Робоча програма навчальної дисципліни фпнзе економічна теорія перепідготовки спеціалістівСторінка5/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.95 Mb.
#10920
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова

 1. Антимонопольна діяльність : підручник / за ред. В.Д. Лагутіна К. : КНТЕУ, 2005. 580 с.

 2. Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич ; за ред.
  В.Д. Базилевича, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик.
  К. : Атіка, 2009. 368с.


 3. Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – 8-ме вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 702 с. – (Класичний університетський підручник).

 4. Калінченко О.В. Мікроекономіка : навч.-метод, посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Калінченко, Л.М. Березіна. К. : Центр учб. л-ри, 2008. 472 с.

 5. Косік А.Ф. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Ф. Косік, Г.Є. Гронтковська. 2-ге вид., переробл. і допов. К. : Центр учб. л-ри, 2008. 436 с.

 6. Костюк В.С. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Костюк, А.М. Андрющенко, І.П. Борейко. К. : Центр учб. л-ри,
  2009.
  282 с.


 7. Лагутін В.Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці / В.Д. Лагутін. – К. : КНТЕУ, 2007. – 247 с.

 8. Мазаракі А.А. Торговля. Деньги. Менталитет / А.А. Мазараки. – К. : Книга, 2006. – 631 с.

 9. Макро- і мікроекономіка: теоретичні аспекти. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / за науковою ред. проф. М.П. Денисенка. – К. : Алерта, 2013. – 728 с.

 10. Макро- і мікроекономіка: теоретичні аспекти. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За науковою ред. проф. Федоренка В.Г., проф. Денисенка М.П. – К. : Алерта, 2013. – 728 с.

 11. Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Ф. Мельник, ТЛ. Желюк, О.В. Дугопольський, О.В. Панухник. – К. : Знання, 2008. – 699 с.

 12. Никифоров А.А. Макроекономика: научные школи, концепции, экономическая политика : учеб. пособие / А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская. – М. : Дело и Сервис, 2008. – 543 с.

 13. Отрошко О.В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко.
  – К. : Знання, 2011. – 325 с.

 14. Семененко В.М. Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб. / В.М. Семененко, Д.І. Коваленко, В.В. Бугас, О.В. Семененко. – 2-ге вид. доп. та перероб. – К. : Центр учбової літератури, 2011 – 428 с.

 15. Федоренко В.Г. Основи економічної теорії : навч. посіб / В.Г. Федоренко, М.М. Руженський, С.В. Палиця, Ю.Б. Пінчук. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К. : Алерта, 2012. – 312 с.

 16. Ястремський О. Основи мікроекономіки / О. Ястремський, О. Гриценко. - 2-ге вид., переробл. і допов.;. – К. : Знання-Прес, 2007. – 578 с. (Модельо-комп’ют. дод. на лазер, диску).

Допоміжна

 1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища шк., 2007.

 2. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової економіки. – К.,1992.

 3. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005.

 4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ.
  – М.: Прогресс, 1978.

 5. Леоненко М.П., Черепніна О.І. Сучасні економічні системи: Навч. посіб. – К., 2006.

 6. Милль Дж. С. Основи политической экономии: Пер. с англ. – Т. 1-3. М.: Прогресс, 1981.

 7. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія : Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

 8. Основи економічної теорії : Підруч.-3-тє вид. / За ред.
  Ю.В. Ніколенко. – К.: ЦУЛ, 2001.

 9. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. – М., 2005.

 10. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства
  народов. – М.: Соцзкгиз, 1992.

 11. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс
  популярний. – К. Наук, думка, 1994.

 12. Ходсон Дж. Экономическая теория и институты. – М., 2003.

 13. Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуелла и др. Пер. с англ.
  – М., 2004.

 14. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. – К.: Знання, 2007.

 15. Юхименко П.І. Теорія монетаризму: Навч. посіб. – К., 2007.

 16. Юхименко П.І., Безпечна І.В. Інституційні передумови ринкової трансформації аграрного сектору України. – Біла Церква, 2005.


Інформаційні ресурси

 1. www.zakon.rada.gov.ua – Вся база "Загальне законодавство" Верховної Ради України

 2. www.president.gov.ua – офіційний сайт Президента України

 3. www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету Міністрів України

 4. www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України

 5. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державної служби статистики України


ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни


3
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

43. Програма навчальної дисципліни

64. Структура навчальної дисципліни


22

5. Теми практичних занять

24

6. Самостійна робота


25
7. Індивідуальні завдання

348. Методи навчання

389. Методи контролю

3910. Розподіл балів, які отримують слухачі

4011. Методичне забезпечення

4012. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань

4113. Рекомендована література

46


Навчально-методичне видання
Могильний Олексій Миколайович


Робоча програма навчальної дисципліни

«Економічна теорія»

Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір О.М. Могильний

Комп’ютерна верстка Н.М. Корнієнко


Підписано до друку _____2013 р. Формат 60х 84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний.

Ум. друк. арк. 2,4.

Наклад ______. Зам № _____.


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.

Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна, 17.

тел./факс (044) 536-14-85

Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ввнзп 32 проблеми мотивації поведінки та діяльності людини перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 08 клінічна психологія галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»
medialibrary -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни пнпм. 05 Психологія організацій підготовки магістрів
medialibrary -> Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів
medialibrary -> 28 березня, м. Київ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка