Робоча програма навчальної дисципліни фпнзе економічна теорія перепідготовки спеціалістівСторінка4/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКонтрольна робота – це вид письмової роботи, який являє собою письмову відповідь на поставлене питання в рамках тем навчальної дисципліни «Економічна теорія». Її підготовка сприяє поглибленому вивченню навчальної дисципліни, а також є однією з форм контролю за участю слухачів у навчальному процесі.

Зміст відповіді на поставлені у контрольній роботі питання повинен продемонструвати глибокі знання слухача з теорії питання, понятійного апарату та розуміння можливостей їх практичної реалізації в сучасних умовах структурної перебудови економіки України.

Перелік тем контрольних робот затверджується кафедрою і охоплює основні теоретичні і практичні проблеми навчальної дисципліни, які нині є актуальними як для теоретичної думки, так і для економічного розвитку України.

Оцінка за виконання контрольної роботи виставляється згідно з існуючим положенням (бали за ECTS).

За основні критерії оцінки виконання контрольної роботи береться: повнота і правильність виконання завдання; здатність слухача диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; уміння застосовувати методи і принципи, притаманні економічній теорії, для аналізу сучасних економічних процесів і явищ.

Контрольна робота повинна мати план викладення поставлених питань та відповідну структуру: вступ; основна частина, яка складається з 2-3 розділів; висновків, або заключної частини; списку використаної літератури. У контрольній роботі слід уникати повторень, уважно стежити за тим, щоб не було текстових протиріч між окремими її положеннями.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 12-15 сторінок друкованого тексту через півтора інтервали. Вона оформляється належним чином, зокрема має титульний лист, написана на стандартних листах паперу формату А-4 з однієї сторони, аркуші пронумеровані.

Контрольна робота подається на кафедру не пізніше встановленого деканатом і кафедрою терміну в електронному вигляді за адресами fypr@ukr.net (деканат), ktepe@ukr.net (кафедра). Інструкція про надсилання контрольних робіт в електронному вигляді знаходиться на сайті Інституту http://www.ipk-dszu.kiev.ua.ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


  1. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:Оцінка

ECTS

Оцінка

у національній шкалі

Бали


за ECTS

A ( відмінно)

5 (відмінно)

47 - 50


B (дуже добре)

4 (добре)

44 - 46


C (добре)

40 - 43


D (задовільно)

3 (задовільно)

35 - 39


E (достатньо)

30 - 34


FX (незадовільно) з можливістю повторного складання

2 (незадовільно)

18 - 29


F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням

1-17

  1. У разі отримання слухачем незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.

  2. Слухач, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.


Теми контрольних робіт
Економічна теорія в системі конкретних економічних наук. Предмет і методи економічної теорії.Економічні категорії, закони і принципи. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки.Економічні потреби та інтереси, їх взаємодія, сутність та класифікація.Економічна система, її сутність та основні структурні елементи.Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи.Суспільне виробництво та його структура. Основні фактори суспільного виробництва.Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Суспільний поділ праці.Матеріальне і нематеріальне виробництво, проблеми задоволення потреб суспільства. Фази відтворення суспільного продукту.Економічні відносини власності. Структура, суб’єкти і об’єкти власності.Трансформація форм власності та особливості становлення ринкових відносин в Україні при переході до ринкової економіки.Натуральне виробництво та його історичні межі.Товарна форма організації суспільного виробництва та ринковий механізм його саморегулювання.Товар та його властивості. Економічний зміст закону вартості.Гроші, теоретичні концепції їх виникнення, суть та функції.Грошова система та її структурні елементи. Закони грошового обігу.Інфляція, її суть, причини, форми та соціально-економічні наслідки.Ринок: етапи його формування, основні риси, структура та функції.Інфраструктура ринку: основні підсистеми та елементи інфраструктури сучасного ринку.Капітал підприємства. Кругообіг і обіг промислового капіталу.Капітал сфери обігу. Торговельний капітал, його еволюція та функції.Ринкові відносини в аграрній сфері: їх сутність та особливості.Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Особливості землі як фактора виробництва.Доходи населення, джерела їх формування та розподіл.Держава як суб’єкт ринкових відносин та її економічні функції.Капітал і наймана праця. Протиріччя соціально-трудових відносини в сучасній економічній системі.Капітал сфери обігу та його еволюція за сучасних умов.Кредитно-банківська система, особливості її становлення в Україні.Ціноутворення в ринковій економіці.Сутність і об’єктивні основи формування і розвитку світового господарства.Основні форми міжнародних економічних відносин та види інтеграційних об’єднань.Глобалізація як закономірний процес світогосподарського розвитку.Економічні аспекти глобальних проблем.Предмет, метод та функції макроекономіки.Макроекономічні показники в системі національних рахунків.Сукупний попит та сукупна пропозиція: їх сутність та структура.Моделі загальної макроекономічної рівноваги: неокласична, кейнсіанська та синтезована.Споживання й заощадження. Особливості споживання й заощадження в умовах ринкової трансформації національної економіки.Інвестиції як компонент сукупних витрат. Інвестиційна політика в Україні.Модель мультиплікатора-акселератора, його сутність та вплив на зміну реального ВВП.Праця як головний ресурс класичної макромоделі. Умови рівноваги ринку праці, його взаємозв’язок з виробничою функцією.Безробіття, його соціально-економічні наслідки та активна політика зайнятості населення.Фіскальна політика держави: зміст, види та завдання.Бюджетна система. Концепції балансування державного бюджету.Грошово-кредитна система: зміст, структура, об’єкти та суб’єкти.Циклічні коливання в економічних системах та їх макроекономічний аналіз.Платіжний баланс: типові компоненти, класифікація статей та їх взаємозв’язок.Предмет і об’єкт, методи та методологія мікроекономіки.Корисність та уподобання в економічній теорії. Функція корисності.Модель поведінки споживача. Прийняття рішень в ситуаціях з невизначеністю та економічним ризиком.Ринкова ціна та ціна рівноваги. Обсяг рівноваги та механізм її встановлення.Теоретичні концепції еластичності попиту та пропозиції за чинниками впливу.Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми.Витрати виробництва: основні поняття і види витрат. «Нормальний прибуток» як елемент витрат.Ринок досконалої конкуренції: характерні риси та ефективність.Різновиди монополій: економічні наслідки та соціальна ціна.Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції. Державне регулювання монопольної діяльності, антимонопольна політикаОлігополістична структура ринку, її сутність та основні ознаки.Похідний попит. Взаємозв’язок ринку продукту та ринку факторів виробництва.Ринок капіталу. Характеристика капіталу як фактору виробництва.Економічна ефективність і добробут домогосподарств та критерії його оцінки.Місце і роль держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага.


8. Методи навчання
Для активізації процесу навчання слухачів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

 • на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага слухачів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються слухачі до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

 • на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення ситуаційних вправ; розв’язання проблемних питань; вирішення задач; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.

Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи слухачів є чіткий контроль відвідування слухачами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

9. Методи контролю
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок слухачів складається з двох етапів:

 • поточного контролю роботи слухачів;

 • підсумкового контролю (іспит).

Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Об’єктами поточного контролю знань слухачів є:


 • систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;

 • виконання завдань для самостійного опрацювання;

 • виконання модульного завдання.

Поточний контроль знань, вмінь та навичок слухачів передбачає застосування таких видів:

 • тестові завдання;

 • розрахункові завдання;

 • обговорення проблеми, дискусія;

 • аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);

 • ділові ігри (кейс-методи);

 • презентації результатів роботи;

 • інші.

Об’єктом підсумкового контролю знань слухачів у формі заліку є два усних запитання та письмова задача.

На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання з економічної теорії.

Результати заліку слухачів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СЛУХАЧІПоточне тестування, самостійна та контрольна робота

Залік

Сума

50

50

100
Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т10

Т11

Т12

Т 13

Т 14

Т 15

Т 16

Т 17

Т 18

Т 19

Т 20

Т 21

Т 22

Т 23

Т 24

Т 25

Т 26

Т 27

Т 28

Т 29

Т 30

Т 31

Т 32

Т 33

Т

34


Т

35Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни (робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали, конспект лекцій).

12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 1. Предмет і метод економічної теорії та еволюція його визначення різними школами.

 2. Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії. Сучасні напрямки, школи і течії економічні теорії.

 3. Економічні категорії, закони і принципи. Форми їх пізнання та використання у практичній діяльності.

 4. Функції економічної теорії та її місце в системі конкретних
  економічних наук.

 5. Суспільне виробництво та його фази. Матеріальне і нематеріальне виробництво.

 6. Фактори суспільного виробництва та проблеми формування їх в сучасних умовах. Взаємодія факторів виробництва.

 7. Економічні потреби й інтереси як рушійні сили розвитку суспільного виробництва.

 8. Економічна система, її сутність, цілі та основні структурні елементи.

 9. Типи економічних систем та критерії їх класифікації.

 10. Суспільний поділ праці, його сутність та форми.

 11. Еволюція форм власності, її форми і типи. Особливості розвитку форм власності в Україні.

 12. Натуральна і товарна форма організації суспільного виробництва: історична місія, умови та причини їх виникнення.

 13. Товар і його властивості. Споживча вартість і корисність товару.

 14. Вартість і мінова вартість. Вартість і ціна: альтернативні теорії.

 15. Закон вартості, економічний зміст та основні функції.

 16. Сутність ринку, його структура, типи та функції.

 17. Суб’єкти та об’єкти ринкових відносин. Особливості ринкових відносин у сучасній Україні.

 18. Сутність, основні риси та функції інфраструктури ринку.

 19. Сутність категорій попиту і пропозиції та фактори, що впливають на їх взаємодію.

 20. Становлення і розвиток підприємств та підприємництва в умовах ринкового середовища.

 21. Капітал підприємства і його кругообіг. Постійний і змінний капітал.

 22. Обіг капіталу. Основний і обіговий капітал підприємства. Фізичне зношення і моральне старіння основного капіталу. Амортизація.

 23. Торговий капітал та торговий прибуток. Джерела та механізм утворення торгового прибутку.

 24. Ринкова ціна: зміст, структура, функції. Чинники, що впливають на ціну товару.

 25. Види цін, їх класифікація в ринковій економіці.

 26. Аграрні відносини. Суб’єкти та об’єкти підприємництва в аграрному секторі економіки.

 27. Рентні відносини. Земельна рента, її види та форми.

 28. Рента та орендна плата. Ціна землі.

 29. Агропромислове виробництво. Особливості аграрних відносин в Україні.

 30. Держава як суб’єкт економічних відносин. Еволюція теоретичних уявлень про роль держави в економіці.

 31. Економічні функції держави. Основні форми і методи державного регулювання економіки.

 32. Сутність і основні шляхи структурної перебудови та модернізації економіки України.

 33. Світове господарство, його сутність, етапи і закономірності розвитку.

 34. Структура світового господарства. Міжнародний поділ праці.

 35. Міжнародна економічна інтеграція.

 36. Основні форми міжнародних економічних відносин.

 37. Міжнародні валютно-фінансові відносини та організації.

 38. Економічні аспекти глобальних проблем.

 39. Предмет, функції та методологія макроекономіки.

 40. Сучасні макроекономічні теорії: посткейнсіанська, неокласична, монетаризм.

 41. Економічний кругообіг у простій економічній системі. Структура моделі економічного кругообігу.

 42. Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного рахівництва.

 43. Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість.

 44. Інфлювання та дефлювання ВВП. ВВП та суспільний добробут.

 45. Тіньова економіка. Методика обчислення обсягів тіньової економіки.

 46. Сутність сукупного попиту, його модель та структура.

 47. Сукупна пропозиція. Коротко- та довгострокова крива сукупної пропозиції.

 48. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Варіанти макроекономічної рівноваги.

 49. Споживання і заощадження. Дохід кінцевого використання і споживання.

 50. Теорії споживання. Кейнсіанська та неокласична концепції споживання.

 51. Інвестиції як компонент сукупних витрат. Роль інвестицій в економіці.

 52. Мультиплікатор та його сутність. Таблична модель мультиплікативного процесу.

 53. Рівновага економічних систем та механізм її забезпечення.

 54. Праця як головний ресурс класичної макромоделі. Умови рівноваги ринку праці за класичною моделлю.

 55. Загальна рівновага класичної макромоделі: система взаємопов’язаних графіків.

 56. Ринок товарів та платних послуг. Модель «витрати-випуск» - кейнсіанська модель товарного ринку.

 57. Умови рівноваги на ринку грошей та цінних паперів. Графік Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних товарів - крива LМ.

 58. Ринок робочої сили. Умови рівноваги на ринку робочої сили.

 59. Загальна рівновага на ринках товарів і послуг, грошей та цінних паперів.

 60. Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти.

 61. Державні видатки та їх структура. Поточні та капітальні витрати держави.

 62. Фіскальна політика й державний бюджет. Концепції збалансування державного бюджету.

 63. Грошовий ринок: грошова маса і грошова база. Коефіцієнт монетизації.

 64. Центральний (національний) банк як суб’єкт монетарної політики.

 65. Суть монетарної політики. Дискреційна і недискреційна монетарна політика.

 66. Макроекономічна нестабільність і нерівномірність економічного розвитку.

 67. Циклічність, інфляція й безробіття як форми прояву макроекономічної нестабільності.

 68. Державне антициклічне регулювання. Особливості економічного циклу в Україні.

 69. Сутність економічного зростання. Передумови й характерні риси сучасного економічного зростання.

 70. Інфляція як макроекономічне явище. Класифікація інфляції за основними критеріями.

 71. Теоретичні підходи до пояснення причин інфляції. Кейнсіанський і класичний погляди на інфляцію.

 72. Зарплата, безробіття та інфляція. Крива Філіпса і її сучасна інтерпретація.

 73. Особливості антиінфляційного регулювання в трансформаційних економіках.

 74. Механізм функціонування ринку праці. Чинники, що впливають на співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці.

 75. Макроекономічні засади політики зайнятості. Особливості ринку праці та стан безробіття в Україні.

 76. Механізм зовнішньоекономічної політики. Інструменти зовнішньоторговельної політики.

 77. Платіжний баланс. Типові компоненти платіжного балансу.

 78. Міжнародний потік товарів та капіталів. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.

 79. Рівновага моделі ІS-LМ і вплив на неї грошової, фіскальної та зовнішньоекономічної політики.

 80. Корисність і уподобання в економічній теорії. Сукупна та гранична корисність.

 81. Закон спадної граничної корисності економічного блага. Уподобання споживача.

 82. Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація.

 83. Функція попиту від доходу: крива Енгеля.

 84. Ефект заміни та ефект доходу. Вплив ефектів за Слуцьким та за Хіксом.

 85. Ринковий попит як сума індивідуальних попитів (означення, побудова графіків).

 86. Концепція еластичності взаємозв’язаних показників.

 87. Еластичність попиту та основні її властивості.

 88. Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції.

 89. Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система.

 90. Виробнича функція як економічна модель технології, способи побудови виробничої функції (табличний, алгебраїчний, графічний).

 91. Сукупний, середній та граничний продукт у короткотерміновому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих.

 92. Поняття і види витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат.

 93. Витрати виробництва у короткотерміновому періоді. Постійні, змінні, сукупні, середні та граничні витрати.

 94. Витрати виробництва в довготерміновому періоді. Криві довготермінових витрат та їх види.

 95. Види ринкових структур та їх ознаки. Характерні риси ринку досконалої конкуренції.

 96. Сукупний, середній та граничний дохід фірми, їх графічне відображення.

 97. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

 98. Модель чистої монополії та її характеристика. Різновиди монополій, монопсонія.

 99. Монопольний ринок у короткотерміновому та довготерміновому періодах.

 100. Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії.

 101. Державне регулювання монопольної діяльності, антимонопольна політика.

 102. Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції: ознаки та умови функціонування.

 103. Сутність та передумови нецінової конкуренції.

 104. Суспільна ціна монополістичної конкуренції, порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.

 105. Олігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку.

 106. Дуополія: суть моделей Курно та Бертрана.

 107. Олігополія та економічна ефективність. Економічні наслідки олігополії.

 108. Похідний попит. Взаємозв’язок ринку продукту та ринків факторів виробництва.

 109. Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту та на ринку факторів виробництва.

 110. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці.

 111. Рівновага на ринку праці. Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво.

 112. Капітал як фактор виробництва. Рівновага на ринку капіталу.

 113. Критерії оцінки добробуту: утилітаристський критерій, критерій Роулза, критерій Хікса.

 114. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту: ефективність та справедливість.

 115. Поняття про зовнішні ефекти, їх економічний зміст.

 116. Поняття громадських благ і громадський вибір.

 117. Теорія суспільного вибору: способи прийняття рішень та проблема ефективності.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка