Робоча програма навчальної дисципліни аграрне право галузь знань 0304 «Право» спеціальність 030401 «Правознавство»Сторінка1/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.5 Mb.
#10552
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Форма № Н – 3. 04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Миколаївський інститут права
Кафедра цивільно-правових дисциплін
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент НУ «ОЮА»

академік ___________ Ківалов С. В.

_________________________ 2015 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Аграрне право
галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 6.030401 «Правознавство»


Миколаїв – 2015 рік
Робоча програма «Аграрне право» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», напрямом підготовки 6.030401 – Правознавство.

«31» серпня 2015 року - _113_ с.

Розробник: Минькович-Слободяник Олена Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

цивільно-правових дисциплін

Протокол від «31» серпня 2015 року № 7

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

_____________________ (І.Г.Оборотов)

(підпис)

Схвалено Навчально-методичною радою НУ «ОЮА»

(протокол від «31» серпня 2015 року № 6)

«31» серпня 2015 року Голова Навчально-методичної ради,


Проректор з методичної та
виховної роботи,
професор ____________ Ю.Є. Полянський
  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Форма

навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

(семінарські)

Всього ауд.

годин

Курсові роботи

Контрольні

роботи

Самостійна

робота

Всього годин

Кредити

Екзамени

Залік

Денна (ЦГЮ)

4

8

12

22

34

56

90

3

+

-

Денна (ПС)

4

7

16

18

34

56

90

3

+Заочна

5

9

8

4

1225

78

90

3

+
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою навчальної дисципліни є засвоєння в першу чергу особливостей аграрного законодавства, ознайомлення з науковими працями в даній галузі, а також із практикою функціонування суб’єктів аграрного права і сільськогосподарського виробництва взагалі.

Завданням аграрного права як навчальної дисципліни є формування у студентів вміння застосовувати на практиці аграрне законодавство.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  • історію розвитку та становлення галузі;

  • систему органів і установ які виконують управління і контроль у даній сфері;

  • особливості створення, функціонування і припинення усіх суб’єктів аграрного права України;

  • особливості правового регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності;

  • особливості договірних відносин у сільському господарстві.

вміти:

  • використовувати аграрне законодавство;

  • чітко розуміти механізм діяльності суб’єктів аграрного права;

  • розуміти та вміти знаходити переваги та недоліки аграрного законодавства.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Поняття, предмет, метод, принципи і система аграрного права

Виникнення і історія розвитку аграрного права. Поняття аграрного права. Особливості предмету і методу аграрного права. Принципи аграрного права. Структура системи аграрного права.Тема 2. Джерела аграрного права

Поняття джерел аграрного права і особливості їх класифікації. Конституція як джерело аграрного права. Закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела аграрного права. Локальні акти в системі аграрного законодавства.Тема 3. Суб’єкти аграрного права

Поняття та загальна характеристика суб'єктів аграрного права. Класифікація і особливості суб'єктів аграрного права. Громадяни та юридичні особи як суб'єкти аграрного права.

Суб'єкти аграрного права, засновані на праві приватної власності, їх правосуб'єктність. Сільськогосподарські кооперативи як суб'єкти аграрних правовідносин, кооперативні об'єднання. Сільськогосподарські підприємства корпоративного типу. Правосуб'єктність державних сільськогосподарських підприємств. Особливості правосуб'єктності міжгосподарських підприємств і об'єднань. Аграрні правовідносини.

Тема 4. Правові засади реформування земельних та майнових відносин

Порядок приватизації майна державних підприємств в АПК. Правове регулювання паювання земель в АПК. Правове регулювання паювання майна в АПК.Тема 5. Правове регулювання ринкових відносин в АПК

Правове регулювання аграрного ринку. Правове регулювання ринку зерна. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сільському господарстві. Правове регулювання ринку алкоголю та тютюну.Тема 6. Правові засади управління в АПК

Поняття та зміст державного регулювання сільським господарством. Повноваження Міністерства аграрної політики та продовольства України і його органів на місцях. Органи державного контролю в сільському господарстві.Тема 7. Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства
(загальні питання).

Поняття і значення юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства. Дисциплінарна відповідальність осіб зайнятих у сільському господарстві. Матеріальна відповідальність працівників сільгосппідприємств. Адміністративна відповідальність за порушення у сільському господарстві. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення. Аграрні правопорушення як підстава настання кримінальної відповідальності.Тема 8. Правове регулювання соціального розвитку села

Соціальний розвиток села як інститут аграрного права. Правовий режим об’єктів соціальної інфраструктури села. Правове регулювання житлового будівництва та комунального господарства села. Правове регулювання побутового обслуговування жителів села.Тема 9. Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів

Поняття та види сільськогосподарських кооперативів. Право членства в сільськогосподарських кооперативах. Порядок управління сільськогосподарським кооперативом. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу.Тема 10. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств

Поняття державного сільськогосподарського підприємства. Правовий режим майна та земель державних сільськогосподарських підприємств. Особливості здійснення діяльності державними сільськогосподарськими підприємствами. Правові засади управлінської діяльності на державних сільськогосподарських підприємствах.Тема 11. Правове становище фермерських господарств

Поняття та порядок створення фермерського господарства. Земельні та майнові відносини у фермерському господарстві. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства.Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства

Поняття та ознаки особистого селянського господарства. Правовий режим земель та майна особистого селянського господарства. Державна підтримка особистих селянських господарств.Тема 13. Правове становище сільськогосподарських товариств

Поняття та основні ознаки сільськогосподарських товариств. Порядок їх створення та припинення діяльності. Характеристика системи органів управління сільськогосподарських товариств, їх компетенція. Господарська діяльність сільськогосподарськх товариств. Припинення діяльності сільськогосподарських товариств.Тема 14. Правове становище приватно-орендних сільськогосподарських підприємств

Поняття, ознаки і загальні юридичні засади виникнення приватно-орендних сільськогосподарських підприємств. Правовий режим майна приватно-орендних сільськогосподарських підприємств. Особливості юридичної відповідальності приватно-орендних сільськогосподарських підприємств.Тема 15. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції

Правове забезпечення безпеки та якості сільськогосподарської продукції. Участь держави у забезпеченні безпечності та якості сільськогосподарської продукції. Права та обов’язки суб’єктів в даній сфері. Юридична відповідальність за порушення вимог безпеки та якості сільськогосподарської продукції.Тема 16. Договірні відносини у сфері сільськогосподарського виробництва

Поняття та особливості аграрно-договірних зобов’язань. Договірні відносини у сфері виробничо-технічного, гідромеліоративного та інших видів обслуговування аграрних товаровиробників. Договірні відносини з реалізації сільськогосподарської продукції. Біржові угоди. Договірні орендні відносини.Тема 17. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності

Правове регулювання племінної справи в галузі тваринництва. Особливості правового регулювання вироблення рибної продукції. Правове регулювання ветеринарної медицини. Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивних зернових культур. Селекційна робота та правова охорона прав на сорти рослин. Правове регулювання захисту рослин.Тема 18. Правове забезпечення здійснення сільськогосподарського дорадництва

Понятт, зміст і завдання сільськогосподарської дорадчої діяльності. Правові засади професійного навчання сільськогосподарських дорадників. Юридичні підстави здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності. Правові засади фінансування дорадчої діяльності.Тема 19. Правове регулювання виробного-господарського діяльності сільськогосподарських підприємств

Поняття, сутність, принципи виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного господарювання та її правове регулювання. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств. Підсобні виробництва та промисли як допоміжні галузі аграрного виробництва. Основні засади їх створення та функціонування. Планування виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного господарювання.Тема 20. Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

Суб’єкти єдиного податку четвертої групи оподаткування. Окремі вимоги до платників сільськогосподарських податків. Порядок реєстрації (зняття з реєстрації) платника сільськогосподарського податку. Об’єкт і ставки оподаткування за ЄП для суб’єктів четвертої групи оподаткування. Порядок нарахування та сплати податків в сільському господарстві.Тема 21. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах

Загальна характеристика правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах. Порядок виникнення і припинення трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах. Особливості правового регулювання оплати праці в сільському господарстві. Облік робочого часу в сільськогосподарських підприємствах. Підсумований облік робочого часу. Право на відпочинок працівників сільського господарства. Правове забезпечення додержання дисципліни праці на підприємствах АПК. Правове забезпечення підготовки кадрів для села.Тема 22. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві

Поняття та джерела охорони праці в сільському господарстві. Організація охорони праці в сільськогосподарських підприємствах. Охорона праці окремих категорій працюючих у сільському господарстві. Особливості охорони праці в галузях сільського господарства.Тема 23. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві

Поняття,принципи і види використання природних ресурсів у сільському господарстві. Особливості використання водних ресурсів та надр у сільському господарстві. Особливості використання лісових ресурсів, рослинного та тваринного світу в сільському господарстві.Тема 24. Аграрне законодавство країн-членів ЄС

Сільське господарство України після вступу до СОТ. Загальна характеристика аграрного законодавства держав ЄС. Програми підтримки сільського господарства держав, які нещодавно набули прав членства в СОТ.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем

Кількість годин

Денна форма (ПС)

Денна форма (ЦГЮ)

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

с.р

л

п

с.р.
л

п

с.р

1.Поняття, предмет, метод, принципи і система аграрного права

3

1

1

1

3

1

1

1

4

2

0

2

2.Джерела аграрного права

3

1

1

1

3

1

1

1

4

0

0

4

3.Суб’єкти аграрного права

5

2

2

1

4

1

2

1

8

2

2

4

4.Правові засади реформування земельних та майнових відносин

5

0

1

4

4

0

0

4

4

0

0

4

5.Правове регулювання ринкових відносин в АПК

7

2

1

4

7

2

2

3

4

0

0

4

6.Правові засади управління в АПК

5

1

0

4

5

0

1

4

4

0

0

4

7. Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства (загальні питання)

3

1

0

2

3

0

1

2

4

0

0

4

8. Правове регулювання соціального розвитку села

2

0

0

2

2

0

0

2

4

0

0

4

9.Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів

4

2

1

1

4

1

2

1

6

2

0

4

10. Правове становище державних і сільськогосподарських підприємств

3

0

1

2

3

0

2

1

4

0

0

4

11.Правове становище фермерських господарств

3

1

1

1

4

1

2

1

5

0

1

4

12.Правове регулювання ведення особистого селянського господарства

3

1

1

1

4

1

2

1

4

0

0

4

13. Правове становище сільськогосподарських товариств

4

0

0

4

4

0

0

4

4

0

0

4

14.Правове становище приватно-орендних сільськогосподарських підприємств

2

0

0

2

2

0

0

2

4

0

0

4

15. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції

6

2

2

2

6

2

2

2

3

0

0

3

16.Договірні відносини у сфері сільськогосподарського виробництва

5

0

1

4

4

0

2

2

3

0

0

3

17. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності

5

2

1

2

6

2

2

2

7

2

1

4

18. Правове забезпечення здійснення сільськогосподарського дорадництва

3

0

1

2

2

0

0

2

2

0

0

2

19. Правове регулювання виробного-господарського діяльності сільськогосподарських підприємств

3

0

1

2

2

0

0

2

2

0

0

2

20.Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

21.Особливості правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах

2

0

0

2

3

0

0

3

2

0

0

2

22. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві

4

0

0

4

4

0

0

4

2

0

0

2

23. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві

4

0

2

2

4

0

0

4

2

0

0

2

24. Аграрне законодавство країн-членів ЄС

4

0

0

4

4

0

0

4

2

0

0

2

Усього годин

90

16

18

56

90

12

22

56

90

8

4

78

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

5.1. Для спеціалізації «Прокуратура та слідство»


Каталог: materialy
materialy -> Використання ікт у початковій школі
materialy -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
materialy -> Г. Х. Андерсен. «Снігова королева»
materialy -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
materialy -> Міропольська М. А., Капченко Л. М., Алєксєєва А. В., Савченко Н. В
materialy -> Каплій Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Та професійного навчання населення
materialy -> Материалы конференции «Социальная реабилитация и поддержка инвалидов в Германии»
materialy -> Жеребцов Вілор Савелійович, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
materialy -> Богомолова Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка