Робоча програма навчальної дисципліни адвокатура України за напрямом підготовки 030401"Правознавство" київ-2013 рікСкачати 434.42 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір434.42 Kb.
1   2   3

25. Адвокат, повноваження якого як представника посвідчені ордером:

А)має всі права сторони, яку він представляє; Б) не має права змінювати позовні вимоги;

Б)має всі права сторони, якщо інше не зазначено у пись­мовій заяві до суду.

26. Витрати на допомогу адвоката як представника:

А) до судових витрат не відносяться;

Б) до судових витрат відносяться.

27. Особа, що надає правову допомогу в цивільному процесі:

А)має право виступати з поясненнями;

Б) надавати усні консультації стороні;

В)подавати клопотання.

28. Якщо сторона присутня в судовому засіданні:

А)адвокат не може давати пояснення;

Б) адвокат може давати пояснення, якщо сторона висло­вила таке бажання;

адвокат може дати пояснення, якщо це дозволить суд.

29. Повноваження адвоката як представника у господарському процесі посвідчуються:

А)ордером;

Б) довіренністю;

В)письмовою заявою.

30. Адвокат може посвідчувати копії документів, якщо він представляє інтереси юридичної особи:

А) в будь-якому випадку;

Б) тільки якщо це право зазначено у виданій йому довіре­ності.


кількість помилок у відповідях на питання:

Кількість втрачених балів за ЕСТS:

традиційна оцінка:

0 10

0 14

відмінно

11 22

15 29

добре

23 30

30 40

задовільно

31 і більше

41 100

незадовільно


12. Інформаційні ресурси
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Предмет, система і нормативно-правові джерела навчальної дисципліни «Адвокатура України».

 2. Історичні аспекти становлення адвокатури та адвокатської діяльності.

 3. Еволюція суспільних відносин як засада виникнення та існування адвокатури та адвокатської діяльності.

 4. Адвокатура Греції та Риму.

 5. Організація адвокатури за Литовськими статутами.

 6. Впорядкування адвокатської професії у «Правах, по которым судится малороссийский народ».

 7. Адвокатура у період судової реформи 1864 р.

 8. Розвиток адвокатури в радянський період.

 9. Розвиток демократичних засад організації адвокатури та адвокатської діяльності в Україні.

 10. Адвокатура та адвокатська діяльність в контексті Конституції України, Кримінального процесуального кодексу, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших нормативно-правових документів.

 11. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.

 12. Верховенство права, законності, гуманізму, демократизму, добровільності, незалежності та самоврядності, як принципів організації та діяльності адвокатури.

 13. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

 14. Особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально.

 15. Адвокатське бюро, як одна з організаційних форм адвокатської діяльності.

 16. Законодавче врегулювання та практика діяльності адвокатських об’єднань в Україні.

 17. Створення, реорганізація, ліквідація адвокатських бюро та адвокатських об’єднань.

 18. Види адвокатської діяльності.

 19. Професійні права та обов’язки адвоката.

 20. Адвокатська таємниця та наслідки її розголошення.

 21. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

 22. Особливості статусу адвоката іноземної держави.

 23. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.

 24. Засади та завдання адвокатського самоврядування.

 25. Національна асоціація адвокатів України.

 26. Організаційні форми адвокатського самоврядування.

 27. Конференція адвокатів регіону.

 28. Рада адвокатів регіону.

 29. Склад та повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 30. Ревізійна комісія адвокатів регіону.

 31. Склад та повноваження Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 32. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

 33. Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката.

 34. Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката.

 35. Розгляд та прийняття рішення у дисциплінарній справі.

 36. Оскарження рішення у дисциплінарній справі.

 37. Вища ревізійна комісія адвокатури.

 38. З’їзд адвокатів України: структура та функції.

 39. Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України.

 40. Повноваження голови Ради адвокатів України.

 41. Обов’язковість рішень органів адвокатського самоврядування.

 42. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування.

 43. Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності адвокатури.

 44. Поняття та характеристика основних принципів адвокатської етики.

 45. Принцип конфіденційності у діяльності адвоката.

 46. Етичні аспекти відносин між адвокатами, а також майнові особливості відносин між адвокатами при рекомендації клієнта.

 47. Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин щодо забезпечення дотримання правил адвокатської етики.

 48. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування.

 49. Розірвання угоди про надання правової допомоги.

 50. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками процесу.

 51. Етичні засади відносин адвоката з судом.

 52. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.

 53. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики.

 54. Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної юстиції.

 55. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним кодексом України.

 56. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

 57. Обов’язки захисника на досудовому розслідуванні та у суді.

 58. Надання правової допомоги свідку.

 59. Представництво в кримінальному процесі.

 60. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.

 61. Залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії.

 62. Відмова від захисника або його заміна.

 63. Подання захисником скарг та клопотань.

 64. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

 65. Захист підозрюваного.

 66. Захист потерпілого.

 67. Участь захисника під час проведення окремих процесуальних дій.

 68. Участь адвоката в апеляційному та касаційному провадженні.

 69. Механізм забезпечення права на захист.

 70. Система безоплатної правової допомоги в Україні.

 71. Організація роботи адвоката в цивільному, господарському та адміністративному процесах.

 72. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі.

 73. Права та обов’язки адвоката в господарському процесі.

 74. Процесуальний статус адвоката в адміністративному судочинстві.

 75. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

 76. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних та господарських справ.

 77. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 78. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України.

 79. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

 80. Міжнародні стандарти адвокатської професії.

 81. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування.

 82. Представництво адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.

 83. Проблема відповідності чинного національного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність міжнародним стандартам.

 84. Основні засади організації роботи адвоката в провідних європейських країнах.

 85. Адвокатська діяльність за законодавством Німеччини.

 86. Характеристика діяльності адвокатури Франції.

 87. Організація адвокатської діяльності у США.

 88. Особливості здійснення адвокатської діяльності за законодавством Великобританії.Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни
Копії архівних кримінально-процесуальних документів, цивільних та господарських документів, матеріали кримінальних проваджень, електронні підручники, посібники, мультимедійні презентації.
Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни
Нормативно-правові акти:

 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.

 2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

 3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.

 4. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 5. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 6. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon2.rada.
  gov.ua/laws /show/про%20адвокатуру%20та%20адвокатську%20діяльність

 7. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07 липня 2010 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws
  /show/про%20судоустрій%20і%20статус%20суддів

 8. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // http://zakon2.rada.
  gov.ua/laws/show/про%20безоплатну%20правову%20допомогу

 9. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 09 серпня 2012 р. № 686.

 10. Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 09 серпня 2012 р. № 696.

 11. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 р. №69.

 12. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: Наказ МВС України від 19 листопада 2012 р. № 1050.

 13. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури від 17 листопада 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //vkdka.org/polojennia/

 14. Регламент Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vkdka.org/reglament/

 15. Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінальному процесуальному порядку, а також у кримінальних провадженнях: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2012-п/paran8#n8

 16. Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина США Глотова Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень статей 42, 43 Конституції України, Закону України «Про адвокатуру» і статті 13 Закону України «Про підприємництво» та визнання неконституційними положень статей 2, 17 Закону України «Про адвокатуру» від 1 жовтня 2002 р. № 51-у/2002.

 17. Правила адвокатської етики: Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 01.10.99 р. // Адвокатура в Україні. – К., 2000. – С. 50.

 18. Основні положення про роль адвокатів. Прийняті УПІ Конгресом ООН зі запобігання злочинам у серпні 1990 р.

 19. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, Прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.

 20. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р.

 21. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р.

Підручники, навчальні посібники, монографії,

автореферати дисертацій, статті:

 1. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено? / Ю. Азаров // Право України. – 1998. – №3. – С. 38-40.

 2. Алейников Г. Збирання доказів адвокатом-захисником в досудовому слідстві. Право чи обов’язок? / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 99-101.

 3. Алейников Г. Принцип змагальності та діяльності адвоката-захисника щодо збирання доказів у досудовому слідстві / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №1. – С. 87-89.

 4. Алейников Г.І. Тактика захисту при перешкоджанні органів досудового слідства в допуск захисника до ведення справи / Г.І. Алейников // Адвокат. – 2004. – №8. – С. 11-15.

 5. Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // Віче – 2007 – №16. – С. 30-32.

 6. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 7. Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура России): учебник: 2-е узд Дашков. перераб. и доп. / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – М.: Академцент; Издат.-торговая корпорация «и Ко», 2008. – 368 с.

 8. Барщевский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии: учебн. пособ. / М.Ю. Барщевский. – М.: «Белыеальвы», 1995. – 62 с.

 9. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С. 49-54.

 10. Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової держави / А.М. Бірюкова // Адвокат. – 2004 – №3. – С. 12-15.

 11. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

 12. Буробин В.Н. Адвокатская деятельность: учебно-практическое пособие: 3-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Буробин. – М.: Статут, 2005. – 604 с.

 13. Варфоломеева Т.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру і адвокатську діяльність / Т.В. Варфоломеева, С.В. Гончаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 432 с.

 14. Васяев А.А. О введении специалиста в судебный процесс стороной защиты / А.А. Васяев // Адвокат. – 2008. – №12. – С. 17-19.

 15. Вернидубов І.В. Публічне кримінальне переслідування як передумова забезпечення права обвинуваченого на кваліфікований захист / І.В. Вернидубов // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару – Х., 2006. – С. 37.

 16. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

 17. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пульянов. – М.: ВНИИСЗ Минюста СССР, 1972. – 70 с.

 18. Гловацький I.O. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: навч. посіб. / I.O. Гловацький. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

 19. Головань І.В. До питання про організаційні форми діяльності адвокатури / І.В. Головань // Адвокат. – 2004. – №5.

 20. Гончаренко В.Г. Про призначення судової експертизи адвокатом / В.Г. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України. – 2008. – Число 3 (13). – С. 5-10.

 21. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

 22. Ефремов А.И. Из практики привлечения адвокатом специалистов для разъяснения вопросов, требующих использования специальных знаний / А.И. Ефремов // Адвокат. – 2008. – №3. – С. 75-79.

 23. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: практ. посібник: 2-ге вид, стер. / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2008. – 788 c.

 24. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

 25. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2-х т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 1 – 768 с.

 26. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 2. – 664 с.

 27. Лотоцький М.В. Адвокатура як суб’єкт запобігання злочинам: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / М.В. Лотоцький. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 28. Михайлів С.В. Адвокат-представник потерпілого у кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / С.В. Михайлів– К., 2011. – 18 с.

 29. Никифорчук Д.Й. Протидія законної діяльності адвоката-захисника у кримінальному судочинстві / Д.Й. Никифорчук, Д.О. Савицький // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 36-38.

 30. Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. // Адвокат. – 1997. – №3.   С. 115-123.

 31. Письменний Д.П. Сучасні проблеми обвинувачення та захисту в кримінальному судочинстві України / Д.М. Письменний // Доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції «Тактика, методика, етика захисту та представництва». – К.: Академія адвокатури України, 2003. – С. 40-42.

 32. Попелюшко В.О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі: Збірник наукових статей / В.О. Попелюшко, С.В. Аврамашин. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2008. – 400 с.

 33. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2009. – 634 с.

 34. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 35. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.

 36. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие: изд. 2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.

 37. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации: изд. 4-е. / М.Б. Смоленский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 256 с.

 38. Старченко О.В. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства / О.В. Старченко // Актуальні проблеми реформування кримінально-продесуальиого законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20.04.2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 120-128.

 39. Татаров О.Ю. Реформа адвокатури – невід’ємна гарантія змагальності на досудовому провадженні / О.Ю. Татаров // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квітн. 2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 18-21.

 40. Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М.: Юрид. лит., 1980. – 631 с.

 41. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе / Б.А. Филимонов. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

 42. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.

 43. Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с.

 44. Хабібуллін В. Обшук офісу адвоката / В. Хабібуллін // Право України. – Київ, 2006. – №7 – С. 107-110.

 45. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар: 2-ге вид., допов. і переробл. / С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та ін.; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атіка, 2010. – 896 с.

 46. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

 47. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 48. Яновська О.Г. Адвокатура та судова риторика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.Г. Яновська – К.: КНЕУ, 2008 – 156 с.

 49. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

 50. Яновська О.Г. Проблемні питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів в процесі професійного навчання / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – №2. – С. 267-271.

 51. Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – №3. – С. 257-260.

 52. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

Інтернет-ресурси:

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – http://rada.gov.ua.

 2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – http://kmu.gov.ua.

 3. Офіційний сайт Міністерства юстиції України – http://minjust.gov.ua

 4. Офіційний сайт Національної асоціації адвокатів України – http://www.unba.org.ua/

 5. Офіційний сайт Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – http://vkdka.org

 6. Офіційний сайт Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – http://kmkdka.com

 7. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – http://nbuv.gov.ua

 8. Національна парламентська бібліотека України, каталог книжкових та спеціальних видань – http://catalogue.nplu.org

ЗМІСТ
1. Опис навчальної дисципліни

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

3. Програма навчальної дисципліни

4. Структура навчальної дисципліни

5. Теми семінарських занять

6. Теми практичних занять

7. Самостійна робота

8. Індивідуальні завдання

9. Методи навчання

10. Методи контролю

11. Розподіл балів, які отримують студенти

12. Методичне забезпечення13. Рекомендована література

14. Інформаційні ресурси
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка