Робоча програма навчальної дисципліни гігієна та екологія напрям підготовкиСторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.79 Mb.
#10244
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Форма № Н – 3.04

Вінницький національний медичний університет

імені М.І.Пирогова

Кафедра загальної гігієни та екології


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної

(навчальної) роботи

проф. Ю.Й.Гумінський

“____” __________ 2012 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГігієна та екологія


напрям підготовки

1201 Медицина

спеціальність

7.12010005 – “Стоматологія”

факультет

стоматологічний

2012р.


Робоча програма з гігієни та екології для студентів 3 року навчання вищих медичних навчальних закладів IV рівнів акредитації МОЗ України за напрямом підготовки 1201“Медицина”, спеціальністю 7.12010005 – “Стоматологія”.

29 серпня 2012 року – 42с.


Розробники:

д.мед.н., проф. І.В. Сергета

к.мед.н., в.о. доц. О.Ю. Браткова
Робоча програма затверджена на засіданні

кафедри загальної гігієни та екології


Протокол від. “ 29 ” серпня 2012 року № 1
Завідувач кафедри загальної гігієни та екології
________________ (д.мед.н., проф.. Сергета І.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“ 29 ” серпня 2012 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) _______7.12010005 “Стоматологія”________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________2012 року № ___


“_____”________________2012 року Голова ________ (д.мед.н.,проф. Степанюк Г.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20___рік

__________, 20___ рік 1. Опис навчальної дисципліниФорма

нав-

чання

Курс

Семестри

Кількість годин

Рік навчання

Вид контролю


Всього год/кредитні в ЕСТS

з них аудиторних

СРС


ЛекціїПрактичні заняття
Денна


II

3-4

90/3

10

38

40

2

Поточний і

підсумковий

модульний контроль, диференційований залік (2)Робоча програма

складена на основі типової навчальної програми з предмету «Гігієна та екологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації відповідно до “Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар-стоматолог” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України” за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

(Наказ № 929 від 07.12.2009 р.).


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета гігієни як навчального предмета в системі медичних знань полягає у розвитку у майбутнього лікаря-стоматолога гігієнічного мислення та його використання для оцінки рівня загального і стоматологічного здоров`я, надання рекомендацій з гігієнічних питань здоровій та хворій людині, використання гігієнічних знань для оптимізації умов праці та лікарняного середовища, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в лікувально-профілактичних закладах, в тому числі стоматологічного профілю, проведення санітарно-освітньої роботи, отриманні навичок оцінки факторів навколишнього середовища та знань про наслідки їх негативного впливу на здоров’я людини, умінь щодо розробки заходів запобігання виникненню несприятливих зрушень у стані здоров’я та захворювань.

Завдання гігієни як основної профілактичної дисципліни полягає у виробленні у майбутнього лікаря-стоматолога переконання в тому, що він повинен не лише надавати стоматологічну допомогу хворим, але й проводити відповідні гігієнічні заходи профілактичного змісту, дотримуватись у своїй подальшій професійній діяльності рекомендацій, санітарних норм і правил, що розроблені та науково-обгрунтовані.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 1. Визначення гігієни як науки, її мету, задачі. Основні закони гігієни. Значення знань гігієни для лікаря-стоматолога.

 2. Методи гігієнічних досліджень навколишнього середовища та його впливу на організм людини і здоров`я населення. Специфічні методи гігієни.

 3. Структуру та завдання санiтарної служби України. Зміст поточного та попереджувального санiтарного нагляду.

 4. Спектральний склад сонячного випромінювання. Характеристику фізичних властивостей та біологічної дії видимого та інфрачервоного випромінювання. Зрушення у стані здоров'я та захворювання, що виникають внаслідок дії недостатньої і надлишкової сонячної радіації та заходи їх профілактики.

 5. Характеристику фізичних властивостей та біологічної дії ультрафіолетового випромінювання. Зрушення у стані здоров'я, що виникають внаслідок дії недостатньої і надлишкової ультрафіолетової радіації, заходи профілактики.

 6. Штучні джерела ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання, характеристики фотаріїв. Області застосування УФО у стоматології та медицині.

 7. Гігієнічне значення освітлення приміщень. Зорові функції. Зрушення у стані здоров’я та захворювання, що виникають внаслідок впливу недостатньої та надлишкової освітленості.

 8. Методи гігієнічної оцінки природного освітлення приміщень, показники.

 9.  Гігієнічні вимоги до штучного освітлення приміщень. Види та системи штучного освітлення. Характеристики та види освітлювальної арматури. Методику гігієнічної оцінки штучного освітлення приміщень різного призначення, показники.

 10. Основи фізіології теплообміну людини та його зв'язок з мікрокліматичним режимом навколишнього середовища. Шляхи тепловіддачі при різних температурних умовах, вологості та швидкості руху повітря.

 11. Визначення поняття “мікроклімат”. Види мікроклімату. Фактори, що характеризують мікроклімат. Зрушення у стані здоров’я та захворювання, що виникають внаслідок впливу на організм людини дискомфортного мікроклімату, заходи профілактики.

 12. Поняття про «розу вітрів» її практичне використання у запобіжному санітарному нагляді при проектуванні будівництва.

 13. Хімічний склад атмосферного повітря, гігієнічне значення окремих його складових. Джерела забруднення атмосферного повітря. Вплив забрудненого повітря на здоров`я населення та санітарні умови життя.

 14. Види вентиляції приміщень та її гігієнічне значення. Показники, які використовують для оцінки ефективності вентиляції приміщень.

 15. Гігієнічне значення води. Функції води. Гігієнічні вимоги до якості питної води. Епідеміологічне та ендемічне значення води (захворювання, пов’язані із вживанням недоброякісної води).

 16. Джерела водопостачання та їх порівняльну гігієнічну характеристику. Загальну схему санітарного обстеження джерел місцевого водопостачання. Гігієнічні показники забруднення води (прямі та опосередковані).

 17. Держстандарти на воду господарсько-питного водопостачання. Основи державного санітарно-епідеміологічного нагляду за господарсько-питним водопостачанням (запобіжний та поточний санітарний нагляд). Основні етапи санації (оздоровлення) джерела місцевого водопостачання (криниці).

 18. Види, методи та засоби покращання якості питної води. Методи очистки та знезараження води. Методи хлорування фторування та дефторування води.

 19. Що таке централізована система водопостачання. Будову та обладнання водопроводу. Основні етапи та послiдовнiсть очистки і знезараження води. Зони санітарної охорони вододжерел.

 20. Біологічну роль та гігієнічне значення фтору. Вміст фтору у воді поверхневих, підземних і атмосферних природних вододжерел та харчових продуктах, гігієнічні нормативи вмісту фтору у питній воді. Шляхи профілактики карієсу зубів та ендемічного флюорозу.

 21. Вплив клімату на здоров’я людини. Кліматоформуючі та кліматохарактеризуючі фактори. Медичну класифікацію клімату. Визначення, види акліматизації, фактори, які впливають на акліматизацію.

 22. Погодоформуючі та погодохарактеризуючі фактори. Вплив погоди на здоров’я людини. Гелеометеотропні реакції та їх профілактику.

 23. Медичні класифікації погоди, гігієнічне значення показників, які знаходяться в їх основі.

 24. Гігієнічне значення грунту. Види ґрунтів. Механічну структуру, фізичні властивості та природний склад ґрунтів. Процеси самоочищення грунту. Показники санітарного стану грунту.

 25. Визначення та тлумачення понять індивідуальне та популяційне здоров’я. Визначення поняття здоровя населення як інтегрального показнику стану навколишнього середовища. Показники здоровя, що його характеризують.

 26. Етапи вивчення впливу забрудненого навколишнього середовища на здоров’я. Методику вибору зон спостереження. Форми та методи проведення досліджень. Якісний та кількісний аналіз.

 27. Поняття про раціональне харчування. Гiгiєнiчнi принципи раціонального харчування. Поняття про харчовий статус. Види харчового статусу.

 28. Класифікація нутрієнтів (харчових речовин) та їх функції в організмі. Фізіолого-гігієнічну характеристику основних харчових речовин (білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів).

 29. Фізіологічні норми харчування для різних груп населення. Показники енергетичної та вітамінної адекватності харчування. Методи додаткової вітамінізації їжі.

 30. Методи визначення енерговитрат людини. Поняття про коефіцієнт фізичної активності. Поняття про меню-розкладку. Принципи складання меню-розкладки.

 31. Гігієнічні основи організації харчування хворих у лікарнях, зокрема при пошкодженні зубо-щелепного апарату. Аліментарну профілактику основних стоматологічних захворювань.

 32. Класифікацію харчових продуктів. Ступені якості харчових продуктів. Захворювання, що можуть передаватися через молоко, хліб, м'ясо, рибу та продукти їх переробки.

 33. Харчову та біологічну цінність продуктів тваринного походження (молока та молочних продуктів, м`яса та м`ясних продуктів, риби та рибних продуктів), етапи їх санітарної експертизи.

 34. Харчову та біологічну цінність зернових та бобових продуктів, етапи їх санітарної експертизи.

 35. Класифікацію аліментарних та аліментарно-зумовлених захворювань, гігієнічні основи їх профілактики.

 36. Поняття про харчове отруєння. Характерні ознаки харчового отруєння. Умови, що сприяють його виникненню. Класифікацію харчових отруєнь. Обов’язки лікаря, який перший установив діагноз харчового отруєння.

 37. Поняття про здоровий спосіб життя. Гігієнічні основи здорового способу життя. Значення і шляхи профілактики гіпокінезії в сучасних умовах. Принципи загартування. Гігієнічне значення режиму дня. Гігієна відпочинку і сну. Медико-соціальне значення шкідливих звичок, попередження їх виникнення.

 38. Визначення та завдання психогігієни.

 39. Основи догляду за ротовою порожниною з метою профілактики стоматологічних захворювань. Будову та функції, мікробіологічні особливості ротової порожнини людини. Поняття про природне та штучне чищення зубів.

 40. Основи гігієнічної оцінки засобів догляду за зубами: зубних порошків, зубних паст, еликсирів для полоскання (класифікацію, порівняльну характеристику, вимоги до матеріалів для виготовлення).

 41. Гігієнічні вимоги до матеріалів для виготовлення, конструкцій та форми зубних щіток, зубочисток, протезування зубів. Методики чистки зубів, режиму догляду за ротовою порожниною. Правила зберігання засобів догляду за ротовою порожниною.

 42. Загальні закономірності росту і розвитку дитячого організму. Гігієнічні принципи складання режиму дня учнів. Особливості гігієнічного нормування добової діяльності учнів.

 43. Гігієнічні вимоги до організації навчально-виховної роботи у загальноосвітніх школах.. Вимоги до розкладу занять у школі та методику його оцінки. Порушення у стані здоров'я і захворювання, зумовлені нераціональною організацією навчально-виховного процесу у сучасних загальноосвітних закладах.

 44. Гігієнічні вимоги до навчальних меблів та їх фізіологічне обґрунтування. Правила маркування парт і розсаджування учнів у класі. Зміни в стані здоров'я та захворювання, що можуть виникнути у дітей в результаті використання меблів, які не відповідають гігієнічним вимогам.

 45. Методику комплексної оцінки стану здоров'я дітей і підлітків. Критерії і показники здоров'я дітей і підлітків. Групи здоров’я. Групи для проведення фізичного виховання.

 46. Основні показники фізичного розвитку. Загальні правила антропометрії. Таблиці стандартів фізічного розвитку. Вимоги до таблиць стандартів.

 47. Методи гігієнічної оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків. Метод сигмальних відхилень.

 48. Фізичну характеристику, класифікацію, вплив на організм людини шуму. Загальні принципи нормування шуму на виробництві, зокрема на робочому місці стоматолога в умовах стоматологічної поліклініки (кабінету). Профілактика “шумової” хвороби.

 49. Фізичну характеристику, класифікацію, вплив на організм вібрації. Захворювання, що виникають під впливом вібрації, заходи профілактики, зокрема на робочому місці лікаря-стоматолога.

 50. Гігієнічну класифікацію праці. Поняття про небезпечний та шкідливий виробничий фактор. Класифікацію виробничих шкідливостей. Заходи профілактики виробничо обумовлених та професійних захворювань.

 51. Поняття про токсичні хімічні речовини як виробничу шкідливість (класифікацію, властивості, біологічну дію, різновиди впливу), заходи профілактики шкідливого впливу.

 52. Гострі і хронічні професійні отруєння. Хімічні фактори виробничого середовища в роботі стоматолога та зубного техніка (ртуть, свинець, полімерні матеріали тощо), заходи профілактики шкідливого впливу.

 53. Класифікацію, властивості, біологічну дію пилу, зміни у стані здоров’я та захворювання, що виникають під впливом пилу, заходи профілактики шкідливого впливу.

 54. Гігієнічну характеристику праці та професійної діяльності лікарів-стоматологів різного профілю та зубних техніків. Про вимушене положення тіла і перенапруження окремих груп м`язів як професійну шкідливість. Профілактику захворювань, що спричиняються вимушеним положенням тіла у роботі лікаря-стоматолога та зубного техніка.

 55. Біологічні фактори, бактеріальне забруднення повітря і інструментарію в стоматологічному стаціонарі, профілактику їх шкідливої дії.

 56. Гігієнічні вимоги до облаштування і експлуатації відділень терапевтичної, хірургічної і ортопедичної стоматології та зуботехнічної лабораторії. Гігієнічні основи організації санітарно-протиепідемічного режиму в стоматологічних лікувально-профілактичних закладах. Профілактику внутрішньо-лікарняних інфекцій.

 57. Системи будівництва стоматологічних поліклінік та їх порівняльну характеристику. Порядок замовлення, санітарної експертизи та погодження проектів забудови стоматологічних поліклінік. Частини проекту будівництва, їх характеристика.

 58. Поняття про іонізуюче випромінювання, його види, дози і одиниці їх вимірювання. Якісні та кількісні характеристики іонізуючих випромінювань. Поняття про радіонукліди. Якісні та кількісні характеристики радіонуклідів.

 59. Біологічну дію іонізуючого випромінювання. Сучасні уявлення про її механізми та основні фактори, від яких вона залежить. Основні види променевих ушкоджень організму (соматичні, соматико-стохастичні, генетичні) та умови їх виникнення.

 60. Основні засоби застосування радіонуклідів та інших джерел іонізуючого випромінювання з діагностичною і лікувальною метою. Правила роботи з відкритими та закритими джерелами іонізуючих випромінювань.

 61. Поняття про протирадіаційний захист та радіаційний контроль. Нормування радіаційної безпеки та гігієнічні принципи радіаційного захисту. Особливості організації протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при проведенні рентгенологічних досліджень.

 62. Гігієнічні аспекти Чорнобильської катастрофи та ліквідації її наслідків.


вміти:

 1. Оцінювати показники мікроклімату закритих приміщень, в т.ч. стоматологічних закладів (температури, вологості, швидкості руху повітря та радіаційної температури).

 2. Визначати стан природного освітлення закритих приміщень, в т.ч. стоматологічних закладів (світловий коефіцієнт, коефіцієнт природного освітлення та ін.); давати йому гігієнічну оцінку.

 3. Визначати стан штучного освітлення закритих приміщень, в т.ч. стоматологічних закладів (рівень освітленості, рівномірність його тощо); давати йому гігієнічну оцінку.

 4. Визначати інтенсивність ультрафіолетової радіації біологічним методом, розраховувати її еритемну та профілактичну дозу.

 5. Оцінювати рівень шуму в приміщення за результатами досліджень.

 6. Давати гігієнічну оцінку забрудненню повітря пилом, хімічними сполуками, мікроорганізмами за результатами лабораторних досліджень.

 7. Давати гігієнічну оцінку стану повітряного середовища приміщення за даними лабораторного дослідження.

 8. Тлумачити метеорологічні, синоптичні і геліогеофізичні показники погоди, визначати медичний тип її, складати медичний прогноз і давати рекомендації щодо профілактики геліометеотропних реакцій.

 9. Давати гігієнічну оцінку якості води на підставі результатів обстеження джерела водопостачання і лабораторного аналізу відібраних проб.

 10. Визначати оптимальну концентрацію фтору для фторування води в конкретних геохімічних і кліматичних умовах.

 11. Оцінювати санітарний стан ґрунту за результатами обстеження території і бактеріологічного та гельмінтологічного аналізу проби.

 12. Уміти проводити санітаре обстеження лікувально-профілактичних закладів, зокрема стоматологічних поліклінік і кабінетів, давати гігієнічні рекомендації щодо поліпшення їх санітарного стану.

 13. Оцінювати санітарний режим операційної, перев’язочної, палатної секції, лікарняної палати, давати рекомендації по поліпшенню його санітарного стану.

 14. Давати гігієнічну оцінку повноцінності харчування за меню-розкладкою, та рекомендації щодо його поліпшення.

 15. Розраховувати добові енерговитрати конкретної людини чи закритого колективу (традиційним методом та згідно рекомендацій ВООЗ) та визначати потреби організму (закритого колективу) в харчових речовинах.

 16. Вміти проводити розслідування харчових отруєнь, оформляти відповідну медичну документацію.

 17. Визначати важкість, напруженість праці за результатами досліджень, давати рекомендації по попередженню перевтоми та оздоровленню умов праці, зокрема медичного персоналу стоматологічних поліклінік (кабінетів).

 18. Вміти проводити розслідування професійних отруєнь, оформляти відповідну медичну документацію.

 19. Давати гігієнічну оцінку фізичному розвитку дітей і підлітків, визначати приналежність конкретної дитини до відповідної групи здоров’я, давати рекомендації по її оздоровленню.

 20. Оцінювати профіль фізичного розвитку дітей та підлітків, давати рекомендації по поліпшенню їх здоров’я.

 21. Давати гігієнічну оцінку навчальним приміщенням, шкільним меблям, визначати відповідність їх віковим та антропометричним показникам дітей і підлітків.

 22. Організовувати і складати плани проведення періодичних медичних оглядів і обстежень працівників лікувально-профілактичних закладів (рентгенологів, зубних техніків та ін.), давати рекомендації по їх оздоровленню.

 23. Володіти методами проведення санітарно просвітньої роботи серед різних груп населення.

 24. Оцінювати радіологічну обстановку в рентгенологічних відділеннях та кабінетах, давати гігієнічні рекомендації по усуненню надмірного опромінення персоналу.Кінцеві цілі вивчення дисципліни:

- Інтерпретувати основні закони гігієнічної науки та загальні закономірності зв’язку здоров’я з факторами і умовами середовища життєдіяльності.

- Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне і стоматологічне здоров’я населення.

- Володіти методами гігієнічної оцінки факторів навколишнього середовища та їх впливу на здоров’я населення.

- Обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань відповідно до основ чинного законодавства України.

- Використовувати позитивні властивості факторів навколишнього середовища для проведення первинної, вторинної і третинної профілактики загально-соматичних захворювань та захворювань зубо-щелепної системи.

- Володіти знаннями про негативні фактори навколишнього середовища, визначати їх зв’язок зі станом здоров’я і розробляти профілактичні заходи, в тому числі стоматологічного спрямування.

- Планувати гігієнічні заходи для профілактики розповсюдження загальних і стоматологічних захворювань, оцінювати ступінь їх ефективності.

- Обґрунтовувати гігієнічні заходи щодо дотримання здорового способу життя, особистої гігієни, гігієни праці, лікувально-охоронному режиму стоматологічних закладів, планувати впровадження їх у практику охорони здоров’я.

- Володіти основами етики, деонтології, біоетики, використовувати методи психогігієни і психопрофілактики у спілкуванні з хворими і персоналом лікувальних закладів.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Гігієнічне значення навколишнього середовища та методи його гігієнічного дослідження.
К о н к р е т н і ц і л і

* - Усвідомити значення знань з гігієни для лікаря за спеціальністю 7.110106 – “стоматологія” та пріоритетність профілактики перед лікувальною медициною.

* - Освоїти закони та методологічні основи гігієни, класифікацію методів гігієнічних досліджень, класифікацію факторів навколишнього середовища та основні закономірності їх впливу на організм людини і здоров’я популяції.

* - Ознайомитися з основами санітарного законодавства, методами і засобами запобіжного і поточного санітарного нагляду.

* - Оволодіти знаннями про значення повітря, сонячної радіації, клімату, погоди як факторів навколишнього середовища.

* - Оволодіти методами використання позитивних властивостей сонячної, в тому числі ультрафіолетової радіації з оздоровчою метою та для профілактики захворювань

* - Освоїти принципи і методи оптимізації мікроклімату приміщень житлових, лікарняних, оздоровчих закладів, стоматологічних клінік та кабінетів.

* - Оволодіти знаннями про методи і засоби захисту від хімічних забруднень атмосферного повітря та повітря приміщень різного призначення.

* - Оволодіти знаннями про значення води як фактору навколишнього середовища.

* - Інтерпретувати вплив питної води на загальне та стоматологічне здоров’я. Визначати фактори ризику виникнення загальних захворювань та основних стоматологічних захворювань, пов’язаних з вживанням недоброякісної питної води.

* - Оволодіти знаннями значення ґрунту як фактору навколишнього середовища.

*- Інтерпретувати вплив ґрунту, його природного складу та забруднювачів на загальне та стоматологічне здоров’я.Каталог: fddownload.php?download=departments -> zagalna gigiena
zagalna gigiena -> Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
zagalna gigiena -> Робоча програма навчальної дисципліни гігієна у фармації напрям підготовки
fddownload.php?download=departments -> Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к практическому занятию
fddownload.php?download=departments -> Правила Трутона c правила фаз Гіббса d рівняння Менделєєва-Клапейрона e законів Коновалова 2 Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою
fddownload.php?download=departments -> Тема №9: ”Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при пожаленнях, покусах, електротравмах, утопленнях та дії низьких та високих температур”.
fddownload.php?download=departments -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
zagalna gigiena -> Робоча програма навчальної дисципліни гігієна та екологія напрям підготовки
fddownload.php?download=departments -> 1. Ознайомлення з організацією навчального процесу курсу "Латинська мова та основи медичної термінології"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка