Робоча програма навчальної дисципліни аграрне право галузь знань 0304 «Право» спеціальність 030401 «Правознавство»Сторінка6/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Задача 4:

Громадянин Петро Завада віком 19 років і його дружина Ганна (громадянка Росії) звернулись із заявою про державну реєстрацію фермерського господарства “Успіх” до виконавчого комітету міської ради за місцем свого проживання.

Виконком міської ради відмовив у прийнятті заяви, мотивуючи це тим, що для державної реєстрації фермерського господарства необхідно надати копію державного акта на право власності на землю, а також копію свідоцтва про шлюб на підтвердження родинного зв’язку Петра та Ганни.

Не погодившись із відмовою виконкому, Петро оскаржив її до обласної ради і одночасно звернувся за порадою до юридичної консультації.Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового становища фермерського господарства?

Хто може виступати засновником фермерського господарства?

Який орган і в якому порядку здійснює державну реєстрацію фермерського господарства?

Чи правомірні дії виконкому міської ради?

Надайте юридичну допомогу Петру Заваді.
Задача 5:

У березні місяці голова фермерського господарства (ФГ) “Пролісок” Петро Дорошенко не зміг отримати кредити на проведення посівних робіт та, втомившись від постійної збитковості очолюваного ним господарства, подав до господарського суду заяву про банкрутство ФГ. До заяви П. Дорошенко додав документи про склад та вартість майна ФГ, а також про розмір доходів, які можуть бути отримані ФГ після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.

Дізнавшись про це, два інших члени ФГ – дружина та теща Петра Дорошенка – звернулися до Вашої юридичної фірми із наступними запитаннями:

а) чи може бути застосована процедура банкрутства щодо ФГ, адже це сімейно-трудове об’єднання?

б) чи має право голова ФГ подати заяву про банкрутство ФГ?

в) які документи обов’язково мають бути додані до заяви про банкрутство ФГ?

г) які особливості процедури банкрутства ФГ?

д) чи можуть вони, як члени ФГ, продовжити ведення фермерського господарства, попередньо прийнявши рішення про виключення зі складу його членів Петра Дорошенка?Визначити коло правовідносин.

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію щодо порушених питань.
Задача 6:

Внаслідок погіршення якісного стану земельної ділянки, яка належить фермерському господарству “Урожайне” на праві власності, голова цього господарства Юрій Петлюк вирішив її залужити та перетворити на приватне пасовище.

Враховуючи розміщення на земельній ділянці водойми, Ю. Петлюк запропонував головам сусідніх фермерських господарств об’єднати земельні ділянки та утворити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив для надання жителям села Калинівка послуг з випасання худоби.

Частина жителів села звернулась до юридичної консультації за правовою допомогою, оскільки на їхню думку створення даного кооперативу позбавить їх можливості вільно користуватись водоймою, яка розташована на земельній ділянці фермерського господарства “Урожайне”.Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового становища фермерських господарств?

Які характерні ознаки сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу?

Чи правомірні дії Ю. Петлюка?

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію із зазначених питань.
Завдання 7: Складіть Статут ФГ.
До теми 12
Правове регулювання ведення особистого селянського господарства (ОСГ)

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Додаткові:

 1. Радченко О. Державна підтримка особистих селянських господарств// SOPHUS: науковий клуб. - № 11. – 2011р. – С.15-16

 2. Свиноус І.В. Щодо проблеми оподаткування особистих селянських господарств //Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки. – 2009. - №49.

 3. Федорченко М. С. Особливості правового статусу земель особистих селянських господарств / М. С. Федорченко // Аспекти сільського розвитку. - 2005. - №3. - С. 50-53.

 4. Хвасенко А.А. Правове забезпечення розвитку особистих селянських господарств: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого. – Харків, 2002. – 19 с.

 5. Мартинова Н. Значення правового забезпечення сільського зеленого туризму в контексті сталого розвитку сільських територій// Юридичний вісник. – 2014. - №2. – С.223-227

 6. Михайлюк І.І. Роль особистих селянських господарств закарпатської області у сфері туристичних послуг// Збалансоване природокористування. – 2014. - №1. – С.61-64

 7. Носік В.В., Коваленко Т.О., Лебідь В.І., Марченко С.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про особисте селянське господарство» // За ред. канд. юрид. наук, доц. Носіка В.В. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.

 8. Лідовець Т.М. Право на забудову житлових, господарських будівель та споруд на землях, відведених для особистих селянських господарств// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - №1(5). – С.1-11

 9. Демчак І.М. Соціально-економічна сутність особистих селянських господарств// Електронний ресурс: [Режим доступу]: www. Irbis-nbuv.gov.ua

 10. Довгаль О.В. Сільський туризм як перспективний напрямок підприємництва у соціально-економічному механізмі розвитку села// Бізнес-Інформ. – 2013. - №4. – С. 316-320

Основні нормативно-правові акти:

 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 р. // Офіційний вісник України від 01.10.2010. - 2010 р. - № 72. - /1 Спеціальний випуск /. - стор. 15. - стаття 2598

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. // Голос України від 04.12.2010р. - № 229, /229-230/

 4. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. // Голос України від 20.11.2001р. - № 217

 5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21. - Ст. 135.

 6. Кодекс законів про працю від 10.12. 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971.- 1971 р. - / Додаток до N 50 /

 7. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998р. // Голос України від 23.10.1998р.

 8. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 29. – Ст. 232.

 9. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 31. – Ст. 241.

 10. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07. 2012р. // Відомості Верховної Ради України від 14.06.2013. - 2013 р.. - № 24. - стор. 1284. - стаття 243

 11. Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» від 20.03.2013р. № 198// Електронний ресурс[Режим доступу]: www.zakon.nau.ua

 12. Щодо тотожності термінів «особисте підсобне господарство» та «особисте селянське господарство»: Лист Державного Комітету по земельних ресурсах України від 5 квітня 2002 року // Баланс-Агро. – № 5-2. – травень. – 2002.

 13. Про порядок використання земельної ділянки та можливості на ній будівництва: Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 3 квітня 2012 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reskomstroy.ark.gov.ua

Питання для самостійного опрацювання:

1. Дайте поняття ОСГ.

2. Здійсніть порівняльну характеристику правового становища ОСГ і ФГ.

3.Деталізуйте ознаки ОСГ.

4.Визначте правовий статус членів ОСГ.

5.Дайте визначення сільському зеленому туризму.

6.Які існують види сільського зеленого туризму?

7.Який максимальний розмір земельної ділянки, що може надаватися для ведення ОСГ?

8.Визначте права і обов’язки членів ОСГ як власників земельної ділянки.

9.Визначте категорії членів ОСГ, які звільняються від сплати земельного податку.

10.Визначте правовий режим майна членів ОСГ.

11. Визначте правові підстави для припинення діяльності ОСГ.

12.Визначте напрями державної підтримки ОСГ.

13. Деталізуйте шляхи фінансування державної підтримки ОСГ.Завдання:

Задача 1:

Житель села Ярославець, колишній агроном Свирид Петренко вирішив разом з дружиною створити особисте селянське господарство. Для цієї мети вони отримали із складу земель запасу сільської ради 1,8 га землі для ведення особистого селянського господарства.

Успішно похазяйнувавши два роки та набувши певний досвід приватного господарювання, родина Петренків вирішила створити фермерське господарство, до складу якого вирішили увійти подружжя Петренко, їх діти, батько та мати Свирида (пенсіонери).

Після успішного проходження професійного відбору на право ведення фермерського господарства С. Петренко звернувся до сільської ради з заявою про одержання безоплатно у власність земельної ділянки для ведення фермерського господарства. Розглянувши заву, рада дала згоду на розробку проекту відведення земельної ділянки.

Після розробки проекту відведення земельної ділянки, за який С. Петренко заплатив ТОВ “Земля Поділля” 2.000 грн., і його погодження, він був переданий до ради для затвердження та прийняття рішення про передачу земельної ділянки у приватну власність.

Проте рада відмовилась затверджувати проект відведення земельної ділянки, оскільки під час розробки цього проекту дружина Петренка отримала за заповітом у спадщину земельну частку (пай), яку уже виділила в натурі (3,5 га), а її батько – пенсіонер, як колишній працівник сусіднього радгоспу “Мир”, внаслідок приватизації земель радгоспу отримав у приватну власність 5 га ріллі ще чотири роки тому. Тому, на думку депутатів ради, у Петренків достатньо землі для ведення фермерського господарства.

Не погодившись із відмовою, С. Петренко оскаржив її до суду, оскільки батько його дружини не вносить свої 4 га до складу земель фермерського господарства, а земельна ділянка, отримана у спадщину, приєднана до земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання особистого селянського господарства?

Які відмінності у правовому становищі фермерського господарства та особистого селянського господарства?

Хто може виступити засновником фермерського господарства?

В якому порядку та в яких розмірах громадяни можуть отримати у власність земельні ділянки для ведення фермерського господарства?

Чи можуть створити фермерське господарство особи, які займаються веденням особистого селянського господарства?

Чи підлягає ліквідації особисте селянське господарство у зв’язку із створенням фермерського господарства?

Чи підлягає позов С. Петренка задоволенню?

Задача 2:

В червні 2009 року Олег Осипенко звернувся до сільської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки площею 1,5 га для ведення особистого селянського господарства. Сільська рада відмовила в приватизації зазначеної земельної ділянки, мотивуючи свою відмову наступним: 1. в 2000 році Олег Осипенко приватизував земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,60 га, тобто використав своє право на безоплатну приватизацію;

 2. на території сільради не проведене розмежування земель державної та комунальної власності, тому сільська рада не має права розпоряджатися земельними ділянками для ведення особистого селянського господарства.

Олег Осипенко не погодився з відмовою сільської ради, оскільки він приватизував земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства відповідно до Земельного кодексу 1992 року. У Земельному кодексі 2001 року передбачена можливість приватизації земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, а не особистого підсобного. З метою захисту своїх прав на приватизацію землі Олег Осипенко направив скаргу до селищної ради.

Визначити коло правовідносин.

Які юридичні ознаки особистого селянського господарства як форми ведення сільськогосподарського виробництва?

Чи має право Олег Осипенко на приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства?Чи правомірна відмова сільської Ради?

Яким чином Олег Осипенко може захистити свої права?

Підготуйте проект відповіді на звернення Олега Осипенка?

Задача 3:

На сесії селищної ради був представлений проект Програми соціально-економічного розвитку сільської території. З метою обґрунтування заходів, передбачених проектом зазначеної Програми, було прийнято рішення провести сільськогосподарський перепис.

На основі отриманих даних, селищна рада прийняла рішення оптимізувати чисельність поголів’я корів в особистих селянських господарствах (ОСГ) (не більше ніж 2 корови на господарство), оскільки на території селищної ради, внаслідок проведеного паювання земель, фактично не залишилось вільних земель для організації громадського пасовища А також зобов’язала особисті селянські господарства подавати щомісячно до селищної ради статистичні дані про чисельність наявного поголів’я худоби.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового режиму майна ОСГ?

Які юридичні засади сільськогосподарського перепису?

Яким чином ведеться облік ОСГ?

Чи правомірне рішення селищної ради?

Задача 4:

Внаслідок банкрутства сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства (ВАТ) “Червоний Перекоп” подружжя Лукашевич придбали на аукціоні два об’єкти нерухомості – приміщення їдальні та майстерню. З метою ведення особистого селянського господарства подружжя звернулось із заявою про приватизацію земельної ділянки, на якій розміщенні зазначені будівлі, площею 3,48 га для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).

Сільська рада відмовила в задоволенні заяви, оскільки:

а) Іван Лукашевич вже має земельну ділянку розміром 0,6 га для ведення особистого підсобного господарства;

б) на земельній ділянці площею 3,48 га розташовані об’єкти нерухомості.

Визначити коло правовідносин.

Які юридичні ознаки особистого селянського господарства як форми ведення сільськогосподарського виробництва?

Чи може особа, яка реалізувала право на приватизацію земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства, приватизувати земельну ділянку для ведення ОСГ?

Який порядок приватизації земельної ділянки для ведення ОСГ?

Чи правомірна відмова сільської ради?

Задача 5:

Подружжя Оксана та Михайло Косенки вели особисте селянське господарство (ОСГ) на земельній ділянці площею 2 га, яка була приватизована дружиною в 2005 р. Від першого шлюбу в Оксани Косенко був син Сергій Базь, який проживав окремо та не брав участі у веденні ОСГ.

Після смерті матері син наполягав на виділенні частини земельної ділянки та майна ОСГ у порядку спадкування. Михайло Косенко заперечував, оскільки пасинок ніколи не брав участі у веденні ОСГ, майно подружжям було придбано спільно на кошти, виручені від реалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної в ОСГ.

Сергій Базь звернувся за правовою допомогою до Юридичного бюро.Визначити коло правовідносин.

Які юридичні ознаки особистого селянського господарства як форми ведення сільськогосподарського виробництва?

Які права та обов’язки членів ОСГ?

Які особливості спадкування майна ОСГ?

Підготуйте проект відповіді на звернення Сергія Базя?

Задача 6:

Районне управління сільського господарства і продовольства направило до суду позов про позбавлення Григорія Зімина права на земельну ділянку, надану для ведення особистого селянського господарства, обґрунтовуючи свій позов наступним:

а) Г. Зімин є приватним підприємцем, його бізнес не пов’язаний з сільським господарством;

б) Г. Зімин не проживає постійно за місцем знаходження земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, а приїжджає лише на вихідні;

в) Г. Зімин обробляє земельну ділянку силами сусіда, якому в якості винагороди віддає десяту частину врожаю.

Визначити коло правовідносин.

Які юридичні ознаки особистого селянського господарства як форми ведення сільськогосподарського виробництва?

Хто має право на створення ОСГ?

Чи мають право особи, які ведуть ОСГ, використовувати найману працю?

Яке рішення має прийняти суд?

Задача 7:

Директор приватного підприємства (ПП) “Радар” Олександр Браніцький отримав у спадщину будинок разом з пасікою в селі Гомін Полтавської області. З метою задоволення власних потреб в екологічно чистій продукції та пропагування здорового способу життя, а також отримання додаткового доходу О. Браніцький вирішив облаштувати будинок під міні-готель та займатись сільським зеленим туризмом.

Директор ПП “Радар” запропонував працівникам частину відпустки проводити у селі та доглядати за пасікою. За бажанням працівників можна було відпочивати разом із сім’єю. Працівники підприємства проживали в будинку за пільговими тарифами (30 грн. за добу), а за кожного члена родини із заробітної плати працівника вираховувались 50 грн. за добу.

Отримані на пасіці мед та інші продукти бджільництва були призначені для продажу працівникам ПП “Радар” за собівартістю.

Голова сільської ради звернувся до прокуратури про порушення кримінальної справи проти О. Браніцького за незаконне здійснення господарської діяльності.

Визначити коло правовідносин.

Які юридичні ознаки особистого селянського господарства як форми ведення сільськогосподарського виробництва?

Хто може заснувати ОСГ?

Якими видами діяльності можуть займатись ОСГ?

Який порядок надання ОСГ послуг в сфері сільського зеленого туризму?

Яке рішення має прийняти прокуратура?

Задача 8:

Фізична особа – підприємець Семен Пилипенко здійснював закупівлю молока в особистих селянських господарствах (ОСГ) в селі Загальці. За молочну продукцію С. Пилипенко розраховувався з селянами раз на місяць по ціні 1 грн. за 1 л молока.

18 та 24 листопада молокозавод не прийняв молоко у С. Пилипенка, оскільки воно не відповідало встановленим вимогам щодо якості. При черговому розрахунку з селянами підприємець не сплатив ціну молока за ці два дні.

Група селян не погодилась з діями С. Пилипенка та звернулась до сільської ради зі скаргою, в якій вимагають зобов’язати ФОП С. Пилипенка провести повний розрахунок та підвищити закупівельні ціни на молоко.Визначити коло правовідносин.

Які юридичні ознаки особистого селянського господарства як форми ведення сільськогосподарського виробництва?

Які права та обов’язки мають ОСГ?

Який порядок реалізації молока ОСГ?

Яке рішення має прийняти сільська рада?

Задача 9:

У 1985 р. Костянтин Сушко переїхав на постійне місце проживання до села Середняки. В тому ж році К. Сушко був прийнятий до складу членів колгоспу “Ім. 40-річчя Жовтня” та зарахований на посаду лікаря-ветеринара.

Рішенням Загальних зборів членів колгоспу “Ім. 40-річчя Жовтня” К. Сушку було виділено будинок та земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства площею 0,40 га. Дружина К. Сушка працювала вихователем дитячого садку, членом колгоспу не була.

Внаслідок виробничої травми К. Сушко втратив працездатність і за рішенням МСЕК у 1990 р. був визнаний інвалідом 2 групи.

У 1992 р. колгосп “Ім. 40-річчя Жовтня” було перереєстровано в колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) “Промінь”.

В лютому 2015 року К. Сушко помер. Окрім дружини, у нього залишився син від першого шлюбу.Визначити коло правовідносин.

Які юридичні ознаки особистого селянського господарства як форми ведення сільськогосподарського виробництва?

Які особливості спадкування майна члена колгоспного двору?

Яким чином буде успадковуватись майно К. Сушка?

Чи зміниться вирішення задачі, якщо моментом відкриття спадщини буде лютий 1992 року?

Задача 10:

Світлана Білоусова отримала у спадок земельну частку (пай) розміром 4 умовних кадастрових га. Згодом вона виділила земельну частку (пай) в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства (ОСГ). На даній земельній ділянці родина Білоусових вирощувала овочеві культури, а надлишки реалізовувала на ринку.

В липня на ім’я С. Білоусової прийшло повідомлення з податкової інспекції, в якому їй рекомендували зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності, оскільки розмір виділеної земельної ділянки для ведення ОСГ становить 3,5 га. Такий розмір перевищує максимально допустимі розміри земельних ділянок для ведення ОСГ, передбачені Законом України “Про особисте селянське господарство”, відповідно до якого для задоволення особистих потреб громадян у сільськогосподарській продукції надається земельна ділянка розміром до 2 га.

Крім того, С. Білоусову попередили, що доходи, одержані від реалізації надлишків сільськогосподарської продукції, вирощеної в ОСГ, включаються до сукупного оподатковуваного доходу для обчислення податку з доходів фізичних осіб.Визначити коло правовідносин.

Які юридичні ознаки особистого селянського господарства як форми ведення сільськогосподарського виробництва?

Чи вважається ОСГ підприємницькою діяльністю?

Які особливості оподаткування діяльності ОСГ?

Чи відповідає чинному законодавству вимога податкової інспекції?

До теми 13
Правове становище сільськогосподарських товариств

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Додаткові:

  1. Гаврилішин А. П. Поняття та значення організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств та організацій. / А. П. Гаврилішин, А. В. Іванова // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 4 (13). – С.41-48.

  2. Знаменський Г. Л., Щербина В. С. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. 2-е видання, перероблене і доповнене; за заг. ред. В. С. Щербини. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – 456 с.

  3. Костур О.Д. Види сільськогосподарських підприємств за законодавством України та держав СНД. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2012. – Вип.20. - С.69-72.

  4. Цюцик О.В. Організаційно-правові форми сільськогосподарських товаровиробників. – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. - 564 с.

  5. Кравчук В. М. Формування статутного капіталу юридичної особи // Право України. - 2007. - № 6. – С. 49-53.

  6. Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права : моногр. - К., 2004. - 328 с.

Основні нормативно-правові акти:

1.Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № № 18, 19-20, 21-22. - Ст. 144.

3.Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

4.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № № 40-44. - Ст. 356.

5.Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Додаток до № 50. - Ст. 375.

6.Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. 2001. - 15 листопада.

7. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 27559VI // http://zakon1.rada.gov.ua

8.Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 р. // Голос України. - 1999. №159.- 31 серпня.

9.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб: Закон України вiд 23.09.2010 р.//www.zakon1.rada.gov.ua

10.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва: Закон України від 21.04.2011р.//Голос України від 27.05.2011р. - № 95

11.Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р.//Голос України від 11.10.1991р.

12.Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008р.// Голос України від 05.11.2008. - №211

13.Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05. 2003 р. //Голос України від 24.06. 2003 р. - № 115


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка