Робоча програма навчальної дисципліни аграрне право галузь знань 0304 «Право» спеціальність 030401 «Правознавство»Сторінка7/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Питання для самостійного опрацювання:

1. Дайте визначення корпоративними правами сільськогосподарського товариства?

2.Які існують види сільськогосподарських акціонерних товариств?

3.Визначте етапи створення сільськогосподарського акціонерного товариства.

4.Визначте, що є установчими документами сільськогосподарського акціонерного товариства?

5.Які цінні папери має право випускати сільськогосподарське ТОВ?Завдання:

Задача 1:

В результаті реструктуризації колективного сільськогосподарського підприємства (КПС) “Батьківщина” було утворено сільськогосподарське публічне акціонерне товариство (ПАТ) “Україна”, до статутного фонду якого колишні члени КСП внесли свої майнові паї та земельні частки (паї).

Через рік частина акціонерів ПАТ “Україна”, не бажаючи працювати під керівництвом голови правління ПАТ С. Страхова (колишнього голови КСП), виявила бажання вийти зі складу акціонерів та заснувати сільськогосподарських виробничий кооператив. З цією метою вони звернулись до С. Страхова із заявами про витребування своїх майнових паїв та земельних часток (паїв) зі статутного фонду ПАТ.

Голова правління ПАТ “Україна” відмовив їм у поверненні їх внесків, оскільки згідно Статуту ВАТ майнові паї не підлягають поверненню при виході особи зі складу акціонерів, а земельні частки (паї) акціонери можуть витребувати лише після закінчення господарського року при позитивному рішенні зборів акціонерів.

Частина акціонерів ПАТ “Україна” звернулась до Вас за роз’ясненнями.

Визначити коло правовідносин.

Які правові засади та порядок реструктуризації КСП?

Чи підлягають вимоги акціонерів ПАТ “Україна” задоволенню?

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення частини акціонерів ПАТ “Україна”.
Задача 2:

З метою забезпечення району сільськогосподарською сировиною та продуктами харчування на сесії районної ради було прийнято рішення про об’єднання приватно-орендного підприємства “Хмельниччина”, радгоспу “Тваринник”, спілки селян “Коровай”, приватизованого консервного заводу “Томат і Ко”, сільськогосподарського виробничого кооперативу “Промінь”, акціонованої птахофабрики “Несучка” та трьох фермерських господарств в агропромислове об’єднання у вигляді консорціуму.

Отримавши копію рішення голова одного із фермерських господарств Петро Бурчак звернувся до Вас як до приватного адвоката з наступними запитаннями:

Які функції, мета, завдання та принципи утворення і діяльності об’єднань у сільському господарстві?

Які права і обов’язки покладаються на об’єднання у сільському господарстві та на членів таких об’єднань?

Чи законне рішення районної ради і чи можливо (і куди) його оскаржити?

Підготуйте вмотивовані відповіді на запитання Петра Бурчака.
Задача 3:

В лютому 2015 року товариство з обмежено відповідальністю (ТОВ) “Укртакнафта” звернулося до господарського суду із позовом про визнання банкрутом фермерського господарства (ФГ) “Новомирівське”.

В позовній заяві ТОВ зазначено, що у серпні 2014 року ТОВ поставило ФГ “Новомирівське” 20 т паливно-мастильних матеріалів із оплатою після збирання врожаю.

Незважаючи на неодноразові звернення ТОВ “Укртакнафта” до ФГ “Новомирівське” з вимогою про оплату поставлених паливно-мастильних матеріалів, ФГ до цього часу не виконало свої зобов’язань за договором, посилаючись на відсутність коштів.Визначити коло правовідносин.

Які особливості банкрутства фермерського господарства?

Чи підлягає позов ТОВ “Укртатнафта” задоволенню?
Задача 4:

У травні 2000 р. в селі Миронівка Черкаської області на базі колишнього колгоспу було засновано сільськогосподарське закрите акціонерне товариство (ЗАТ) “Арабіка”, статутними видами діяльності якого були селекція та розведення коней арабської породи, а також вирощування сільськогосподарської продукції для подальшої її переробки на харчові добавки для тварин.

У серпні 2014 р. до ПрАТ звернулася німецька фірма “Сардо” з пропозицією внести інвестиції у розмірі 500 тис. дол. США у діяльність ПрАТ. В обмін на інвестиції “Сардо” вимагала перетворити ПрАТ у ПАТ, що й було зроблено у вересні 2014 р.

“Сардо” стала одним з учасників ПАТ, проте обіцянки щодо вкладення інвестицій у повному обсязі не виконала (було перераховано лише 15 тис. дол. США), а через два місяці після заснування ПАТ заявила про вихід зі складу учасників та почала вимагати виділення своєї частки в майні ПАТ “Арабка”.Визначити коло правовідносин.

Чи буде законним створення ПАТ, якщо в установчих документах не вказано розмір часток учасників?

Відповідно до якої суми інвестицій “Сардо” у ПАТ буде вираховуватись частка “Сардо” (500 чи 15 тис. дол.)?

Як може захистити себе ПАТ “Арабіка”?
Задача 5:

Петро Козубов - учасник сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Агросвіт”, який володів 47 % в статутному фонді ТОВ, в лютому скликав збори учасників. На збори з’явився лише він, де він одноособово прийняв рішення про перепрофілювання ТОВ “Агросвіт”. Основним видом діяльності він визначив заняття фермерським господарством. З цією метою він зобов’язав кожного з решти учасників набрати персонал та закупити сільськогосподарську техніку за власний рахунок.

Отримавши дану інформацію, решта учасників в березні зібрались на збори та прийняли рішення про виключення Петра Козубова з числа учасників за грубе порушення вимог статуту, а профіль діяльності ТОВ “Агросвіт” зробили фермерським.

Визначити коло правовідносин.

Чи правомірно діяв П. Козубов?

Чи правомірні рішення лютневих зборів учасників?

Чи правомірне рішення березневих зборів учасників?
Задача 6:

Збори учасників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Стрій”, керуючись статутом підприємства, затвердили Положення про оплату праці найманих працівників, в якому, зокрема, передбачено наступне: 1. оплата праці найманих працівників не залежить від кінцевих результатів господарювання, виплачується натурою щорічно по закінченню збирання врожаю;

 2. зміст цього Положення становить комерційну таємницю ТОВ “Стрій” і з ним можуть ознайомитись лише учасники ТОВ;

 3. якщо трудовим договором з працівником передбачені інші правила, аніж встановлені цим Положенням, то застосовуються норми цього положення.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці найманих працівників сільськогосподарського ТОВ?

Проведіть юридичний аналіз норм Положення про оплату найманих працівників СТОВ.
До теми 14
Правове становище приватно-орендних сільськогосподарських підприємств

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Додаткові:

 1. Єрмоленко В. М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика : монографія /М. Єрмоленко. - К.: Магістр-XXI сторіччя, 2005. - 304 с.

Основні нормативно-правові акти:

1.Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № № 18, 19-20, 21-22. - Ст. 144.

3.Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

4.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № № 40-44. - Ст. 356.

5.Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Додаток до № 50. - Ст. 375.

6.Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. 2001. - 15 листопада.

7. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 27559VI // http://zakon1.rada.gov.ua

8.Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 р. // Голос України. - 1999. №159.- 31 серпня.

9. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - № 20. - Ст. 272.


Питання для самостійного опрацювання:

1.Наведіть нормативно-правові акти на яких ґрунтується діяльність ПОСП.

2.Охарактеризуйте легітимність існування ПОСП.

3.Перелічіть ознаки ПОСП.

4.Дайте характеристику правового статусу ПОСП.

5.Розкрийте особливості правового режиму майна ПОСП.

6.Чи відповідає ПОСП кваліфікаційним ознакам юридичної особи?

7.Чи встановлює законодавство вимоги щодо формування мінімального розміру статутного фонду ПОСП?

8.Яку відповідальність за зобов’язаннями несе ПОСП?
До теми 15
Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Додаткові:

 1. Бугера С. Адаптація законодавства України з питань якості сільськогосподарської продукції до міжнародних вимог [Текст] / С. Бугера // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №2. – С. 194 - 199.

 2. Буга Н. Ю. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні [Текст] / Н. Ю. Буга, І. Г. Яненкова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 117 - 125.

 3. Гребенюк М. Правове регулювання аквакультури як складової системи забезпечення продовольчої безпеки [Текст] / М. Гребенюк // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №10. – С.48-51.

 4. Гребенюк М. Іноземний досвід правового регулювання існуючого опромінювання харчових продуктів у контексті забезпечення продовольчої безпеки [Текст] / М. Гребенюк, О. Главацька // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №10. – С. 39 - 44.

 5. Гребенюк М. Шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства щодо обігу радіоактивно оброблених харчових продуктів в Україні [Текст] / М. Гребенюк, О. Гловацька // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №11. – С. 30 - 35.

Основні нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.

 3. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. Про міжнародні договори України : Закон України від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

 4. Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 19. – Ст. 98.

 5. Про концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 21 листопада 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 3. – Ст. 12.

 6. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 4 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 35. – Ст. 258.

 7. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них : Закон України від 6 лютого 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 15. – Ст. 107.

 8. Про насіння і садивний матеріал : Закон України від 26 грудня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 13. – Ст. 92.

 9. Про молоко і молочні продукти : Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 513.

 10. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : Закон України від 18 жовтня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 1. – Ст. 17.

 11. Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 12. – Ст. 373.

 12. Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 37. – Ст. 1240.

 13. Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 80. – Ст. 2693.

 14. Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань) : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 63. – Ст. 2144.


Питання для самостійного опрацювання:

1. Наведіть нормативно-правові акти на яких ґрунтується визначення понять безпечність та якість сільськогосподарської продукції.

2. Дайте визначення безпечності сільськогосподарської продукції.

3. Визначте поняття якості сільськогосподарськох продукції.

4. Розкрийте сутність системи НАССР

5. Які нормативно-правові акти врегульовують виробництво і застосування транс генної сільськогосподарської продукції?

6.Визначте особисте ставлення до якості і безпечності харчової продукції, що містить ГМО.

7.Яку роль у виробництві якісної і безпечної продукції сільського господарства виконує стандартизація?

8.У чому полягає мета стандартизації у сільському господарстві?

9.Чому для сільськогосподарської продукції не застосовуються кодекси (правила) усталеної практики?

10.Дайте визначення стандарту.

11.Розкрийте зміст технічних умов і їхнє значення для якості і безпечності сільськогосподарської продукції.

12. Визначте роль сертифікації у виробництві продукції сільського господарства.

13. Наведіть перелік і визначте зміст документів, що засвідчують проходження сертифікації.Завдання:

Проаналізуйте та складіть таблицю порівняння вимог українського законодавства до якості та безпеки сільськогосподарської продукції та вимог ЄС.


До теми 16
Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Додаткові:

1.Буга Н. Ю. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні [Текст] / Н. Ю. Буга, І. Г. Яненкова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 117 - 125.

2. Гребенюк М. Правове регулювання аквакультури як складової системи забезпечення продовольчої безпеки [Текст] / М. Гребенюк // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №10. – С.48-51.

3. Гребенюк М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення як основи забезпечення продовольчої безпеки в Україні// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. - № 6. – С.135-139

4. Гребенюк М. Іноземний досвід правового регулювання існуючого опромінювання харчових продуктів у контексті забезпечення продовольчої безпеки [Текст] / М. Гребенюк, О. Главацька // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №10. – С. 39 - 44.

5.Домбровський С. Ф. Правове регулювання сільськогосподарської діяльності із штучного розведення риби в Україні [Текст] / С. Ф. Домбровський, Л. С. Тараненко // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – №3. – С. 336 - 344.

6. Козмуляк К. Правове регулювання економічного стимулювання ведення екологічно безпечного рослинництва в Україні [Текст] / К. Козмуляк // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2014. – №11. – С. 90 - 95.

7. Кондратьєва К. Юридичне поняття та особливості екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва [Текст] / К. Кондратьєва // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2012. – №3. – С.85-89.

8.Піддубна Д.С. Правовий захист рослин під час органічного виробництва// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2013. - №10. – С.114-119

9.Уркевич В.Ю. Правові питання розвитку органічного виробництва у світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [Текст] / В. Ю. Уркевич // Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (14 листоп. 2014 р.) / НАПрН України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку , Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - С. 83-85 .

10.Уркевич В.Ю. Правовое обеспечение производства органической продукции в Украине / В.Ю. Уркевич // Современные тенденции правового регулирования экологических отношений: матер. междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 26-27 апреля 2013 г.) / Редкол.: С.А. Балашенко (отв. ред.) и др. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 180-182.

11.Чурсіна К. Об’єкти правовідносин із використанням водних ресурсів в аквакультурі// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2013. - №11. – С.64-67Основні нормативно-правові акти:

 1. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 2 березня 2015 року // Голос України від 28.03.2015 № 56.

 2. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : Закон України від 23 березня 1996 року № 98/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 20. — Ст. 82.

 3. Про насіння і садивний матеріал : Закон України від 26 грудня 2002 року № 411-IV// Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 13. — Ст. 92.

 4. Про карантин рослин : Закон України від 30 червня 1993 року № 3348 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 34. — Ст. 352.

 5. Про захист рослин : Закон України від 14 жовтня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. —1998. — № 50-51. — Ст. 310.

 6. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 4 липня 2002 року № 37-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 35. — Ст.258.

 7. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур : Закон України від 10 вересня 1999 року [із змінами від 7 липня 2005 року] // Офіційний вісник України. — 1999. — № 39.

 8. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру : Закон України від 17 червня 1999 року // Офіційний вісник України. — 1999. — № 27

 9. Про виноград та виноградне вино : Закон України від 16 червня 2005 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради. – 2005. — № 31. – Ст. 419.

 10. Про племінну справу у тваринництві : Закон України в редакції Закону України від 21 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр. — 2000. — 26 січня.

 11. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України в редакції Закону України від 17 січня 2002 року // Голос України. – 2002. – 12 березня. — № 46.

 12. Про ветеринарну медицину : Закон України в редакції з Закону № 361—V від 16 листопада 2006 року // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 5—6. — Ст. 53.

 13. Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010-2015 роки : Закон України від вiд 04.06.2009 № 1446-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 42. — Ст. 636.

 14. Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року : Закон України від 19 лютого 2004 року № 1517-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 23. — Ст. 319.

 15. Про захист тварин від жорстокого поводження : Закон України від 21 лютого 2006 року № 3447—IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 27. — Ст. 230.

 16. Про ідентифікацію та реєстрацію тварин : Закон України від 4 червня 2009 року № 1445-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 42. — Ст. 635.

 17. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів : Закон України від 31 травня 2007 року № 1103-V // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 35. — Ст. 484.

 18. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них : Закон України від 6 лютого 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. — № 46. – 12 березня.

 19. Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року : Закон України від 19 лютого 2004 року № 1516-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 22. — Ст. 313.

 20. Про молоко та молочні продукти : Закон України від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. — № 47. – Ст. 513

 21. Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України від 6 вересня 2005 року № 2809—IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 50. — Ст. 533.

 22. Про дитяче харчування : Закон України від 14 вересня 2006 року № 142-V // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 44. — Ст. 433.

 23. Про бджільництво : Закон України від 22 лютого 2000 року № 1492-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 21. — Ст.157.

 24. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів : Закон України від 8 липня 1999 року № 60/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 36. — Ст. 317.

 25. Про пестициди та агрохімікати : Закон України від 2 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 14. — Ст. 91.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка