Робоча програма навчальної дисципліни аграрне право галузь знань 0304 «Право» спеціальність 030401 «Правознавство»Сторінка10/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.5 Mb.
#10552
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Теми рефератів:

1.Аграрне право: предмет, принципи і система., їх зміст і особливості.

2.Становлення аграрного права: особливості його розвитку як науки.

3.Нові правові інститути аграрного права України: проблеми розвитку.

4.Особливості джерел аграрного права, їх види.

5.Поняття, види і особливості аграрних правовідносин.

6.Особливості правового статусу суб’єктів аграрного права.

7.Правове регулювання приватизації в АПК

8.Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі

9.Правове регулювання ринку зерна.

10.Правове регулювання ринку цукру

11.Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну

12.Поняття соціального розвитку села

13.Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств

14.Особливості правого режиму земель сільськогосподарського призначення

15.Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.

16.Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах з обмеженою відповідальністю

17.Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств

18.Правові умови та порядок створення сільськогосподарського кооперативу.

19.Правове регулювання тваринництва: загальна характеристика, особливості

20.Правове регулювання рослинництва: загальна характеристика, особливості

21.Контрактація та інші договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції22.Договори на виконання науково-технічної продукції у сільському господарстві: класифікація, особливості.

Тематика курсових робіт


 1. Становлення аграрного права: історія розвитку.

 2. Аграрні правовідносини як предмет аграрного права.

 3. Співвідношення аграрного права із суміжними галузями права.

 4. Визначення поняття аграрного права та його система.

 5. Конституція України і Закони України як джерела аграрного права.

 6. Поняття та класифікація джерел аграрного права.

 7. Укази Президента України у системі джерел аграрного права.

 8. Правові акти Уряду України та органів державного управління в системі аграрного права.

 9. Види та юридична система локальних актів як джерел аграрного права.

 10. Види і структура аграрних внутрішніх і зовнішніх правовідносин.

 11. Поняття, класифікація та диференціація аграрних правовідносин як форми реалізації норм і права.

 12. Поняття, класифікація і особливості суб’єктів аграрного права.

 13. Суб’єкти аграрного права, засновані на праві приватної власності, їх правосуб’єктність.

 14. С/г кооперативи як суб’єкти аграрних правовідносин, кооперативні об’єднання.

 15. Правове положення с/г підприємств кооперативного типу.

 16. Правосуб’єктність державних с/г підприємств.

 17. Особливості правосуб’єктності міжгосподарських підприємств і об’єднань в с/г.

 18. Особливості реорганізації та ліквідації фермерських господарств та інших с/г підприємств.

 19. Аграрна політика і аграрна реформа України.

 20. Правове регулювання приватизації і паювання земель с/г призначення в Україні.

 21. Правове регулювання ринку землі в Україні.

 22. Реструктуризація колективних с/г підприємств (паювання майна КСП).

 23. Особливості правового регулювання ринку с/г робочої сили.

 24. Особливості правового регулювання ринку капіталу для суб’єктів аграрного підприємства.

 25. Правове регулювання ринку продовольства. Біржовий ринок.

 26. Мета і завдання державного регулювання с/г та їх правове закріплення.

 27. Система органів державного управління і контролю в с/г.

 28. Міністерство аграрної політики України та його державні с/г інспекції їх компетенція.

 29. Державний контроль за використанням законодавства в сфері АПК.

 30. Поняття соціального розвитку села і АПК, та особливості його правового регулювання.

 31. Поняття та особливості юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства.

 32. Матеріальна і дисциплінарна відповідальність працівників, зайнятих в аграрному виробництві.

 33. Захист прав с/г організації і підприємців.

 34. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів в с/г.

 35. Правові умови і порядок створення с/г кооперативів.

 36. Правовий режим майна, землі та фінансів с/г кооперативу.

 37. Відмінність с/г кооперативу від інших організаційно-правових форм господарювання у с/г.

 38. Порядок створення фермерського господарства та його державної реєстрації.

 39. Умови та порядок надання (передача) земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

 40. Державний протекціонізм фермерських господарств.

 41. Правовий режим у фермерському господарстві, його особливості.

 42. Трудові відносини в фермерському господарстві.

 43. Правові підстави та порядок припинення фермерського господарства.

 44. Правове становище сільськогосподарських об’єднань.

 45. Особливості правового становища приватних (приватно-орендних) сільськогосподарських підприємств.

 46. Правове становище с/г підприємців без створення юридичної особи.

 47. Поняття, соціально-економічна і юридична природа особистого селянського господарства.

 48. Умови та порядок надання громадянам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

 49. Зайнятість членів особистих селянських господарств, їх права та обов’язки.

 50. Характеристика сучасного стану виробничо-господарської діяльності с/г підприємств.

 51. Поняття і сутність фінансової діяльності с/г організацій та їх законодавче закріплення.

 52. Правове регулювання спеціалізації с/г виробництва та організації його основних галузей.

 53. Правове регулювання селекційної та племінної діяльності.

 54. Правове становище фермерів в зарубіжних країнах.

 55. Аграрне законодавство США, Канади, Великобританії, Франції та інших держав.

 56. Договори у сфері реалізації с/г продукції.

 57. Загальна характеристика та особливості договірних відносин в АПК.

 58. Права та обов’язки с/г організацій по забезпеченню якості с/г продукції.


8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 • лекції;

 • семінарські заняття;

 • самостійна робота;

 • індивідуальні та групові консультації.

9. ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквіум.Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену.

На езамен виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Аграрне право».


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Аграрне право є самостійною галуззю права України і за змістом являє собою сукупність правових норм, які визначають правове становище сільськогосподарських підприємств як колективно-кооперативних, так і державних. За допомогою його правових норм визначаються права та обов'язки членів кооперативних, приватних та АТ. Нормами аграрного права регулюються виробничо-господарська та фінансова діяльність сільськогосподарського товаровиробника.

Предметом аграрного права є всі ті суспільні відносини, які стосуються створення та регулювання майнових, земельних, трудових відносин у ФГ та інших суб’єктів підприємництва.

Поряд з внутрішньогосподарськими правовідносинами аграрне право регулює зовнішні аграрні господарські відносини між товаровиробниками та підприємствами, установами та організаціями АПК.

"Аграрне право" є самостійною навчальною дисципліною, що вивчається студентами вищих юридичних та аграрних навчальних закладів.

Плани контрольних робіт розраховані на повніше засвоєння курсу "Аграрне право" студентами-юристами. Вони містять ситуації, складені з таким розрахунком, щоб студенти, розв'язуючи їх, опанували основні найважливіші теоретичні питання курсу, чинні законодавчі і нормативні акти, які регулюють господарську діяльність ФГ, ВСГК, АСГТ. Завдання, вміщені в контрольних роботах, складені, головним чином, на основі конкретних судових рішень, а також рішень адміністративних органів та органів управління.

Розв'язуючи ситуації, студент повинен навчитися відшуковувати необхідні правові норми в кодексах і збірниках законів, правильно застосовувати їх при вирішенні конкретних питань, а також вміти викласти результат проведеної роботи в належній формі — скласти проекти договору, постанови органу управління, рішення загальних зборів чи правління підприємства, протесту прокурора, відповіді на скаргу від імені органу державного управління і т. ін.

При підготовці до написання контрольної роботи студент повинен:

— вивчити і засвоїти відповідну тему за підручником, а також спеціальну літературу, рекомендовану програмою і викладачем;

— вивчити і засвоїти записи, зроблені під час лекції та при опрацюванні літератури;

— знайти і проаналізувати законодавчі та інші нормативні акти з даної теми, засвоївши назви нормативних актів, основні їх положення і рік видання.

При підготовці до контрольної роботи необхідно користуватись, крім підручника та Статуту, збірниками законодавчих актів, періодичними виданнями, в яких друкуються новоприйняті нормативні акти, журналами, де висвітлюються нові теоретичні питання права та практика його застосування. Важливе значення при підготовці до занять має також ознайомлення з практикою.

Вирішення задач у контрольній роботі повинно бути грамотним, достатньо повним і теоретично обґрунтованим з посиланнями на відповідні правові норми. На практичних заняттях студенти в спеціальному зошиті роблять записи щодо вирішення ситуацій.


А – Г – 1 варіант

Д – К – 2 варіант

Л – О – 3 варіант

П – У – 4 варіант

Ф – Я – 5 варіант
Варіант 1

Задача № 1

До вас за допомогою звернувся голова правління АСГТ "Нове життя" з проханням пояснити йому, чому очолюване ним АСГТ має нести відповідальність за зобов'язанням колишнього КСГП і фермерів, які заснували очолюване ним АСГТ.Завдання

1. Чи повинен нести відповідальність АСГТ за зобов'язання засновників, якщо так, то в яких випадках?

2. Що може бути підставою для визнання боргів учасників АСГТ?

3. Чи повинен АСГТ нести відповідальність за зобов'язання КСГП, якщо це АСГТ було створено: на основі КСГП; через поділ КСГП; через реорганізацію КСГП і фермерських господарств?

4. Які права та обов'язки несуть правонаступники?
Задача № 2

Згідно з договором оренди земельної частки (паю) між ВСГК "Нива" та власником земельної частки Дорошем земельна частка (пай) передається в оренду для сільськогосподарських потреб строком на п'ять років. Розмір орендної плати — 1% від суми вартості земельного сертифіката на право на земельний пай та 300 кг зерна.

Земельний податок за орендовану земельну частку (пай) сплачується орендарем у встановленому законодавством порядку.

Коли орендодавець Дорош після жнив звернувся до правління кооперативу "Нива" з приводу оплати за орендовану землю, в правлінні йому відповіли, що зерно йому не виділено і розмір орендної плати зменшено до 0,8% від суми вартості земельного сертифіката, оскільки поле, на якому знаходиться земельна ділянка орендодавця Дороша, було виділено під пари і з нього врожай не збирався.


Завдання

1. Визначте правову природу цих договірних відносин.

2. Чи мало право правління ВСГК "Нива" в односторонньому порядку змінювати умови оплати орендованої землі?

3. В який орган виконавчої чи судової влади повинен звернутися громадянин Дорош за захистом своїх прав?


Задача № 3

Фермер Котюк із с. Візки Н.-Одеського району на половині площі (10 га) посіяв насіння соняшника, а на другій половині (9 га) — ячменю.

Коли настав час культивувати соняшник, він звернувся за допомогою до голови місцевого ВСГК, але той йому відмовив. Соняшник заріс бур'яном і частково загинув. Ячмінь теж був зібраний із запізненням з вини цього ж таки голови ВСГК, який не дав фермерові комбайна, а коли той дістав його від іншого господарства, то ячмінь частково висипався.

Завдання

1. Чи повинен за це відповідати голова ВСГК? А якщо ні, то чому?

2. Коли і як фермер має право використовувати найману робочу силу? Де брати сільськогосподарську техніку і реманент?

3. Чи є такий орган державного управління, який мав би право давати фермерам рекомендацію з питань щодо сівби і збирання врожаю та щодо його реалізації?


Варіант 2

Задача № 1

Після прийняття рішення про перетворення КСГП ім. Леніна в АСГТ "Хортиця" до виконкому надійшли установчі документи цього АСГТ.

У Статуті АСГТ було записано, що з метою збереження традицій українського села, піднесення поваги до ветеранів праці, керуючись Законом "Про колективне сільськогосподарське підприємство", всі акціонери мають право брати участь в голосуванні на загальних зборах незалежно від їхньої частки в статутному фонді тільки одним голосом, а непрацюючі пенсіонери мають тільки право дорадчого голосу і не приймають участі в голосуванні при виборах органів управління АСГТ.

Завдання

1. Зробіть висновки щодо цих питань.

2. Викладіть правовий статус асоційованого члена АСГТ.

3. Що слід зробити, щоб привести (якщо це потрібно) Статут у відповідність до законодавства?


Задача №2

Мешканці с. Расава Миронівського району вважають, що свого часу їх безпідставно об'єднали із сусіднім колгоспом, теперішнім КСГП ім. Бузницького, і що їм краще розділитися, одержати свою землю та роздати її своїм односельчанам. Вони звернулися до приватного адвоката за роз'ясненнями: як можна на законних підставах розділити КСГП ім. Бузницького.Завдання

1. Вирішіть, що буде з цим господарством — ліквідація, або виділення? Чи слід створювати ліквідаційну комісію?

2. Чи поширюється Указ Президента від 3 грудня 1999 р. "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" на відносини, які склалися в КСГП ім. Бузницького?

3. Дайте мотивовані відповіді на ці запитання.


Задача № 3

Фермер Мороз із с. Новосілка Конотопського району придбав новий трактор Т-40АМ у фірмі "Агротехсервіс" з націнкою, значно меншою ніж для інших сільськогосподарських товаровиробників. У цьому йому допомогла обласна асоціація ФГ.

Він узяв, крім того, у ВСГК в оренду на 6 років 17 га орної землі та за невелику ціну старий трактор Т-74, вантажну автомашину і посівний матеріал.

Завдання

1.Дайте всебічний аналіз зазначених дій, пов'язаних з придбанням техніки й оренди землі Морозом.

2. На яких правових засадах фермерське господарство користується землею. Який порядок її надання? Які розміри ділянок? Які особливості надання земельних ділянок в оренду?


Варіант 3

Задача № 1

Громадянин Саюк 20 грудня 20 грудня 1998 року подав заяву про бажання вступити до СпС “Галич”, 15 січня 1999 року ця заява була розглянута правлінням, 20 квітня 1999 року він був ухвалою загальних зборів прийнятий до членів цієї спілки. Через тиждень після зборів Саюк довідався, що в трудовій книжці записано, що з 15 січня він працював у спілці за трудовою угодою і тільки з 20 квітня 1999 р. став членом СпС.

У зв'язку з тим, що він став членом СпС у другому кварталі, за підсумками господарського року йому виплатили тільки 50% дивідендів на відміну від інших членів спілки. Саюк з цим не погодився і звернувся до суду з позовом про визнання його членом СпС з дня подання заяви про вступ і про виплату йому недоплачених дивідендів.

Завдання

1. Який порядок вступу до членів СпС передбачений Статутом?

2. З якого моменту виникає право членства?

3. Чи є обґрунтованою вимога Саюка щодо виплати дивідендів?

4. Які документи треба подати Саюку до суду?

5. Яким має бути судове рішення?

6. Коли виникають відносини членства?

7. Який зв'язок існує між правом членства і правом члена на отримання дивідендів?


Задача № 2

Член ВСГК "Зоря" Таран звернувся із заявою до правління про передачу свого майнового паю своїй дружині. Правління відмовилося задовольнити його прохання через те, що його дружина подала заяву про вихід з членів ВСГК і про виділення їй майнового паю в натуральному вигляді та земельного паю.

Таран звернувся до прокурора із заявою опротестувати таке рішення правління.

Завдання

1. Чи має право прокурор розглядати подібні скарги?

2. Яким є правовий режим паїв ВСГК?
Задача №3

Договір оренди земельної частки (паю) між громадянином Ільченко – власником земельної ділянки та ВСГК “Василівський” укладений на 5 років.

Договором передбачено:

— утримуватися на час дії договору від належного йому права на виділення земельної частки (паю) в натурі;

— не втручатися у виробничу діяльність орендаря;

— не створювати орендарю ніяких перешкод при виконанні умов договору.

Однак Ільченко через рік заявив, що розірве договір про оренду, якщо йому не дадуть дозвіл на вирощування на його і суміжних ділянках гречку з метою тримати біля ділянки пасіку. Коли правління ВСГК відмовило йому в цьому, звернувся у Василівську сільську Раду з проханням виділити йому земельну частку (пай) в натурі, оскільки він хоче стати фермером. У сільській Раді після вивчення договору оренди відмовили Ільченку в його заяві.

Завдання

1. В яких правових відносинах перебували громадянин Ільченко і правління кооперативу "Василівський"?

2. Зробіть аналіз договору оренди земельної частки (паю) між громадянином Ільченко і правлінням ВСГК "Василівський". Якими законодавчими актами керувались сторони при укладанні договору оренди (договір оренди земельної частки (паю) додається)?

3. До якого органу державного управління повинні звернутися сторони за захистом своїх прав? Вирішіть справу.


Варіант 4

Задача №1

Загальні збори учасників СТОВ "Соя" 15 квітня 1999 р. ухвалили рішення про виключення тих його учасників, які відмовляються працювати в громадському господарстві СТОВ. На підставі такого рішення та пункту Статуту, де йдеться про обов'язковість особистої трудової участі, на тому ж засіданні загальних зборів із СТОВ було виключено братів Хоменко. Останні були відсутні на цих зборах і про таке рішення довідалися в січні 2000 р., коли їм було відмовлено в перерахуванні дивідендів за підсумками 1999 р.

Брати Хоменки звернулися до суду з позовом про визнання Їх виключення із СТОВ незаконним і про сплату належних їм дивідендів.

Завдання

І. Чи зобов'язаний учасник СТОВ брати участь в громадському господарстві?

2. Яке рішення і чому має винести суд.


Задача № 2

Загальні збори акціонерів закритого АСГТ "Троя" вирішили внести ряд змін до свого Статуту і, зокрема, ухвалити, що право голосу мають тільки акціонери, які працюють в АСГТ, непрацюючі акціонери-пенсіонери мають брати участь в голосуванні за принципом "10 акцій — один голос", а працездатні акціонери, які взагалі не працюють в АСГТ, мають тільки право дорадчого голосу.

Районна адміністрація відмовилася прийняти такі доповнення до Статуту. Голова правління АСГТ звернувся до арбітражного суду з позовом про неправомірні дії райадміністрації.

Завдання

1. Які права членів АТ?

2. Яким чином Статут АТ регулює права акціонерів при здійсненні ними права самоврядування? Як вирішити що справу?
Задача № 3

Голова КСГП Каштан і головний бухгалтер Мороз без відома загальних зборів членів КСГП перерахували Ільницькій лікарні грошові кошти для придбання останньою автомобіля.Завдання

1. Чи законні такі дії? Які наслідки цих дій?

2. Який порядок використання коштів КСГП?

Варіант 5

Задача № 1

Правління АСГТ "Зоря" вирішило виконати зобов'язання АСГТ за договором контрактації за державним контрактом за рахунок засипки насіння з кращих ділянок загальних посівів до основного і страхового фондів. Голова ревізійної комісії вис

ловив сумнів щодо законності такого рішення і звернувся до юрисконсульта АСГТ за роз'ясненням з цього питання.

Завдання

Дайте обґрунтовані відповіді на такі запитання:

а) які фонди повинно мати АСГТ;

б) який правовий режим основного насіннєвого і страхового фондів;

в) який порядок використання і оновлення основного насіннєвого і страхового фондів.
Задача № 2

Три родини братів Карпенко додали заяви про вихід із членів КСГП "Буг" і вимагали видати їхній пай натурою — магазин у місті Вінниця, який був куплений КСГП на приватизаційному аукціоні.

Правління КСГП відмовило їм, посилаючись на те, що, по-перше, цей магазин конче необхідний для діяльності КСГП, по-друге, що вартість їхніх паїв не перевищує вартість, за якою КСГП придбав магазин на аукціоні.

Брати Карпенко звернулися до юридичної фірми за роз'ясненням з приводу вартості магазину, можливості в судовому порядку задовольнити їхні вимоги щодо отримання магазину як сукупності "їхніх паїв в натурі з пайового фонду майна членів КСГП.Завдання

1. Дайте юридичну консультацію.

2. Яким чином можна вирішити (якщо це можливо) проблему цих клієнтів?
Задача № 3

Член КСГП "Прут" Горай звернулася до правління і загальних зборів із заявою про обмін свого паю (включаючи і земельний) на пай (участь) учасника СТОВ "Атро-ЛТД" Яреми. У своїй заяві Горай зазначила, що вона вийшла заміж і переїздить до свого чоловіка, який мешкає у сусідньому районі і є учасником "Агро-ЛТД".Завдання

І. Визначте, чи законні підстави щодо задоволення заяви Горай?

2. Як має бути (якщо це законно) оформлений такий "обмін" паями?

3. Чи можна обміняти пай члена КСГП на частку учасника СТОВ?Питання до екзамену

1. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості

2. Предмет аграрного права України; його зміст та особливості

3. Принципи аграрного права України

4. Система аграрного права України

5. Поняття науки аграрного права

6. Особливості джерел аграрного права

7. Конституція України - правова основа джерел аграрного права

8. Закони - основні джерела аграрного права

9. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права

10. Локальні нормативні акти

11. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин

12. Внутрішні аграрні правовідносини

13. Зовнішні аграрні правовідносини

14. Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права

15. Особливості правового статусу суб'єктів аграрного господарювання

16. Загальні засади створення та ліквідації суб'єктів аграрного господарювання

17. Правове регулювання приватизації в АПК

18. Правове регулювання паювання

19. Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку

20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі

21. Правове регулювання ринку зерна

22. Правове регулювання ринку цукру

23. Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну

24. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві

25. Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві

26. Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства

27. Органи державного контролю та інспекції в АПК

28. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання

29. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання

30. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства

31. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві

32. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств

33. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення

34. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства

35. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення

36. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання

37. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення

38. Права та обов'язки сільськогосподарських землекористувачів

39. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві

40. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві

41. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві

42. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському господарстві

43. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві

44. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві

45. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК

46. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств

47. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю

48. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю

49. Особливості ліквідації сільськогосподарських акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю

50. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів

51. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів

52. Статути сільськогосподарських кооперативів

53. Членство в сільськогосподарських кооперативах

55. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу

56. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція

57. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів

58. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств

59. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності

60. Земельні правовідносини у фермерському господарстві

61. Майнові правовідносини у фермерському господарстві

62. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства

63. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами та страховими організаціями

64. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства

65. Правовий режим майна особистого селянського господарства

66. Правовий режим земель особистого селянського господарства

68. Державна підтримка особистих селянських господарств

69. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

70. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами

71. Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності

72. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві

73. Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві

74. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції

75. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції

76. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

77. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

78. Права, обов'язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

79. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві

80. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві

81. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві. Правове регулювання хімізації сільського господарства

82. Особливості правового регулювання трудових відносин на селі

83. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства

84. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві

85. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій

86. Правове забезпечення сільськогосподарського дорадництва на селі

87. Правовий режим об’єктів соціальної сфери села

88. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та права на її використання.

89. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства.

90. Загальна характеристика правового регулювання тваринництва і рослинництва.

10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ10.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.
10.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з аграрного права (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з аграрного права та правового регулювання сільського господарства; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

12.1. Основні нормативно-правові акти

1.Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № № 18, 19-20, 21-22. - Ст. 144.

3.Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

4.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № № 40-44. - Ст. 356.

5.Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Додаток до № 50. - Ст. 375.

6.Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. 2001. - 15 листопада.

7.Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № № 25-26. - Ст. 31.

8.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української PCP. - 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122.

9.Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 р. // Голос України. - 1999. №159.- 31 серпня.

10.Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі Закон України від 10 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 41. - Ст. 188.

11.Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001- № 49. - Ст. 527.

12.Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верхом Ради України. - 2001. -№11.- Ст. 52.

13.Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 17 жовтня 1990 p. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 32. - Ст. 453.

14.Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - № 20. - Ст. 272.

15.Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. // Голос України. - 1997. - № 150. - 13 серпня.

16.Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. // Голос України. - 2003. - 29 липня.

17.Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. - № 106. - 11 червня.

18.Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 46-47. - Ст. 280.

19.Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 15. - Ст. 229.

20.Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 349.

21.Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 350.

22.Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20 січня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 4.

23.Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. - № 124. - 9 липня.

24.Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4 липня 2002 р. // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 138. - 31 липня.

25.Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 32. - Ст. 268.

26.Про племінну справу в тваринництві: Закон України від 17 червня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 27.

27.Про ветеринарну медицину: Закон України (у ред. від 16 листопада 1996 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № № 5-6. - Ст. 53.

28.Про бджільництво: Закон України від 2 лютого 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 21. - Ст. 157.

29.Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 6 лютого 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. - № 46. - 12 березня.

30.Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 47. - Ст. 513.

31.Про насіння і садивний матеріал: Закон України від 26 грудня 2002 р. // Голос України. - 2003. - 28 січня.

32.Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18 жовтня 2005 р. // Урядовий кур'єр. - 2005. - 16 листопада.

33.Про сільськогосподарську дорадчу діяльність: Закон України від 17 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 38. - Ст. 470.

34.Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 50. - Ст. 533.

35.Про сільськогосподарський перепис: Закон України від 23 вересня 2008р. // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 9. - Ст. 115.

36.Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № № 50-51. - Ст. 310.

37.Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 21. - Ст. 218.

38.Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 14. - Ст. 91.

39.Про карантин рослин: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 34. - Ст. 352.

40.Про виноград та виноградне вино: Закон України від 16 червня 2005 р. // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 168. - 7 вересня.

41.Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 41. - Ст. 188.

42.Про ідентифікацію та реєстрацію тварин: Закон України від 4 червня 2009р. // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 42. - Ст. 635.

43.Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України під 25 червня 2009 р. // Офіційний вісник України. - 2009. - № 58. - Ст. 2024.

44.Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції Закон України від 17 липня 1997 р.// Офіційний вісник України 1997. - № 41. - Ст. 1.

45.Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину: Закон України від 7 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 28. - Ст. 134.

46.Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур: Закон України від 10 вересня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 39. - Ст. 389.

47.Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини: Закон України від 30 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 4. - Ст. 39.

48. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 10.04.2014// Голос України від 19.04.2014р. - № 78

49.Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян в процесі реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 29 січня 2001 р. № 62/2001 // Офіційний вісник України. — 2001. - № 5. - Ст. 38.

50.Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення: Указ Президента України від 21 лютого 2002 р. № 170 // Офіційний вісник України. - 2002. - №9.

51.Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента України від 2 лютого 2002 р. № 92/2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 6. - Ст. 239.

52.Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай): Указ Президента України від 15 грудня 1998 р. № 1353/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 50. - Ст. 24.

53.Про захист прав власників земельних часток (паїв): Указ Президента України від 21 квітня 1998 р. №332/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 16. - Ст. 590.

54.Про Основні засади розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 20 грудня 2000 р. № 1356 // Урядовий кур'єр. — 2001. — 24 січня. - № 13.

55.Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 15 липня 2002 р. № 640 // Урядовий кур'єр. - 2002. - 31 липня. - № 138.

56. Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ Президента України від 24 квітня 2011 р. № 500// Урядовий кур'єр. – 2011. – 19 травня. - № 89.

57.Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 573 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 32. - Ст. 2172.

58.Про схвалення Концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006—2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 536 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - Ст. 3339.

59.Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 73. - Ст. 2715.

60.Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1159 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.liga.kiev.ua

61.Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

62.Про підприємства, що приватизуються з урахуванням особливостей, визначених законодавством для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 р. № 638 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

63.Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 34. - Ст. 2269.

64.Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1908 // Офіційний вісник України. - 2003. № 51. - Ст. 2682.

65.Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 177 // Урядовий кур'єр. — 2001. - № 46. - 15 березня.

66.Порядок і правила проведення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 1000 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 29. - Ст. 1379.

67.Порядок і правила проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 590 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 17. - Ст. 780.68.Положення про Аграрний фонд, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2005 р. № 543 // Урядовий кур'єр. – 2009р. - 13 липня.

12.2. Базова

 1. Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

 2. Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

 3. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / за ред. В. І. Семчика. - К.: Наукова думка, 1998. — 240 с.

 4. Аграрне право України : підруч. / за ред. В. 3. Янчука. - 2-ге вид., пе- рероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 2000. — 720 с.

 5. Аграрне право : навч. посіб. / за ред. В. П. Жушмана. - X.: Нац. юрид. академія України, 1997. - 230 с.

 6. Аграрне право України : підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / за ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. - X.: Право, 2003. - 240 с.

 7. Аграрне право України : підруч. / за ред. О. О. Погрібного. - К.: Істина, 2006. - 448 с.

 8. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України : навч.-практ. посіб. / В. П. Жушман. - X.: Одіссей, 2003. - 447 с.

 9. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : наук.-навч. посіб. / за ред. Н. І. Титової. - Л.: ПАЮ, 2005. — 368 с.

 10. Правові основи майнових і земельних відносин : навч. посіб. / за ред. В. М. Єрмоленка. - К.: Магістр-XXI сторіччя, 2006. - 384 с.

 11. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства / за ред. П. Гетьмана, В. 3. Янчука. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 624 с.


12.3. Допоміжна

 1. Kalchenko S.V. Current development prospects of farm households // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - №12. – С.147-152

 2. Аптекар С. С. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: проблеми і перспективи [Текст] / С. С. Аптекар, О. В. Манжура // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 134 - 139.

 3. Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.

 4. Агропромисловий комплекс: правові питання / за ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Урожай, 1992. - 190 с.

 5. Ажаман І.А. Будівництво в сільському господарстві як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрної галузі// Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №1. – С.55-62

 6. Антипенко Д. Сільське населення в умовах інформаційного суспільства: організаційно-правовий аспект адаптації [Текст] / Д. Антипенко. Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №1-2. – С.99-103.

 7. Батигіна О. Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні [Текст] / О. Батигіна // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2012. – №3. – С.159-167.

 8. Бахуринська М.М. Особливості аграрно-правової відповідальності як інституту аграрного права// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2014. - №4. – С.109-115

 9. Бевзенко В. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів// Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. - №7. – С.74-88

 10. Бєрдніков Є. Правові позиції щодо визначення кола суб’єктів (осіб), що мають право на приватизацію земель для ведення фермерського господарства, та кола об’єктів (земельних ділянок), що підлягають такій приватизації// Землевпорядний вісник. - № 4. – 2015. – С.26-30

 11. Бугера С. Адаптація законодавства України з питань якості сільськогосподарської продукції до міжнародних вимог [Текст] / С. Бугера // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №2. – С. 194 - 199.

 12. Буга Н. Ю. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні [Текст] / Н. Ю. Буга, І. Г. Яненкова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 117 - 125.

 13. Гаража О. Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами// Землевпорядний вісник. - № 6. – 2015. – С.42-46

 14. Гайдаржи Х. А. Сучасний стан кооперації в Україні: тенденції та правові проблеми [Текст] / Х. А. Гайдаржи // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – №3. – С. 345 - 351

 15. Гафурова О. В. Сільськогосподарські виробничі кооперативи: права та обов'язки членів : монографія / О. В. Гафурова. - К.: МАУП, 2006. - 200 с.

 16. Гафурова О.В. Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села// Часопис Київського університету права. – 2012. - №12. – С.277-280

 17. Гафурова, О. Роль державних цільових програм у регулюванні відносин соціального розвитку села [Текст] / О. Гафурова. Часопис Київського університету права. – 2012. - №11. – С.104-107.

 18. Горіславська І. Аварійний комісар, як суб'єкт аграрних страхових правовідносин [Текст] / І. Горіславська // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №6. – С.132-134.

 19. Гребенюк М. Правове регулювання аквакультури як складової системи забезпечення продовольчої безпеки [Текст] / М. Гребенюк // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №10. – С.48-51.

 20. Гребенюк М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення як основи забезпечення продовольчої безпеки в Україні// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. - № 6. – С.135-139

 21. Гребенюк М. Іноземний досвід правового регулювання існуючого опромінювання харчових продуктів у контексті забезпечення продовольчої безпеки [Текст] / М. Гребенюк, О. Главацька // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №10. – С. 39 - 44.

 22. Гребенюк М. Шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства щодо обігу радіоактивно оброблених харчових продуктів в Україні [Текст] / М. Гребенюк, О. Гловацька // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №11. – С. 30 - 35.

 23. Гривнак К. Про звільнення платників єдиного податку четвертої групи від сплати земельного податку// Землевпорядний вісник. - № 3. – 2015. – С.50-57

 24. Готра В. В. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України [Текст] / В. В. Готра // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 79 - 84.

 25. Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. - О.: АстроПринт, 2000. - 138 с.

 26. Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення [Текст] : монографія / за ред.: В. Ю. Уркевича, М. В. Шульги ; НЮУ ім. Я. Мудрого. - Київ : Вид. О.М. Ешке, 2014. - 268 с.

 27. Дорош Й., Дорош О. Методологічні підходи формування ринку оренди земель сільськогосподарського призначення// Землевпорядний вісник. - № 7. – 2015. – С.23-27

 28. Добряк Д. Сучасний стан земельної реформи та перспективи розвитку земельних відносин в Україні// Землевпорядний вісник. - № 4. – 2015. – С.2-5

 29. Домбровський С. Ф. Окремі проблеми кодифікації національного аграрного законодавства та його адаптації до законодавства Європейського Союзу [Текст] / С. Ф. Домбровський, Л. С. Тараненко // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №1. – С. 120 - 131.

 30. Домбровський С. Ф. Правове регулювання сільськогосподарської діяльності із штучного розведення риби в Україні [Текст] / С. Ф. Домбровський, Л. С. Тараненко // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – №3. – С. 336 - 344.

 31. Духневич А.В. Методологічні принципи формування національної агропродовольчої стратегії в умовах участі України в СОТ// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2013. - №10. – С.114-119

 32. Духневич, А. В. Співвідношення угоди про сільське господарство з іншими договорами системи угод права СОТ [Текст] / А. В. Духневич // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2012. – №12. – С.50-56.

 33. Єрмоленко В. М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика : монографія /М. Єрмоленко. - К.: Магістр-XXI сторіччя, 2005. - 304 с.

 34. Єрмоленко В. М. Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин : монографія / В. М. Єрмоленко. - К. : Магістр-XXI сторіччя, 2008. - 188 с.

 35. Загурський, О. М. Інституціональне забезпечення державної підтримки аграрного сектору України [Текст] / О. М. Загурський // Фінанси України. – 2012. – №8 (201). – С. 122-129.

 36. Земельний кодекс України : наук.-практ. ком. /за заг. ред. В. І. Семчика. - К. : Ін Юре, 2007. - 896 с.

 37. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові питання : монографія / за ред. В. І. Семчика. К. : Юридична думка, 2008. - 252 с.

 38. Коваленко Т. Деякі особливості використання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства// Землевпорядний вісник: Науково-виробничий журнал. – 2014. - № 4. – С.32-37

 39. Коваленко Т.О. Джерела аграрного права України: сучасний стан та перспективи// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. - № 7. – С.61-69

 40. Коваленко Т.О. Невизначеність земельно-правових норм як юридичний дефект правового регулювання земельних відносин в Україні// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. - № 8. – С.48-54

 41. Козмуляк К. Правове регулювання економічного стимулювання ведення екологічно безпечного рослинництва в Україні [Текст] / К. Козмуляк // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2014. – №11. – С. 90 - 95.

 42. Кондратьєва К. Юридичне поняття та особливості екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва [Текст] / К. Кондратьєва // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2012. – №3. – С.85-89.

 43. Коритник М. Державне регулювання орендних відносин земель сільськогосподарського призначення// Землевпорядний вісник: Науково-виробничий журнал. – 2014. - №4. – С.27-32

 44. Кулинич П. Об’єкти земельних правовідносин в Україні: теоретичний аспект// Право України: Юридичний журнал. – 2014. - №5. – С.142-156

 45. Кульчій І. Правові засади диверсифікації сільських територій в Україні// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. - № 6. – С.139-142

 46. Курман Т. В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий : монография / Т. В. Курман. - СПД-ФЛ Чальцев А. В., 2006. - 208 с.

 47. Кучаковська Н.О. Щодо моменту та правових наслідків визнання недійсним договору оренди землі// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. - № 8. – С.56-63

 48. Леонець В.В. Особливості і перспективи розвитку природоохоронного землекористування// Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 2. – С.321-327

 49. Лондар С. Л. Акцизний податок як фінансовий регулятор поширення тютюнопаління в Україні [Текст] / С. Л. Лондар, Л. В. Козарезенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 311 - 324.

 50. Машковська Л. Казенне підприємство: поняття, ознаки і правова природа// Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. - №2. – С.57-63

 51. Муді Р. Експортно-імпортні операції з країнами ЄС: сільськогосподарська продукція : посіб. з правових питань / Р. Муді, О. Поліводський. — К. : Європейська Комісія, 2005. — 106 с.

 52. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» / за заг. ред. А. М. Статівки // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2005. - № 10. - 350 с.

 53. Науково-практичний коментар до Закону України «Про особисте селянське господарство» / за ред. В. В. Носіка. - К. : Кондор, 2004. — 252 с.

 54. Науково-практичний коментар Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" [Текст] / А. П. Гетьман [та ін.] ; за ред. А. М. Статівки ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, НДІ інновац. розвитку НАПрН України. - Х. : Юрайт, 2013. - 432 с.

 55. Німко О. Б. Адміністративно-правовий статус державного земельного банку [Текст] / О. Б. Німко // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – №4. – С.146-148.

 56. Оверковська Т. Стале землекористування в аграрній економіки України: правові аспекти [Текст] / Т. Оверковська // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №9. – С.63-67.

 57. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні / за ред. В. І. Семчика. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України. - 2003. - 280 с.

 58. Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : тези доп. і наук, повідомлень на наук.-практ. конф. - К. : АПНУ ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2004. - 130 с.

 59. Пасхавер Б. Й. Аграрні реформи: історія та сучасність [Текст] / Б. Й. Пасхавер // Економіка України. – 2014. – №4. – С. 94 - 96.

 60. Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України «МІА України 2005» : матер, міжнар. наук.-теорет. конф. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, 2005. - 120 с.

 61. Петлюк Ю. С. Земельна реформа в Україні на сучасному етапі: проблеми правового забезпечення [Текст] / Ю. С. Петлюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2012. – №12. – С.63-68.

 62. Піддубна Д.С. Правовий захист рослин під час органічного виробництва// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2013. - №10. – С.114-119

 63. Піддубний О. Ю. Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання : монографія / О. Ю. Піддубний. - К. : Ірідіум, 2009. - 128 с.

 64. Поліщук В. Г. Особливості сучасної просторової і змістовної бази сільськогосподарського землекористування в системі земельно-іпотечного кредитування [Текст] / В. Г. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 219 - 226.

 65. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення [Текст] : монографія / за ред.: А. П. Гетьмана, В. Ю. Уркевича ; НДІ правознавства НУ "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 448 с.

 66. Правові проблеми залучення інвестицій у сільське господарство та соціальну сферу села : матер, міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, 2007. - 156 с.

 67. Правовое регулирование развития АПК Украины / Ц. В. Бычкова, П. Ф. Кулинич, В. Н. Петрина [и др.] ; АН Украины ; Институт государства и права им. В. М. Корецкого. - К. : Наук, думка, 1993. - 148 с.

 68. Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України в умовах ринкової економіки : матер, державної наук. конф. - Біла Церква : БДАУ, 2004. - 125 с.

 69. Проценко І.М., Замерлов О.О. Особливості правового статусу фермерських господарств в Україні// Юридична наука. - №2. – 2012. – С.38-43

 70. Сащенко І. Правове регулювання інвестицій сільських територій за законодавством ЄС [Текст] / І. Сащенко // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №10. – С. 57 - 96.Семчик В. Правові проблеми аграрної політики України// Право України: Юридичний журнал. – 2014. - №5. – С.142-156

 71. Соловчук К. О. Регулювання і підтримка інноваційної діяльності у сфері АПК в країнах Європейського Союзу [Текст] / К. О. Соловчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 62 - 68.

 72. Солов’яненко Н. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення у регулювання земельних відносин// Землевпорядний вісник. - №3. – 2015. – С.43-47

 73. Стан та перспективи розвитку аграрного права: матер, міжнар. наук.- теорет. конф., присвяченої 80-річчю докт. юрид. наук, проф., акад. АПрН України В. 3. Янчука / за ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. - К.: Магістр-XXI сторіччя, 2005. - 304 с.

 74. Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины и условиях рынка: монография / А. Н. Стативка. - X.: Право, 1997. – c.237

 75. Стативка А. Н. Новые виды договорных отношений с участием аграрных товаропроизводителей : монография / А. Н. Стативка. - X.: Право, 1999. - 124 с.

 76. Статівка А. М. Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні: монографія / А. М. Статівка. - X.: Право, 2007. - 208 с.

 77. Статівка А.М. Актуальне дослідження кооперативного законодавства Росії й держав ЄС [Текст] / А. М. Статівка , В. Ю. Уркевич // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2013. - 2013 р. №1(72). - С. 293-295

 78. Статівка А.М. Деякі аспекти правового регулювання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників як засобу забезпечення їх належного функціонування [Текст] / А. М. Статівка // Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі : матеріали "круглого столу", присвяч. пам'яті проф., д. ю. н. , акад. НАПрН України О.О. Погрібного / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, НАПрН України. - Харків : Оберіг, 2014. - С. 35-38 .

 79. Статівка А.М. Юридичні дефекти в земельному праві України як предмет наукового дослідження [Текст] / А. М. Статівка , В. Ю. Уркевич // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - № 7. - С. 134-136

 80. Стахєєва-Боговик О. Апроксимація права України у сфері транскордонної неспроможності до стандартів ЄС [Текст] / О. Стахєєва-Боговик // Юридичний вісник. – 2014. – №3. – С.258-293.

 81. Татаріко О. Г. Формування агросфери України за принципами Конвенцій Ріо [Текст] / О. Г. Татаріко, Ж. Л. Ємельянова, Т. В. Ільєнко // Екологічний вісник. – 2014. – №4. – С. 26 - 28.

 82. Титова Н. Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді / Н. І. Титова. - Л.: Атлас, 1998. — 181 с.

 83. Третяк А., Третяк В. Проблеми формування інституційного середовища ринку пайових земельних ділянок та роль землеустрою для їх вирішення// Землевпорядний вісник. - № 6. – 2015. – С.28-33

 84. Уркевич В. Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин : монографія / В. Ю. Уркевич. - X.: Харків юридичний, 2007. — 496 с.

 85. Уркевич В. Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти : монографія / В. Ю. Уркевич. - X.: Одіссей, 2004. - 120 с.

 86. Уркевич В.Ю. Правові проблеми функціонування агрохолдингів в Україні [Текст] / В. Ю. Уркевич // Право та інновації. - 2013. - № 4. - С. 72-78.

 87. Уркевич В.Ю. Актуальные вопросы систематизации аграрного законодательства Украины / В.Ю. Уркевич // Информационно-правовая піддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития: по матер. круглых столов / редкол. С.А. Балашенко (отв. ред.) и др. – Минск: ООО «ТОППРИНТ», 2014. – С. 57-59.

 88. Уркевич В.Ю. Актуальные проблемы реформирования аграрного законодательства Украины / В.Ю. Уркевич // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы: Междунар. науч.-практ. конф. (28-29 марта 2014 г., г. Кишинев / орг. ком.: В. Бужор и др. – Кишинев: Iulian, 2014. – С. 210-212.

 89. Уркевич В.Ю. Актуальні земельно-правові проблеми функціонування сільськогосподарських кооперативів [Текст] / В. Ю. Уркевич // Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі : матеріали "круглого столу", присвяч. пам'яті проф., д. ю. н. , акад. НАПрН України О.О. Погрібного / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, НАПрН України. - Харків : Оберіг, 2014. - С. 38-40 .

 90. Уркевич В.Ю. Правові питання створення системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції [Текст] / В. Ю. Уркевич // Правова інформатика : наук. журн. з питань прав. інформатики, інформ. права та інформ. безпеки. - 2014. - N 2. - С. 168-169

 91. Уркевич В.Ю. Правові питання розвитку органічного виробництва у світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [Текст] / В. Ю. Уркевич // Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (14 листоп. 2014 р.) / НАПрН України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку , Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - С. 83-85 .

 92. Уркевич В.Ю. О перспективах правового регулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств в Украине / В.Ю. Уркевич // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы ІХ Междунар. науч. конф., Гомель, 21-22 мая 2015 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; под общ. Ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2015. – С. 116-118.

 93. Уркевич В.Ю. Правовое обеспечение производства органической продукции в Украине / В.Ю. Уркевич // Современные тенденции правового регулирования экологических отношений: матер. междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 26-27 апреля 2013 г.) / Редкол.: С.А. Балашенко (отв. ред.) и др. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 180-182.

 94. Уркевич В.Ю. Про правові проблеми використання невитребуваних земельних часток (паїв) [Текст] / Віталій Уркевич, Олександр Браніцький // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2014. - № 7. - С. 53-55.

 95. Федорович В. І. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні: монографія / В. І. Федорович. — Л.: Атлас, 1998. - 142 с.

 96. Цюра О. Правовий режим земель та будівель використовуваних для виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження// Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. - №8. – С.70-76

 97. Чабаненко М.М. Питання системи аграрного права: до постановки проблеми// Часопис Київського університету права. – 2013. - № 1. – С.237-241

 98. Чурсіна К. Об’єкти правовідносин із використанням водних ресурсів в аквакультурі// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2013. - №11. – С.64-67

 99. Шарий Г. Корупція у земельній сфері: шляхи подолання// Землевпорядний вісник. - № 3. – 2015. – С.4-6

 100. Шевчук В. О. Взаємний вплив сільського господарства і промисловості в Україні [Текст] / В. О. Шевчук, У. В. Іванюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 348 - 355.

 101. Шубравська О.В. Інтеграційні перспективи України: переваги та ризики для аграрного сектору// Економіка України: Науковий журнал. – 2014. - №1. – С.63-74

 102. Шпеник Т. К. Використання методу експертного оцінювання в сільському (зеленому) туризмі: практичний аспект [Текст] / Т. К. Шпеник // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 521 - 527.

 103. Яременко Ю., Дудяк Н. Теоретичне обґрунтування ефективності землекористування в межах меліорованих земель// Землевпорядний вісник. – 2015. - №5. – С.49-53

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Назва ресурсу або організації

Мова
ресурсу


Електронна адреса
«Урядовий портал України» Укр.,Англ.,

Рос. http://www.kmu.gov.ua

«Центр політико-правових реформ» Укр., Англ., http://www.pravo.org.ua

«Офіційний сайт Президента України» Укр.,Англ.,

Рос. http://www.president.gov.ua

«Офіційний сайт ВВР України» Укр.,Англ.,

Рос. http://www.zakon.rada.gov.ua

«Міністерство аграрної політики Укр., Англ., http://www.minagro. gov. ua

та продовольства України»

«Асоціація фермерів та приватнихЗемлевласників України» Укр., Англ. http://farmer.co.ua
Каталог: materialy
materialy -> Використання ікт у початковій школі
materialy -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
materialy -> Г. Х. Андерсен. «Снігова королева»
materialy -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
materialy -> Міропольська М. А., Капченко Л. М., Алєксєєва А. В., Савченко Н. В
materialy -> Каплій Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Та професійного навчання населення
materialy -> Материалы конференции «Социальная реабилитация и поддержка инвалидов в Германии»
materialy -> Жеребцов Вілор Савелійович, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Богомолова Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка