Робоча програма навчальної дисципліни гігієна та екологія напрям підготовкиСторінка4/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну успішність та самостійну роботу щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю, дорівнює 72 балам.

Результатом підсумкового модульного контролю є оцінка, яка переводиться відповідно у бали:

5 – 80 балів,

-5 – 72 бали,

4 – 64 бали,

-4 – 54 бали,

3 – 50 балів.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 (отримав оцінку 3).

Кількість балів з дисципліни визначається за сумою результатів контролю поточної навчальної діяльності та модульного підсумкового контролю.

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час проведення поточного контролю теми на відповідному занятті.

Кількість балів з дисципліни заносяться у відомості, надалі деканат робить протокол ранжування з дисципліни.13. Методичне забезпечення
п/п

Тема практичного заняття

Методичні вказівки, навчальне

обладнання

1.

Місце та значення гігієни в системі медичних наук і практичної діяльності лікаря-стоматолога. Методи гігієнічних досліджень.

МР — 1

Т — 5


2.

Гігієнічна оцінка променистої енергії. Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища.

МР — 2

Т — 93.

Гігієнічна оцінка природного та штучного освітлення.

МР — 3

Т — 22


4.

Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщень. Гігієнічна оцінка якості повітря та ефективності вентиляції.

МР — 4

Т — 4, 145.

Гігієнічна оцінка водопостачання.

Читання лабораторних аналізів води.МР — 5

Т — 11,


С – 5,

ВФ – 1


6.

Методи покращання якості питної води. Методика визначення вмісту фтору в питній воді. Профілактика карієсу та флюорозу.

МР — 6

Т — 3,


С - 1

7.

Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов

на здоров’я людини. Гігієнічна оцінка санітарного стану ґрунту.МР — 7

Т — 9,


8.

Методика вивчення впливу денатурованого навколишнього середовища на стан здоров’я населення.

МР — 8

Т — 22,


С – 7 (№7)

9.

Вивчення адекватності та збалансованості харчування. Методика оцінки харчового статусу та вітамінної забезпеченості організму людини.

МР — 9

Т — 19,


С – 3 (№14)

10.

Гігієнічна оцінка ступеня якості та методика санітарної експертизи харчових продуктів.

МР — 10

Т — 6,


С – 2 (№14)

11.

Методика оцінки харчового статусу та вітамінної забезпеченості організму людини.

МР — 11

Т — 5


12.

Теоретичні аспекти та методика профілактики аліментарних та аліментарно-зумовлених захворювань. Методика розслідування випадків харчових отруєнь.

МР — 12

Т — 11


13.

Гігієнічна оцінка навчально-виховного процесу в школі та дитячих меблів

МР — 13

Т — 6,


С — 3 (№15)

14.

Методи оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків. Визначення груп здоров'я та фізичного виховання.

МР — 14

Т — 12


С — 3 (№15)

15.

Методика гігієнічної оцінки засобів по догляду за ротовою порожниною.

МР — 15

Т — 4, С – 6 (№20)16.

Гігієнічна характеристика проектів будівництва стоматологічної поліклініки.

МР — 16

Т — 4, проекти17.

Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та праці медичного

персоналу в стоматологічній поліклініці.МР — 17

Т — 6


18.

Методика контролю протирадіаційного захисту персоналу радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах. Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту населення від зовнішнього опромінення.

МР — 18

Т — 13, 1419.

Гігієнічна оцінка впливу шуму та вібрації на організм людини. Гігієнічна оцінка пилу та токсичних хімічних речовин. Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь

МР — 19

Т — 20, 5

С -1 (№5)


20.

Підсумковий модульний контроль
Примітка: МР — методична розробка, Т — таблиця, С — стенд,

ТКП — тестова комп’ютерна програма, ВФ — відеофільм


14. Рекомендована література

Базова

 1. Гігієна стоматологічних закладів. Посібник / І.Т.Матасар, В.І.Ципріян та інші. – К.Вольф, 2010. -146 с.

 2. Гігієна та екологія. – Підручник / За ред. В. Г. Бардова. - Вінниця: Нова книга, 2006. – 720 с.

 3. Бардов В.Г., Сергета І.В., Степаненко Г.П., Омельчук С.Т., Швайко І.І. та ін. Загальна гігієна та екологія людини. Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету. 2002. - 213 с.

 4. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни. Підручник /Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та інш.; За ред. Є.Г.Гончарука. К.: Вища шк., 1995. – 552 с.

 5. Гігієна харчування з основами нутриціології. Підручник /За ред. В.І.Ципріяна. - К.: “Здоров’я” , 1999. – 568 с.

 6. Общая гигиена: пропедевтика гигиены. Учебник /Е.И.Гончарук, В.Г.Бардов, Г.И.Румянцев и др., Под ред. Е.И. Гончарука. - К.: Вища шк., 1991. – 384 с.

 7. Общая гигиена: пропедевтика гигиены. Учеб. для иностр. студентов /Е.И.Гончарук, Ю.И.Кундиев, В.Г.Бардов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., Вища шк. 1999. – 652 с.

 8. Мізюк М.І. Гігієна: Підручник. – К.: Здоров»я, 2002.- 288с.

 9. Мізюк М.І. Гігієна: Посібник для практичних занять. – К.: Здоров»я, 2002.- 256с.

 10. Минх А.А.. Общая гигиена . - М.: Медицина, 1984. – 480 с.

 11. Гигиена /Р.Д.Габович, С.С.Познанский, Г.Х.Шахбазян. - К.: Вища шк., 1983.– 320 с.

 12. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: навчальний посібник /І.І.Даценко, Р.Д.Габович. - К.: “Здоров’я, 1999. – 692 с.

 13. Методические указания по самоподготовке студентов лечебного и стоматологического факультетов к занятиям по общей гигиене. / Под редакцией Бардова В.Г. К.: Киевский медицинский институт им. акад. А.А. Богомольца. 1988. – 174 с.

 14. Мащенко М.П.,.Мечов Д.С,.Мурашко В.О. Радіаційна гігієна - Харків; МОЗ України, КМАПО, 1999.-389 с.


Допоміжна

 1. Нікберг І.І., Сергета І.В., Цимбалюк Л.І. Гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 2001. – 503 с.

 2. Николаев А. И., Цепов Л. М. Санитарно-гигиенический режим в терапевтических стоматологических кабинетах (отдельных). – М.: МЕД пресс-информ, 2002. – 80 с.

 3. Комунальна гігієна. – Є.Г.Гончарук, В.Г.Бардов, С.І.Гаркавий та ін.; За ред. Є.Г.Гончарука. –К.: Здоров’я, 2003. – 728 с.

 4. Николаев А. И., Цепов Л. М. Практическая терапевтическая стоматология. – СПб: Санкт – Петербургский ин-т стоматологии, 2001. – 390 с.

 5. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в учреждениях стоматологического профиля / В. В. Анашкин, Н. А. Анашкина, С. Д. Волков и др. – К.: Транспорт Украины, 1999. – 158 с.

 6. Загальна гігієна. Словник довідник. /І.І.Даценко, В.Г.Бардов, Г.П.Степаненко та інш. Львів. : “Афіша”. 2001. – 240 с.

 7. Даценко І.І. Гігієна та екологія. Навчальний посібник. Львів: “Афіша”. 2000.– 244 с.

 8. Гигиена /Под ред. акад. РАМН Г.И.Румянцева. - М.: Медицина, 2000.-608с.

 9. Пивоваров Ю.П. Гигиена и основы экологии человека: Учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений / Ю.П.Пивоваров, В.В.Королик, Л.С.Зиневич; Под ред. Ю.П.Пивоварова. – М.: Издательский центр „Академия”, 2004 -528с.

 10. Гігієна праці. Підручник / А.М. Шевченко, О.П.Яворовський, Г.О.Гончарук та інш.: За ред. А.М.Шевченка. - К., Інфотекс, 2000. – 608 с.

 11. Никберг И.И. Гигиена больниц . - К., 1993.

 12. Внутрибольничные инфекции /пер. с анг., под ред. Р.П.Венцеля. - М., 1990.

 13. Труд и здоровье медицинских работников. /под ред. В.К. Овчарова. - М., 1985.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка