Робоча навчальна програмаСкачати 339.93 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір339.93 Kb.
#5963
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ЗАТВЕРДЖЕНО”(прізвище, ініціали)

_______________________________

/підпис/


“____” ______________________ 2015р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни ПОЛІТОЛОГІЯ

(найменування дисципліни)

Підготовки

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

За спеціальністю

(код і назва спеціальності)Напряму підготовки

(код і назва напряму підготовки)

Відповідальний лектор

Семке Н.М.

(прізвище, ініціали)

________________________________________

(підпис)Розглянуто на засіданні кафедри соціології і політології 31.08.2015 Протокол № 1

Завідувач : проф.БурегаВ.В

(прізвище, ініціали)

________________________________________(підпис)


Харків 2015
Розділ 1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами навчальних занять

Семестр

Загальний обсяг (годин/кредитів)

З них

За видами навчальних занять /годин/

Індивідуальні завдання студентам

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Кількість модулів

Аудиторні зан. /годин/

Самостійні зан. студ. /годин/

Лекції

Лабораторні зан.

Практичні зан.

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача

Курсовий проект (робота)

РЕ

РГЗ

ІТР
Модульна контрольна робота № 1

Модульна контрольна робота № 2

Модульна контрольна робота № 3

Контрольна робота

Колоквіум

Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3


120

/4,0

48


72


3216


+

72

+


+

+

+

,
Розділ 2. Розподіл навчального часу по темах та видах навчальних занять


№п/п

Теми курсу

Усього годин/кредитів

Лекції

Сем. заняття

Сам. роб.

1

2

3

4

5

6

1

Тема 1. Сутність і роль політики та політології у житті суспільства

8

2

2

4

2

Тема 2. Історія світової політичної думки

9

2

1

6

3

Тема 3: Історія української політичної думки

7

2

1

4

4

Тема 4. Політична ідеологія. Сучасні ідейно-політичні течії

8

2
6

5

Тема 5. Політична влада

7

2

1

4

6

Тема 6 Вибори в органи політичної влади

7

2

1

4

7

Тема 7 Політичний режим

7

2

1

4

8

Тема 8 Політична система суспільства

7

2

1

4

9

Тема 9 Держава, як базовий інститут політичної системи

10

2

2

6

10

Тема 10 Політичні партії та партійні системи.

10

2

2

6

11

Тема 11 Політична культура

7

2

1

4

12

Тема 12 Особистість і політика

7

2

1

4

13

Тема 13 Громадянське суспільство

6

24

14

Тема 14 Політичне лідерство

7

2

1

4

15

Тема 15 Політичні еліти

7

2

1

4

16

Тема 16 Світовий політичний процес.

6

24
Усього

120/4

32

16

72

Розділ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Порядковий № зан.

Види навчальн. занять /Л; ПЗ; С/

Кількість годин

Номери семестрів, найменування тем

і питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу студентам


Інформаційно-методичне забезпечення

1

2

3

4

6

1.


Л


2


Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства

1.1 Політика як суспільне явище

1.2 Становлення політології як науки і навчальної дисципліни. Її предмет і взаємозв'язок з іншими науками

1.3 Категорії і функції політології. Прикладна політологія.

1.4 Методи політологічного дослідження.


1 -10


2.

С

4

Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства

 1. Місце політології в системі соціально-політичних наук.

 2. Нові інформаційні технології і політика.

 3. Роль політики в сучасному світі.

1 -10

3.

ПЗ

2

Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства

 1. Об`єкт і предмет політології.

 2. Основні категорії та методи політичної науки.

 3. Структура і функції політології.

1 -10

4.

Л

2

Тема 2 Історія світової політичної думки

2.1 Політичні вчення античності.

2.2 Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя.

2.3 Політична думка епохи Відродження.

та Нового часу


1 -11

5.

С

6

Тема 2 Історія світової політичної думки

 1. Політична думка Стародавнього Сходу.

 2. Н. Макіавеллі – основоположник політичної науки.

 3. Порівняльний аналіз теорій суспільного договору Д. Локка і Т. Гоббса.

 4. Основні теорії, напрямки та школи сучасної західної політології.

1 -11

6.

Л

2

Тема 3 Історія української політичної думки

3.1 Джерела політичних ідей в Україні..

3.2 Основні напрямки розвитку суспільно-політичної думки в Україні в ХVIII -XIX ст..

3.3 Соціально-політична думка про національне відродження й державність України початку XX ст.1 – 10

7.

С

4

Тема 3 Історія української політичної думки

1. Розвиток ідей державності в козацько-гетьманський період.

2. Зародження і утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні


1 -10

8

ПЗ

2

Тема 2,3 Становлення світової політичної думки.

1.Політичні доктрини античності.

2. Епоха Відродження: суть та вплив на розвиток політичної думки.

3. Політичні вчення Нового часу.

4.Розвиток політичної думки в Україні (1Х – ХХ ст.).


1 -11

9

Л

2

Тема 4. Політична ідеологія. Сучасні ідейно-політичні течії.

4.1 Поняття, структура й функції політичної ідеології. .

4.2 Соціально-політичні ідеї та цінності консерватизму.

4.3 Лібералізм як теорія і ідеологія.

4.4 Соціалізм і сучасна соціал-демократія


1 -10

10

С

6

Тема 4. Політична ідеологія. Сучасні ідейно-політичні течії.

 1. Поняття, структура й функції політичної ідеології. .

 2. Лібералізм і неолібералізм

 3. Консерватизм і неоконсерватизм. .

 4. Соціалізм і сучасна соціал-демократія. .

 5. Націоналізм і його форми

 6. Фашизм та неофашизм .

1 -10

11

Л

2

Тема 5. Політична влада.

5.1 Сутність влади: основні теоретичні підходи .

5.2 Структура політичної влади. .

5.3 Види влади. Специфіка політичної влади.

5.4 Проблеми легітимності влади.


1 -10

12

С

4

Тема 5. Політична влада.

1 Сутність влади: основні теоретичні підходи .

2 Структура політичної влади. .

3 Види влади. Специфіка політичної влади.

4 Проблеми легітимності влади.


1 - 10

13

Л

2

Тема 6. Вибори в органи політичної влади.

6.1 Соціальні функції й види виборів.

6.2 Принципи виборів.

6.3 Типи виборчих систем

6.4 Виборча система України


3,4,9,10

14

С

4

Тема 6. Вибори в органи політичної влади.

1 Соціальні функції й види виборів.

2 Принципи виборів.

3 Типи виборчих систем

4 Виборча система України


3, 4, 9, 10.

15

ПЗ

2

Тема5, 6 Політична влада та її вибори.

 1. Походження, ознаки та структура політичної влади.

 2. Легітимність та криза легітимності влади.

 3. Вибори як спосіб досягнення політичної влади.

1 - 10

16.

Л

2


Тема 7. Політичні режими.

7.1. Політичний режим: поняття й ознаки.

7.2. Типи політичних режимів.

7.3. Політичний режим сучасної України.1 - 10


17.

С

4

Тема 7 Політичні режими.

 1. Політичні режими як спосіб політичного панування.

 2. Структура політичного режиму. Типи політичних режимів.

 3. Демократичний режим та його характеристика.

 4. Поняття та джерела тоталітаризму.

 5. Особливості авторитарного режиму і його конституційні спроможності.

 6. Трансформація політичних режимів

1 - 10

18.

Л

2

Тема 8. Політична система суспільства.

8.1 Поняття політичної системи.

8.2 Структура й функції політичних систем.

8.3 Типологія політичних систем. .

8.4 Політична система України


1 - 10

19.

С

4

Тема 8. Політична система суспільства.

 1. Порівняльний аналіз політичних систем пострадянських країн.

 2. Трансформація політичної системи українського суспільства.

1 - 10

20

ПЗ

2

Тема 7,8. Політичний режим і політична система

 1. Політичний режим: поняття і структура.

 2. Трансформація політичних режимів.

 3. Типи політичних систем.

 4. Розвиток політичної системи і політичного режиму в Україні.

1 - 10

21.

Л

2

Тема 9. Держава як базовий інститут політичної системи.

9.1 Особливості держави як політичної організації

9.2. Форми державного правління.

9.3. Форми державного устрою

9.4 Правова держава: сутність і основні принципи. .


1 - 10


22

С

6

Тема 9 Держава як базовий інститут політичної системи.

 1. Виникнення держави. Основні теорії походження держави. Ознаки держави.

 2. Структура та функції держави.

 3. Форми правління: монархія та республіка і їх види.

 4. Економічна та соціальна політика держави.

1 - 10

23

ПЗ

2

Тема 9 Держава як базовий інститут політичної системи.

 1. Основні теорії походження держави.

 2. Політична наука про роль та суспільне призначення держави.

 3. Основні шляхи формування української держави.

 4. Інститут президента в Україні.

1 - 10

24.

Л

2

Тема 10. Політичні партії.

10.1. Причини виникнення й ознаки політичної партії

10.2. Цілі й функції політичних партій.

10.3. Типи політичних партій .

10.4. Сутність і різновиди партійних систем. .


1 - 10

25.

С

6

Тема 10. Політичні партії.

 1. Генезис політичних партій та їх роль у житті суспільства.

 2. Ознаки та функції політичних партій. Партійні фракції, коаліції, домовленості.

 3. Класифікація політичних партій.

 4. Зародження й розвиток багатопартійної системи в Україні.

1 - 10

26

ПЗ

2

Тема 10. Політичні партії

 1. Політична партія як організація.

 2. Функції та типологія партій

 3. Сучасні партійні системи.

 4. Передумови розвитку багатопартійності в Україні.

1 - 10

27.

Л

2

Тема 11 Політична культура

11.1 Поняття політичної культури і її структурні елементи. .  1. Типологія політичної культури.

  2. Формування політичної культури. .

  3. Політична культура сучасної України.

1 - 10

28.

С

4

Тема 11 Політична культура

1.Поняття політичної культури і її структурні елементи. .

2. Типологія політичної культури.

3. Формування політичної культури. .

4. Політична культура сучасної України


1 - 10

29

Л

2

Тема 12. Особистість і політика.

12.1. Людина як суб'єкт і об'єкт політики.

12.2. Політична участь.

12.3. Політична соціалізація1 - 10

30

С

4

Тема 12. Особистість і політика.

 1. Місце і роль особи у сфері політичних процесів

 2. Форми політичної участі. Політичне відчуження.

 3. Фактори, впливаючі на процес політичної соціалізації.
1 - 10

31

ПЗ

2

Тема 11, 12 Політична культура. Особистість і політика.

1. Поняття політичної культури, її структура, типи і функції.

2. Політична участь та її форми.

3. Політична соціалізація особистості

1 - 10

32.


Л


2


Тема 13. Громадянське суспільство.

13.1 Історичні уявлення про громадянське суспільство.

13.2. Поняття й сутність громадянського суспільства.

13.3. Структура й функції громадянського суспільства.

13.4. Особливості формування громадянського суспільства в

1 - 10
33.

С

4

Тема 13. Громадянське суспільство.

1. Громадянське суспільство: історія та теорія питання.

2. Соціальні та економічні передумови становлення громадянського суспільства.

3. Основні інститути громадянського суспільства.1 - 1034.

Л

2

Тема 14. Політичне лідерство

14.1 Природа й сутність лідерства.

14.2 Типологія політичного лідерства.

14.3 Функції політичних лідерів.

14.4 Сучасні тенденції в розвитку політичного лідерства.


1 - 10

35

С

4

Тема 14. Політичне лідерство

1 Природа й сутність лідерства.

2 Типологія політичного лідерства.

3 Функції політичних лідерів.

4 Сучасні тенденції в розвитку політичного лідерства.


1 - 10

36.

Л

2

Тема 15. Політичні еліти

15.1 Походження політичної еліти і її роль у суспільстві.

15.2 Політична еліта: структура й системи відбору.

15.3 Сучасні теорії еліт.

15.4. Політична еліта України


1 - 10

37

С

4

Тема 15. Політичні еліти

1. Походження політичної еліти і її роль у суспільстві.

2. Політична еліта: структура й системи відбору.

3. Сучасні теорії еліт.

4. Політична еліта України


1 - 10

38.

ПЗ

2

Тема 14,15. Політичне лідерство. Політичні еліти

1. Природа й сутність лідерства

2. Сучасні тенденції в розвитку політичного лідерства.

3. Походження політичної еліти і її роль у суспільстві.

4. Політична еліта України


1 - 10

39.

Л

2

Тема 16.Світовий політичний процес.

16.1 Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби.

16.2 Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи.

16.3 Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.

16.4 Україна в сучасному геополітичному просторі


1 - 10

40.

С

4

Тема 16. Світовий політичний процес.

1 Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби.

2 Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи.

3 Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.

4 Україна в сучасному геополітичному просторі


1 - 10 .Розділ 4. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на 2015/2016 навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

Факультети, групи

3
 1. Доцент, к.ф.н. Семке Н.М.Лекції, семінари
БФ
БФ - 54 А,

БФ – 54 Б

Завідувач кафедри“___” ___________________

Розділ 5. Засоби контролю знань студентів
Питання до іспиту


 1. Об’єкт та предмет та функції політології.

 2. Методи політології.

 3. Політичні вчення давнини. Платон. Аристотель.

 4. Політична думка середньовіччя.

 5. Внесок Н. Макіавеллі в становлення політичної науки.

 6. Основні теорії та підходи в політичній науці Нового часу.

 7. Основні теорії та школи сучасної політології.

 8. Джерела формування української суспільно-політичної думки.

 9. Вчення просвітителів України про державу і суспільство.

 10. Проблеми демократії, держави, політичних відносин в суспільній думці України (ІІ пол. ХІХ ст.).

 11. Політична думка початку ХХ ст. в Україні про національне відродження і державність.

 12. Сутність влади: основні теоретичні підходи

 13. Структура політичної влади

 14. Види влади. Специфіка політичної влади

 15. Проблеми легітимності влади

 16. Соціальні функції й види виборів

 17. Принципи виборів

 18. Типи виборчих систем. Виборча система України

 19. Політичний режим: поняття і ознаки

 20. Демократичний режим та його характеристика.

 21. Поняття та різновиди тоталітаризму.

 22. Особливості авторитарного режиму.

 23. Сутність та структура політичної системи суспільства.

 24. Типи політичних систем. Політична система України.

 25. Основні теорії походження держави.

 26. Соціальне призначення, структура та функції держави.

 27. Монархія як форма правління.

 28. Республіка як форма правління.

 29. Унітарна держава як форма державного устрою.

 30. Федерація: ознаки та принципи організації.

 31. Україна: особливості політичного правління та державного устрою.

 32. Ознаки та функції політичних партій.

 33. Класифікація політичних партій.

 34. Типологія партійних систем.

 35. Особливості та передумови становлення багатопартійності в Україні.

 36. Поняття, структура й функції політичної ідеології

 37. Лібералізм і неолібералізм

 38. Консерватизм і неоконсерватизм

 39. Соціалізм і сучасна соціал-демократія

 40. Націоналізм і його форми

 41. Поняття політичної культури і її структурні елементи

 42. Типологія політичної культури

 43. Формування політичної культури. Політична культура сучасної України

 44. Людина як суб’єкт і об’єкт політики.

 45. Політична участь.

 46. Політична соціалізація.

 47. Історичні уявлення про громадянське суспільство.

 48. Поняття і сутність громадянського суспільства.

 49. Структура і функції громадянського суспільства.

 50. Особливості та передумови формування громадянського суспільства в Україні.

 51. Природа, сутність та типологія політичного лідерства.

 52. Роль та функції політичного лідерства в суспільстві.

 53. Походження політичної еліти і її роль у суспільстві.

 54. Політична еліта: структура і системи відбору.

 55. Сучасні теорії еліт.

 56. Проблеми формування політичної еліти в Україні.

 57. Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби.

 58. Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи.

 59. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.

 60. Україна в сучасному геополітичному просторі.


Теми рефератів.


 1. Політологія в системі соціально-гуманітарних наук.

 2. Прикладна політологія в сучасних умовах.

 3. Нові інформаційні технології і політика.

 4. Теоретична спадщина Н. Макіавеллі та сучасність.

 5. Вклад М. Вебера в розвиток політичної науки.

 6. Політичні погляди українських гетьманів.

 7. Роль М. Драгоманова і М. Грушевського в розвитку політичної науки в Україні.

 8. Основні підходи до визначення політичної влади.

 9. Ресурси політичної влади і способи їх використання.

 10. Особливості легітимації політичної влади в Україні.

 11. Дві сторони демократії.

 12. Об’єктвні основи демократичного розвитку держави.

 13. Демократія: теорія та реальність в Україні.

 14. Авторитарний і тоталітарний режими: загальні та відмінні риси.

 15. Об’єктивні та суб’єктивні фактори трансформації політичних режимів.

 16. Розвиток теорії політичної системи.

 17. Політична стабільність і політичні ризики в політичній системі України.

 18. Трансформація політичного режиму в посттоталітарній Україні.

 19. Представницькі органи влади: функції та прерогативи.

 20. Федералізм: історія та сучасні проблеми.

 21. Інститут президентства в сучасному світі.

 22. Українська державність: проблеми та перспективи.

 23. Запровадження принципу розподілу влади в Україні.

 24. Напрямки вдосконалення громадянського суспільства в Україні.

 25. Роль громадянського суспільства в системі противаг політичній владі.

 26. Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства.

 27. Партії в системі владних видносин.

 28. Опозиція і її роль в політичному житті.

 29. Основні підходи до вивчення політичніх партій .

 30. Роль українських партій в демократизації суспільства.

 31. Виборча система в Україні: переваги і недоліки.

 32. Особливості формування політичної еліти в Україні.

 33. Сучасні теорії еліт.

 34. Культ особистості і його природа.

 35. Імідж лідера.

 36. Харизматичні лідери та їх роль в історії

 37. Політична символіка в політичній культурі.

 38. Політична участь як наслідок політичної соціалізації.

 39. Національний інтерес в світовій політиці.

 40. Роль міжнародних організацій в сучасному світі.

 41. Міжнародні конфлікти в ХХI ст.

 42. Особливості геополітичного положення України.


Теми для написання есе


 1. Політика і економіка.

 2. Політика і релігія.

 3. Політика і мода.

 4. Політика і спорт.

 5. Політика і музика.

 6. Засоби легітимації влади в сучасній Україні.

 7. Політичний вплив та політичне маніпулювання як методи здійснення влади.

 8. Влада і конфлікт: співвідношення понять.

 9. Сила, авторитет та примус у структурі влади

 10. Особливість реалізації принципу поділу влади в Україні.

 11. Антична та сучасна демократія: порівняльний аналіз.

 12. Демократія з позиції теорії раціонального вибору.

 13. Пряма та представницька форми демократії.

 14. Ідеї демократії в історії політичної думки.

 15. ХХ століття: демократія vs диктатура.

 16. Умови стабільності політичної системи та методи її забезпечення.

 17. Умови ефективності федеративного устрою держави в сучасному світі

 18. Переваги та недоліки республіканських форм правління

 19. Різновиди та причини збереження сучасних монархічних держава

 20. Взаємодія третього сектору та муніципальної влади: приклад Вашого регіону;

 21. Реформа місцевого самоврядування в Україні: вплив на громадянське суспільство.

 22. Новітні тенденції в еволюції партій

 23. Плюси і мінуси багатопартійності.

 24. Вибори і мода.

 25. Мажоритарна система виборів: переваги і недоліки

 26. Основні переваги пропорційної системи виборів

 27. Виборчі цензи: поняття та різновиди

 28. Що значить бути політичним лідером?

 29. Лідерство і популізм.

 30. Основні складові іміджу політичного лідера.

 31. Образ ідеального політичного лідера в свідомості українця.

 32. Еволюція української політичної еліти (90-ті рр. ХХ ст. – ХХІ ст.)

 33. Політичні еліти Сходу і Заходу: порівняльний аналіз

 34. Особливості регіональної еліти сучасної України

 35. Базові соціальні та політичні цінності українського суспільства

 36. Політична участь як обов’язкова умова політичного процесу і політичної діяльності.

 37. Традиційність та новаційність в політичній культурі українського суспільства

 38. Особливості політичної культури тоталітарного суспільства

 39. Постмодерна політична культура інформаційних суспільств

 40. Еволюція української політичної культури в останні десятиліття

 41. Українська політична культура у порівняльному вимірі

 42. Політична культура сучасної української молоді

 43. Гуманізація міжнародних та міждержавних відносин.

 44. Основні риси сучасного політичного мислення.

 45. Роль та місце України в сучасному світі

Розділ 6. Інформаційно-методичне забезпечення
1. Головатий М. Ф. Людина і політика : підруч. для студ. ВНЗ / М. Ф. Головатий; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: Персонал, 2012. - 351 c.

2. Дей М. О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. О. Дей, О. І. Ткач; НАН України, Київ. ун-т права. - Київ : Ліра-К, 2014.-170 c.

3. Розенфельд Ю. Н. Политология : учеб. пособие / Ю. Н. Розенфельд; Нар. укр. акад. - Х., 2008. - 436 c.

4. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В,П. Горбатенка. – 3-є вид., перероб., доп. К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с.

5. Політологія : підручник / М. П. Требін, Л. М. Герасіна, І. О. Поліщук, Г. Ю. Васильєв, В. Я. Зимогляд; ред.: М. П. Требін; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 414 с.

6. Політологія: Підручник / За заг. ред. проф. А.М.Чернія. – К.: Міленіум, 2014. – 426 с.

7. Політологія : підруч. / В. Ф. Цвих, О. В. Батрименко, В. П. Горбатенко; ред.: В. Ф. Цвих, О. В. Батрименко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 671 c.

8. Рудич Ф. М. Політологія : підручник /Ф. М. Рудич. - 3-тє вид., переробл., доповн. - К.: Либідь, 2009. - 480 c.

9. Семке Н. М. Політологія: навч. Посібник – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 384 с.

10. Семке Н.Н. Политология: Учебное пособие – Харьков: НТУ «ХПИ» 2007. – 220 с.11. . История политических и правовых учений Учебник для вузов. Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М., 2000. – 736 с.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Тематика рефератів для аспірантів
sites -> Правові засади інтелектуальної власності в україні
sites -> Іван франко в оцінках дмитра донцова: долання епохи rаtio олег Баґан
sites -> Образ жінки у телерекламі: погляд психолога
sites -> Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет “харківський політехнічний інститут” затверджено
sites -> Конспект лекцій "Основи конституційного права України"
sites -> Правоведение
sites -> Темы рефератов способы измерения переменных электрических и магнитных полей
sites -> Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
sites -> Затверджую Ректор Копилов С. А. Графік освітнього процесу історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2015-2016 навчального року

Скачати 339.93 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка