Робоча навчальна програмаСторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ


(до іспиту, заліку)
БІЛЕТНА ПРОГРАМА

з ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

для студентів 4 курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”на 2009/2010 навчальний рік


 1. Предмет, завдання, методи медичної психології.

 2. Місце медичної психології в системі психологічних, медичних та інших дисциплін.

 3. Організація і перспективи розвитку медико-психологічної служби в Україні.

 4. Теоретичні і методологічні основи медичної психології.

 5. Мозок і психіка. Психіка і свідомість. Свідомість, самосвідомість, несвідоме.

 6. Проблеми свідомості в медицині.

 7. Оцінка стану свідомості та самосвідомості.

 8. Особистість як центральна проблема медичної психології і медицини.

 9. Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент і характер.

 10. Типологія особистості. Методи дослідження особистості.

 11. Акцентуації характеру особистості. Медико-психологічні аспекти роботи.

 12. Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих (психопатичні особистості). Медико-психологічні аспекти роботи.

 13. Особистість і хвороба. Особливості індивідуальних реакцій на хворобу. Аутопластична картина хвороби.

 14. Особистість і психогенні захворювання.

 15. Механізми психологічного захисту особистості.

 16. Особистість і психосоматичні захворювання.

 17. Психосоматичні функціональні синдроми, психологічні аспекти їх діагностики.

 18. Психологічні особливості хворих з онкологічною патологією.

 19. Психологічні особливості хворих з хірургічною патологією до і після оперативного втручання.

 20. Психологічні особливості жінок під час вагітності, пологів і в після пологовий період.

 21. Психологічні особливості жінок з гінекологічною патологією.

 22. Психологічні особливості хворих із захворюваннями серцево-судинними захворюваннями.

 23. Психологічні особливості хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

 24. Психологічні особливості хворих з дефектами тіла, опорно-рухового апарату та пошкодженнями (вадами) обличчя.

 25. Психологічні особливості хворих з дефектами органів чуття (сліпих, глухих, глухонімих).

 26. Психологічні особливості хворих із захворюваннями нервової системи.

 27. Психологічні особливості хворих на психічні непсихотичні розлади.

 28. Психологічні особливості хворих на психічні психотичні розлади (шизофренія, епілепсія, афективні розлади, психічні розлади в інволюційному періоді)..

 29. Медико-психологічні особливості хворих дітей і підлітків.

 30. Психологія взаємовідношень мама – дитина – лікар.

 31. Психологічні особливості осіб з девіантною поведінкою.

 32. Психологічні особливості особистості з суїцидальною поведінкою.

 33. Медико-психологічні проблеми алкоголізму.

 34. Медико-психологічні проблеми наркоманій і токсикоманій.

 35. Психологічні особливості і психосоматичні розлади у осіб літнього, похилого і старечого віку.

 36. Психологія умирання і смерті.

 37. Пізнавальні процеси: відчуття, сприйняття, їх значення в життєдіяльності людини. Патологічні зміни сприйняття. Методи психодіагностики розладів відчуттів і сприйняття.

 38. Мнемічні процеси. Психологічні і патопсихологічні аспекти розладів пам’яті в структурі захворювань. Методи діагностики розладів пам’яті.

 39. Мислення. Психопатологічні і патопсихологічні аспекти розладів мислення. Методи діагностики розладів мислення.

 40. Інтелект. Рівень розумового розвитку. Дефективний ментальний рівень. Критерії діагностики розладів інтелекту.

 41. Емоції і почуття. Емоційні феномени оцінки стану соматичних і психічнохворих. Методи діагностики розладів емоцій і почуттів.

 42. Воля, діяльність, психомоторика. Можливі розлади, їх значення для оцінки стану хворого (пацієнта). Методи діагностики розладів волі.

 43. Увага. Функції уваги. Розлади уваги при будь-якому соматичному чи психічному захворюванні. Методи діагностики стану уваги.

 44. Психологія діагностичного і лікувального процесів.

 45. Типи відношення хворого до хвороби.

 46. Хворий і медичне середовище. Принципи психологічного супроводження лікувального процесу.

 47. Психологія екстремальних і кризових станів: природних, техногенних. Реакція на важкий стрес. Психологія посттравматичного стресу.

 48. Психологічні аспекти медикаментозної і немедикаментозної терапії.

 49. Психологічні особливості хворих з розладами прийому їжі.

 50. Психологічні особливості хворих з розладами сну.

 51. Психологічні критерії сексуальних розладів.

 52. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим із захворюваннями центральної і периферичної нервової системи.

 53. Психологічні аспекти лікарської деонтології.

 54. Професійні злочини, нещасні випадки, лікарські помилки.

 55. Ятрогенні захворювання та їх профілактика.

 56. Психологічні особливості хворих на захворювання легень.

 57. Психологічні особливості хворих на ендокринні захворювання.

 58. Психологічні особливості хворих на захворювання крові.

 59. Психологія хворих на інфекційні захворювання.

 60. Психологічні особливості хворих на туберкульоз.

 61. Психологічні особливості хворих на шкірні та венеричні хвороби.

 62. Психологічні особливості хворих, що перенесли інсульт.

 63. Психологічні особливості урологічних хворих .

 64. Психологічні особливості осіб з розладами статевої ідентифікації, сексуальної переваги.

 65. Психологічні і поведінкові розлади, пов’язані із сексуальним розвитком і орієнтацією.

 66. Порушення психологічного розвитку дітей (розлади мови, шкільних навичок, рухових функцій).

 67. Поведінкові та емоційні розлади, які починаються в дитячому та підлітковому віці (гіперкінетичні розлади, розлади поведінки).

 68. Психологічні основи реабілітації хворих.

 69. Медико-психологічна експертиза (медико – соціальна, військова, психолого – педагогічна, судово – психологічна).

 70. Поняття агравації, симуляції, дисимуляції.

 71. Етичні і правові аспекти психологічної експертизи.

Білетна програма іспиту з Основ медичної психології схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський

Білетна програма іспиту з Основ медичної психології схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009р. протокол № 11.
Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д. мед.н., професор В.К.Тащук

Методика проведення іспиту

з „ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”

на 4 курсі медичного факультету за спеціальністю 7.1101100 „Медична психологія”

у 2009/2010 навчальному році

Керуючись Законом України „Про вищу освіту” від 19.06.2003 року та Наказом Міністерства Освіти України за №161 від 2 червня 1993 року “Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” та інструкцією МОЗ України “Про організацію і проведення семестрових іспитів та заліків у медичних вищих навчальних закладах України”, заключний контроль якості набутих знань, вмінь і практичних навичок з Основ медичної психології проводиться шляхом перевідного іспиту.

Перевідний іспит з Основ медичної психології проводиться після виконання студентами навчальної програми. До іспиту допускаються студенти, які відвідували лекції і практичні заняття, опанували основні практичні навички і вміння, виконали самостійну роботу по дослідженню психологічного стану хворих і успішно її захистили.

Іспит проводиться в усній формі шляхом співбесіди за білетною програмою. Оцінка на іспиті виставляється з врахуванням поточної успішності та вмінь самостійного надання медико-психологічної допомоги пацієнтам (хворим).

Методика проведення іспиту з Основ медичної психології схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.

Зав. кафедри

д. мед.н., професор В.М.Пашковський

Методика проведення іспиту Основ медичної психології схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.

Голова

предметної методичної комісіїз терапевтичних дисциплін,

д. мед.н., професор В.К.Тащук


К Р И Т Е Р І Ї


оцінки рівня знань і вмінь студентів 4 курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.1110110 - „Медична психологія”
Оцінка ВІДМІННО виставляється студенту, який глибоко і змістовно оволодів матеріалом, що передбачений програмою, вичерпно, грамотно і логічно висвітлює питання дослідження психологічного стану пацієнта (хворого), знає основні категорії медичної психології, вміє дослідити психічні функції та особистість, володіє медико-психологічними прийомами надання допомоги хворим у залежності від хвороби та стану особистості хворого. Вільно застосовує набуті знання та вміння у практичній діяльності лікаря-психолога. Правильно обґрунтовує свої рішення.

Оцінка ДОБРЕ виставляється студенту, який добре оволодів матеріалом програми, грамотно відповідає на питання, не допускає суттєвих неточностей. Правильно користується теоретичними положеннями при вирішенні практичних завдань. Добре володіє необхідними навичками та прийомами психологічного обстеження, психодіагностики та надання медико-психологічної допомоги пацієнтам (хворим).

Оцінка ЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який поверхово знає лише основний матеріал, що розглядався на лекціях і практичних заняттях. Допускає помилки при проведенні психологічного дослідження пацієнта (хворого). Неточно дає формулювання і визначення понять. Непослідовно висвітлює матеріал програми. Виникають труднощі при застосуванні знань та вмінь у практичній роботі – наданню медико-психологічної допомоги пацієнтам (хворим) з тими чи іншими розладами.

Оцінка НЕЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який не оволодів значною частиною програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при дослідженні психологічного стану пацієнта (хворого). Не може надати медико-психологічну допомогу.


Критерії схвалені методичною нарадою кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка 30.03.2009 р., протокол № 7.

Завідувач кафедри

д. мед.н., професор В.М.Пашковський
Критерії схвалені на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.

Голова


предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д. мед.н., професор В.К.Тащук


Навчально-методичні посібники, технічні та інші
навчально-наочні засоби, які використовуються


у навчальному процесі при вивченні Основ медичної психології

студентами 4 курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 „Медична психологія

у 2009/2010 навчальному році
Навчально – методичні посібники:


 1. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К., 1986.

 2. Блейхер В.М., Крук И.В, Боков С.Н. Практическая патопсихология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

 3. Блейхер В.М.Клиническая патопсихология. – Ташкент, 1976.

 4. Вітенко І.С., Чабан О.С., Бусло О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих. – Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2002.

 5. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І. Загальна психопатологія.- Чернівці, 1996.

 6. Загальна та медична психологія (практикум)/ Під заг. ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. – Дніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 7. Квасенко А.В., Зубарев Ю.Г. Психология больного. – Л., 1980.

 8. Лакошина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. – М., 1984.

 9. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса.- Л., 1984.


Технічні та інші навчально-наочні засоби:

 1. Навчальні таблиці – 98

 2. Діапозитиви, слайди – 140

 3. Навчальні тематичні стенди – 26

 4. Електрофони – 4

 5. Навчальні платівки із записом мови хворих

з психічними розладами – 10

 1. Електроенцефалографи – 2

 2. Поліграф – 1

 3. Атласы для экспериментального исследования

отклонений в психической деятельности человека – 20

 1. Клінічні задачі для тестового контролю – 100

Завідувач кафедрид.мед. н., професор В.М.Пашковський

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.110110 – „МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”Основна:


 1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине. – М.: Кафедра – М., 1998.

 2. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К., 1986.

 3. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

 4. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. – Вінниця, 2001.

 5. Вітенко І.С., Чабан О.С., Бусло О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих. – Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2002.

 6. Загальна та медична психологія (практикум)/Під заг.ред. професора І.Д.Спіріної, професора І.С.Вітенка. – Дніпропетровськ, АРТ ПРЕС,2002.

 7. Квасенко А.В., Зубарев Ю.Г. Психология больного. – Л.,1980.

 8. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологи /Под ред.проф. Б.Д.Карвасарсокго. – Санкт – Петербург, 2002.

 9. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага: Авиценум. Мед. изд-во, 1983.

 10. Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки у дорослих: Клінічний посібник. – Харків: Арсіс, 2000.

 11. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. – М.,1984.

 12. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: Мед.прес., 1998.

 13. Мягков И.Ф., Боков С.Н. Медицинская психология: основы патопсихо-логии и психопатологии: Учебник для вузов. – М.: Издательская корпорация “Логос”, 1999.

 14. Психиатрический диагноз (Завилянский И.Я., Блейхер В.М., Крук И.В. и др. – Киев: Вища школа, 1989.

 15. Психіатрія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації/Під ред.проф. О.К.Напрєєнка. – Київ:”Здоров’я”, 2001.

 16. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию:
  В 2-х томах. – М., 2000.

 17. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. – Л., 1984.

 18. Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными. Изд-во Академии наук Венгрии. – 1973.Додаткова:

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М., 1997, 368 с.

 2. Ален Айві. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта. – К.: Сфера, 1998.

 3. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – М., 1993, 400 с.

 4. Анастази А. Психологическое тестирование (Пер. с англ. – в 2-х т. – М., 1982.

 5. Балабанова Л.М. Судебная патопсихология. – М., 1998, 432 с.

 6. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. – Ташкент, 1976.

 7. Брагина Н.Н., Доброхотова Г.А. Функциональная асимметрия человека. – М., 1988, 240 с.

 8. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М., 1988, 301 с.

 9. Братусь Б.С., Сидоров П.И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма – М., 1984, 144 с.

 10. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М., Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб: Питер, 2000.

 11. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литван М.Е. Общая психопатология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

 12. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы нейропсихоло-гической диагностики. – СПб, 1997, 304 с.

 13. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х т. – М., 1992.

 14. Гурьева В.А., Семке В.Я., Гиндикин В.Я. Психопатология подросткового возраста. – Томск, 1994, 310 с.

 15. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: МГУ, 1986.

 16. Исаев Д.Н. Психопрофилактика в практике педиатра. – Л., 1984.

 17. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. – СПб, 1996, 454 с.

 18. Кабанов М.М., Смирнов В.М., Личко А.Е. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л., 1997, 496 с.

 19. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология: учебник. – СПб.: Питер, 2002.

 20. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982.

 21. Карвасарский Б.Д. Неврозы. – М., 1990, 576 с.

 22. Клиническая психология / Под ред. М.Перре, У.Бауманна. – СПб, 2002.

 23. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия: Учебное пособие. – Мн.: Выш. шк., 1997. – 464 с.

 24. Коркина М.В., Цивилько Н.А., Мерилов В.В. Нервная анорексия. – М., 1986, 176 с.

 25. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев, 1981, 392 с.

 26. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. – М., 1985, 416 с.

 27. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Медицина, 1983.

 28. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. – Л., 1991, 304 с.

 29. Лебединский М.С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1996.

 30. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: МГУ, 1973.

 31. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. – Л., 1960, 400 с.

 32. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. – МГУ, 1987.

 33. Общая психодиагностика: Основы психодиагностики, немедицинской психотерапии и психологического консультирования: Учеб. пособие (Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.:Изд-во МГУ, 1987.

 34. Психические состояния /Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб.: Питер, 2000.

 35. Психология здоровья /Под ред. Г.С.Никифорова. – СПб.: Питер, 2003.

 36. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста /Под ред. С.Ю.Циркина. – СПб.: Питер, 1999.

 37. Творогова Н.Д. Психология: Лекции для студентов медицинских вузов. – М., 1998.

 38. Тихоненко В.А. Этика практической психиатрии. – М., 1996, 244 с.

 39. Тонконогий И.М. Введение в клиническую нейропсихологию. – Л., 1973.

 40. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. – М., 1986, 384 с.

 41. Ушаков Г.К. Пограничные нервно-психические расстройства. – М., 1986, 384 с.

 42. Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. – СПб, Питер, 2003.

 43. Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

 44. Шевченко Ю.С. Психокоррекция: теория и практика. – М.,1995, 224 с.

 45. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. – Л.,
  1990, 192 с.

 46. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1960.

 47. Юнг К.Г. Психологические типы. – М., 1995, 716 с.

 48. Ярмоленко А.В. Очерк психологии слепоглухонемых. – Л., 1961.

Завідувач кафедрид.мед. н., професор В.М.Пашковський


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка