Робоча програма галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 Правознавство затвердженоДата конвертації15.04.2016
Розмір338 Kb.
#10063
ТипРобоча програма
Спеціальність

„Право”

Курс

4 курс бакалавра

Кафедра

„Цивільного права та процесу”

Предмет

Юридичний практикум

Автор

доц. Котуха О.С.

Тема матеріалу

Робоча програма

галузі знань 0304 Право напрям підготовки 6.030401 ПравознавствоЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Львівська комерційна академія

Кафедра цивільного права та процесу
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

Львівської комерційної академії

________________ проф. Куцик П.О.


“______”_______________2013 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


___________________Юридичний практикум________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань __________________0304 Право___________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

напрям підготовки_____________6.030401 Правознавство______________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет ____________________юридичний__________________________

(факультету)

Львів – 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Юридичний практикум» для студентів галузі знань 0303 „Право” напряму підготовки 6.030401 „Правознавство”.
“25” травня 2013 року. – 19 с.

Розробник : кандидат юрид. наук, доцент Котуха О.С.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільного права та процесу


Протокол № 10 від “25” травня 2013 року.

Завідувач кафедри цивільного права та процесу _____________ доц. Федик Є.І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“25” травня 2013 року.

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету ЛКА за напрямом підготовки (спеціальністю) __ 6.030401 Правознавство ____

(шифр, назва)

Протокол від “25” червня 2013 року № 5
“25” червня 2013 року Голова __________________ (Котуха О.С.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Котуха О.С., 2013 рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2/ 2

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)
Вибіркова

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство _________

(шифр і назва)


Модулів – 2
Рік підготовки:

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

4-й/ 2 ск.

4-й

2-й

скор. терм. навч.Індивідуальне науково-дослідне завдання : _реферати___

(назва)


Семестр

Семестр

Загальна кількість годин – 72/72

7-й/ 4-й

7-й

4-й

Лекції

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1 -1/2

самостійної роботи студента - 5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


14 год./ 14 год.

6 год.

6 год.

семінарські

семінарські

16 год./ 14 год.

6 год.

6 год.

Самостійна робота

Самостійна робота

36 год./ 44 год.

60 год.

44 год.

Індивідуальні завдання: 6 год.Вид контролю: ПМК


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1 : 2,4

для заочної форми навчання – 4 курс – 1 : 8

– 1 курс (скор. форм. навч.) – 1 : 12,5
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчального курсу ”Юридичний практикум”:

- виховання студентської молоді в дусі „соціальності" права;

- виховання у студентів почуття професійної відповідальності за виконану ними роботу;

- розвиток і закріплення у майбутніх юристів уявлення про професійну етику;

- акцентування уваги студентів на етичні проблеми у професійній діяльності юриста;

- навчання студентів практичним навичкам надання юридичної допомоги населенню в юридичній клініці;

- прищеплення студентам духу служіння суспільству і надання їм можливості консультувати соціально незахищені та малозабезпечені верстви населення;

- набуття практичних навичок у тлумаченні та застосуванні нормативно-правових актів, дослідження й вивчення прогалин та колізій у чинному законодавстві з їх подальшим виправленням;

- навчання ораторській майстерності в судовому процесі;

- вдосконалення форм і методів навчання студентів юридичного факультету.

Таким чином, навчальна програма зорієнтована, насамперед, на здобуття студентами практичних навичок юриспруденції.

Завдання навчального курсу „Юридичний практикум”:


 • поглиблення розуміння студентами матеріального та процесуального права, судового процесу і професійної етики, а також місця і ролі закону в житті суспільства;

 • навчання студентів практичним та психологічним навичкам надання юридичної допомоги;

 • навчання студентів основам ведення судового процесу;

 • навчання аналізувати та тлумачити чинне законодавство;

 • здобуття студентами практичних навиків по складанню процесуальних документів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати :

 • основоположні функції та принципи діяльності ЮК України;

 • правильно тлумачити і застосовувати норми чинного законодавства;

 • самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання;

 • деонтологічні аспекти роботи юрита;

 • процес підготовки юридичних документів; техніку юридичного письма.

Вміти :

 • використовувати набуті практичні знання на практиці – написання процесуальних документів;

 • орієнтуватися в системі національного права та в судовій практиці; самостійно оформляти документи практичного спрямування;

 • формувати позицію у справі; приймати обґрунтовані та законні рішення, юридично грамотно складати процесуальні документи;

 • забезпечувати захист прав і свобод людини;

 • розвивати своє юридичне мислення. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Загальні положення про юридичну-клінічну освіту
Тема 1. Поняття та організаційно-правові засади діяльності юридичних клінік

Історія юридичної клінічної освіти та передумови її виникнення. Поняття та сутність юридичної клініки. Способи розуміння юридичної клініки, як форми практичного навчання та як „освітнього” закладу. Співвідношення понять – „юридична клінічна освіта” та „юридична клініка”. Завдання юридичної клінічної освіти (юридичної клініки). Принципи діяльності юридичної клініки. Юридичні клініки України та інших держав.

Організаційно-правові форми та структура юридичних клінік України. Сучасні тенденції розвитку юридичної клінічної освіти в Україні. Створення юридичної клініки, визначення її правового статусу, структура та організація роботи. Стандарти юридичної клінічної освіти юридичних клінік України. Внутрішня документація юридичної клініки: статут, положення, правила внутрішнього розпорядку, правила прийому у клініку, правила роботи в юридичній клініці, реєстраційні анкети для прийому громадян та ін..

Тема 2. Етичні аспекти діяльності юридичних клінік.

Типи моральних взаємин між людьми – професійна етика (мораль). Поняття, основні принципи етичної поведінки. Підстави виникнення і призначення професійної етики юриста, її сутність. Етичні принципи діяльності юридичних клінік. Етичні правила поведінки студента при консультуванні клієнта та складанні процесуальних документів. Етика поведінки студента-консультанта при представництві інтересів клієнта у судовому процесі.

Професійна етика адвокатської діяльності. Кодекс адвокатської етики. Взаємини клієнт – адвокат. Конфлікт інтересів у адвокатській роботі. Етичні аспекти ведення справи клієнта. Конфіденційність в роботі юриста. Особливості представництва окремих категорій клієнтів.

Змістовий модуль 2

Опитування клієнта – процедурні аспекти.
Тема 3. Психологічні аспекти опитування клієнта

Поняття інтерв‘ювання та мета його проведення. Умови проведення інтерв‘ювання. Етапи юридичного інтерв‘ювання: підготовка до інтерв‘ювання клієнта; з‘ясування характеру проблеми, що постала перед клієнтом; збір фактів; з‘ясування суті проблеми клієнта; складання резюме; завершення інтерв‘ювання.

Психологічні аспекти інтерв‘ювання. „Важкий клієнт”: різновиди важкості та способи їх вирішення.

Тема 4. Аналіз справи – як професійний навик юриста

Аналіз та планування роботи по справі. Значення аналізу справи. Збір фактичної інформації. Правовий аналіз справи. Аналіз фактичної основи справи та її юридичного складу. „Абсолютні” та „спростовні” факти у справі. Нормативна основа справи. Пошук норм, їх систематизація та тлумачення. Способи тлумачення норм: граматичний аналіз; системний аналіз; телеологічний аналіз; історичний аналіз; юридичний аналіз.

Аналіз доказової бази справи. Поняття та загальнотеоретична характеристика доказів та доказування. Класифікація доказів.

Допустимість доказів - належність, достовірність, достатність. Аналіз повноти доказів.Змістовий модуль 3

Позиція у справі – сутність та зміст.
Тема 5. Вироблення позиції по справі.

Поняття позиції у справі. Фактичний та правовий аспект позиції у справі. Співвідношення позиції у справі та фабули справи. Розробка позиції по справі. Ознаки ефективності позиції по справі. Вироблення позиції по справі: встановлення правової проблеми; аналіз справи; висунення версій; обрання вірної версії та заходів її реалізації.

Позиція у цивільній справі. Вироблення позиції у цивільній справі: з‘ясування цілі сторони; аналіз доказів; пошук правової норми; формування доказової бази по справі; формування правової вимоги. Особливості позиції у цивільних справах.

Позиція у кримінальній справі. План побудови позиції у кримінальній справі. Особливості позиції у кримінальній справі.Тема 6. Консультування клієнта – як ключовий етап роботи над справою.

Поняття, мета, значення, завдання консультування клієнта. Завдання юриста при проведенні консультування. Консультування та його відмінність від інтерв‘ювання.

Етапи консультування: підготовка, безпосереднє консультування, допомога клієнту у виборі варіантів вирішення проблеми та аналіз їх можливих наслідків, стратегія реалізації прийнятого варіанту рішення.

Види консультування та його класифікація: за часом проведення; за тривалістю співпраці; за формою надання. Серія консультацій.

Усне консультування. Письмове консультування.

Професійні навички, що підвищують ефективність консультування.

Психологічні та етичні аспекти консультування.

Тема 7. Процес роботи з юридичними документами в юридичній клініці.

Загальні вимоги до складання та оформлення процесуальних документів, наслідки недотримання процесуальних вимог щодо окремих видів документів.

Позовна заява як спосіб реалізації особами права на судовий захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів. Вимоги до змісту та оформлення позовної заяви. Порядок пред‘явлення позову.

Особливості складання та подання заяв окремого провадження.

Звернення до Європейського Суду з прав людини

Поняття та структура позову в адміністративному процесі.

Складання скарг апеляційного та касаційного провадження.

Поняття представництва в судовому процесі. Особи, що можуть бути представниками, їх правовий статус та повноваження в суді.Стадії підготовки юридичного документу: адресат документу; збір фактичного матеріалу; знання закону; підготовка структури документу; викладення суті; передбачення можливих наслідків; редагування та оновлення документа.

 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

п.т/ск.т.

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л. п.т ./

л. ск.т

п. п.т./

п. ск.т

лаб

інд

с.р. п.т./

с.р. ск.т.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні положення про юридичну-клінічну освіту

Тема 1. Поняття та організаційно-правові засади діяльності юридичних клінік


6/10

2/2

2/22/6

9/7

0,5/0,5

0,5/0,58/6

Тема 2. Етичні аспекти діяльності юридичних клінік


8/10

2/2

2/24/6

9/7

0,5/0,5

0,5/0,58/6

Разом за змістовим модулем 1

14/8

4/4

4/46/12

18/14

1/1

1/116/12

Змістовий модуль 2. Психологічні аспекти опитування клієнта

Тема 3. Психологічні аспекти опитування клієнта


10/10

2/2

2/26/6

12/7

1/0,5

1/0,510/6

Тема 4. Аналіз справи – як професійний навик юриста


10/12

2/2

2/26/8

12/9

1/0,5

1/0,510/8

Разом за змістовим модулем 2

20/22

4/4

4/412/14

24/16

2/1

2/120/14

Змістовий модуль 3. Позиція у справі – сутність та зміст

Тема 5. Вироблення позиції по справі

10/10

2/2

2/26/6

10/7

1/0,5

1/0,58/6

Тема 6. Консультування клієнта – як ключовий етап роботи над справою


10/10

2/2

2/26/6

12/8

1/1

1/110/6

Тема 7. Процес роботи з юридичними документами в юридичній клініці


12/10

2/2

4/26/6

8/7

1/0,5

1/0,56/6

Разом за змістовим модулем 3

32/30

6/6

8/618/18

46/22

3/2

3/224/18

Усього годин


66

14/14

16/1436/44

72/56

6/6

6/660/44

Модуль 2

ІНДЗ
-

-

6
-

-

-

Усього годин


72/72

14/14

16/14
6

36/44

72/56

6/6

6/660/44
 1. Теми семінарських занять

(не передбачено програмою)
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма/ск.т.н.

Заочна форма (п.т./ск.т)

1

Юридична клінічна освіта, поняття та сутність діяльності юридичної клініки

2/2

0.5/0.5

2

Етичні правила поведінки студента при консультуванні клієнта та складанні процесуальних документів

2/2

0.5/0.5

3

Етапи юридичного інтерв‘ювання: підготовка до інтерв‘ювання клієнта

2/2

0.5/0.5

4

Аналіз фактичної основи справи та її юридичного складу

2/2

0.5/0.5

5

Розробка позиції по справі – стадії процесу.

2/2

0.5/0.5

6

Види консультування та його класифікація: за часом проведення; за тривалістю співпраці; за формою надання

2/2

1/1

7

Позовна заява як спосіб реалізації особами права на судовий захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів

4/2

0.5/0.5

всього

16/14

6/67. Теми лабораторних занять

(не передбачено програмою)
8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин


Денна форма/ск.т.н.

Заочна форма (п.т./ск.т)Тема 1. Поняття та організаційно-правові засади діяльності юридичних клінік

Питання:


Сучасні тенденції розвитку юридичної клінічної освіти в Україні.

Співвідношення понять – „юридична клінічна освіта” та „юридична клініка”.

Завдання юридичної клінічної освіти (юридичної клініки).

Завдання клінічної юридичної освіти.

Принципи діяльності юридичної клініки .

Права та обов‘язки студентів у юридичній клініці.

Юридичні клініки України та інших держав.


2/6

8/6Тема 2. Етичні аспекти діяльності юридичних клінік

Питання:


Типи моральних взаємин між людьми – професійна етика (мораль).

Підстави виникнення і призначення професійної етики юриста.

Сутність професійної етики юриста.

Професійна етика адвокатської діяльності.

Кодекс адвокатської етики.

Взаємини клієнт – адвокат.

Етичні аспекти ведення справи клієнта.

Конфіденційність в роботі юриста.
4/6

8/6Тема 3. Психологічні аспекти опитування клієнта

Питання:


Умови проведення інтерв‘ювання.

Загальні умови організації процесу опитування громадян.

Опитування громадян та інформація у справі.

Особливості опитування свідків.
6/6

10/6Тема 4. Аналіз справи – як професійний навик юриста

Питання:


Значення аналізу справи.

Збір фактичної інформації.

Аналіз доказової бази справи.

Класифікація доказів.

Допустимість доказів - належність, достовірність, достатність.


6/8

10/6Тема 5. Вироблення позиції по справі

Питання:


Співвідношення позиції у справі та фабули справи.

Ознаки ефективності позиції по справі.План побудови позиції у кримінальній справі.

6/6

8/6Тема 6. Консультування клієнта – як ключовий етап роботи над справою

Питання:


Завдання юриста при проведенні консультування.

Консультування та його відмінність від інтерв‘ювання.

Професійні навички, що підвищують ефективність консультування.

Психологічні та етичні аспекти консультування.6/6

10/6Тема 7. Процес роботи з юридичними документами в юридичній клініці

Питання:


Вимоги до змісту та оформлення позовної заяви.

Порядок пред‘явлення позову.

Складання скарг апеляційного та касаційного провадження. Юридичні акти – загальна характеристика: нормативний акт; законодавчий акт; акти місцевого самоврядування.

Акти правозастосування – загальна характеристика.
6/6

6/6


9. Індивідуальні завдання
1. Позиція у справі (усне консультування – 2 год.)

2. Адвокатська таємниця (усне консультування – 2 год.)

3. Обмеження для адвоката (усне консультування – 2 год.)

10. Методи навчання
Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, метод вправ, спостереження й аналізу, метод бесіди, методи інтерактивного навчання (ділові ігри, круглі столи тощо), блоковий метод, метод проектів, використання комп’ютерних технологій.

Під час лекцій і семінарських занять використовуються технічні засоби навчання: кодоскоп (для проектування схем, таблиць тощо), мультимедійний проектор, комп’ютер.11. Методи контролю

Важливим елементом навчального процесу та методики викладання дисципліни “Юридичний практикум” є поточний та підсумковий контроль знань студентів, який має виявити ступінь засвоєння вивченого матеріалу та рівень підготовленості студентів до продовження навчання за фахом.Поточний контроль здійснюється шляхом проведення:

 • оцінювання усних відповідей на практичних заняттях;

 • перевірки письмових відповідей за змістовими модулями;

 • перевірки написання та захисту рефератів.

Результати поточного контролю формують загальну підсумкову оцінку рівня засвоєння студентами даної дисципліни.

Критерії оцінювання знань студентів


Рівень, шкала ECTS, бали

Теоретична підготовка

Практичні уміння і навички

1

2

3

Високий,

А,

91* – 100,

відмінно - 5

Студент має глибокі, міцні і систематичні знання всіх положень теорії, може не тільки вільно сформулювати, але й самостійно довести закони, теореми, принципи, використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, здатний вирішувати проблемні питання. Відповідь студента відрізняється точністю формулювань, логікою, достатній рівень узагальненості знань

Студент самостійно розв’язує типові задачі різними способа­ми, стандартні, комбіновані й нестандартні казуси, здатний проаналізувати й узагальнити отриманий ре­зультат. При виконанні практичних робіт студент дотримується усіх вимог, передбачених програмою курсу. Kрім того, його дії відрізняються раціональністю, вмінням оцінювати помилки й аналізувати результати

Вище середнього, середній

В, С,

81 – 90;

71 – 80;

дуже добре,

добре - 4

Студент знає i може самостійно сформулювати основні закони, теореми, принципи та пов'язати їх з реальними явищами, може привести вербальне формулювання основних положень теорії, навести приклади їх застосування в практичні й діяльності, але не завжди може самостійно довести їх. Студент може самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, його відповідь логічна, але розуміння не є узагальненим

Студент самостійно розв’язує типові

(або за визначеним алгоритмом) казуси і завдання, володіє базовими навичками з виконання необхідних логічних операцій та перетворень, може самостійно сформулювати типову задачу за її словесним описом, скласти типову схему та обрати раціональний метод розв’язання, але не завжди здатний провести аналіз і узагальнення результату. При вирішенні фабули студент може самостійно підготувати нормативну базу, виконати роботу в повному обсязі й зробити правильні висновкиДостатній,

D, Е,

61 – 70,

51 - 60

задовільно,

посередньо

- 3

Студент відтворює основні поняття і визначення курсу, але досить поверхово, не виділяючи взаємозв’язок між ними, може сформулювати з допомогою викладача основні положення теорії (аксіоми, закони, принципи), знає істотні ознаки (засади) основних інститутів та їх відмінність, може записати окремі термінологічні дефініції теоретичного положення за словесним формулюванням і навпаки; допускає помилки, які повною мірою самостійно виправити не може.

Студент може розв’язати найпростіші типові задачі за зразком, виявляє здатність виконувати основні елементарні аналізи, але не спроможний самостійно сформулювати задачу за словесним описом і визначити метод її розв’язання. При вирішенні фабули студент виконує роботу за зразком (практичним коментарем), але з помилками; робить висновки, але не розуміє достатньою мірою мету роботи

Низький,

FX / F

1 – 51,

незадовільно

2

Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про закони і правові явища. У відповіді цілком відсутня самостійність. Студент знайомий лише з деякими основними поняттями та визначеннями курсу, з допомогою викладача може сформулювати лише деякі основні положення теорії (риси, принципи)

Студент знає умовні позначення та вміє розрізняти основні величини, вміє розв’язувати задачі лише на відтворення основних формул, здійснювати найпростіші математичні дії. При вирішенні фабули студент вміє користуватися окремими законодавчими положеннями, але не може самостійно виконати роботу і зробити висновки

*Відповіді, оцінені до 90 балів, можуть супроводжуватися додатковимипитаннями – до 10 балів у сукупності.

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

ІНДЗ.

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Т.1

Т.2

ПМК

Т.3

Т.4

ПМК

Т.5

Т.6

Т.7

ПМК

20

100


5

5

10

5

10

10

10

10

5

10

Т.1, Т.2, Т. 3, ....Т .7 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

(для 4 курсу денної та заочної форм навчання)
Оцінка за

шкалою ECTS
Оцінка за Переведення даних 100- бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

бальною шкалою, що використовується в ЛКА

Оцінка за національною шкалою

А

91-100

5 (відмінно)

B

(дуже добре)81-90

4 (добре)C

(добре)


71-80

D

(задовільно)61-70

3 (задовільно)E

(посередньо)51-60

FX

21-50

2 (незадовільно) з повторним складанням іспиту

F

0-20

2 (незадовільно) з

обов'язковим повторним

вивченням дисципліни


Шкала оцінювання: національна та ECTS

(для 1 курсу заочної форми навчання (скороч. терм.навч.)

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення


 • Юридичний практикум / Навчальний посібник: О.С. Котуха, Є.І. Федик, Р.Є. Гентош, Ю.О. Фігель. – 2012 р., – 217 с.

 • Комплекс навчально-методичного забезпечення «Юридичний практикум», Львів. ПП Лукащук В.С., 2007. – 116 с.;

 • інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни,

 • конспект лекцій на паперовому та електронному носіях;

 • методичні вказівки до семінарських занять на паперовому і електронному носіях;

 • друкований роздатковий матеріал;

 • тематика і методичні вказівки до виконання рефератів;

 • матеріали для демонстрування за допомогою технічних засобів навчання (слайди, відео- та аудіо записи).


14. Рекомендована література
Базова 1. Конституція України. – від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

 2. Україна. Цивільний кодекс. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356. (зі змінами та доповненнями)

 3. Україна. Цивільний процесуальний кодекс: від 18.03.2004 р. // ОВУ. - 2004. -№16. (зі змінами та доповненнями)

 4. Україна. Сімейний кодекс. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135. (зі змінами та доповненнями)

 5. Українська РСР. Житловий кодекс: від 30.06.1983 р. // ВВР УРСР - 1983. (зі змінами та доповненнями)

 6. Україна. Кодекс законів про працю: від 10.12.1971 р. // ВВР УРСР. - 1971. (зі змінами та доповненнями)

 7. Україна. Кодекс адміністративного судочинства: від 06.07.2005 р. // ВВР України. -2005.-№ 35-36,- Ст. 446. (зі змінами та доповненнями)

 8. Україна. Кримінальний кодекс: від 05.04.2001 р. //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131. (зі змінами та доповненнями)

 9. Україна. Кримінально-процесуальний кодекс: 04.2012, ВВР, 2012.

 10. Україна. Податковий кодекс. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112

 11. Україна. Закон. Про адвокатуру: від 19.12.1992 р. // ВВРУ - 1993. - № 9. - Ст. 62.

 12. Україна. Міністерство освіти. Наказ. Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України: від 3 серпня 2006 року N 592.

 13. Україна. Президент. Указ. Про Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги


Допоміжна


 1. Бірюкова А.М., Грек Б.М., Куринська С.О., Яновська О.Г. Зразки процесуальних документів: Посібник. -К.: Прецедент, 2005,- 176с.

 2. Воляник І.В., Самолюк В.В., Філіп‘єв А.О. «Збірник задач з галузевих правових дисциплін». Острог – 2005. – 167с.

 3. Ворсам Леа. Обучение профессиональной ответственности в юридических клиниках мира //Материалы международной конференции «Профессиональная этика адвоката: проблемы преподавания». Москва, 26-28 января 2003 года.

 4. Галай А.О., Стаднік В.В. „Організаційна та управлінська модель юридичної клініки в Україні: забезпечення якісного функціонування: Навчальний посібник”. – К.: Атака, 2005. – 280 с.

 5. Галай А.О., Стаднік В.В. «Інтерактивні методики викладання у правопросвітній діяльності» : Тренінговий комплекс: Навчально-методичний посібник / За ред. А.О. Галая. – К.: Атіка, 2006. – 124с.

 6. Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов В.О., «Діяльність юридичних клінік у сфері громадського правозахисту.» Посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів» Львів, 2003. - 126 с.

 7. Дулеба М.В. Діяльність «Юридичних клінік» в Україні: шляхи розвитку та вдосконалення. Науково-практичний посібник. - К.: Атіка, 2004. - 160 с.

 8. Єлов В.А. «Формування окремих професійних навичок юриста роботи з клієнтом у студентів юридичних факультетів» Луцьк.: РВВ «Вежа» Во­линського державного університету ім. Л.Українки, 2003. - 72 с.

 9. Єлов В.А., С.І.Молібог, Д.Г.Павленко «Юридична клініка» Навчальний посібник.. - К.: "Школяр", 2004.-315с.

 10. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П.І. Шевчука. - К. : Ін Юре, 2002. - (Сер. „Б-ка судді"). - 416с.

 11. Федик Є.І., Котуха О.С, Гентош Р.Є., Фігель Ю.О. Юридичний практикум. Навчальний посібник / Є.І. Федик, О.С Котуха // К.: "Центр учбової літератури", 2012. - 218 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 12. Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України / Автори-упорядники О. А. Банчук, М.С. Демкова. -К.: Факт, 2004. -336 с.

 13. Профессиональная этика юриста: Учеб.-метод. пособие / Cоставители: Н.М. Кипнис, Е.Л. Богданова, А.Б. Гутников - СПб.: Узд. Санкт-Петербургского института права им. Принца П.Г. Ольденбургского, 2004. - 282 с.

 14. Профессиональная этика юриста: Учеб.-метод. пособие / Cоставители: Н.М. Кипнис, Е.Л. Богданова, А.Б. Гутников - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского института права им. Принца П.Г. Ольденбургского, 2004. – 282 с.

 15. Самолюк В. Юридична практика: основи ефективного консультування. Навчально-методичний посібник. – Острог: „Острозька академія”, 2005. – 56с.


15. Інформаційні ресурси
1. Бібліотеки:

 1. Бібліотека Львівської комерційної академії

м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10

 1. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України.

79000 м. Львів, вул. Стефаника, 2.

 1. Науково-дослідний відділ історичних колекцій.

79000 м. Львів, вул. Лисенко, 14.

 1. Бібліотека Львівського національного університету ім. Ів. Франка.

79601 м. Львів, вул. Драгоманова, 5.

 1. Львівська державна обласна універсальна наукова бібліотека.

79000 м. Львів, пр. Т. Шевченка, 13.

 1. Міська центральна бібліотека ім. Л. Українки.

79000 м. Львів, вул. Мулярська, 2а.

2. Методичний кабінет юридичного факультету ЛКА (м. Львів, вул. І. Франка, 68 к. 205).

3. Електронні ресурси для навчання:

http://edu.km.ru/

http://vschool.km.ru/

http://vkids.km.ru/

4. Електронні бібліотеки:http://www.lib.com.ua

5. Енциклопедії і довідники:http://mega.km.ru/

http://vesna.sammit.kiev.ua/

http://www.slovnyk.org/Ink/dic.html

http://www.legalclinics.org.ua
Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка