Робоча програма навчальної дисципліни адвокатура України за напрямом підготовки 030401"Правознавство" київ-2013 рікСкачати 434.42 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір434.42 Kb.
1   2   3

Усього годин


90

18

20

-

4

48
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Адвокатура України», історичні аспекти становлення.

2

2

Тема 2. Поняття адвокатури та її завдання, організаційні форми та принципи діяльності.

4

3

Тема 3. Адвокатське самоврядування.

4

4

Тема 4. Етика адвокатської діяльності.

2

5

Тема 5. Гарантії адвокатської діяльності.

2

6

Тема 6. Адвокат в кримінальному судочинстві.

4

7

Тема 7. Участь адвоката у цивільному, господарському і адміністративному судочинстві.

2
Разом

20

6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Адвокатура України», історичні аспекти становлення.

8

2

Тема 2. Поняття адвокатури та її завдання, організаційні форми та принципи діяльності.

8

3

Тема 3. Адвокатське самоврядування.

8

4

Тема 4. Етика адвокатської діяльності.

8

5

Тема 5. Гарантії адвокатської діяльності.

4

6

Тема 6. Адвокат в кримінальному судочинстві.

4

7

Тема 7. Участь адвоката у цивільному, господарському і адміністративному судочинстві.

8
Разом

48

7. Індивідуальні завдання

з/п


Назва змістових модулів і тем

Кількість

годин


1.

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Адвокатура України», історичні аспекти становлення.

Тема 2. Поняття адвокатури та її завдання, організаційні форми та принципи діяльності.

Тема 3. Адвокатське самоврядування.

Тема 4. Етика адвокатської діяльності.

2

2.

Змістовий модуль 2.

Тема 5. Гарантії адвокатської діяльності.

Тема 6. Адвокат в кримінальному судочинстві.

Тема 7. Участь адвоката у цивільному, господарському і адміністративному судочинстві.

2
Разом

6

Види індивідуальних науково (навчально)- дослідницьких завдань:

- підготовка наукової статті або тез наукової доповіді до друку;

- виступ на наукових конференціях;

- участь у інтернет-конференціях;

- участь у студентських олімпіадах;

- конспект з теми за заданим або власно розробленим студентом планом;

- реферат за темою або з вузької проблематики;

- розв’язання та складання практичних, ситуативних задач і завдань різного рівня з теми, модуля або курсу;

- анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історичні розвідки тощо;

- розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань (з теми, модуля, курсу).

- виготовлення схем, розроблення структурно-функціональних схем різних етапів кримінального процесу, алгоритмів кримінально-процесуальних дій суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, аналіз даних судової статистики, розроблення макетів кримінальних справ.

- написання есе, творчих завдань тощо.


9. Методи навчання

Методи навчання:  лекції, семінарські заняття, практичні заняття у різних формах (моделювання і обговорення конкретних ситуацій, усне і тестове опитування, вирішення конкретних правових ситуацій, тощо), самостійна робота студентів, виконання індивідуальних завдань, консультації (групові, індивідуальні).

Семінарські і практичні заняття проводяться у відповідності до розкладу навчальних занять з тем, що вказані в робочих начальних програмах і планах семінарських і практичних занять.

Самостійна робота студентів здійснюється у вільний від аудиторної роботи, у часових межах, обумовлених структурою залікового кредиту, і передбачає підготовку до семінарських і практичних занять, вивчення питань, визначених у навчально-методичному комплексі дисципліни, виконання індивідуальних завдань, самоосвіту.

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем на аудиторному занятті або під час консультацій.


10. Методи контролю

Поточний контроль (рейтинг) – оцінювання за результатами семінарських і практичних занять.

Контроль самостійної роботи і виконання індивідуальних завдань (захист індивідуальних навчально (науково) дослідницьких завдань) здійснюється під час занять і консультацій.

Модульний контроль, який проводиться за дисципліною двічі, тобто після кожного змістового модуля.

Підсумковий контроль проводиться для студентів, які успішно виконали робочий навчальний план дисципліни, наприкінці семестру у формі заліку.

Контроль залишкових знань проводиться за вказівкою ректора академії, директора ННІПП НАВС шляхом виконання комплексних контрольних завдань студентами, що вивчили дану дисципліну.


11. Розподіл балів, які отримують студенти

В умовах кредитно-модульної системи підставою для зарахування заліку та іспиту з дисципліни «Кримінальний процес. Загальна частина» є 60 і більше балів, набраних студентом при вивченні навчальної дисципліни за затвердженою кафедрою 100-бальною шкалою.За шкалою ЕСТS

За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

Визначення*

A

90 - 100

Відмінно

відмінно – відмінні знання з охопленням додаткового матеріалу, прояв високого рівня компетенції

B

85 – 89

Добре

дуже добре – вище середнього рівня з кількома несуттєвими помилками

C

75 – 84

добре – в цілому правильно з незначною кількістю помилок

D

70 - 74

Задовільно

задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60 – 69

достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

35 – 59

незадовільно з можливістю повторного складання

незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

F

1 – 34

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу

Якщо студент не отримав залік за рейтингом, то результат виставляється за наслідками виконання ним залікової контрольної роботи (тестів) або підсумкової співбесіди за матеріалами усіх змістових модулів з демонстрацією набутих компетенцій з предмету.


Методика проведення тестування та тестові завдання:

У процесі перевірки засвоєння студентами учбового матеріалу із загальної частини кримінального процесу застосовуються різні форми контролю, до яких входять, зокрема й тестування.

Головним завданням тестування є перевірка знань студентів з блоку логічно пов’язаних між собою тем навчального курсу. Підготовка студентів до тесту передбачає повторення тем, які вивчались раніше. Виконання в ході проведення тестування індивідуальних завдань студентами дозволяє перевірити і надати допомогу у розвитку їх навичок самостійного правового мислення на базі систематичних зв’язків. Тест дає також можливість послідовно підготуватись до екзаменів та своєчасно виявити прогалини у знаннях студентів.

Тест – це форма програмованого письмового контролю за опануванням студентами курсу навчальної дисципліни та підготовкою до екзаменів. За допомогою тестових завдань виявляється загальний рівень підготовки студентів. Тести розроблені відповідно до програми курсу “Кримінальне право України. Загальна частина”.

Тестові завдання представляють собою запитання або завдання з декількома, але не менш як три, варіантами можливих відповідей.

При проміжному контролі можуть використовуватися тестові завдання, які складаються з питань, що входять до тем відповідного змістового модулю курсу загальної частини кримінального процесу.

При використанні тесту в процесі проведення заліку студент отримує завдання, яке включає питання з кожного із змістових модулів курсу загальної частини кримінального процесу і, таким чином, забезпечується охоплення всієї програми навчальної дисципліни.
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Під час тестування студент повинен визначити правильну відповідь, яка є лише одною із запропонованих:


1. У якому з варіантів найбільш повно зазначено перелік документів, що посвідчують повноваження адвоката щодо надання правової допомоги?

а) договір про надання правової допомоги, довіреність, ордер, подання;

б) договір про надання правової допомоги, протест, ордер, доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

в) договір про надання правової допомоги,довіреність, подання,доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

г) договір про надання правової допомоги, довіреність, ордер, доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
2. Адвокату забороняється:

а) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;

б) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

в) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, коли адвокат не впевнений у самообмові клієнта;

г) відмовлятися від надання правової допомоги.
3. Протягом якого терміну може бути оскаржено рішення про відмову у включенні адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України:

а) 25 днів з дня його отримання;

б) 20 днів з дня його отримання;

в) 30 днів з дня його отримання;

г) 31 день після його отримання.
4. У які строки зупиняється право на заняття адвокатською діяльністю?

а) з дня подання адвокатом відповідної заяви до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката;

б) з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду;

в) з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відповідного рішення;

г) з дня подання адвокатом відповідної заяви до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката.
5. Якими нормативно-правовими документами передбачені гарантії адвокатської діяльності:

а) Конституцією України;

б) Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», іншими законодавчими актами України;

в) Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року;

г) Конституцією України та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

6. Представник ради адвокатів регіону має бути присутній:

а) під час проведення обшуку, будь-якого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей адвоката;

б) під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката;

в) під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження;

г) під час проведення обшуку чи огляду будинку, квартири, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей, які становлять адвокатську таємницю.
7. Адвокату гарантується право на:

а) рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад публічності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх переконливості;

б) забезпечення безпеки під час участі в кримінальному судочинстві у порядку, встановленому законом;

в) втручання у правову позицію клієнта;

г) рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад публічності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх переконливості; забезпечення безпеки під час участі в кримінальному судочинстві у порядку, встановленому законом; втручання у правову позицію клієнта.
8. З яких стадій складається дисциплінарне провадження щодо адвоката?

а) перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката,порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи,прийняття рішення у дисциплінарній справі;

б) збирання та оцінка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката,порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи,прийняття рішення у дисциплінарній справі;

в) перевірка та оцінка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката,порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи,прийняття рішення у дисциплінарній справі;

г) збирання, перевірка та оцінка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи, прийняття рішення у дисциплінарній справі.
9. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі:

а) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

б) надання недостовірних відомостей, на підставі яких особа стала адвокатом, повідомлення про які унеможливили б отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та складення присяги адвоката України;

в) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним;

г) накладення на адвоката кримінального стягнення у вигляді відсторонення від посади.
10. Єдиний реєстр адвокатів України створений з метою:

а) збирання, перевірки, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності;

б) отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації про адвокатів іноземних держав;

в) збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності;

г) обробка персональних даних адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.
11. Адвокат здійснює представництво щодо:

а) інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

б) інтересів потерпілого при розгляді справи про кримінального правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;

в) інтересів фізичних і юридичних осіб у третейських судах при здійсненні цивільного, господарського та кримінально судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

г) інтересів фізичних в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
12. Які види безоплатної адвокатської правової допомоги Вам відомі?

а) конституційна;

б) первинна і вторинна;

в) правова;

г) конституційна та правова..
13. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за зверненням:

а) центрів з надання безоплатної ї правової допомоги;

б) комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів;

в) органів місцевого самоврядування;

г) кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
14. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність:

а) письмово та усно;

б) індивідуально або в організаційних формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання;

в) індивідуально або в організаційних формах адвокатського бюро чи місцевими, всеукраїнськими, міжнародними об’єднаннями;

г) на всій території України та за її межами, якщо це передбачено ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
15. Одночасно брати участь у судовому розгляді можуть:

а) не більше п’яти захисників одного потерпілого;

б) не більше трьох захисників одного обвинуваченого;

в) не більше п’яти захисників одного підозрюваного;г) не більше п’яти захисників одного обвинуваченого.
16. Назвіть, який з видів діяльності не є адвокатським:

  1. надання консультацій;

Б) засвідчення копій документів у справах, які ведуть ад­вокати;

  1. засвідчення справжності підпису осіб, причетних до справи.

17. Адвокати надають правову допомогу:

  1. тільки фізичним особам;

Б) тільки юридичним особам;

  1. фізичним та юридичним особам.

18. На адвоката відповідно до законодавства України покладено такі функції:

  1. тільки правозаступництва;

Б) правозаступництва й представництва;

  1. правозаступництва, представництва та консультативну.

19. Однією з гарантій адвокатської діяльності є:

  1. заборона прослуховування телефонних розмов адвока­та у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції відповідного прокурора;

Б) довічний імунітет від притягнення до кримінальної відповідальності за певні види діяльності;

  1. оплата праці помічника за рахунок держави.

20. Адвокат, збираючи відомості про факти, що можуть бути використані як докази:

А)має право застосовувати науково-технічні засоби відпо­відно до чинного законодавства;

Б) не має права використовувати науково-технічні засоби;

В) чинним законодавством це право адвоката не визна­чено.

21 Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у разі:

А) коли він брав участь у цій справі як слідчий;

Б) коли він подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких не суперечать інтересам особи, що звернулася з про­ханням про ведення справи;

В) коли він є родичем голови Верховного Суду України.

22) Адвокат може відмовитись від участі у справі в зв'язку із:

А)хворобою;

Б) високою зайнятістю;

В)недостатньою компетентністю.

23. Слідчі (розшукові) дії можуть бути проведені без участі захисника у випадку:

А)коли присутність захисника не є обов'язковою;

Б) бажання обвинуваченого;

В)відсутності захисника без поважних причин.

24. Адвокат може одночасно представляти інтереси сторони та третьої особи:

А)в будь-яких випадках;

Б) якщо учасники процесу не заперечують;

В)якщо інтереси довірителей не суперечать один одному.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка