Робоча програма навчальної дисципліни фпнзе економічна теорія перепідготовки спеціалістівСторінка1/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.95 Mb.
#10920
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра теоретичної та прикладної економіки


«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________________ Н.І. Патика


“____” ____________________2013 р.


Робоча програма навчальної дисципліни
ФПНЗЕ 4. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

галузІ знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03060101
«Менеджмент ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ
»Київ 2013

Робоча програма з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для слухачів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».


Розробник програми доктор економічних наук, професор Могильний О.М.
Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми та Освітньо-кваліфікаційної характеристики з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та «Програм нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент», схвалених на засіданнях президії НМК з менеджменту і адміністрування 22.04.2009 р., протокол №22 із доповненнями та змінами від 18.05.2010 р., протокол №24 та 09.11.2011 р., протокол №26.

Робоча програма з навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки.Протокол №2 від 19.02.2013 р.

Завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
(підпис)

Схвалена Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол № 3 від 27.03.2013 р.
Рецензенти:

Федоренко В.Г., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

Малік М.Й. доктор економічних наук, професор, завідувач відділу підприємництва та кооперації ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ.
«Погоджено»
Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального
відділу відділу

_________________ М. Руженський _______________В. Куляша

© Могильний О.М., 2013

© Інститут підготовки

кадрів державної служби

зайнятості України

(ІПК ДСЗУ), 2013


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Нормативна

Модулів – 3

Спеціальність 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Рік підготовки

Змістовних модулів - 3

-

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

контрольна робота - 1Семестр

Загальна кількість годин - 72

-

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних –
самостійної роботи слухача –

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

перепідготовки-

8

Практичні

-

4

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

-

50

Індивідуальні завдання:

(контрольна робота) – 10Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –

для заочної форми навчання – 20%2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою вивчення дисципліни є набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
Основні завдання вивчення дисципліни полягають у формуванні належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.
У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі набувають таких компетентностей:
Загальні вміння (компетентності)
Інструментальні компетентності:

 • володіти категоріальним апаратом та методологією дослідження;

 • узагальнювати особливості розвитку та становлення економічних відносин між людьми у процесі господарської діяльності;

 • аналізувати взаємодію економічних суб’єктів у процесі створення матеріальних благ при обмежених ресурсах;

 • застосовувати діалектичні методи економічного аналізу при дослідженні взаємодії елементів ринкового механізму;

 • обґрунтовувати можливості застосування теоретичних моделей економічного розвитку в практичній діяльності;

 • аналізувати проблеми, пов’язані з розвитком грошово-кредитних відносин, фіскальної політики та державного регулювання в умовах ринкової економіки;

 • оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки.


Міжособистісні компетентності:

 • уміння працювати у команді;

 • здатність до критики та самокритики під час дискусії;

 • уміння донести до слухачів інформацію, ідеї, проблеми, рішення та результати власного досвіду в галузі професійної діяльності;

 • навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії;

 • дотримання етичних норм при обговоренні виступів доповідачів;

 • розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;

 • уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання і власний досвід.


Системні компетентності:

 • застосування набутих знань з економічної теорії на практиці;

 • здатність до постійного навчання, у тому числі з використанням сучасних методів;

 • критичне економічне мислення й генерування креативних ідей;

 • навички працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповідей, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;

 • здатність вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • дотримання правил етики ділового спілкування;

 • здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

 • уміння реалізовувати проекти в сфері економічної діяльності.


Спеціальні (фахові) вміння (компетентності):

 • давати визначення основних економічних категорій і понять основ економічної теорії, мікро- і макроекономіки;

 • знати особливості та тенденції економічної політики держави;

 • розуміти сутність та наслідки мікро- й макроекономічних процесів і поведінки господарюючих суб’єктів;

 • вміти проводити економічний аналіз діяльності підприємства (організації);

 • використовувати статистичні показники під час аналізу конкурентної спроможності підприємства (організації);

 • застосовувати методи оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності при визначенні напрямів розвитку підприємств різних форм власності та форм господарювання;

 • оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення цілей економічної діяльності;

 • володіти методичними підходами до формування стратегії діяльності підприємства (організації) і механізмами їх реалізації;

 • володіти методами аналізу діяльності конкурентів у певній сфері економіки.


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Основи економічної теорії


Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення й основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет економічної теорії і його тлумачення різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія. Економічне мислення, його види та роль у розумінні економічного життя суспільства.

Економічні закони, принципи і категорії. Система економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та використання економічних законів.

Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні методи наукового пізнання та їх використання. Функції економічної теорії.

Місце економічної теорії в системі економічних наук. Економічна теорія та економічна політика. Економічна теорія як основа економічної політики. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики.


Тема 2. Економічна система суспільства

Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Піраміда Маслоу. Поняття безмежності потреб. Закон зростання потреб та механізм його дії. Проблеми використання закону зростання потреб у процесі виробництва матеріальних благ. Економічні блага.

Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація. Суперечності інтересів економічних суб’єктів та форми їх розв’язання. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.

Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. Типи економічних систем. Традиційна економіка. Економічна система вільного капіталізму. Командно- адміністративна система. Система змішаної економіки. Перехідні економічні системи, їх зміст та основні риси. Формування інституційних та економічних умов переходу до нової системи господарювання. Криза та розпад командно-адміністративної системи і необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин. Концепції різноманітності форм переходу різних країн до ринкової економіки.

Основні напрями формування сучасних ринкових відносин. Формування державного і ринкового механізмів регулювання економіки.

Власність як економічна категорія. Суб’єкти та об’єкти. Типи, форми і види власності. Основні тенденції розвитку власності на сучасному етапі. Необхідність різноманітних форм власності в ринковій економіці. Трансформація форм власності в Україні. Роздержавлення. Приватизація. Світовий досвід. Сучасний стан відносин власності в Україні. Економічні школи щодо періодизації суспільного розвитку.
Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне та нематеріальне виробництво, їх сутність і взаємозв’язок.

Ресурси виробництва та їх види. Використання економічних ресурсів. Абсолютна та відносна обмеженість (рідкісність) ресурсів. Межа економічних можливостей.

Економічний вибір. Крива виробничих можливостей. Основні фактори виробництва та їх взаємозв’язок. Ефективність виробництва, її Сутність, економічні та соціальні показники.

Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Еволюція товарного виробництва. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення. Проста і розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси та відмінності. Товарне вироб­ництво як основа ринкової економіки та його роль в економічному розвитку суспільства.


Тема 4. Теорія товару і грошей

Товар і його властивості. Вартість. Мінова вартість. Споживна вартість та її показники. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична. Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов.

Теоретичні концепції виникнення та сутність грошей. Функції грошей. Історичний підхід у розгляді функцій грошей. Види грошей: паперові, металеві, кредитні, безготівкові, електронні. Обіг готівкових та безготівкових грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу. Закон грошового обігу. Історичний досвід України в створенні національної грошової одиниці.

Інфляція, її суть і причини. Темпи інфляції. Види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції.


Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

Теоретичні засади становлення ринкових відносин. Об’єктивні передумови виникнення ринку. Поняття ринок. Риси, структура та функції ринку. Види ринків. Критерії класифікації ринків та їх структура. Характерні ознаки сучасного ринку.

Об’єктивна зумовленість та сутність ринкової інфраструктури. Основні суб’єкти ринкової економіки. Держава як суб’єкт ринкового господарства. Соціально-економічна характеристика елементів ринку та умови їх формування в Україні.

Сутність попиту і фактори, що його визначають. Закон попиту. Винятки дії закону попиту. Крива попиту. Зв’язок між попитом і ціною Зміщення кривої попиту під впливом дії нецінових факторів.

Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають. Закон пропозиції. Крива пропозиції та її властивості. Зв’язок між пропозицією і ціною. Нецінові фактори зміни пропозиції. Зміщення кривої пропозиції під впливом дії нецінових факторів. Особливості формування і зміни кривих пропозицій в перехідних економічних системах.

Ринкова рівновага. Утворення рівноважної ціни та рівноважного обсягу виробництва. Фактори, які впливають на зміну ринкової рівноваги.

Сутність ціни. Механізм формування і функції ціни. Види цін. Концепція ціноутворення по Маршалу.

Сутність конкуренції. Місце конкуренції в ринковій економіці. Форми конкуренції. Типи конкурентної поведінки. Функції конкуренції. Методи конкурентної боротьби. Позитивні й негативні наслідки конкуренції.

Монополія та типи монополізації. Види монополій. Монопольна влада. Критерії та межі монополізації економіки. Недоліки надмірної монополізації економіки. Економічні наслідки монополій. Ринок монополістичної конкуренції. Особливості монополістичної конкуренції. Олігополістичний ринок. Суть олігополії. Олігополія і конкуренція. Олігополія та економічна ефективність.

Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство. Світовий досвід створення антимонопольного законодавства. Проведення антимонопольної практики. Антимонопольна політика в Україні.


Тема 6. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

Підприємство як суб’єкт економічної системи. Організаційно-правові форми підприємств. Соціально-економічна характеристика підприємств. Функції підприємства. Організація процесу виробництва. Обмеженість ресурсів та шляхи її подолання.

Продукція підприємств та її економічні форми. Суть підприємництва та умови його існування. Види та суб’єкти підприємницької діяльності. Форми підприємництва. Підприємництво і бізнес. Перспективи розвитку підприємництва в Україні. Проблема банкрутства підприємств. Законодавство про банкрутство.


Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг

Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. Капітал як фактор виробництва. Структура капіталу та його обіг. Кругообіг капіталу. Промисловий капітал. Стадії кругообігу і функціональні форми промислового капіталу. Основний капітал. Фізичне та моральне зношення основного капіталу. Механізм відтворення основного капіталу. Амортизація. Норма амортизації. Амортизаційний фонд як одне з джерел відтворення основного капіталу. Обіговий капітал. Час і швидкість обігу. Фактори, що впливають на швидкість обігу. Оборотні засоби та їх структура. Показники ефективності використання основного та обігового капіталу. Рентабельність.

Тема 8. Капітал сфери обігуСфера обігу в ринковій економіці. Виникнення сфери товарного обігу в процесі еволюції товарно-грошових відносин. Сутність, функції та місце сфери обігу у ринковій економіці. Сфера обігу як сфера функціонування торговельно-мінових та кредитних відносин, торговельного та позичкового капіталу. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов. Особливості сфери функціонування торговельного капіталу та його функціональна структура. Сучасні форми торговельного підприємництва. Товарна біржа. Торгові доми. Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури. Торговельний прибуток і його норма.

Позичковий капітал як відокремлена частина грошових функціональних форм промислового і торговельного капіталу. Сутність та джерела позичкового капіталу. Позичковий процент і його джерела. Норма позичкового проценту та його динаміка. Роль процентної ставки. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Роль і функції кредиту в сучасній ринковій економіці.

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки. Банки, їх види та функції. Позабанківські кредитні заклади. Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери акціонерних товариств. Акції. Облігації. Казначейські зобов’язання та ощадні сертифікати. Ринок цінних паперів. Фондова біржа та її функції.
Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі

Аграрна сфера виробництва та її особливості. Сутність аграрних відносин. Форми господарювання у сільському господарстві: фермерські, кооперативні, державні, змішані. Рентні відносини. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення. Розподіл і використання рентного доходу. Ринок землі. Попит і пропозиція на землю. Ціна землі.

Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс. Механізм реалізації аграрних відносин у сучасних умовах. Державна політика регулювання та підтримки сільськогосподарського виробника.


Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл

Доходи, їх види та джерела формування. Сутність та механізм розподілу доходів. Функціональний та персональний розподіл доходів. Форми розподілу доходів за трудові результати та економічну діяльність.

Заробітна плата: сутність, форми та системи заробітної плати. Дохід від кооперативно-колективної та індивідуальної трудової діяльності. Підприємницький дохід. Доходи від власності та рентні доходи. Сімейні доходи, їх структура та використання. Заощадження як необхідний елемент у структурі сімейних доходів. Номінальні та реальні доходи. Диференціація доходів та її межі. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині.

Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя населення. Прожитковий мінімум. Бідність. Необхідність та сутність системи соціального захисту населення. Основні елементи механізму соціального захисту. Державне регулювання розпо­ділу доходів. Роль держави у забезпеченні соціального захисту в умовах переходу до ринкової економіки.


Тема 11. Держава та її економічні функції

Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки. Держава як суб’єкт економічної системи. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх еволюція. Економічні функції держави. Форми, методи та інструменти державного регулювання економки.

Фінансова система. Суть і структура фінансової системи. Державний бюджет. Місцеві бюджети. Формування доходів і витрат державних та місцевих бюджетів.

Податки. Елементи системи оподаткування. Крива Лаффера. Функції податків: фіскальна, регулююча, стимулююча. Класифікація податків. Бюджетно-податкова система як інструмент економічної політики держави. Необхідність державного регулювання в умовах ринкової економіки. Співвідношення державного і ринкового механізмів регулювання національної економіки.


Тема 12. Світове господарство і економічні аспекти глобальних проблем

Сутність та етапи становлення світового господарства. Структура, основні риси та закономірності його розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя. Інтеграційні процеси на сучасному етапі. Основні форми міжнародних економічних відносин та види інтеграційних формувань. Міжнародна економічна інтеграція. Інтеграційні зв’язки й механізм міжнародного співробітництва. Головні інтеграційні угрупування світу. Процеси інтеграції у Європі та її форми. Роль транснаціональних корпорацій в інтернаціоналізації суспільного виробництва. Місце Європейського економічного співтовариства у світовій економіці. Перспективи інтеграції економіки України у світову економічну систему.

Міжнародна міграція робочої сили. Сутність і причини міжнародної міграції робочої сили. Основні напрями міграції. Утворення міжнародного ринку робочої сили.Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем. Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством. Сучасні глобальні проблеми.

Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Екологічна криза та форми її прояву. Демографічні проблеми світу та шляхи їх вирішення. Проблема та шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі. Проблеми роззброєння та мирного використання атому. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

Змістовий модуль 2. Макроекономіка


Тема 13. Предмет, метод та функції макроекономіки

Макроекономіка - розділ економічної теорії. Економічна система як об’єкт макро- економічного аналізу. Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія. Основні макроекономічні проблеми й суперечності.

Предмет макроекономіки. Функції макроекономіки. Методологія макроекономіки. Аналіз сукупних економічних тенденцій. Агреговані показники і функціональні взаємо­зв’язки між ними. Методи й принципи макроекономічних досліджень. Економічне моделю­вання. Екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Статичні й динамічні моделі. Ех post-аналіз в порівнянні з ех ante-аналізом. Мета та завдання макроекономіки. Макроекономічний аналіз як інструмент пізнання. Позитивний і нормативний аналіз. Теоретичне обґрунтування економічної політики. Макроекономічне прогнозування.

Становлення та розвиток макроекономіки. Сучасні макроекономічні теорії: посткейнсіанська макроекономіка, неокласична макроекономіка, монетаризм. Основні макроекономічні проблеми та суперечності економіки України.Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ввнзп 32 проблеми мотивації поведінки та діяльності людини перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 08 клінічна психологія галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»
medialibrary -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни пнпм. 05 Психологія організацій підготовки магістрів
medialibrary -> Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів
medialibrary -> 28 березня, м. Київ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка