Робоча програма навчальної дисципліни адвокатура України за напрямом підготовки 030401"Правознавство" київ-2013 рікСкачати 434.42 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір434.42 Kb.
#10074
ТипРобоча програма
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально-методичної

та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй
_____ _____________2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Адвокатура України

за напрямом підготовки 6.030401“Правознавство”

КИЇВ-2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Адвокатура України» для студентів ОКР «бакалавр», за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», денна форма навчання.

05.12.2013 р., 36 с.Розробник:

Старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук Кубарєва О.В.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри 05.12.2013 року, протокол № 8.

Завідувач кафедри В.Я. Горбачевський

05.12.2013 р.

Робоча програма схвалена на засіданні Вченої ради ННІПП НАВС «_______» ________ 2013 року, протокол № ___

Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол від «______» _________2013 року № _____


Голова ______________В.В. Чернєй


“_____”________________20__ року

к.ю.н. Кубарєва О.В., 2013

ННІПП НАВС, 2013

1.Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість

кредитів – 2,5
Галузь знань

0304 Право


Нормативна


Напрям підготовки

6.030401 “Правознавство”Модулів – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»Рік підготовки:

Змістовних модулів – 2

2013/2014 н.р.

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 90
5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: згідно розкладу
18 год.

Практичні, семінарські
20 год.

Самостійна робота
48 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 50 відсотків загальної кількості годин –аудиторні години; 50 відсотків загальної кількості годин - самостійна робота та індивідуальна робота.2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни. При викладанні курсу «Адвокатура України» ставляться чотири групи цілей такого характеру.

1. Цілі пізнавального характеру.

У результаті навчання студенти повинні одержати знання й сформувати уявлення щодо основних положень курсу Адвокатура України.

2. Цілі розвиваючого характеру.

Під час вивчення дисципліни Адвокатура України студенти задовольняють свої потреби в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, удосконалюють свої здатності щодо аналізу та тлумачення положень правової теорії і законодавства, а також матеріалів слідчої та судової практики.

3. Цілі виховного характеру.

У ході навчального процесу необхідно забезпечити формування поваги до процесуальної форми, прав і законних інтересів учасників кримінального, цивільного, господарського та адміністративного процесів, переконаності у необхідності суворого і неухильного виконання норм Конституції України та інших джерел вітчизняного права. Бакалавр права повинен мати громадянську зрілість, відповідати певним вимогам професійної етики юриста, володіти правовою культурою і глибоко поважати закон, дбайливо ставитися до цінностей демократичного суспільства, до честі й гідності громадянина, бути гуманістом і особистістю з високою моральною свідомістю, твердістю моральних переконань, почуттям відповідальності за долю кожної людини та результати виконання дорученої йому справи у правовій сфері, відрізнятися почуттям нестерпності до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності, принциповістю і незалежністю у забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів людини, виявляти необхідну волю й наполегливість у виконанні прийнятих правових рішень.

4. Цілі професійної підготовки.

У викладанні дисципліни важливе місце приділяється засвоєнню студентами вимог кримінально-процесуального, цивільно-процесуального та господарсько-процесуального законодавства, змісту регульованої ними діяльності та положень науки кримінального, цивільного та господарського процесу; вироблення умінь системного тлумачення і ефективного застосування процесуальних норм з тим, щоб гарантувати захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також формування навичок з прийняття процесуальних рішень і складання процесуальних документів.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура України» є:

- засвоєння теоретичних основ сутності та змісту адвокатської діяльності, а також категоріального апарату, який використовується при викладанні дисципліни (адвокатура України, адвокат, адвокатська діяльність, захист, представництво, договір про надання правової допомоги тощо.);

- розширення кола знань про завдання сучасної адвокатури, види та форми адвокатської діяльності, що передбачені законодавством і застосовуються на практиці;

- ознайомлення з правовим та організаційним забезпеченням адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань;

- з’ясування студентами основних соціальних прав адвоката та його помічника, процедури дисциплінарного провадження щодо адвокатів та підстав припинення адвокатської діяльності;

- визначення структури й повноважень органів адвокатського самоврядування;

- з’ясування загальних засад відносин адвокатури з органами юстиції та державного управління.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :


 • поняття адвокатури;

 • принципи та засади, на яких ґрунтується діяльність адвокатури в Україні;

 • організаційні форми та види адвокатської діяльності;

 • права та обов’язки адвоката;

 • гарантії адвокатської діяльності;

 • випадки зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

 • правила адвокатської етики;

 • види й повноваження органів адвокатського самоврядування.


вміти :

 • правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що регулюють організацію та діяльність адвокатури;

  • використовувати у практичній діяльності норми законів України та міжнародних угод, які регламентують адвокатську діяльність.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Адвокатура України», історичні аспекти становлення адвокатури.

Тема 2. Поняття адвокатури та її завдання, організаційні форми та принципи діяльності.

Тема 3. Адвокатське самоврядування.

Тема 4. Етика адвокатської діяльності.
Змістовий модуль 2.

Тема 5. Гарантії адвокатської діяльності

Тема 6. Адвокат в кримінальному судочинстві.

Тема 7. Участь адвоката у цивільному, господарському і адміністративному судочинстві.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

п

мк

с.

р.


л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Адвокатура України», історичні аспекти становлення адвокатури.

12

2

2

-

-

8

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Поняття адвокатури та її завдання, організаційні форми та принципи діяльності.

16

4

4

-

-

8

-

-

-

-

-

-

Тема 3.. Адвокатське самоврядування.

14

2

4

-

-

8

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Етика адвокатської діяльності.

14

2

2

-

2

8

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 1

56

10

12

-

2

32

-

-

-

-

-

-

Змістовий модуль 2.

Тема 5. Гарантії адвокатської діяльності.

8

2

2

-

-

4

-

-

-

-

-

-

Тема 6. Адвокат в кримінальному судочинстві.

8

2

2

-

-

4

-

-

-

-

-

-

Тема 7. Участь адвоката у цивільному, господарському і адміністративному судочинстві.

18

2

2

-

-

8

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 3

34

8

8

-

2

16

-

-

-

-

-

-

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> rabot progr
rabot progr -> Киренко Сергій Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ робоча програма
rabot progr -> Раєцька Людмила Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ робоча програма
Kkpd -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни складання кримінальних процесуальних документів за напрямом підготовки 03040 1
Kkpd -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни кримінальне право
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни кримінально-виконавче право за напрям підготовки 030401 «Правознавство»
rabot progr -> Корчинський Володимир Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ робоча програма
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правова статистика освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» галузь знань 0304

Скачати 434.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка