Робоча програма навчальної дисципліни фізіологія і психологія праці підготовки бакалаврівСкачати 281.45 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір281.45 Kb.
#10832
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра психології


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи


____________________ Патика Н.І.

“____” _____________ 2013 р.Робоча програма навчальної дисципліни
фізіологія і психологія праці

підготовки бакалаврів

галузі знань 0305 «економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030505 «управління персоналом

та економіка праці»

Київ 2013
Робоча програма навчальної дисципліни «Фізіологія і психологія праці» для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Розробник програми кандидат біологічних наук, доцент Шелест І.І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол № 1, від 18.01.2013 р.

Завідувач кафедри психології
Киричук О.В.


(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол № ____ від ____________2013 р.

Рецензенти:


Івашкевич С.П., кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О.В. Палладина НАН України
Колесникова В.Ф., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Шелест І.І. Фізіологія і психологія праці. Робоча програма навчальної дисципліни. –К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. -2013. – 23 с.

© Шелест І.І., 2013

© Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості

України (ІПК ДСЗУ), 2013
1. Мета та завдання навчальної дисципліни:
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про закономірності функціонування людського організму в процесі праці та активізацію психічних функцій працівника, а також навички і вміння застосовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності.
1.2 Основні завдання вивчення дисципліни це надання теоретичних знань і практичних навичок з таких питань як:


 • основи фізіолого-психологічного забезпечення трудового процесу, закономірності рухової активності, динаміка працездатності і розвиток втоми в процесі праці;

 • психофізіологічні особливості різних видів праці та сутність таких категорій як важкість і монотонність праці;

 • методи вивчення закономірностей функціонування фізіологічних систем і психічних функцій людини в процесі прці;

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • закономірності функціонування основних фізіологічних систем і психічних функцій людини в процесі праці;

 • сутніст, фізіологічну і психологічну складові таких категорій як працездатність, втома, монотонність і важкість праці;

 • основні фізіологічні і психологічні методи дослідження людини як суб’єкта трудового процесу.

Вміти використовувати теоретичні знання для:

 • оцінки функціональних станів працівника;

 • розробки заходів щодо підтримання високої працездатності і профілактики перевтоми працівників;

 • проектування раціональних трудових процесів і операцій для зменшення монотонності і підвищення змістовності праці;

 • раціонального розміщення кадрів з урахуванням індивідуальних властивостей працівників для найбільш повного використання їх трудового потенціалу і збільшення ефективності праці.

2. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів -5

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»


Нормативна

Модулів -3

Напрям підготовки 6.030505

«Управління персоналом та економіка праці»Рік підготовки - 4

Змістовних модулів -2

Семестр - 8

Індивідуальне науково-дослідне завдання

(контрольна робота)Загальна кількість годин -180

Лекції – 12 год.

Тижневих годин:

аудиторних -4

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Практичні, семінарські – 6 год.

Самостійна робота – 162 год.

Індивідуальні завдання:

(контрольна робота)

Вид контролю: іспит

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Людина як суб’єкт праці в єдності функціонування її основних фізіологічних систем і психічних функцій
Тема 1. Праці як основний вид людської діяльності та її фізіолого-психологічні компоненти.

Діяльність. Пізнання, праця, спілкування – головні форми діяльності. Представленість діяльності людини в онтогенезі. Праця як основний вид діяльності людини. Праця як специфічна видова поведінка людини. Усвідомлена мета як головна ознака праці. Предметно-дійовий, фізіологічний, психологічний аспекти праці. Праця як єдиний нервово-м’язовий процес. Праця як рефлекторний акт і процес витрачання енергії. Функції основних фізіологічних систем організму і психіки людини в забезпеченні трудової діяльності. Основне завдання фізіології і психології праці. Методи вивчення закономірностей функціонування людського організму і психічних функцій в процесі праці.


Тема 2. Історія вивчення закономірностей функціонування фізіологічних систем і психічних функцій людини в процесі праці.

Передумови розвитку науки про працю. Перші наукові підходи до вивчення закономірностей функціонування організму людини під час праці (Галілео Галілей, де ля Гір). Створення першої лабораторії експериментальної психології (В. Вундт, 1879 р.). Прийняття законоположень про працю в країнах Європи (кінець XIX ст.). Відкриття перших бірж праці у Франції. Класична школа управління (наукова організація праці) – Ф. Тейлор. Школа людських відносин (Э. Мейо, Ф. Ротлисбергер). Розвиток індустріальної психології (психотехніки). Значення наукових відкриттів І. Сеченова, І. Павлова, О. Ухтомського для становлення і розвитку фізіології і психології праці. Теорія функціональних систем П. Анокіна. Закінчення періоду психотехніки (Постанова ЦК ВКП(б), 1936 р.). Відновлення вивчення закономірностей функціонування фізіологічних систем і психічних функцій людини в процесі праці (1953, 1957 р.р.). Вивчення проблем фізіології і психології праці в Україні. Основні проблеми сучасної фізіології і психології праці.


Тема 3. Психічні процеси, психічні стани, психічні властивості людини в процесі праці.

Функції психіки в трудовій діяльності. Форми психічної діяльності людини в процесі праці. Відчуття і сприймання у процесі праці. Зорові і слухові відчуття у процесі праці. Вимоги щодо зорового і слухового сприйняття при організації трудового процесу. Мислення та його операційні компоненти в процесі праці. Види мислення. Пам'ять і трудова діяльність. Увага та її роль в трудовій діяльності. Воля і трудова діяльність. Емоційні прояви в трудовій діяльності. Темперамент, характер та їх прояви у трудовій діяльності. Акцентуації характеру та їх вплив на трудову діяльність. Здібності як основа оволодіння знаннями, вміннями, навичками. Мотив як компонент трудової діяльності.


Змістовний модуль 2. Працездатність як основна проблема сучасної фізіології і психології праці

Тема 4. Працездатність людини та закономірності її динаміки.

Визначення категорії «працездатність». Фактори працездатності. Межа працездатності (І. Павлов). Основна, відновлювальна, побічна функціональні системи. Нейрофізіологічний конфлікт. Функціональні стани організму. Ефект Сєченова. Показники працездатності: виробничі, фізіологічні, психологічні. Динаміка працездатності і характеристика її фаз: доробочий стан, фаза впрацювання, фаза стійкої працездатності, фаза зниження працездатності, фаза «емоційного пориву». Типи динаміки працездатності.


Тема 5. Виробнича втома, монотонність, важкість праці, виробниче середовище, режими праці та відпочинку, їх психофізіологічні основи та особливості впливу на працездатність і ефективність праці.
Визначення втоми. Фактори втоми, локально-гуморальна концепція втоми. Центрально-нервова концепція втоми (І. Павлов, М. Введенський, П. Анохін). Психологічний компонент втоми. Суб’єктивні і об’єктивні ознаки втоми. Ступені втоми, критерії їх оцінки.

Монотонність праці як наслідок науково-технічного прогресу. Фізіологічна основа монотонності. Монотонність як різновид втоми. Рухова і сенсорна монотонність. Монотонія як психічний стан працівника. Монотоностійкість, монотонофільність, монотонофобність.

Виробниче середовище, його фактори та вплив на організм і працездатність людини.

Важкість праці як ступінь сукупного впливу всіх факторів трудового процесу на працездатність і здоров’я працівника.

Раціональний режим праці і відпочинку як фактор підвищення працездатності та ефективності праці.
Тема 6. Профорієнтація і профвідбір як заходи гармонізації системи «людина-професійне середовище».

Профорієнтація – сутність, складові, мета. Професійна придатність, її психофізіологічні основи. Професійно-важливі якості. Психологічний профіль професії. Психологічний профіль особистості. Професіографія і психодіагностика – науково-методичні засади профорієнтації. Професіограма, психограма. Методи професіографії. Профвідбір як складова системи профорієнтації і як інструмент прогнозування здатності оволодіння певним видом трудової діяльності та подальшому ефективному її виконанні.


4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

денна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Семінар., практик.

СРС

Індивід.

робота

180

12

6

142

20

Змістовний модуль І. Людина як суб’єкт праці в єдності функціонування її основних фізіологічних систем і психічних функцій

Тема 1. Праця як основний вид людської діяльності та її фізіолого-психологічні компоненти

24

2

-

22

-

Тема 2. Історія вивчення закономірностей функціонування фізіологічних систем і психічних функцій людини в процесі праці

25

2

-

23


-

Тема 3. Психічні процеси, психічні стани, психічні властивості людини в процесі праці

29

2

2

25

-

Разом за змістовним модулем 1

78

6

2

70

-

Змістовний модуль ІІ. Працездатність як основна проблема сучасної фізіології і психології праці

Тема 4. Працездатність людини та закономірності її динаміки

23

2

-

21

-

Тема 5. Виробнича втома, монотонність, важкість праці, виробниче середовище, режими праці і відпочинку, їх психофізіологічні основи та особливості впливу на працездатність і ефективність праці

25

2

2

21

-

Тема 6. Профорієнтація і профвідбір як заходи гармонізації системи «людина-професійне середовище»

34

2

2

30


-

Разом за змістовним модулем 2

82

6

4

72

-

Усього годин:

180

12

6

142

20


5. ТЕМИ ПАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 3. Психічні процеси, психічні стани, психічні властивості людини в процесі праці.

Практичне заняття:

 1. За допомогою опитувальника темпераменту визначити тип свого темпераменту (меланхолік, холерик, сангвінік, флегматик);

 2. Вивчити особливості прояву темпераменту в трудовій діяльності.

Література: [5,6]

Тема 5. Виробнича втома, монотонність, важкість праці, виробниче середовище, режими праці та відпочинку, їх психофізіологічні основи та особливості впливу на працездатність і ефективність праці.

Практичне заняття

 1. Виконати вправи на розслаблення (АТ) та усунення фізичної і психічної напруги, що виникають в процесі праці, та нормалізацію діяльності основних функціональних систем організму – м’язової, серцево-судинної, дихальної.

Література: [ 1,5,13]

Тема 6. Профорієнтація і профвідбір як заходи гармонізації системи «людина-професійне середовище».

Практичне заняття

 1. За допомогою опитувальника визначити ступінь важливості індивідуально-психологічних властивостей особистості для професійної діяльності менеджера з управління персоналом.

 2. Отримані дані представити у вигляді графіка.

Література: [10,20]

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
з/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годин

1

Праця як основний вид людської діяльності та її фізіолого-психологічні компоненти.

Вивчити характеристики праці як основного виду діяльності людини та її фізіолого-психологічні компоненти22

2

Історія вивчення закономірностей функціонування фізіологічних систем і психічних функцій людини в процесі праці.

Вивчити передумови становлення та етапи розвитку фізіології і психології праці як науки.23

3

Психічні процеси, психічні стани, психічні властивості людини в процесі праці.

Вивчити закономірності функціонування психіки людини в процесі праці.25

4

Працездатність людини та закономірності її динаміки.

Вивчити підходи до визначення категорії «працездатність», її психофізіологічний потенціал, фактори, динаміку розвитку.21

5

Виробнича втома, монотонність, важкість праці, виробниче середовище, режими праці та відпочинку, їх психофізіологічні основи та особливості впливу на працездатність і ефективність праці.

Вивчити психофізіологічні основи виробничої втоми, монотонність, важкості праці, виробничого середовища, режимів праці і відпочинку та особливості їх впливу на працездатність та ефективність праці.21

6

Профорієнтація і профвідбір як заходи гармонізації системи «людина-професійне середовище».

Вивчити психофізіологічні основи профорієнтації і профвідбору.30

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

(контрольна робота для заочної форми навчання)
7.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.

7.2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера

прізвища студента

Номера питань

Початкова літера

прізвища студента

Номера питань

А

1, 29

П

16, 2

Б

2, 30

Р

17, 3

В

3, 31

С

18, 4

Г

4, 32

Т

19, 5

Д

5, 33

У

20, 6

Є

6, 34

Ф

21, 7

Ж

7, 35

Х

22, 8

З

8, 36

Ц

23, 9

Й

9, 37

Ч

24, 10

І

10, 38

Ш

25, 11

К

11, 39

Щ

26, 12

Л

12, 40

Ю

27, 13

М

13, 41

Я

28, 14

Н

14, 42О

15, 1


7.3. Контрольна робота з дисципліни «Фізіологія і психологія праці» складається з двох теоретичних питань, що потребують поглибленої відповіді.

7.4. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.

7.5. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.

7.6. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

7.7. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.

7.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).

7.9. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.


ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.10. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:

Оцінка

ECTS

Оцінка

у національній шкалі

Бали


за ECTS

A ( відмінно)

5 (відмінно)

47 - 50


B (дуже добре)

4 (добре)

44 - 46


C (добре)

40 - 43


D (задовільно)

3 (задовільно)

35 - 39


E (достатньо)

30 - 34


FX (незадовільно) з можливістю повторного складання

2 (незадовільно)

18 - 29


F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням

1-17

7.11. У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.

7.12. Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


 1. Людина як суб’єкт праці.

 2. Психологічні ознаки професій.

 3. Професійно важливі якості.

 4. Психологічні проблеми адаптації особистості на виробництві.

 5. Психологічний клімат в трудовому колективі і його роль в професійній адаптації.

 6. Професійний відбір як інструмент прогнозування успішної трудової діяльності.

 7. Працездатність людини і шляхи її підвищення.

 8. Історичний шлях розвитку психології праці.

 9. Психологічні складові трудової діяльності.

 10. Виробнича втома і шляхи боротьби з нею.

 11. Психічні функції в трудовій діяльності.

 12. Психічні стани людини в трудовій діяльності.

 13. Психічні властивості людини в трудовій діяльності.

 14. Професійна адаптація.

 15. Нервова система і трудова діяльність.

 16. Професіографія та її місце у психології праці.

 17. Психодіагностика та її місце у психології праці.

 18. Психологічні проблеми монотонності праці.

 19. Працездатність людини і шляхи її підвищення на виробництві.

 20. Виробнича втома.

 21. Сутність і завдання професійної інформації.

 22. Профконсультація та її завдання.

 23. Професіограма і психологічний профіль професії та особистості.

 24. Класифікація професій та її значення для профорієнтації.

 25. Принципи класифікації професій.

 26. Принципи, покладені в основу класифікації професій Є. Клімовим.

 27. Завдання і форми організації виробничого навчання.

 28. Увага та її значення в процесі праці.

 29. Пам’ять та її значення в процесі праці.

 30. Психічні процеси в трудовій діяльності.

 31. Емоції та їх вплив на працездатність і продуктивність праці.

 32. Мотиваційна сфера людини та її місце в трудовій діяльності.

 33. Здібності людини стосовно трудової діяльності.

 34. Працездатність і продуктивність праці.

 35. Заходи по підвищенні працездатності працівників на виробництві.

 36. Санітарно-гігієнічні умови праці та їх вплив на організм і працездатність людини.

 37. Професійна працездатність, її види і значення для профорієнтації.

 38. Завдання і форми виробничого навчання.

 39. Професійна інформація, її сутність і завдання.

 40. Раціональні режими праці і відпочинку як фактор підвищення ефективності праці.

 41. Темперамент і характер людини в трудовій діяльності.

 42. Функціональні стани організму людини в процесі праці.8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ.

В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються лекції і практичні заняття, тренінги.9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

Поточне тестування, оцінка за відповідь, оцінка за самостійну роботу, підсумкова письмова робота.10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПоточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест

Сума

Змістовний

модуль 1

Змістовний модуль 2

Контрольна робота8

12

30

50

100

Т1

Т2

Т3

Т 4

Т 5

Т 6

2

6
6

6


Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Дайте характеристику праці з психологічного боку.

 2. Що таке трудовий потенціал? Назвіть його складові елементи.

 3. Яких навантажень зазнає людина під час праці?

 4. В чому полягає відмінність між фізичною, розумовою та сенсорно-напруженою працею?

 5. Які методи дослідження використовує психологія праці?

 6. Охарактеризуйте основні етапи розвитку психології праці.

 7. Визначте основні сучасні проблеми психології праці.

 8. Що виступає предметом психології праці?

 9. Що таке робочий динамічний стереотип?

 10. В чому полягає суть інтегративної функції ЦНС в процесі праці?

 11. Що таке нейрофізіологічний конфлікт?

 12. Що таке домінанта та яке її значення?

 13. В чому полягає суть координаційної функції ЦНС

 14. Що таке робоча поза та за якими критеріями визначається її раціональність?

 15. Що таке робоче місце та які вимоги висуваються до його організації і планування?

 16. Які функції виконує психіка в процесі праці?

 17. Яке значення в процесі праці мають відчуття?

 18. Як виявляється увага в процесі праці?

 19. Що таке воля і які функції вони виконують в трудовій діяльності?

 20. Які вимоги зорового сприйняття потребують урахування при організації трудового процесу?

 21. Як виявляється пам’ять в трудовій діяльності?

 22. Які вимоги слухового сприйняття потребують урахування при організації трудового процесу?

 23. Які функції виконують емоції у процесі праці?

 24. Що таке стрес, у чому він проявляється і як впливає на поведінку працівника та ефективність діяльності?

 25. Як позначається характер на стратегії поведінки і діяльності людини?

 26. Що таке здібності і як вони проявляються в діяльності?

 27. Що розуміється під мотиваційною сферою та мотиваційними стратегіями особистості?

 28. Дайте визначення категорії “працездатність”, назвіть фактори, які впливають на її рівень.

 29. Які функціональні стани формуються в організмі працівника?

 30. Дайте характеристику основних фаз працездатності.

 31. Які функціональні системи активізуються в процесі праці і в яких співвідношеннях вони знаходяться?

 32. В чому полягає ефект Сєченова?

 33. Які показники використовуються для оцінки працездатності?

 34. Дайте характеристику основних фаз працездатності.

 35. Що таке інтегральний показник працездатності?

 36. Що таке межа працездатності і чим вона зумовлена?

 37. Що таке втома, в чому проявляються особливості розвитку втоми при різних видах праці?

 38. Дайте характеристику основних показників втоми.

 39. В чому полягають особливості фізичної і розумової втоми?

 40. В чому полягає сутність центрально-нервової концепції втоми?

 41. Які заходи запобігають перевтомі працівників на виробництві?

 42. В чому виявляються позитивні і негативні наслідки впровадження результатів науково-технічного прогресу в трудову діяльність?

 43. Що таке монотоностійкість?

 44. Які психічні стани переживає людина при виконанні монотонних робіт, в чому вони проявляються?

 45. Які заходи запобігають монотонності праці і підвищують її змістовність?

 46. В чому полягають основні завдання психології праці?

 47. Які фактори впливають на важкість праці?

 48. Що таке інтенсивність праці?

 49. В чому полягає відмінність між інтенсивністю і важкістю праці?

 50. Що є визначальним в оцінці важкості праці?

 51. Що таке інтегральна бальна оцінка важкості праці?

 52. Як враховується важкість та інтенсивність праці при її оплаті?

 53. Що таке режим праці і відпочинку та які критерії характеризують його раціональність?

 54. Розкрийте сутність і значення професійної орієнтації.

 55. Дайте характеристику основних складових професійної орієнтації.

 56. В чому полягає суть профконсультації та якими методами вона проводиться?

 57. Що таке професійний відбір, професійний підбір?

 58. Суть і значення професійної адаптації.

 59. Що таке професіографія, які методи використовуються в професіографії?

 60. Суть і значення професійної інформації.

 61. Що таке психограма? Її місце в професіограмі.

 62. Які принципи покладені в основу класифікації професій Є. Клімовим?

 63. Суть і значення професійної адаптації.

 64. Що таке професійно важливі якості?

 65. Що таке абсолютна і відносна професійна придатність?

 66. Які завдання вирішує професійно-технічна освіта в ринкових умовах?

 67. Які ступені підготовки робітників ви знаєте?

 68. В чому полягає суть і завдання професійно-технічної освіти?

 69. Що таке трудові навички, вміння і професійна придатність?

 70. Що таке індивідуальний стиль діяльності?

 71. Фактори професійного середовища, які забезпечують високу працездатність та функціональний стан людини.

 72. Психологічні проблеми оптимізації робочого темпу та ритму.

 73. Особливості професійної переорієнтації людей різного віку, фаху, професійної кваліфікації.

 74. Поняття професійного середовища.

 75. Поняття мотивації та стимулювання трудової діяльності.


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна

 1. Агапова Е.Г.Основы физиологии и психологи труда. – Самара, 1991. – 149 с.

 2. Горшков С.И., Золина З.М., Мойкин Ю.В. Методики исследований в физиологии труда. - М.: Медицина, 1974. - 311 с.

 3. Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации / Сост. В.Г. Макушин и др. – М.: Эконмика, 1988. –
  116 с.

 4. Котелова Ю.В. Очерки по психологии труда. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 120 с.

 5. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. – К.: КНЕУ, 2009. – 368 с.

 6. Лукашевич Н.П., Сингаевская И.В., Бондарчук Е.И. Психология труда: Учебн.-метод. пособие / Под ред. Н.П. Лукашевича. – К.: МАУП, 1997. – 103 с.

 7. Навакатикян А.О., Крыжановская В.В., Кальниш В.В. Физиология и гигиена умственного труда. – К.: Здоров’я, 1987. – 152 c.

 8. Психологія: підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л. Трофімова. – 2-е вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – 558 с.

 9. Основы инженерной психологии / Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Высш. шк., 1986. – 448 с.

 10. Основы профессионального психофизиологического отбора / отв. Ред. Ф.Н. Серков. – К.: Наук. думка, 1987. – 244 с.

 11. Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М. Золиной, Н.Ф. Измерова. – М.: Медицина, 1983. – 528 с.

 12. Толочек В.А. Современная психология труда. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 479 с.

 13. Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха / под ред. В.И. Медведева. – Л.: Наука, 1987. – 140 с.

Допоміжна

 1. Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. – М.: Экономика, 1974. – 191 с.

 2. Влияние условий труда на работоспособность и здоровье операторов / Под ред. А.О. Навакатикяна. – К.: Здоров’я, 1984. – 144 с.

 3. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы эргономики. – М.: Экономика, 1980. – 343 с.

 4. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учебн. для вузов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 350 с.

 5. Косилов С.А. Психофизиологические основы научной организации труда. – М.: Экономика 1979. -176 с.

 6. Кундиев Ю.И., Навакатикян А.О., Бузунов В.А. Гигиена и физиология труда на тепловых электростанциях. – М.: Медицина, 1982. – 222 с.

 7. Планы семинарских занятий и методические рекомендации к самостоятельной работе по дисциплине «Физиология и психология труда» / Сост. Я.В. Крушельницкая. – К.: КИНХ, 1989. – 60 с.

 8. Саноян Г.Г. создание условий оптимальной работоспособности на производстве (Психофизиологический аспект). – М.: Экономика, 1978. – 168 с.

 9. Смирнов Е.Л. Справочное пособие по НОТ. – М.: Экономика, 1981. – 407 с.

 10. Соколинский В.М. Психологические основы экономики: Уч. Пос. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 215 с.

 11. Физиологические и психологические основы труда. – М.: Профиздат, 1974. – 232 с.


ЗМІСТ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

32. Опис навчальної дисципліни

53. Програма навчальної дисципліни

64. Структура навчальної дисципліни


9


5. Теми практичних занять

10

6. Самостійна робота


11
7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

128. Методи навчання

169. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення

16
16
1612. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань

17

13. Рекомендована література


20Навчально-методичне видання


Шелест Ірина Іванівна
Робоча програма навчальної дисципліни

«Фізіологія і психологія праці»

Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір Л.А. Поліщук

Підписано до друку р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,7.

Тираж ____ прим. Зам. № _____


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.


Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.Тел./факс (044) 536-14-85


Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ввнзп 32 проблеми мотивації поведінки та діяльності людини перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 02 загальна психологія перепідготовки спеціалістів
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 08 клінічна психологія галузі знань 0301 «соціально-політичні науки»
medialibrary -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності
medialibrary -> Робоча програма навчальної дисципліни пнпм. 05 Психологія організацій підготовки магістрів
medialibrary -> Міністерство соціальної політики україни інститут підготовки кадрів
medialibrary -> 28 березня, м. Київ

Скачати 281.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка