Робоча програма Матеріали для самостійної роботи Рекомендації до самостійної роботиСторінка1/7
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………… 4  1. Робоча програма…………………………………………. 5

  2. Матеріали для самостійної роботи………………………9

  3. Рекомендації до самостійної роботи …………………...64

  4. Вказівки до роботи з літературою . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  5. Питання до модульного контролю ……………………..72

  6. Питання до заліку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  7. Критерії оцінок …………… ……… ……………………78

  8. Додаток А. ……………………………………………….80

  9. Додаток Б Словник ………………………………………90


ВСТУП
Особливий вплив на соціалізацію особи має освіта, яка сьогодні в Україні знаходиться в стадії реформування. Цей процес відбувається в умовах гострої економічної кризи, швидкої зміни світоглядних орієнтирів, відродження національної культури. Тому, насамперед, вища освіта повинна формувати в наш час систему духовних цінностей людини. Разом з тим, зміст вищої освіти полягає в тому, щоб спеціально вибраною і визнаною суспільством системою елементів об'єктивного досвіду людства дати такий рівень професійної соціалізації, який необхідний для успішної діяльності у певний сфері.

В українській державі відбувається реформування вищої освіти згідно із вимогами Болонського процесу. Модернізація української вищої школи, що здійснюється, відбувається не безболісно. Адже система вищої освіти колишнього СРСР була однією з кращих у світі, але дипломи не мали світового чи європейського визнання. Тому у зв'язку із необхідністю інтеграції України в європейський простір потрібно змінювати міцно вкорінені стереотипи навчання фактично з однієї метою: визнання дипломів і надання можливості переведення з одного вищого навчального закладу в інший (у межах Європи) без особливих втрат навчального часу; тобто забезпечити мобільність студентів та викладачів і конкурентноспроможність наших фахівців.

Модернізація вищої школи України вимагає демократизації відносин між суб'єктами освітнього процесу і підвищення самостійності та мобільності студентів. Вони як рівноправні суб'єкти повинні знати теоретико-правові, організаційні, виховні аспекти навчання у вищому навчальному закладі.

Метою курсу «Університетська освіта» є підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті вимог Болонської декларації.

Завдання вивчення дисципліни: сформувати у студентів систему знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.
1. РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

«Університетська (Академічна) освіта»
Заліковий модуль 1
Змістовий модуль № 1. Роль і місце університетської освіти в системі підготовки фахівців

Предмет та завдання курсу «Університетська освіта».

Зміст та структура вітчизняної вищої освіти. Мета і завдання вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства.

Вищі навчальні заклади як освітні установи, що дають вищу професійну освіту. Їх види та структура.

Правове забезпечення освітнього процесу в Україні. Правовий статус вищого навчального закладу.
Змістовий модуль № 2. Університетська освіта України в контексті Болонського процесу

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Зміст і складові Болонського процесу. Документи Болонського процесу.

Основні завдання, принципи та етапи формування Європейського простору вищої освіти. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України: умови, основні терміни, поняття та їх визначення; мета та завдання, основні принципи.

Європейська система трансферу кредитів – ЕСТS. Шкала оцінювання ЕСТS для оцінки якості досягнень студента.

Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу. Державна політика України в галузі освіти: сучасність і перспективи.
Змістовий модуль № 3. Сучасні парадигми вищої освіти: гуманізація та гуманітаризація освіти. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою.

Причини зміни основних парадигм освітньої діяльності. Основні принципи розвитку вищої освіти: принцип фундаментальності, принцип варіативності та альтернативності, принцип гуманізації навчально-виховного процесу у вищій школі, принцип гуманітаризації змісту освіти, принцип демократизації освітнього простору.

Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти як вимога сучасності.

Фундаменталізація вищої освіти як один з основних напрямів розвитку вищої освіти.

Індивідуалізація освіти як шлях формування конкурентноздатного фахівця.
Змістовий модуль № 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності

Зміст сучасної професійної підготовки: відповідність державним (соціальним), професійним вимогам в умовах ринкового середовища, вимогам часу до особистості майбутнього фахівця; задоволення основних потреб особистості в професійній самореалізації. Поняття професійної компетентності.

Стандарти вищої освіти як основа оцінки якості вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика: державний компонент, регіонально-вузівський компонент.

Характеристика робочого навчального плану спеціальності в контексті підготовки професіонала, що відповідає сучасним вимогам. Дисципліни циклів гуманітарної підготовки, природничої і загальноекономічної підготовки, професійної підготовки.

Види професійної діяльності, основні виробничі функції і типові завдання діяльності інженера, економіста, менеджера, бухгалтера. Необхідні вміння для виконання функцій і завдань стосовно кожної спеціальності.
Заліковий модуль 2
Змістовий модуль № 5. Організація навчального процесу в університеті

Нормативно-правова база вищої освіти. Структурні підрозділи ВНЗ: ректорат, факультети, деканати, кафедри, випускаючі кафедри. Вчена рада та її повноваження. Правовий статус ректора, декана у ВНЗ. Учасники організації навчального процесу у ВНЗ.

Графік навчального процесу: бюджет часу, особливості навчально-виховної роботи в семестрі.

Види навчальних занять: лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, самостійна робота студента, індивідуальні завдання, консультації. Модульний контроль, підготовка і захист курсових, дипломних робіт, специфіка складання сесії, держіспити, проходження практик. Основні вимоги модульно-рейтингової системи. Науково-дослідницька робота студентів.

Організація самостійної роботи студента. Види самостійної роботи.

Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу в університеті.


Змістовий модуль № 6. Бібліотека університету і правила користування її фондами

Бібліотека, її цілі та завдання в умовах інформатизації та комп'ютеризації освітньої галузі. Типи бібліотек і їх функції.

Основи бібліотечно-бібліографічних знань: складання бібліографічного опису літературних джерел, робота з абетковими та систематичними каталогами бібліотеки, абетково-предметний покажчик, довідковий апарат книги, оформлення читацької вимоги. Специфіка роботи з періодичними виданнями. Електронний каталог.

Бібліотека університету як центр інформаційного забезпечення студентів.

Структурні підрозділи бібліотеки та її фонди. Фонди електронних документів бібліотеки та їх використання. Типові правила користування фондами бібліотек внз.

Соціокультурна та виховна діяльність бібліотек у вищих навчальних закладах.


Змістовий модуль № 7. Соціально-культурна інфраструктура університету

Основні напрями діяльності університету як багатопрофільного вищого навчального закладу. Організація діяльності студентів у позааудиторний час. Наявність умов для розвитку творчих здібностей, культурного відпочинку, спортивно-масових заходів, самостійної роботи, спілкування, дозвілля. Концепція виховної роботи ДонІЗТ.

Соціально-культурна інфраструктура університету: гуртожитки, спортивні об’єкти, студентські клуби, оздоровчі бази, об’єкти громадського харчування. Традиції, ювілеї, конкурси.
Змістовий модуль № 8. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи

Актуальність проблеми студентського самоврядування. Проблеми студентського самоврядування у законодавчих та нормативно-правових документах вищої освіти.

Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах: суть, структура, форми роботи. Організація студентського самоврядування на рівні області, ВНЗ, факультету, гуртожитку. Мета та завдання, права та обов’язки органів студентського самоврядування.

Європейський вибір України та питання утвердження студентського самоврядування. Всеукраїнська студентська рада як представницький орган студентів на державному рівні.

Студентське самоврядування в університетах європейських країн.
Змістовий модуль № 9. Історія та перспективи розвитку вищої освіти в Україні

Роль братерських шкіл і друкарень у розвитку освіти в українських землях.

Формування Київської Академії та її вплив на розвиток освіти в Україні.

Вища освіта в різних регіонах України (історія і сучасність).


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка