Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»Скачати 196.1 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір196.1 Kb.
#5445
ТипРобоча програма


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра психології


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Спеціальність 8.03010201 «Психологія»

Факультет Юридичний факультет


Європейська кредитно-трансферна система


 • Університет «КРОК», 2013 рік


Київ – 2013 рік

1. Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни «Актуальні проблеми економічної психології» сформувати у студента навички ефективного психологічного аналізу економічних явищ на різних рівнях соціального життя суспільства, а також розкрити взаємозв'язок різних суб'єктів економічних стосунків, взаємозв'язки попиту і пропозиції людських ресурсів розвинути сприйняття фінансової політики, виявити та пояснити моделі економічної поведінки населення.

Завдання дисципліни:

- виключення з наукового ужитку непрацюючих теорій і створення нових на основі всієї суми знань, накопичених світовою думкою;

- більш глибо­ке і сучасне розуміння економічних явищ з урахуванням їх психологічної складової;

- вироблення навиків використання деяких економіко-психологічних закономірностей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- ключові поняття, теорії та закономірності сучасної економічної психології;

- предмет, об'єкт, завдання і методи даної галузі наукового знання ключові поняття і категорії;

- зв'язок основних суб'єктів економічних стосунків; психологічні механізми та закономірності економічної поведінки індивіда, соціальної групи;


- психологічні основи ринку і споживання;
- соціокультурні виміри економічної психології;

- психологічні основи професійної та підприємницької діяльності;

- принципи застосування психологічних знань для вирішення проблем, що виникають у сфері господарської діяльності;

- перспективи розвитку економічної психології.вміти:

- враховувати і пояснювати варіативність моделей економічної поведінки;

- застосовувати діагностичні методи для вивчення психологічних аспектів економічної діяльності на рівні індивіда, соціальної групи, організації;
- аналізувати психологічні закономірності економічної діяльності різних суб'єктів господарювання; - використовувати психологічні знання при реалізації професійних функцій у сфері виробничої діяльності, при проведенні занять з персоналом;

- застосовувати психологічні закономірності у сфері господарської діяльності;

- виділяти індивідуальні відмінності в монетарній поведінці індивідів;

- використовувати отримані знання і рекомендації у власній економічній поведінці.


2.Програма навчальної дисципліни

Розділ 1. Теоретичні та методологічні проблеми та методи досліджень в сучасній економічній психології.

Тема 1. Основні теоретичні та методологічні проблеми сучасної економічної психології.

Предмет, завдання і методи економічної психології та особливості їх прояву на сучасному етапі розвитку. Психологічна економіка та економічна психологія: порівняльний аналіз. Зв'язок економічної психології з іншими галузями науки: психологією і соціальною, психологією, соціологією, макро- і мікроекономікою.

Методологічні принципи досліджень в економічній психології. Дві складові економічної діяльності суб'єктів господарювання. Еволюція економіко – психологічних ідей. Період нероздільності економічного і психологічного знання, коротка історія економічної психології. Еволюція людського чинника в економічній науці, «економічна» і реальна людина. Психологічні детермінанти економічної поведінки. Теорія ігор і економічна поведінка.
Тема 2. Методологія організації та проведення досліджень в економічній психології .

Сучасні психологічні дослідження в економіці. Експеримент, як метод дослідження економічної поведінки. Методи дослідження монетарних аттітюдов. Методики дослідження моральності в економічній поведінці. Методи: спостереження, експерімент, анкетування, опитувальники і інтерв'ю, тестування, математико – статистичні методи обробки даних і традиційний економічний експеримент. Методики дослідження довіри в економічній поведінці. Типи дослідницьких дизайнів в економічній психології. Дослідження релігійного, етнічного та політичної свідомості за допомогою методу побудови суб'єктивних семантичних просторів . Економічні уявлення в базах світових соціологічних оглядів. Аналітична робота з базами даних Світового огляду цінностей ( World Values Survey - WVS ), світовим оглядом цінностей ( World Values Survey - WVS ), базами даних Європейського соціального дослідження (European Social Survey - WVS ).


Розділ 2. Психологічний аналіз макроекономіки.

Тема1. Психологічні основи ринку і споживання.

Ринок як об'єкт соціально - психологічного аналізу . Психологія споживчого ринку, маркетингу, реклами. Психологічні параметри товару. Стратегії прийняття рішення при виборі товару . Психологічні проблеми ціноутворення . Поведінка покупців на споживчому ринку. Особливості сприйняття ціни споживачами. Психологія попиту. Закономірності поведінки суб'єктів ринку в умовах економічних криз. Моделювання купівельної поведінки організації-споживача. Фактори , що впливають на поведінку покупця. Природа масового споживання. Психологічні аспекти поведінки споживачів. Соціально - психологічна типологія покупців.


Тема 2. Психологія грошових відносин.

Гроші як об'єкт психологічного дослідження. Причини і історія виникнення грошей. Види грошей. Соціокультурні особливості відношення до грошей. Відношення до грошей у різних соціальних груп, стратифікація людей по відношенню до величини оплати праці, гроші як мірило стосунків між людьми і країнами. Економічна сутність грошей: Психологічна сутність грошей: засіб досягнення соціальних цілей, самоствердження, регулювання людських відносин. Взаємозв'язок грошової психології та економічної поведінки суб'єктів господарської діяльності. Грошова поведінка суб'єктів господарської діяльності. Грошові цілі індивідів: життєзабезпечення, збагачення, самовираження. Грошова мотивація. Вплив грошей на формування особи. Етапи формування відношення до грошей. Вплив вольових якостей на ставлення до грошей, взаємозв'язок самооцінки з грошовою поведінкою. Економічна соціалізація. Вплив грошей на формування професійної спрямованості. Грошові типи особистості. Психологія накопичення, аспекти зберігаючої поведінки.


Розділ 3. Соціокультурні виміри економічної психології

Тема 1. Культурні цінності та їх зв'язок з соціально -економічним розвитком

Зв'язок цінностей культури з політикою, економікою, здоров'ям і благополуччям популяції. Теорії Л. Харрісона, Р. Інглхарта, С.Шварц а М.Бонда. Поняття соціального капіталу та соціальної згуртованості. Взаємозв'язок даних конструктів з показниками економічного і соціального благополуччя і здоров'я населення . Поведінка споживачів у різних культурах. Вплив культурних вимірів на поведінку споживачів . Вплив провідних культурних цінностей на поведінку споживачів . Вплив етнічної культури на підприємницьку діяльність. Економічні цінності в структурі соціальних уявлень про благополуччя різних вікових груп.


Тема 2. Людський капітал та методи його дослідження

Психологічні аспекти людського капіталу та їх взаємозв'язок з особливостями економічної поведінки . Людський капітал як конкурентну перевагу і економічна сила організації . Людський капітал як продуктивність і потенційність робочої сили . Місце кадрового та управлінського резервів у людському капіталу організації. Підходи до збереження і збільшення людського капіталі організації : культура управління та обміну знаннями , управління мотивацією , програми навчання та розвитку , політика винагород , ефективні комунікації . Поняття соціального капіталу та соціальної згуртованості . Проблема структури соціального капіталу. Економічний , соціологічний, антропологічний та соціально - психологічний підхід до дослідження структури людського капіталу. Взаємозв'язок соціального капіталу з показниками економічного і соціального благополуччя і здоров'я населення .


Тема 3. Економічне благополуччя та задоволеність якістю життя. Психологія бідності та багатства.

Поняття та модель психологічного благополуччя. Роль матеріального благополуччя у формуванні задоволеності життям. Психологічні чинники якості життя людей. Взаємозв'язок оцінки якості життя та економіко-психологічного статусу особистості. Вплив економічного чинника на суб'єктивне якість життя. Задоволеність матеріальним благополуччям . Міждержавні та крос -культурні відмінності в добробуті і задоволеності життям. Соціально - психологічний підхід до дослідження задоволеності життям. Стан досліджень багатства і бідності в психології і суміжних галузях знання. Уявлення про багатство і бідності в різних соціально-економічних умовах. Соціально психологічний аспект проблеми багатства і бідності. Визначення багатства і бідності. Гроші як символ багатства і бідності. Багатство і бідність в суспільній свідомості. Економічна ідентичність багатих і бідних. Психічне благополуччя. Моделі поведінки багатих і бідних.


Розділ 4. Психологічний аналіз мікроекономіки

Тема 1. Психологія трудової та підприємницької діяльності.

Психологічна природа та сутність праці. Праця як соціальна категорія. Порівняльна характеристика трудової діяльності в умовах ринкової та централізованої економіки. Регулювання трудових відносин в умовах вільного ринку праці. Мета трудової діяльності. Мотиви праці. Задоволеність працею. Умови, що впливають на задоволеність працею. Процес адаптації індивіда до праці. Підприємництво як діяльність. Психологічні моделі підприємництва, загальні риси підприємців. Психологічні дослідження малого і середнього бізнесу. Психологічні бар'єри до підприємництва. Психофізіологічний підхід до дослідження підприємництва. Мотивація підприємницької діяльності. Сприйняття риска підприємцями.


Тема 2. Особистість як суб'єкт економічних відносин.

Основні підходи до типології економічної поведінки людини. Психологічні дослідження закономірностей економічної поведінки індивіда. Залежність економічної поведінки індивіда від темпераменту, спрямованості та потреб. Взаємозв'язок рольових економічних функцій і економічної поведінки особистості. Вплив психологічних факторів на економічну поведінку особистості. Цілі, мотиви і інтереси основних суб'єктів економічної діяльності. Економічні мотиви, приховані мотиви, економічні інтереси. Особливості поняття «інтерес» в економічній психології. Економічна та соціальна складові інтересу. Єдність цілей, мотивів і інтересів суб'єктів економічної діяльності. Психологічний портрет підприємця. Проблема якостей особи підприємця. Психологічні типи підприємців. Підприємець і менеджер – схожість і відмінність. Особовий портрет успішного підприємця.


3. Теми семінарських занять

з/п

Назва тими

1

Ухвалення економічного рішення: проблема раціональності. аффектні, вольові, когнітивні аспекти ухвалення економічного рішення

2

Психологія грошового звернення

3

Визначення індивідуального відношення до грошей


4

Психологія економічної поведінки на ринку праці

5

Психологічні причини ухилення від податків


6

Порівняльний аналіз багатства і бідності (соціально-психологічний аспект)Практична Ділова гра, в ході якої моделюються ділові (партнерські та конкурентні) відносини. Аналізується вплив індивідуальних особливостей учасників переговорів на хід і результати угоди, дається порівняльний аналіз межіндивидуальної міжгрупової взаємодії в процесі здійснення операції. Виділяються психологічні фактори, що впливають на вибір партнерів по переговорах і взаємини, що складаються між ними
4. Самостійна робота

з/п

Назва тими

1

Зв'язок економічної психології з іншими галузями науки: психологією і соціальною, психологією, соціологією, макро- мікроекономікою. Методи економічної психології.

2

Чинники економічної поведінки: когнітивні, афективні, мотиваційно-вольові.

3

Соціокультурні особливості відношення до грошей. Відношення до грошей у різних соціальних груп, стратифікація людей по відношенню до величини оплати праці, гроші як мірило стосунків між людьми і країнами.

4

Економічна соціалізація. Вплив грошей на формування професійної спрямованості. Грошові типи особи.

5

Психологія накопичення, аспекти зберігаючої поведінки, психологічне сприйняття державної економічної політики через пенсії, допомогу, пільги.

6

Емоційна основа грошової патології: безпека, влада, любов, свобода.

7

Східний ринок праці, західний ринок праці, російський ринок праці. Вплив соціокультурних чинників на психологію стосунків в тріаді: працівник, працедавець, держава. Психологічний портрет східного, західного і вітчизняного працівника.

8

Мотивація підприємницької діяльності, потреба в досягненні, потреба власті, відношення до незалежності. Сприйняття риски підприємцями.

9

Економічна ідентичність багатих і бідних. Психічне благополуччя. Освіта як чинник благополуччя. Моделі поведінки багатих і бідних.

10

Локус контролю і економічні стратегії поведінки. Психологічні особливості жебраків.

11

Написання есе

12

Підготовка до семінарів


ВИМОГИ ДО ЕСЕ

Есе має бути надруковане на комп'ютері;

Об'єм: 5-8 сторінок (шрифт 14 пт; інтервал 1,5; 10- 12 тис. Символів).

Санкції за виявлений плагіат: анулювання оцінки;

Санкції за надання есе після встановленого терміну: зниження оцінки за роботу на 5 балів;

У роботі присутні правильні посилання на джерела (включаючи інтернет-ресурси): цитати поміщені в лапки, джерело цитати указується безпосередньо в тексті (у квадратних дужках)* або у формі кінцевої виноски;

Вимоги до змісту ессе:

- есе містить обгрунтовану тезу, чітко сформульовану на початку роботи;

- для аналізу тези притягуються основні і додаткові літературні джерела, перераховані в кінці роботи;

- есе містить критичні ідеї і коментарі автора;

- есе має чітку структуру;
5. Індивідуальні завдання


Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту)

Аналіз стереотипів про багатство і бідність.

Аналіз гендерних стереотипів фінансової поведінки.

Гроші і брак. Конфлікти на грунті різного відношення до грошей і подружнє благополуччя.

Проаналізуйте декілька «самовчителів багатства». Які основні установки, що містяться в них? Яке Ваше відношення до цих установок?


6. Методи навчання

Навчальні заняття проводяться в аудиторіях Університету у формі лекцій, семінарів, індивідуальних занять та консультацій.

Лекційний курс передбачає надання для студентів знань з найбільш складних та дискусійних проблем сучасної економічної науки, професійних та особистих якостей психолога. При цьому основні питання лекційного курсу сформовано таким чином, щоби їх зміст логічно доповнювався, поглиблювався та розширявся змістом питань семінарських занять та самостійної роботи студентів.

Метою лекційного курсу - є тлумачення, інтерпретація та трансформація від лектора до студентів сучасних знань про методологічні та теоретичні проблеми економічної психології та професійні і особисті якості майбутнього професіонала психолога.

Зазначена мета передбачає реалізацію наступних завдань: • надати можливість студентам з’ясувати та занотувати найбільш складні теоретичні та практичні проблеми «Актуальні проблеми економічної психології»;

 • навчити творчому мисленню та вмінню розрізняти різний ступінь важливості розглядуваних проблем, їх взаємозв’язок та взаємозумовленість;

 • навчити умінню плідної творчої праці в умовах колективних занять;

 • створити теоретичне підґрунтя для можливості ефективної підготовки до семінарських занять та самостійного опанування матеріалом запропонованої для самостійної роботи тематики.

Основними методами лекційних занять є вільна інтерпретація та трансформація лектором сучасних знань Лекційний матеріал подається у поєднанні вербальної інтерпретації психологічних та юридичних дефініцій та понять з поєднанням наочного матеріалу.

Організація семінарських занять здійснюється у таких формах як усна доповідь студентів, реферативні повідомлення, науково – дослідницькі повідомлення, дискусії тощо.

Індивідуальне навчальне заняття проводять з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента й можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або кількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках — повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня.

Консультація — форма навчального заняття, за якої студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов´язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Під час проведення лекційних, практичних (семінарських) занять, поряд з традиційними використовуються інноваційні форми та методи викладання навчального матеріалу, а саме: - інтерактивні лекції, обговорення, диспути, дебати, дискусії, реферативні доповіді, розгляд практичних ситуацій тощо.

Введення модульно-рейтингової системи вивчення курсу надає можливість реального поєднання процесу викладання та самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації.

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна підготовка до лекцій передбачає ознайомлення з основними положеннями опорного конспекту лекцій з дисципліни і рекомендованою до теми літературою. До семінарського заняття студенти самостійно готують питання та вирішують ситуаційні завдання. Самостійна робота студентів передбачає також написання рефератів, які потім заслуховуються і обговорюються в аудиторії. Самостійною роботою також є підготовка доповідей на наукові студентські конференції, а також участь в юридичних гуртках університету.

Для самостійної роботи запропоновано ті питання, які не заплановані як обов'язкові (перелік додається). Вибір цих тем базується на інтересах студентів майбутніх спеціалістів. Формою контролю за цим процесом стають теоретичні дискусії на семінарських заняттях та індивідуальні співбесіди зі студентами

Самостійна робота студентів передбачає вирішення трьох завдань: • Опрацювання запропонованих навчально – методичним комплексом питань до кожної окремо визначеної тематичним планом теми;

 • Підготовка наукового повідомлення з одного із декількох запропонованих питань;

 • Самостійне опрацювання дефініцій відповідно до конкретно визначених новітніх підручників та навчальних посібників.

Формами контролю за самостійною роботою студентів є: співбесіда, колоквіум, круглий стіл, реферат.

Співбесідою передбачається скорочена доповідь викладачеві і аналізу підібраних матеріалів по темі та надати особисті висновки.

Колоквіумом передбачається розгорнутий виступ студента з групи (курсу) за обраною ним темою.

Круглий стіл передбачає колективне обговорення групою (курсом) теми, яку призначає викладач з колективним складанням висновків.

Реферат (доповідь) передбачає написання з обраної теми скороченої роботи, до складу якої входить: обґрунтування важливості обраної теми, стислим викладом матеріалів підібраної літератури з даної теми, докладний розгляд питань, обґрунтування висновків. До реферату додається список використаної літератури. Обсяг реферату - не менше 10 рукописних сторінок.

Кращі реферати можуть бути використані студентами під час підготовки доповідей на студентські конференції.


7. Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи, які включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:

а) усне опитування конкретно визначених студентів;

б) заслуховування реферативних повідомлень студентів та персональна оцінка рівня знань;

в) заслуховування науково – дослідницьких повідомлень та персональна оцінка рівня знань доповідача;

г) проведення письмових контрольних робіт;

д) письмові експрес опитування.

Формою підсумкового контролю з дисципліни «Актуальні проблеми економічної психології» є диференційований залік.8. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)


9. Рекомендована література

Базова

 1. Анализ рынков в современной экономической социологии / Отв. ред. В.В.Радаев, М.С. Добрякова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007.

 2. Журавлев А. Л. Экономическая психология в контексте современной психологической науки // Проблемы экономической психологии. Т.1/ Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко. — М.: ИП РАН, 2004. С. 5-21.

 3. Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Экономическое самоопределение: Теория и эмпирические исследования. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007.

 4. Економічна психологія: Навчальний посібник/ Ложкін Г.В., Комаровська В.Л. – 3-тє вид-ня. – К.: Видавничій дім «Професіонал», 2008. – 464 с.

 5. Ложкин Г.В.,Спасенников.В.В. Экономическая психология. -К.: ВД «Профессионал», 2006. - 400 с.

 6. Москаленко В. Сучасні напрямки досліджень в економічній психології // Соціальна психологія. - 2004. - № 2 (4). - C.3-18

 7. Посыпанова О.С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения потребителей. Монография - Калуга, Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2012, - 296 с.

 8. Проблемы экономической психологии. Т. 1 // Отв. ред. А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко М., Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. (Раздел 5).

 9. Проблемы экономической психологии. Т. 2 // Отв. ред. А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко М., Изд-во «Институт психологии РАН», 2005.

 10. Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005.

 11. Чуфаровский Ю. Юридическая психология Издательство: Проспект; 2013. - 470 с.

 12. Щербатых Ю. В. Психология предпринимательства и бизнеса. СПб.: Питер, 2009

 13. Экономическая психология/ под ред. И.В.Андреевой. - СПб: Питер, 2000. - 512 с.

 14. Экономическая психология: Актуальные теоретические и прикладные проблемы. Материалы десятой международной научно-практической конференции / Под общ. ред. А.Д. Карнышева. Иркутск, 2009.

Допоміжна

 1. Айан Брейс. Анкетирование./пер.с англ.-Днепропетровск: Баланс Бизнес букс,2005.-336с.

 2. Байбардина Т.Н., Кожухова Г.Н. Поведение потребителей. Практикум. М.: изд-во Гревцов Паблишер, 2011.

 3. Винокурова М.А., Карнышева А.Д. – Иркутск: ИГЭА, 2001. – с.

 4. Гаптер Б., Ферихам А. Типы потребителей: введение в психографику. – СПб..: Питер, 2001. – 304 с.

 5. Деньги и экономическая психология // Деньги и кредит. 1992. No1. С.58 -63.

 6. Зелизер В. Создание множественных денег // Экономическая социология: электронный журнал Том 3, No4, 2002. сс. 58-72.

 7. Костина Г.Д., Моисеева Н.К. Поведение потребителей на рынке товаров и услуг. М.: Омега-Л, 2010.

 8. Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. -571с.

 9. Мачеринскене И., Мннкуте-Генриксон, Р., Иманавичене, Ж.С. Социальный капитал организации: методология исследования. Социс № 3, 2006, стр. 29-39.

 10. Позняков В. П. Экономическая психология как отрасль психологической науки // Проблемы экономической психологии. Т.1/ Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко. — М.: ИП РАН, 2004. С. 43-57.

 11. Посыпанова О.С. Социальная психология потребления. Учебное пособие - Калуга, Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2004, - 260 с.

 12. Цветков С. А. Введение в экономическую психологию. — Владимир: Владим. ин-т бизнеса, 2004. -103 с.

 13. Щербатых Ю. В. Психология предпринимательства и бизнеса. СПб.: Питер, -2009.

 14. Фукуяма Ф. Доверие. М.: Изд-во «Хранитель», 2006.

 15. Хащенко В.А б) Экономико-психологическая модель субъективного экономического благополучия (сообщение 2) // Психол. Журн. 2005. Т. 26. №4. С. 5-19.

 16. Юрьев А.И. Стратегическая психология глобализации. Психология человеческого капитала / Под ред. А.И. Юрьева. - СПб.: Logos, 2006.


15. Інформаційні ресурси

(електронні джерела вільного доступу з адресами (режимом доступу))
 1. Беккер Г. Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал (Глава из книги Г. Беккера "Человеческий капитал").http://www.libertarium.ru/libertarium/69974 )

 2. Позняков В.П. Экономическая психология в 21 веке. Опыт и перспективы взаимодействия http://www.ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/otdelnie-stati-s/publikacii/rossijskie4/n14poznyako.html
 3. Психология в сфере экономики http://intropsy.ru/Content/Ch9


 4. Экономическая психология http://mypsiholog.com/economic-psychology/117-istoriya-razvitiya-i-stanovleniya-ekonomicheskoy-psihologii.html

 5. Проблемы потребления http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/lunt0.htm

 6. Економічна психологія http://co.zapitai.com.ua/text/8259/index-1.htmlКаталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія університет «крок», 2013 рік київ 2013
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни зоопсихологія та порівняльна психологія європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Стадник В. А., 2013 рік
rpnd -> Дипломної освіти інститут Європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Програма навчальної дисципліни п 9 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності напрям підготовки
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент» напрям підготовки 030204 «Міжнародна інформація»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками

Скачати 196.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал