Робоча програма ­­­­­ Вища освіта та Болонський процес для студентів (назва навчальної дисципліни) за напрямом підготовки 0201Скачати 163.9 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір163.9 Kb.
#10652
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут ”

Кафедра _________________________________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

_______________________ Павленко В. М.

______” ______________ 2014 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
­ Вища освіта та Болонський процес ­ ­­­­­

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань ____________________________________________________________

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки _________0201 «культура»___________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _8.020105 «документознавство та інформаційна діяльність»________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Харків

2014 рікРобоча програма ­­­­­ Вища освіта та Болонський процес для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0201 «культура», спеціальністю 8.020105 «документознавство та інформаційна діяльність». „___” ________, 20__ року - ____ с.

Розробники: Нефедов К.Ю. доцент каф. 703, канд. іст. наук(автор, посада, наукова ступень та вчене звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _____________________________________

_________________________________________________________________________________
Протокол від «26 » червня 2014 року №11
Завідувач кафедри ____________________________________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“28” серпня 2014 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали) 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки

0201 «культура»

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність:

8.020105 «документознавство та інформаційна діяльність»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 108

9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

14 год.
Практичні, семінарські

14 год.
Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

80 год.
Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів комплексне уявлення щодо програм розвитку вищої освіти України на основі запровадження Болонського процесу.

Завдання навчальної дисципліни – є надати студентам знання про сучасний стан вищої освіти в країнах Європи та в Україні, ознайомити їх з історією, цілями та завданнями, а також з основними напрямами реформування освіти в контексті Болонського процесу, розглянути основні напрями впровадження Болонського процесу в Україні, вивчити вимоги Болонського процесу та оцінити можливості їх реалізації в Україні, ознайомити студентів з нормами кредитно-модульної системи ECTS.

.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: основні етапи розвитку та сучасний стан вищої освіти в Європі та в Україні; історію Болонського процесу; інституціональні та методологічні засади Болонського процесу; мету, завдання та головні напрями реформування вищої освіти в рамках Болонського процесу; вимоги та норми Болонського процесу щодо вищої освіти; рівні впровадження вимог Болонського процесу; особливості реформування вищої освіти в Україні та інших країнах; основи кредитно-модульної системи ECTS та шляхи її впровадження в Україні, міжнародні інтеграційні заходи та програми в рамках Болонського процесу.
вміти: визначати рівень та особливості вищої освіти в різних країнах, орієнтуватися в вимогах та нормах Болонського процесу, оцінювати можливості реалізації цих вимог; готувати документацію, що забезпечує реалізацію вимог Болонського процесу; комплектувати пакет документів щодо організації навчання або роботи в закордонних внз за програмами Болонського процесу; користуватися системою оцінки знань ECTS; застосовувати кредитно-модульну систему ECTS при плануванні навальних курсів на навчального навантаження. .


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Болонський процес як головний чинник реформування сучасної системи вищої освіти.

Тема 1. Система вищої освіти в контексті євроінтеграції України. Заклади вищої освіти в України. Реформування вищої освіти України згідно з вимогами Болонського процесу. Євроінтеграція освіти і науки України у європейський інформаційний та освітній простір. Співробітництво України з європейськими країнами в освітньо - науковій галузі.
Тема 2. Сучасний стан вищої освіти в країнах Європи. Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти в країнах Європи. Заклади освіти. Доступ громадян до освіти. Ступеневість освіти. Організація навчання.
Тема 3. Болонський процес в контексті євроінтеграції: становлення та основні етапи. Чинники євроінтеграції вищої освіти. Передумови Болонського процесу. Хронологія подій Болонського процесу. Основні документи Болонського процесу. Залучення європейських країн до Болонського процесу.
Змістовий модуль 2. Головні напрями та засоби реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу

Тема 1. Головні напрями, принципи та завдання Болонського процесу. Гармонізація структури системи європейської вищої освіти як основне завдання Болонського процесу. Принципи створення зони європейської вищої освіти. Основні позиції Болонського процесу: дворівневе навчання, кредитна система, система контролю якості освіти, розширення мобільності студентів і викладачів, забезпечення працевлаштування випускників. Узгодження національних компонентів вищої освіти різних країн із вимогами Болонського процесу.
Тема 2. Кредитно-модульна система ECTS та її роль у Болонському процесі. Характерні особливості європейської системи перезарахування кредитів (ECTS). Основні документи ECTS: інформаційний пакет, навчальний контракт, перелік оцінок дисциплін. Кредити ECTS: структура, призначення, зв’язок з академічним навантаженням студента. Шкала оцінювання ECTS. Запровадження системи ECTS в країнах Європи.

Тема 3. Запровадження вимог Болонського процесу в системі вищої освіти України. Приєднання України до Лісабонської конвенції, Болонської хартії та Болонського процесу. Етапи запровадження вимог Болонського процесу в Україні. Створення нових стандартів вищої освіти. Перехід до двоступеневої системи навчання. Проблеми адаптації трьохступеневої системи навчання в Україні. Організація обміну в галузі освіти з країнами Європи. Шляхи адаптації системи ECTS у вищу освіту України. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах України за кредитно-модульною системою та її проблеми. Проблеми у галузі адміністрування освіти та створення умов для мобільності навчання. Успіхи та прорахунки внз України на шляху адаптації вимог Болонського процесу.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. Болонський процес як головний чинник реформування сучасної системи вищої освіти

Тема 1. Система вищої освіти в контексті євроінтеграції України.

14

2

210

Тема 2. Сучасний стан вищої освіти в країнах Європи.

18

2

214

Тема 3. Болонський процес в контексті євроінтеграції: становлення та основні етапи.

16

2

212

Разом за змістовим модулем 1

48

6

636

Змістовий модуль 2. Головні напрями та засоби реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу

Тема 1. Головні напрями, принципи та завдання Болонського процесу.

18

2

214

Тема 2. Кредитно-модульна система ECTS та її роль у Болонському процесі.

19

3

214

Тема 3. Запровадження вимог Болонського процесу в системі вищої освіти України.

23

3

416

Разом за змістовим модулем 2

60

8

844

Усього годин


108

14

1480


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Історія та сучасний стан вищої освіти в Україні

2

2

Системи вищої освіти в країнах Європи

2

3

Передумови, початок та основні етапи Болонського процесу

2

4

Рівні та напрями Болонського процесу в країнах Європи

2

5

Система трансферу навчальних кредитів ECTS

2

6

Запровадження основ Болонської системи освіти в Україні

4

7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Зародження та розвиток вищої освіти в країнах Європи

4

2

Сучасний стан та національні особливості вищої освіти в країнах Європи

10

3

Зародження та розвиток вищої освіти в Україні

6

4

Вища освіта в Російський Імперії та СРСР

4

5

Інтеграція вищої освіти в європейських країнах до початку Болонського процесу

8

6

Початок та основні етапи Болонського процесу

8

7

Реформування вищої освіти в країнах Європи в контексті Болонського процесу

8

8

Принцип мобільності навчання в Болонському процесі

4

9

Основні організаційні рівні Болонського процесу. Болонські семінари.

4

10

Програма ERASMUS та її роль в становленні нової системи вищої освіти в Європі

6

11

Створення, розвиток та застосування кредитно-модульної системи навчання та системи оцінювання ECTS

8

12

Запровадження основ Болонського процесу в Україні

4

13

Проблеми створення кредитно-модульної системи навчання в Україні

2

14

Студентський обмін між Україною та країнами Європи

2

15

Єдиний освітній простір Європи та місце в ньому України: реалії та перспективи

2
Разом

809. Індивідуальні завдання
Як індивідуальне завдання студентам пропонується підготувати реферат на одну з запропонованих тем. Теми для рефератів:

 1. Зародження вищої освіти в країнах Європи. Середньовічні університети.

 2. Концепція класичного університету Гумбольдта.

 3. Реформування системи вищої освіти в західних країнах в 50-90-ті рр.

 4. Вища освіта в США.

 5. Університети та система вищої освіти Великобританії.

 6. Організація вищої освіти в Німеччині.

 7. Французька система вищої освіти.

 8. Вищі навчальні заклади Італії.

 9. Система вищої освіти в країнах Північної та Центральної Європи.

 10. Вища освіта в країнах Сходу.

 11. Виникнення та розвиток вищої освіти в Російській імперії.

 12. Організація та історія вищої освіти в Україні.

 13. Інтеграція вищої освіти в Європі в 60-90-х рр.

 14. Основні напрямки розвитку інтеграції вищої освіти в 60-90-ті рр.

 15. Передумови та початок Болонського процесу.

 16. Єдиний освітній простір Європи: плани та реалі.


10. Методи навчання

Із метою забезпечення максимального засвоєння студентами матеріалу курсу використовуються наступні методи навчання: • словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, бесіда);

 • метод проблемного викладу матеріалу;

 • наочні (презентація, ілюстрація);

 • індуктивно-дедуктивний;

 • метод стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;

 • методи усного, письмового, тестового контролю та самоконтролю.11. Методи контролю
Оцінювання результатів засвоєння знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою шкалою від 0 до 100 балів. Максимальна загальна кількість балів поточного та модульного контролю (усні відповіді на семінарських заняттях, доповнення, доповіді, виконання практичних завдань, письмові модульні контрольні роботи) складає 90 балів. За відповідь на семінарському занятті та виконання практичного завдання студент може отримати до 5 балів. За написання та презентацію реферату студент може отримати до 10 балів. Модульні контрольні роботи оцінюються за 5-ти бальною шкалою. Максимальна кількість балів за підсумковий контроль, що здійснюється у формі заліку, складає 10 балів. Якщо результати поточного та модульного контролю становлять менше 40 балів – студент не допускається до підсумкового контролю як такий, що не виконав усіх видів робіт, передбачених навчальним планом.
12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

10

100

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т3

10

10

15

20

10

25


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб. Тернопіль: Навчальна книга, 2004.

2. Болонський процес у фактах і документах. – К., 2003.

14. Рекомендована література

Базова

Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы.- К., 2005 .

Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти. – К., 2004

Болонський процес у фактах і документах. К., 2003

Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб. Тернопіль: Навчальна книга, 2004

Згуровський М.З. Болонський процес: Головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. –К., 2006


Допоміжна

Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ // Офіц. Вісник України. – 2002 – № 8.

Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння закордонних кваліфікацій і дипломів.-К.: МАУП-МКА, 1997.

Корсак К.В. Суспільство і освіта – тенденції коеволюції у ХХІ столітті // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї -К.: Ун-т держави і права НАН України, 2002.- Випуск 3

Корсак К.В. Система освіти Франції: цілі, структура, досягнення і проблеми// Вища освіта України.-2001.-№1

Никандров. Н.Д. Современная высшая школа капиталистических стран. М., 1978

Петренко В.Л. Держаний стандарт вищої освіти у контексті Болонського процесу// Болонський процес в України. К-2005.-ч.ІІ

Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 році.: Наказ МОН від 23.01.2004; № 49//Освіта.-2004.-№8

Сбруєва А. Болонський процес: пошуки шляхів підвищення конкурентоспроможності європейської вищої школи // Шлях освіти.-2002.-№1.

15. Інформаційні ресурси
1. Інформаційний портал «Болонський процес в Україні»: http://www.osvita.org.ua/bologna/

2. Сайт «Вища освіта», розділ «Болонський процес»:http://vnz.org.ua/bolonskyj-protses

3. Європейський освітній портал:http://www.eu-edu.org/


Каталог: uploads -> editor
editor -> Красноармійський відділ освіти методичний кабінет адаптація п’ятикласників до навчання в умовах впровадження державного стандарту загальної середньої освіти
editor -> Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів у системі креативної освіти реалізується в рамках роботи над обласною науково-методичною проблемою „Інноваційні технології креативної регіональної освіти”
editor -> Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»

Скачати 163.9 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка