Робоча програма навчальної дисципліни аграрне право галузь знань 0304 «Право» спеціальність 030401 «Правознавство»Сторінка3/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.5 Mb.
#10552
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

До теми 4
Правові засади реформування земельних та майнових відносин

Рекомендована джерела:

Основна:

 1. Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

 2. Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

 3. Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.

 4. Правові основи майнових і земельних відносин : навч. посіб. / за ред. В. М. Єрмоленка. - К.: Магістр-XXI сторіччя, 2006. - 384 с.

Додаткова:

4. Бевзенко В. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів// Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. - №7. – С.74-88

5. Бєрдніков Є. Правові позиції щодо визначення кола суб’єктів (осіб), що мають право на приватизацію земель для ведення фермерського господарства, та кола об’єктів (земельних ділянок), що підлягають такій приватизації// Землевпорядний вісник. - № 4. – 2015. – С.26-30

6. Гаража О. Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами// Землевпорядний вісник. - № 6. – 2015. – С.42-46

7. Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. - О.: АстроПринт, 2000. - 138 с.

8. Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення [Текст] : монографія / за ред.: В. Ю. Уркевича, М. В. Шульги ; НЮУ ім. Я. Мудрого. - Київ : Вид. О.М. Ешке, 2014. - 268 с.

9. Добряк Д. Сучасний стан земельної реформи та перспективи розвитку земельних відносин в Україні// Землевпорядний вісник. - № 4. – 2015. – С.2-5

10. Кулинич П. Об’єкти земельних правовідносин в Україні: теоретичний аспект// Право України: Юридичний журнал. – 2014. - №5. – С.142-156

11. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні / за ред. В. І. Семчика. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України. - 2003. - 280 с.

12. Петлюк Ю. С. Земельна реформа в Україні на сучасному етапі: проблеми правового забезпечення [Текст] / Ю. С. Петлюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2012. – №12. – С.63-68.


Основні нормативно-правові акти:

13. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

14. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. 2001. - 15 листопада.

15. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі Закон України від 10 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 41. - Ст. 188.

16. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верхом Ради України. - 2001. -№11.- Ст. 52.

17. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. - № 124. - 9 липня.

18. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18 жовтня 2005 р. // Урядовий кур'єр. - 2005. - 16 листопада

19. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 41. - Ст. 188.

20. Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення: Указ Президента України від 21 лютого 2002 р. № 170 // Офіційний вісник України. - 2002. - №9.

21.Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента України від 2 лютого 2002 р. № 92/2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 6. - Ст. 239.

22. Про захист прав власників земельних часток (паїв): Указ Президента України від 21 квітня 1998 р. №332/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 16. - Ст. 590.

23. Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

24.Про підприємства, що приватизуються з урахуванням особливостей, визначених законодавством для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 р. № 638 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

25. Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1908 // Офіційний вісник України. - 2003. № 51. - Ст. 2682.

26. Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 177 // Урядовий кур'єр. — 2001. - № 46. - 15 березня.
Питання для самостійного опрацювання:


    1. Які основні напрямки земельної реформи у сільському господарстві?

    2. Який суб’єктний склад правовідносин з володіння, користування та розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення?

    3. Які підстави виникнення і припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення сільськогосподарських підприємств?

    4. Який порядок приватизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення?

    5. Які особливості приватизації майна в АПК?


Завдання:

Задача 1:

Радгосп “Деснянський”, створений в 1964 році на базі колгоспу “Деснянський”, було приватизовано шляхом перетворення його за рішенням загальних зборів у приватне акціонерне товариство (ПрАТ) “Десна”.

Планом приватизації радгоспу “Деснянський” передбачалось, що 40 % акцій ПрАТ “Десна” будуть безоплатно передані працівникам підприємства, що приватизується та особам, які згідно чинного законодавства мають право повернутись на попереднє місце роботи, відповідно до їх трудової участі, 30 % акцій буде продано ПрАТ “Десна” із сплатою вартості акцій протягом 10 років, а 30 % акцій буде тимчасово залишено в державній власності.

Вважаючи свої права на приватизацію майна радгоспу “Деснянський” порушеними, пенсіонери, які вийшли на пенсію з цього підприємства, оскаржили до суду рішення регіонального відділення Фонду державного майна України, яке затвердило план приватизації радгоспу.Визначити коло правовідносин.

Які організаційно-правові форми приватизації державного майна в АПК?

Визначте коло суб’єктів, які мають право на безоплатне отримання частки державного майна в результаті приватизації державних сільськогосподарських підприємств.

Чи відповідає вимогам чинного законодавства план приватизації радгоспу “Деснянський”?

Чи підлягає позов пенсіонерів радгоспу “Деснянський” задоволенню?

Яке рішення має прийняти суд?

Задача 2:

Планом приватизації державного підприємства “Рівнемолоко” передбачено, що 60 % акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) “Рівнемолоко” передаються безоплатно недержавним сільськогосподарським підприємствам, які мають договірні зв’язки із підприємством, що приватизується, решта акцій – 40 % реалізуються на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України.

Працівники державного підприємства “Рівнемолоко” звернулись до Рівненського регіонального відділення Фонду державного майна України з заявою про перегляд плану приватизації підприємства та включення їх до переліку суб’єктів, які мають право на пільгове придбання акцій ПАТ “Рівнемолоко”.

У відповіді на подану заяву, Рівненське регіональне відділення Фонду державного майна України зазначило, що чинним законодавством про особливості приватизації державного майна в АПК передбачено право працівників підприємства, що приватизується, на пільгове придбання акцій за приватизаційні майнові сертифікати. Але, оскільки сертифікатна приватизація державного майна в Україні завершилась, працівники державного підприємства, що приватизується, більше не мають права на пільгове придбання акцій свого підприємства.Визначити коло правовідносин.

Який порядок приватизації державних несільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу України?

Чи відповідає вимогам чинного законодавства відмова Рівненського регіонального відділення Фонду державного майна України?

Якщо ні, яким чином права працівників державного підприємства “Рівнемолоко” можуть бути поновлені?

Задача 3:

У жовтні 2009 р. Степан Іванов звернувся до суду із позовом до фермерського господарства (ФГ) “Світанок”, в якому він просив зобов'язати відповідача видати йому майновий пай натурою або грошима, посилаючись на те, що в 2000 р. він вийшов із членів колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) “Світанок”, але йому не було видано майновий пай, розмір якого складає 7884 грн. У 2000 р. КСП “Світанок” було реорганізовано в фермерське господарство “Світанок”, яке видати пай категорично відмовилося.Визначити коло правовідносин.

Підготуйте порівняльну характеристику правового режиму майна ФГ та КСП.

Чи відповідає вимогам чинного законодавства реорганізація КСП “Світанок”?

Чи підлягає задоволенню позов С. Іванова?

Задача 4:

У 2000 році було реструктуризовано колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) “Нива” і на його основі створено сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (СТОВ) “Щедра нива”, яке орендувало у колишніх членів КСП земельні частки (паї). Майнові паї залишились у ТОВ в користуванні без укладення будь-яких договорів.

У 2015 році Семен Розумний вирішив припинити договірні відносини з ТОВ, забрати свій земельний та майновий пай. Він звернувся з заявою до директора ТОВ, в якій зазначив про бажання забрати свій земельний та майновий паї, оскільки ТОВ не виконує договірні зобов’язання – не виплатило за 2014 рік орендну плату. Також С. Розумний у заяві зазначив, що в рахунок майнового паю хоче забрати будівлю контори колишнього колгоспу, яку буде використовувати як крамницю.

Директор ТОВ відмовився розривати договірні відносини з С. Розумним, скільки, на його думку, підстави для такого розірвання відсутні. А невиплату орендної плати він мотивував форс-мажорними обставинами – вимерзанням посівів озимих культур та світовою фінансовою кризою. Щодо виділення в натурі майнового паю С. Розумному директор ТОВ не заперечував, але вказав, що замість будівлі колгоспної контори він може забрати будівлю колишнього складу хімічних речовин. Щодо реалізації зазначених прав він порекомендував С. Розумному звернутись до його заступника.

Коли С. Розумний звернувся до заступника директора ТОВ “Щедра нива” із заявою про виділяння йому майнового паю, заступник йому відмовив, вказавши, що комісію щодо переоцінки майна ще не створено і створити її поки що не можливо, оскільки є проблематичним скликання загальних зборів ТОВ з цього питання у зв’язку із напруженими весняно-польовими роботами.

Визначити коло правовідносин.

Чи правомірні вимоги Семена Розумного?

Чи відповідають положенням чинного законодавства дії директора ТОВ “Щедра нива”?

Чи правомірні дії заступника директора ТОВ?

Підготуйте юридичну консультацію на замовлення Семена Розумного.

До теми 5
Правове регулювання ринкових відносин в АПК

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.Додаткові:

1.Агропромисловий комплекс: правові питання / за ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Урожай, 1992. - 190 с.

2. Батигіна О. Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні [Текст] / О. Батигіна // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2012. – №3. – С.159-167

3. Лондар С. Л. Акцизний податок як фінансовий регулятор поширення тютюнопаління в Україні [Текст] / С. Л. Лондар, Л. В. Козарезенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 311 - 324.

4.Муді Р. Експортно-імпортні операції з країнами ЄС: сільськогосподарська продукція : посіб. з правових питань / Р. Муді, О. Поліводський. — К. : Європейська Комісія, 2005. — 106 с.

5. Правовое регулирование развития АПК Украины / Ц. В. Бычкова, П. Ф. Кулинич, В. Н. Петрина [и др.] ; АН Украины ; Институт государства и права им. В. М. Корецкого. - К. : Наук, думка, 1993. - 148 с.

6.Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України в умовах ринкової економіки : матер, державної наук. конф. - Біла Церква : БДАУ, 2004. - 125 с.

7.Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины и условиях рынка: монография / А. Н. Стативка. - X.: Право, 1997. 237 с.

8. Уркевич В.Ю. Правові питання створення системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції [Текст] / В. Ю. Уркевич // Правова інформатика : наук. журн. з питань прав. інформатики, інформ. права та інформ. безпеки. - 2014. - № 2. - С. 168-169
Основні нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № № 18, 19-20, 21-22. - Ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

4. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001- № 49. - Ст. 527.

5. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4 липня 2002 р. // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 138. - 31 липня.

6. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 32. - Ст. 268.

7. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України під 25 червня 2009 р. // Офіційний вісник України. - 2009. - № 58. - Ст. 2024.

8. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції Закон України від 17 липня 1997 р.// Офіційний вісник України 1997. - № 41. - Ст. 1.

9. Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину: Закон України від 7 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 28. - Ст. 134.

10.Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур: Закон України від 10 вересня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 39. - Ст. 389.

11.Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини: Закон України від 30 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 4. - Ст. 39.


Питання для самостійного опрацювання:

1. Що таке аграрний ринок?

2. Яке правове становище агробіржі як суб’єкта аграрного права і як учасника аграрного ринку?

3.Яким є правове становище Аграрного фонду в межах аграрного ринку?

4.Якими є основні засади регулювання ринку зерна?

5.Якими є основні засади регулювання ринку цукру?

6. Якими є основні засади регулювання ринку алкоголю і тютюну?

7. Якими є правові підстави для здійснення експорту/імпорту сільськогосподарської продукції?Завдання:

Задача 1:

Кожний рік фермер Петро Бджілка намагається прогнозувати можливий попит і пропозицію на ринку сільськогосподарської продукції. Однак кожен рік він зазнає збитків внаслідок падіння цін на сільськогосподарську продукцію після збирання врожаю.Фермер звернувся до Вас із проханням роз’яснити, чи є певні державні гарантії щодо цін на сільськогосподарську продукцію?

Що б Ви з врахуванням таких гарантій порекомендували йому посіяти в наступному році?
Задача 2:

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (СТОВ) “Курочка Ряба” займалось вирощуванням та реалізацією продукції птахівництва – курчатами, перепілками, індиками.

Враховуючи низьку продуктивність від реалізації зазначених видів сільгосппродукції, правління ТОВ прийняло рішення створення страусової ферми та закупівлю двох дорослих страусів в Нідерландах і партії страуси них яєць в ФРН.

Перед тим, як направити представників ТОВ до Нідерландів та ФРН для укладення відповідних договорів, збори учасників прийняли рішення звернутись за консультацією до юриста з наступних питань: • чи можлива закупівля страусів за кордоном і їх розведення в Україні?

 • який порядок імпортування страусів та страуси них яєць в Україну?

 • які можуть виникнути правові перешкоди для створення страусової ферми в Україні?

Визначити коло правовідносин.

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію з зазначених питань.

Задача 3:

Загальні збори сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Трипілля”, розглядаючи виробничий план діяльності кооперативу на наступний рік, прийняли рішення про організацію цеху з виробництва житніх пластівців з власновирощеного жита, а також про організацію племінної пасіки та укладення в наступному році низки договорів заставної закупівлі зерна.

На виконання зазначених рішень правління СВК розпочало вживати відповідні заходи. Але спочатку голова СВК Григорій Ємельянов звернувся до Вашої юридичної фірми із проханням підготувати відповіді на наступні запитання:


 1. чи встановлені в законодавстві спеціальні вимоги щодо початку виробництва нових харчових продуктів?

 2. що необхідно зробити для того, щоб створити в СВК племінну пасіку?

 3. який порядок укладення та зміст договорів заставної закупівлі зерна?

Визначити коло правовідносин.

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення Г. Ємельянова.

Задача 4:

До Вас як до юриста юридичної фірми звернувся пенсіонер Ілля Зуб за консультацією. Він хоче започаткувати власний бізнес – вирощувати страусів, для чого планує створити разом із своїм онуком фермерське господарство як самостійну юридичну особу.

Клієнта також цікавлять питання щодо можливості та порядку ввезення на територію України 10 племінних страусів з Великобританії та ПАР, а також порядок та умови продажу яєць, страусового м’яса та пір’я, в тому числі за кордон.

Визначити коло правовідносин.

Які умови та порядок створення фермерського господарства?

Які підстави та умови ввезення племінної птиці на територію України?

Який порядок здійснення експорту продуктів тваринництва встановлений в чинному законодавстві?

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення І. Зуба.

До теми 8
Правове регулювання соціального розвитку села

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.Додаткові:

 1. Ажаман І.А. Будівництво в сільському господарстві як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрної галузі// Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №1. – С.55-62

 2. Антипенко Д. Сільське населення в умовах інформаційного суспільства: організаційно-правовий аспект адаптації [Текст] / Д. Антипенко. Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №1-2. – С.99-103.

 3. Гафурова О.В. Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села// Часопис Київського університету права. – 2012. - №12. – С.277-280

 4. Гафурова, О. Роль державних цільових програм у регулюванні відносин соціального розвитку села [Текст] / О. Гафурова. Часопис Київського університету права. – 2012. - №11. – С.104-107.

 5. Кульчій І. Правові засади диверсифікації сільських територій в Україні// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. - № 6. – С.139-142

 6. Сащенко І. Правове регулювання інвестицій сільських територій за законодавством ЄС [Текст] / І. Сащенко // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №10. – С. 57 - 96.Семчик В. Правові проблеми аграрної політики України// Право України: Юридичний журнал. – 2014. - №5. – С.142-156


Основні нормативно-правові акти

1.Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001- № 49. - Ст. 527.

2.Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№11.- Ст. 52.

3.Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 17 жовтня 1990 p. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 32. - Ст. 453.

4.Про сільськогосподарський перепис: Закон України від 23 вересня 2008р. // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 9. - Ст. 115.

5. Про Основні засади розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 20 грудня 2000 р. № 1356 // Урядовий кур'єр. — 2001. — 24 січня. - № 13.

6.Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 15 липня 2002 р. № 640 // Урядовий кур'єр. - 2002. - 31 липня. - № 138.

7.Про схвалення Концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006—2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 536 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - Ст. 3339.

8.Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 73. - Ст. 2715.

9.Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1159 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.liga.kiev.ua

10. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р.// Голос України – 2003. - №12.

11.Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003р. // Урядовий кур'єр - 2003. - № 5.

12.Про основи національної безпеки: Закон України від 19.06.2003р. //Відомості Верховної Ради України, 2003. - №39. - ст. 351

13.Про джерела фінансування дорожнього господарства України: Закон України від 18.09.1991р.// Відомості Верховної Ради України, 1991. - №47 - с.648

14.Про освіту: Закон України від 23.05.1991р.//Відомості Верховної Ради України, 1991. - №34. - с.451

15.Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005р. //Відомості Верховної Ради України, 2005. - № 51. - с.556

16.Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997р.//Відомості Верховної Ради України, 1997. - №24. - с.170.

17.Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993р. //Відомості Верховної Ради України, 1993. - №31. - с.338

18.Про професійну технічну освіту: Закон України від 10.02.1998р. //Відомості Верховної Ради України, 1998. - №32. - с.215

19.Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.1999р.//Офіційний вісник України, 1999. - №23. - с.4

20.Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001р.//Офіційний вісник України, 2001. - №51. - с.36

21.Про вищу освіту: Закон України //Голос України від 06.08.2014 р. - № 148

22. Про екстренну медичну допомогу: Закон України від 05.07.2012р.//Офіційний вісник України, 05.07.2012р.-№63.-ст.109

23. Постанова ВР УРСР “Про земельну реформу” від 05.03.1991р. //Відомості ВР УРСР 1991р.-№10.-ст.100 - Окремі положення визнані неконституційними на підставі рішення Конституційного суду № v005р710-05

24. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затверджена Постановою КМУ від 13.04.2011р. // Офіційний вісник України, 2011р.-№45.

25.Державна цільова соціальна програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015рр, затверджена Постановою КМУ від 13.04.2011р. // Офіційний вісник України, 20.05.2011р.-№ 35.

26.Державна цільова соціальна програма “Шкільний автобус”, затверджена Постановою КМУ від 16.01.2003р. // Офіційний вісник України, 31.01.2003р.-№ 3.

27.Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року: затверджена Постановою КМУ від 13.04.2011р.// Офіційний вісник України, 20.05.2011р.-№35.

28.Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2012р. № 343//Офіційний вісник України, 2012р.-№25.

29. Про затвердження Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року: Постанова КМУ від 25.03.2013р.//Офіційний вісник України. 2013.-№32.-ст.1130


Каталог: materialy
materialy -> Використання ікт у початковій школі
materialy -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
materialy -> Г. Х. Андерсен. «Снігова королева»
materialy -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
materialy -> Міропольська М. А., Капченко Л. М., Алєксєєва А. В., Савченко Н. В
materialy -> Каплій Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Та професійного навчання населення
materialy -> Материалы конференции «Социальная реабилитация и поддержка инвалидов в Германии»
materialy -> Жеребцов Вілор Савелійович, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Богомолова Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка