Робоча програма навчальної дисципліни фпнзе економічна теорія перепідготовки спеціалістівСторінка3/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 31. Конкуренція і монополія у ринковій економіці

Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки. Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Ринковий попит та крива попиту на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

Пропозиція фірми та ринкова пропозиція. Конкурентна стратегія фірми у довготерміновому періоді. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

Модель чистої монополії та її характеристика. Поняття та ознаки. Природні, економічні, адміністративні та правові бар’єри монопольного ринку. Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні. Монопсонія.

Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії. Державне регулювання монопольної діяльності, антимонопольна політика.

Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції: ознаки та умови функціонування. Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Максимізація прибутку. Цінова політика фірми. Короткотермінова та довготермінова рівновага фірми (графічна інтерпретація). Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні та негативні наслідки.

Олігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку. Основні причини існування олігополії. Різноманітність олігополістичних структур, загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки підприємства на ринку. Дуополія: суть моделей Курно та Бертрана. Олігополістичне ціноутворення. Моделі олігополістичного ціноутворення: цінова війна та її наслідки; картель та легальні угоди; таємні та мовчазні змови (лідерство у цінах). Модель ламаної кривої попиту. Ціноутворення за принципом: «витрати плюс ...». Основний зміст нецінової конкуренції.
Тема 32. Похідний попит

Похідний попит. Взаємозв’язок ринку продукту та ринків факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит. Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту та на ринку факторів виробництва. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва.


Тема 33. Ринок праці

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Обґрунтування рішення про найм. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Обґрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Особливості ринкової пропозиції праці.

Рівновага на ринку праці. Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати.


Тема 34. Ринок капіталу

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу. Попит та пропозиція капіталу. Поняття вибору у часі.

Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. Оптимальний вибір.

Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. Поняття теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.


Тема 35. Економічна ефективність та добробут

Аналіз ринкової рівноваги. Часткова та загальна рівновага. Ефект зворотного зв’язку. Закон Вальраса. Рівновага в економіці обміну. Поняття загальної рівноваги за Парето. Ефективність та економіка добробуту. Парето - ефективний стан економіки. Теореми суспільного добробуту. Критерії оцінки добробуту: утилітаристський критерій, критерій Роулза, критерій Хікса. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту: ефективність та справедливість.


Тема 36. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти
та суспільні блага


Зовнішні ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти. Позитивні зовнішні ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги; заходи щодо корегування (графічна інтерпретація). Негативні зовнішні ефекти, їх сутність, вплив на обсяг та ціну рівноваги; заходи щодо керування (графічна інтерпретація). Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.

Громадські блага і громадський вибір. Поняття громадських благ. Приватні та громадські блага. Попит на громадські блага і ефективний їх обсяг. Особливості формування попиту, пропозиції та ціни рівноваги. Забезпечення громадськими благами: можливість ринку і держави.

Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Теорія суспільного вибору: способи прийняття рішень та проблема ефективності.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

Заочна форма навчання

Усього

у тому числі
лекції

практичні

СРС

контрольна робота

72

8

4

50

10


Змістовий модуль 1. Основи економічної теорії


Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

2

11Тема 2. Економічна система суспільства

2

11Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

2

2Тема 4. Теорія товару і грошей

22

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

2

2Тема 6. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

2

2Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг

2

2Тема 8. Капітал сфери обігу

2

2Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі

2

2Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл

2

2Тема 11. Держава та її економічні функції

2

2Тема 12. Світове господарство і економічні аспекти глобальних проблем

2

2Разом за змістовним модулем 1

24

4

2

18
Змістовий модуль 2. Макроекономіка


Тема 13. Предмет, метод та функції макроекономіки

1

1Тема 14. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

3

21

­–

Тема 15. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції

2

2Тема 16. Споживання, заощадження та інвестиції

2

2Тема 17. Класична модель макроекономічної рівноваги

3

3Тема 18. Рівновага національного ринку у моделі ІS-LМ

2

2Тема 19. Фіскальна політика держави

2

2Тема 20. Монетарна політика

2

2Тема 21. Циклічні коливання та економічне зростання

2

2Тема 22. Інфляція та антиінфляційна політика

22

Тема 23. Безробіття та політика зайнятості

2

2Тема 24. Макроекономічна політика у відкритій економіці

3

3Разом за змістовним модулем 2

26

2

2

22
Змістовий модуль 3. Мікроекономіка


Тема 25. Корисність економічного блага. Економічний вибір

1

1Тема 26. Аналіз поведінки споживача

1

1Тема 27. Попит та пропозиція

1

1Тема 28. Теорія еластичності

1

1Тема 29. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми

1

1Тема 30. Витрати виробництва

2

11Тема 31. Конкуренція і монополія у ринковій економіці

1

1Тема 32. Похідний попит

1

1Тема 33. Ринок праці

1

1Тема 34. Ринок капіталу

1

1Тема 35. Економічна ефективність та добробут

1

1Разом за змістовним модулем 3

12

210Контрольна робота

10

Усього годин

22

210

10

Разом

72

8

4

50

10

Форма підсумкового контролю – залік


5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 4. Теорія товару і грошей
Практичне заняття:

 1. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне.

 2. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості.

 3. Закон вартості, його сутність та функції.

 4. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей.

 5. Функції грошей та їхня еволюція.

 6. Грошовий обіг і його закони.

 7. Грошова система, її структурні елементи й основні типи.

Література: [1, 2, 10]
Тема 22. Інфляція та антиінфляційна політика
Практичне заняття:

 1. Інфляція як макроекономічне явище. Розрахунок темпу інфляції.

 2. Класифікація інфляції: за критерієм рівня; за формою прояву; за можливістю передбачення та за причинами виникнення.

 3. Теоретичні підходи до пояснення причин інфляції. Кейнсіанський і класичний погляди на інфляцію.

 4. Зарплата, безробіття та інфляція. Крива Філіпса і її сучасна інтерпретація.

 5. Соціально-економічні наслідки інфляції. Інфляційний податок і сеньйораж. Крива Лаффера для інфляційного податку.

 6. Антиінфляційна політика держави і її роль у стабілізації економіки. Коефіцієнт дезінфляції.

 7. Інфляційні процеси в Україні: причини, наслідки й засоби стримування.

Література: [1, 2, 9, 10]
6. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п


Назва теми та зміст самостійно роботи

Кіл-ть годинТема 1. Предмет і метод економічної теорії.

Завдання:

 1. Визначити основні етапи розвитку економічної теорії та її місце в системі економічних наук.

 2. Розкрити функції економічної теорії.

 3. Визначити практичне значення економічної теорії у формуванні економічної політики.

1Тема 2. Економічна система суспільства.

Завдання:

 1. З’ясувати відмінність формаційного й цивілізаційного підходу до періодизації суспільного розвитку.

 2. Вивчити критерії визначення типу економічної системи.

1Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства.

Завдання:

 1. Розглянути теорію суспільного виробництва.

 2. Визначити подібність та відмінність між матеріальним і нематеріальним виробництвом.

2Тема 6. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці.

Завдання:

 1. З’ясувати економічні, соціальні та правові умови для розвитку підприємництва.

 2. Ознайомитися з сучасними формами підприємництва та особливостями формування підприємств в Україні.

2Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг.

Завдання:

 1. Розкрити сутність капіталу як економічної категорії.

 2. Вивчити стадії кругообігу й обігу промислового капіталу та процес відтворення основних засобів виробництва.

2Тема 8. Капітал сфери обігу.

Завдання:

 1. Прокоментувати передумови виникнення сфери товарного обігу в процесі еволюції товарно-грошових відносин.

 2. З’ясувати природу, функції та місце сфери обігу у ринковій економіці.
2Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі.

Завдання:

 1. Вивчити зміст і особливості агарних відносин.

 2. Розкрити теоретичні засади земельної ренти, її сутності, видів і механізму утворення.

 3. Охарактеризувати процес реформування агропромислового виробництва в Україні та його наслідки.

2Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл.

Завдання:

 1. З’ясувати соціально-економічну природу та механізм розподілу доходів.

 2. Дослідити функціональний та персональний механізми розподілу доходів.

 3. У чому відмінність розподілу доходів за трудові результати та результати економічної діяльності?

 4. З’ясувати сутність, форми та системи заробітної плати.

2Тема 11. Держава та її економічні функції.

Завдання:

 1. Визначити об’єктивні чинники необхідності регулювання національної економіки їх цілі, форми й методи.

 2. Назвати інструменти монетарної, фіскальної, зовнішньо- економічної та соціальної політики,які найбільш затребувані в умовах структурної модернізації економіки.

2Тема 12. Світове господарство і економічні аспекти глобальних проблем.

Завдання:

 1. Вивчити сутність та етапи становлення світового господарства, структуру, основні риси та закономірності його розвитку.

 2. Дослідити інтеграційні процеси на сучасному етапі, основні форми міжнародних економічних відносин та види інтеграційних формувань.

З’ясувати причини виникнення і економічну сутність глобальних проблем та визначити шляхи їх розв’язання людством.

2Тема 13. Предмет, метод та функції макроекономіки.

Завдання:

 1. Вивчити основні макроекономічні проблеми й суперечності, а також предмет, функції й методологію дисципліни.

 2. Визначити методи і принципи, якими керуються під час досліджень макроекономічних явищ і процесів.

1Тема 14. Макроекономічні показники в системі
національних рахунків.


Завдання:

 1. З’ясувати природу і сутність системи національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного рахівництва.

 2. Дослідити відмінність СНР від балансу народного господарства централізовано-планової економіки.

1Тема 15. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції.

Завдання:

 1. Визначити сутність рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції та механізм відновлення рівноваги.

 2. Розкрити сутність сучасних теорій сукупної пропозиції.

2Тема 16. Споживання, заощадження та інвестиції.
Завдання:


 1. З’ясувати сутність доходу кінцевого використання і споживання та їх функції.

 2. Визначити взаємозв’язок функцій заощадження і споживання.

 3. Пояснити значення інвестицій як компоненту сукупних витрат.

 4. Визначити інвестиційну функцію та побудувати її графік.

2Тема 17. Класична модель макроекономічної рівноваги.

Завдання:

 1. Визначити передумови на яких ґрунтується рівновага економічних систем та механізм її забезпечення.

 2. Розглянути еволюцію розвитку класичної моделі макроекономічної рівноваги: взаємодію ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій.

 3. Сформулювати гіпотезу класичної моделі макроекономічної рівноваги.

3Тема 18. Рівновага національного ринку у моделі І8-LМ.

Завдання:

 1. Охарактеризувати загальну рівновага на ринках товарів і послуг, грошей та цінних паперів.

 2. З’ясувати значення моделі І8-LМ як аналітичного засобу макроекономічної політики.

 3. Здійснити аналіз руху по кривих та переміщення кривих в моделі І8-LМ.

2Тема 19. Фіскальна політика держави.

Завдання:

 1. Розкрити зміст фіскальної політики, її цілі та інструменти.

 2. Чому податкові надходження є основним джерелом доходів держави?

 3. Назвати відмінності між прямими і непрямими податками та яка їх роль у наповненні бюджету.

 4. Перелічити принципи ефективного оподаткування.

2Тема 20. Монетарна політика.

Завдання:

 1. У чому полягає сутність монетарної політики, а також дискреційної і недискреційної монетарної політики.

 2. Пояснити значення таргетування як стратегії монетарної політики. Перелічити основні заходи щодо стабілізації монетарної системи в трансформаційних економіках.

2Тема 21. Циклічні коливання та економічне зростання.

Завдання:

 1. Розкрити причини макроекономічної нестабільності і нерівномірності економічного розвитку.

 2. Охарактеризувати економічні (ділові) цикли.

 3. Пояснити причини циклічних коливань, їх види та наслідки для економічного зростання.
2Тема 23. Безробіття та політика зайнятості.

Завдання:

 1. Розкрити дію механізму функціонування ринку праці та чинників, що впливають на співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці.

 2. Дати визначення рівеня зайнятості та рівня безробіття.

 3. Проаналізувати види безробіття, фактичний та природний рівень безробіття і фактори, що його визначають.

 4. Які можливі зміни обсягів ВВП під впливом відхилень безробіття від природного рівня?
2Тема 24. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

Завдання:

 1. Розкрити сутність механізму зовнішньоекономічної політики.

 2. Охарактеризувати основні інструменти зовнішньо-торговельної політики.

 3. Які чинники створюють позитивний клімат для іноземного інвестування?

 4. Дати узагальнену характеристику порівняльної та абсолютної переваги.

3Тема 26. Аналіз поведінки споживача.

Завдання:

 1. Побудувати криві Енгеля для товарів першої необхідності, товарів другого ступеня необхідності, предметів розкоші та нижчих товарів. Прокоментуйте їх конфігурації.

 2. Пояснити сутність поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності.

 3. Навести приклади реакції споживача на зміну цін товарів.

1Тема 27. Попит та пропозиція.

Завдання:

 1. Розглянути взаємодію ринкового попиту як суми індивідуальних попитів.

 2. Побудувати криві попиту для ефектів наслідування та сноба і дайте їх порівняльну характеристику.

 3. Побудувати криві миттєвої, короткострокової та довгострокової ринкової пропозиції. Поясніть відмінності між ними.

 4. Обґрунтувати фактори взаємодії попиту та пропозиції.

1Тема 28. Теорія еластичності.

Завдання:

 1. З’ясувати поняття «еластичності» для загального випадку.

 2. Розкрити зміст концепції еластичності взаємо­зв’язаних показників.

 3. Дати економічну інтерпретацію еластичності попиту та її основних властивостей.

 4. Дати оцінку еластичності зростаючої та спадної функції.
1Тема 29.Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми.

Завдання:

 1. Охарактеризувати фірму як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система.

 2. Визначити фактори виробництва та дайте їх класифікацію.

 3. Як проявляється мотивація поведінки фірми?

 4. Дослідити з позицій економічної теорії періоди функціонування фірми та множину можливих комбінацій задіяних нею ресурсів.

1Тема 30. Витрати виробництва.

Завдання:

 1. Дати класифікацію витрат виробництва за різними ознаками.

 2. Розкрити природу графічної, алгебраїчної та економічної інтерпретації рівноваги виробника.

1Тема 31. Конкуренція і монополія у ринковій економіці.

Завдання:

 1. Описати риси притаманні ринку досконалої конкуренції.

 2. Описати модель чистої монополії та її характеристику.

 3. Проаналізувати сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції її ознаки та умови функціонування.

З’ясувати економічну сутність олігополії та її основні ознаки.

1Тема 32. Похідний попит.

Завдання:

 1. Розглянути взаємозв’язок ринків продукту та ринків факторів виробництва; попит на продукт та попит на фактори виробництва.

 2. Визначити вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит.

1Тема 33. Ринок праці.

Завдання:

 1. Дослідити працю як фактор виробництва та інституційні засади її мобільності.

 2. Дати характеристику досконало конку­рентному ринку праці.

 3. Визначити чинники формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.

1Тема 34. Ринок капіталу.

Завдання:

 1. Розкрити сутність категорії «капітал» як фактора виробництва і ресурсу тривалого використання та його форми.

 2. З’ясувати механізм формування попиту та пропозиції капіталу.

1Тема 35. Економічна ефективність та добробут.

Завдання:

 1. Здійснити аналіз часткової та загальної ринкової рівноваги.

 2. Сформулювати закон Вальраса і поняття загальної рівноваги за Парето.

 3. Розкрити зміст теорії загальної рівноваги в галузі економіки добробуту.

1ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ
Самостійна робота слухачів має на меті формування пізнавальної активності слухачів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості слухачів тощо.

У процесі самостійної роботи слухачі мають оволодіти вміннями та навичками: • організації самостійної навчальної діяльності;

 • самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

 • праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-популярною літературою;

 • конспектування літературних джерел;

 • роботи з довідковою літературою;

 • опрацьовування статистичної інформації;

 • написання рефератів з проблем курсу.

Кожен слухач повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.

Для успішної самостійної роботи значну частину часу слухач виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами слухачеві корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва слухачу треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.

Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.

Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну слухачеві необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.

Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.

Самостійна робота слухачів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.

За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.

У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.

Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому слухач повинен виявити самостійність та ініціативу.

Висновки є завершальним етапом виконаного слухачем реферату. Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.

Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам вищої школи.


7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

(контрольна робота для заочної форми навчання)

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка