підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи з комп’ютерною технікою в умовах моделювання виробничого середовища (автоматизованого робочого місця менеджера з управління інформацією) шляхом виконання практичних завдань, вправ, вирішення задач та кейсів з використанням прикладного програмного забезпечення, сервісів та ресурсів мережі Інтернет.

Під час самостійної роботи студенти повторюють питання лекційних занять за конспектом лекцій, відпрацьовують рекомендовані питання та завдання шляхом реферування, конспектування першоджерел, пошуку, аналізу, порівнянню, узагальненню явищ, фактів, закономірностей щодо предмету дисципліни, які викладено у друкованих джерелах інформації (періодичних виданнях, офіційних Інтернет-ресурсах урядових, міжнародних організацій, асоціацій, компаній) з метою підготовки відповідей на поставлені попередньо запитання; складання таблиць, графіків, схем; підготовка до обговорення проблемних питань тощо.

6. Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль).

Під час вивчення дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:

опитування під час занять;

обговорення ситуаційних вправ;

бліц - опитування «питання-відповідь»;

виконання письмових завдань (малих контрольних робіт) на лекціях;

виконання практичних завдань (задач, вправ), лабораторних робіт під час лабораторних занять;

виконання письмових (комп’ютерних) тестових завдань (тестів).

Під час вивчення дисципліни використовується така форма семестрового контролю: диференційований залік.Тести поточного контролю викладача застосовуються для визначення рівня засвоєння матеріалу дисципліни студентами

7. Рекомендована література

Базова


 1. Аналітика, експертиза, прогнозування: монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, М.А. Ожеван. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 614 с.

 2. Гринберг А. С. Информационный менеджмент: учебное пособие для вузов / А.С. Гринберг, И.А. Король. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с.

 3. Згуровський М. З. Основи системного аналізу: підручник / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова. - К. : Видавнича група BHV, 2007. - 544 с.

 4. Ковальчук Т. Т. Сучасний інформаційний ринок: концептуально-пізнавальний конспект / Т. Т. Ковальчук, І. Ю. Марко, Є. І. Марко. - К.: Знання, 2011. - 255 с.

 5. Костров А. В. Основы информационного менеджмента: учебное пособие / А.В. Костров. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 336 с.

 6. Макаренко Є. А. Міжнародні інформаційні відносини: монографія / Є.А. Макаренко. - К. : Наша культура і наука, 2002. - 452 с.

 7. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент: навчально-методичний посібник / О.В. Матвієнко. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 88 с.

 8. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 173 с.

 9. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях: навчальний посібник / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. - К. : Видавничий дім "Слово", 2007. - 200 с.

 10. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту: навчальний посібник / О.В. Матвієнко. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 128 с.

 11. Матвієнко О. В. Основи менеджменту інформаційних систем: навчальний посібник / О.В. Матвієнко. - 2-ге, перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.

 12. Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози / Є. А. Макаренко, М. М. Рижиков, М. А. Ожеван. - К.: Центр вільної преси, 2006. - 916 с.

 13. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій: навчальний посібник / Петрик В.М. [та інші]. - К. : Росава, 2006. - 208 с.

 14. Хмельницький О. О. Інформаційна культура підготовка кадрів до інформаційної роботи: навчальний посібник / О. О. Хмельницький. - К. : КНТ, 2007. - 200 с.

 15. Чічановський А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем: підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. - К. : Грамота, 2010. - 568 с.

 16. Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: навчально-методичний посібник. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 188 с.

 17. Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 78 с.

Допоміжна


 1. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учебное пособие / Е.Л. Вартанова. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 335 с.

 2. Географія світового господарства з основами економіки: навчальний посібник / За ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. - К. : Знання, 2011. - 640 с.

 3. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / Кер. авт. кол. О.Г. Білорус. - К. : КНЕУ, 2001. - 733 с.

 4. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: навчальний посібник / Л.Ф. Єжова. - К. : КНЕУ, 2002. - 560 с.

 5. Інформаційний сервіс в Інтернеті: навчальний посібник / За ред. В.М. Шейка. - Х. : Харк. держ. академія культури, 1998. - 208 с.

 6. Коломієць В. Ф. Міжнародні інформаційні системи: підручник / В.Ф. Коломієць. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2001. - 458 с.

 7. Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: навчальний посібник / С.Ф. Лазарєва. - К. : КНЕУ, 2002. - 667 с.

 8. Маркетинг у секторах національної економіки: монографія / За ред. М.А.Окландера. - Одеса : АстроПринт, 2004. - 408 с.

 9. Мей Кристофер. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / Кристофер Мей. - К. : К.І.С., 2004. - 220 с.- Пер. з англ.

 10. Новак В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посібник / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. - К.: Кондор, 2006. – 462 с.

 11. Орлов П. І. Інформація та інформатизація: Нормативно-правове забезпечення: науково-практичний посібник / П.І. Орлов. - Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. - 576 с.

 12. Проблеми економіки і права в умовах розбудови соціальної, демократичної і правової держави України: Матеріали науково-практичної студентської конференції (м. Київ, 23 березня 2004 року). Частина 1 / Університет економіки та права "КРОК". - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 292 с.

 13. Разроев Э. Инфокоммуникационный бизнес: управление, технологии, маркетинг / Э. Разроев. - СПб. : Профессия, 2003. - 352 с.

 14. Флюр О. М. Формування глобального інформаційного суспільства. Шлях України: монографія / О.М. Флюр. - К. : Відділ оперативної поліграфії Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка, 2004. - 140 с.

 15. Чернозубкін І.О. Евристичний метод обробки інформації із різнорідних джерел // Вчені записки Університету «КРОК». – Випуск 19. – 2009. С.251-257.

 16. Чернозубкін І.О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж // Вчені записки Університету «КРОК». – 2012. – Вип. 31. – С. 170-177


8. Інформаційні ресурси

 1. Офіційний Веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України

 2. Урядовий портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/

 3. Офіційний інформаційний портал «Державного агентства з питань електронного урядування України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dknii.gov.ua/

 4. Рада національної безпеки і оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rnbo.gov.ua/

 5. Постійне представництво України при ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://un.mfa.gov.ua/ua

 6. Веб-портал «Організація Північноатлантичного договору» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/cps/uk/

 7. Офіційний сайт Міжпарламентської асамблеї держав-учасників Співдружності незалежних держав (СНД) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iacis.ru/

 8. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/

 9. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Відділення інформаційно-аналітичних систем управління науково-освітньою галуззю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gioc.mon.gov.ua/

 10. Асоціація міст України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://auc.org.ua/

 11. Центр енерго-інформаційної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bezpeka.org/ua

 12. Журнал IT Manager [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.allcio.ru/itmanager/

 13. Информационный менеджмент. Конспект лекций. – Назва з екрану [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gendocs.ru/t1/лекции/

 14. Center for Information and Social Programs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cisp.org.ua/

Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія університет «крок», 2013 рік київ 2013
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни зоопсихологія та порівняльна психологія європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Стадник В. А., 2013 рік
rpnd -> Дипломної освіти інститут Європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Програма навчальної дисципліни п 9 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності напрям підготовки
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками

Скачати 200.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал