Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Тезаурус методичного працівникаСторінка1/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.37 Mb.
#2411
  1   2   3   4   5   6   7   8
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тезаурус

методичного працівника
(на допомогу методичним, науково-методичним працівникам інститутів післядипломної педагогічної освіти, районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівникам методичних об’єднань, методичних шкіл, постійно діючих семінарів, творчих груп та інших структурних підрозділів методичної роботи).


Рівне – 2012

ББК 74.204

УДК 37.091.3

Д 30


Тезаурус методичного працівника. Укладач Демченко В.В.

- Рівне: РОІППО, 2012. - 72 с.
Використані матеріали:

словники за редакціями Волканової В.В., Гончаренка С.У., Івченко А.О., Коджаспирової Г.М., Коджаспирова А.Ю., Копоруліної В.Н., Мижерикова В.А., Рапасевича Е.С., Шинкарука В.І.
Рецензенти: Савчук Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент РОІППО.

Олексін Ю.П., кандидат педагогічних

наук, доцент РОІППО.

Відповідальний за випуск:

Віднічук М.А., ректор РОІППО,

кандидат педагогічних наук

В тезаурусі зібрані терміни, які використовуються у теоретичній та практичній роботі методичними працівниками усіх рівнів при написанні наукових, творчих робіт, підготовці і проведені різноманітних методичних заходів.


Схвалено до друку науково-методичною радою РОІППО

(Протокол №3 від 24 травня 2012 року)

Демченко В.В.
Вступ
Успішне здійснення широкомасштабних реформ у освіті в значній мірі залежить від рівня їх методичного супроводу.

Методична робота – важлива складова системи освіти в цілому, яка включає в себе цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного працівника, розвиток їх творчого потенціалу, досягнення позитивних результатів у професійній діяльності. Вона ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу. Участь у методичній роботі – професійний обов’язок кожного педагогічного працівника.

Проте, одним із слабких місць у кваліфікаційній підготовці педагогів тривалий час залишається низький рівень володіння ними поняттями та термінами, які відносяться до методичної діяльності.

Організація науково-дослідної та експериментальної роботи з розробки і впровадження нових освітніх та педагогічних технологій, інтерактивних методик, нових програм, навчально-методичних посібників та підручників; науково-теоретичний і методично-практичний супровід розвитку освітніх систем неможливі без чіткого і всебічного володіння педагогами та методистами сучасними термінами та поняттями.

Даний тезаурус може стати корисним помічником педагогічним працівникам у організації теоретичної та практичної складової підвищення професійної майстерності педагогів.

Тезаурус – це словник певної навчальної дисципліни або проблеми, в даному випадку – комплексу методичної діяльності навчальних закладів.

Володіння педагогом, методистом специфічною термінологією дає йому змогу краще усвідомлювати суть, характер та глибину проблем, сформувати чітку систему педагогічних цілей та завдань, визначити ефективні форми їх реалізації, спрогнозувати результат діяльності педагога та цілого педагогічного колективу.

Специфіка тезаурусу методиста полягає в тому, що він постійно знаходиться в стані розвитку і корекції, так як змінюються, розширюються і уточнюються наші уявлення про проблеми сучасної освіти. Майже щоденно з’являються і будуть з’являтись нові терміни і поняття, які будуть відповідати новизні у освіті та педагогіці. Деякі визначення, терміни і поняття в різних словниках викладаються дещо по різному, під різним кутом зору, іноді в залежності від характеру процесу, який в даний час досліджується або актуальний.Укладач зібрав найбільш вживані терміни та визначення, які слугуватимуть педагогам та методистам у організації методичної роботи з приведення професійного рівня педагогічних кадрів до вимог часу.

А
АВТОРСЬКА ШКОЛА – оригінальна загальнопедагогічна, дидактична, методична чи виховна система, опрацьована з урахуванням надбань психології, педагогіки, вікової фізіології та інших наук, вітчизняного й зарубіжного педагогічного досвіду, яка реалізується під керівництвом чи за участю її автора (авторів) принаймні в одному навчально-виховному закладі. Як правило, А. ш. є іменною (наприклад, школа В.О. Сухомлинського, школа М.П. Гузика тощо). Однак часто такі школи виокремлюють і за узагальненою назвою філософської, соціологічної, психолого-педагогічної ідеї, покладеної в основу навчально-виховної системи ("Школа розвиваючого навчання", "Школа діалогу культур" тощо). А. ш. є одним із типів експериментального майданчика.
АКРЕДИТАЦІЯ (франц. accreditation, від лат. accredo довіряю) ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ офіційне визнання їх права здійснювати свою діяльність на рівні державних вимог і стандартів освіти. Мета акредитації полягає у визначенні можливостей конкретного державного вищого навчального закладу готувати кадри певного рівня.

АКСІОЛОГІЯ (від грец. – цінність вчення) вчення про цінності, теорія цінностей. А. загальна вивчає цінності, їхні ієрархії та системи; А. спеціальна як сфера інтересу різних наук розглядає властиві цим наукам цінності: моральні, естетичні, економічні, пізнавальні.

АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ удосконалення методів і організаційних форм навчально-пізнавальної роботи учнів, яке забезпечує активну й самостійну теоретичну і практичну діяльність школярів у всіх ланках навчального процесу.

АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ здатність людини до свідомої трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення нею навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння нею багатств матеріальної і духовної культури. А. о. проявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні. Інтегральна характеристика А. о. активна життєва позиція людини, яка виявляється в її принциповості.

АЛЬТЕРНАТИВНІ ШКОЛИ (від лат. alter інший), "вільні школи" у країнах Західної Європи і США неповні й повні середні школи, які діють паралельно або замість звичайних шкіл і забезпечують освіту, альтернативну за змістом або за формами й методами роботи з учнями.

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ В НАВЧАННІ застосування в навчальному процесі логічних прийомів, згідно з якими предмети і явища під час їх вивчення розглядаються за окремими ознаками (аналіз) і, навпаки, в єдності їхніх частин (синтез). А. і с. пронизують собою весь навчальний процес, оскільки мислення учнів є аналітико-синтетичною діяльністю головного мозку.

АНАЛІЗ УРОКУ розгляд і оцінка навчального заняття в цілому або окремих його сторін. Проводиться: а) з метою управління директором школи і його заступником роботою вчителя; б) як засіб удосконалення й підвищення кваліфікації учителів, вивчення й узагальнення їхнього досвіду (головним чином А. відкритого уроку); в) під час педагогічної практики студентів — майбутніх учителів. При А. у. враховується діяльність учителя і діяльність учнів. Розрізняють загальний А. у., який охоплює всі сторони уроку, і спеціальний, спрямований на окремі його сторони.

АНДРАГОГІКА (від грец. керівництво і виховання дорослої людини) — педагогіка дорослих, одна з педагогічних наук, яка займається дослідженням проблем освіти, самоосвіти й виховання дорослих. Завданням А. є опрацювання змісту, організаційних форм, методів і засобів навчання дорослих, використання для цієї мети засобів масової інформації, радіо й телебачення; визначення оптимальних інтервалів між періодами інтенсивного навчання, функціонування професійних курсів залежно від характеру виробництва.

АНКЕТУВАННЯ (від франц. розслідування) один із засобів письмового (іноді й усного) опитування значної кількості учнів за певною схемою анкетою або опитувальним листом. Мета А. зібрати масовий (найчастіше орієнтовний) матеріал, який після статистичної обробки використовують для розв'язання певних педагогічних, психологічних та інших завдань.

АНТРОПОЛОГІЯ (від грец. – людиське вчення) наука, що вивчає походження, еволюцію, закономірності морфологічної організації людини та її рас і поширення їх на Земній кулі.

АСОЦІАЦІЯ (від лат. associatio з'єднання, сполучення) в психології зв'язок між елементами психіки, за якого поява одного елемента в певних умовах викликає появу іншого, з ним пов'язаного; суб'єктивний образ об'єктивного зв'язку між предметами і явищами. В А. ніби закріплюється знову минулий досвід людини, її попередня практика.

АСОЦІЙОВАНІ ШКОЛИ ЮНЕСКО навчально-виховні заклади, що співпрацюють у рамках відповідних національних програм з ЮНЕСКО в поширенні миролюбних ідей, моральних і духовних цінностей серед учнів і молоді. Виникли на початку 50-х років як одна з форм розвитку міжнародних контактів у галузі освіти й виховання.

АТЕСТАЦІЯ (від лат. посвідчення, підтвердження) визначення кваліфікації спеціаліста, рівня його професійно-технічних знань, практичного досвіду, необхідних для виконання конкретних службових обов'язків. Розрізняють наукову і службову А. Формою наукової А. є перевибори у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах професорсько-викладацького складу й наукових співробітників. А. вважається присудження в установленому порядку наукових ступенів і вчених звань. З 1974 запроваджена А. учителів шкіл, викладачів і керівних працівників середніх спеціальних закладів.

АТЕСТАЦІЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ підтвердження державою здатності вищого навчального закладу до проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти відповідно до заявленого статусу. Атестації підлягають усі ліцензовані вищі навчальні заклади.

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ визначення їх відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної роботи їм встановлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання. А. п. п. проводиться відповідно до закону України "Про освіту" з метою активізації їхньої творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці. За наслідками атестації встановлюються такі кваліфікаційні категорії: спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії; присвоюються педагогічні звання: старший учитель, старший викладач, майстер виробничого навчання першої категорії, майстер виробничого навчання другої категорії, вчитель-методист, викладач- методист, вихователь-методист тощо.

АУТОГЕННЕ ТРЕНУВАННЯ система прийомів свідомої психічної саморегуляції людини. А. т. може реалізуватися з допомогою технічних, зокрема й автоматичних, приладів (тренажери уваги, пам'яті, уяви, волі тощо), а також завдяки зусиллям волі та інтелекту особи щодо власної психіки. А. т. застосовується з метою виявлення й використання психофізіологічних і психічних резервів окремого індивіда в його продуктивній праці, у спорті, творчій діяльності.

АФЕКТИ (від лат. хвилювання, пристрасть) сильні і відносно короткочасні емоційні переживання (лють, жах, відчай, екстаз, екзальтація тощо), під час яких знижується ступінь самовладання. Подолання А. багато в чому залежить від моральних якостей особистостей; найлегше воно здійснюється на початковій стадії виникнення А.

Б

БАЗОВА ОСВІТА соціально необхідний рівень загальноосвітньої підготовки, який передбачає всебічний розвиток і ціннісно-етичну орієнтаціїю особистості, формування загальнокультурної основи її подальшої освіти, громадського і професійного становлення.

БАЗОВА ШКОЛА загальноосвітня чи спеціальна школа при педагогічних навчальних закладах або науково-дослідних інститутах педагогіки, в якій проводиться педагогічна практика студентів чи наукові дослідження проблем навчання й виховання.

БАКАЛАВР (від лат. baccalarius, франц. bachelier, англ. bachelor) з XIII ст. в Західній Європі перший вчений ступінь, який давав право читати лекції в університеті. Зараз у Франції, Іспанії і деяких інших країнах Європи та Південної Америки ступінь Б. свідчить про завершення середньої освіти і дає право вступу до університету. В Англії – перший вчений ступінь, що присвоюється після закінчення університету. В США ступінь, який здобувають після закінчення чотирирічного коледжу.

БАЛ (від франц. balle м'яч, куля) 1) Умовна одиниця для кількісної та якісної характеристик певних явищ, у тому числі педагогічних і психологічних. Наприклад, за кількістю Б. ми судимо про рівень засвоєння учнями знань, придатності до виконання людиною певної професійної діяльності тощо. 2) Оцінка успішності навчання й поведінки в навчальних закладах.

БАНК ДАНИХ сукупність програмних, мовних, організаційних і технічних засобів, призначених для централізованого збирання, зберігання й колективного використання даних про певну предметну область людської діяльності. Банк даних є однією з найважливіших складових частин галузевих АСУ та різноманітних інформаційних систем.

БАТАРЕЯ ТЕСТІВ упорядкований набір тестів, їх сукупність для вивчення стану засвоєння знань, певного педагогічного чи психічного явища або процесу.БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ШКОЛИорган батьківської громадськості, який допомагає і сприяє школі в розв'язанні навчально-виховних і господарських завдань. Його роль і завдання визначені в спеціальному розділі "Положення про загальноосвітню школу".

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ одна з форм зв'язку школи з батьками і пропаганди серед них педагогічних знань. Проводяться класні й загальношкільні Б. з. На них батьків знайомлять з планами навчально- виховної роботи школи, класних керівників; батьки одержують інформацію про стан успішності й дисципліни дітей, обговорюють проблеми допомоги школі в організації дозвілля дітей, їх трудового виховання тощо.БАТЬКІВСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИформа підвищення педагогічної грамотності батьків. Б. у. мають, як правило, постійний контингент слухачів, 2-річний курс навчання й ведуть заняття за певною системою. Вся навчальна й організаційна робота в Б. у. здійснюється на громадських засадах.

БЕЗПЛАТНІСТЬ НАВЧАННЯ один з основних принципів організації народної освіти. Згідно з Конституцією України навчання дітей у державних загальноосвітніх школах є безплатним. У приватних школах навчання платне.

БЕЗРЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ виховання, яке нічим прямо не сприяє виникненню чи зміцненню в учнів релігійних уявлень і настроїв, однак нічим прямо й не протидіє їм, навіть коли вони відкрито проявляються в дітей. При цьому вважається, що ставлення до релігії є приватна справа вихованців, в яку вихователь і виховна установа не повинні втручатися.

БЕНЕФІС ПЕДАГОГА проводиться за окремим сценарієм як пропаганда передового перспективного досвіду вчителя.

БЕСІДА в дидактиці метод навчання, при якому вчитель, спираю­чись на наявні в учнів знання й досвід, користуючись запитаннями, підводить учнів до розуміння й засвоєння нових знань, до повторення й перевірки знання навчального матеріалу.

БЕСІДА у психології один з методів психологічного дослідження. Застосовується з метою вивчення психологічних особливостей особистості людини (її переконань, прагнень, інтересів, ставлення до середовища, колективу тощо), а також умов формування цих особливостей. Б. як допоміжний метод застосовується в багатьох психологічних дослідженнях: у дитячій і педагогічній психології (при вивченні формування особистості дітей, їхніх інтересів тощо), у психології праці (при психологічному аналізі професій, з'ясуванні причин нещасних випадків, аварій тощо), в медичній психології і т. д.

БІБЛІОГРАФІЯ (від грец. книга і пишу) галузь науково-пракгичної діяльності, завданням якої є бібліографічна інформація про твори друку (чи інші документи) з метою впливу на використання їх у суспільстві.

БІБЛІОГРАФІЯ ПЕДАГОГІЧНА галузь бібліографії, яка вивчає опис педагогічної друкованої продукції, її класифікацію, методику пошуку й розкриття її змісту шляхом анотування й реферування.

БІНАРНИЙ УРОК. Цей урок об’єднує діяльність викладачів різноманітних дисциплін та учнів, що дозволяє значною мірою авізувати навчальний процес та встановити наочні між предметні зв’язки.

БЛІЦ-ТУРНІР. Це конкурси. Вони проводяться на повторювально-узагальнюючих уроках. Їх мета – розвиток усного мовлення, осмислення, розуміння матеріалу, швидкість реакції.

БЛІЦ-ІІТЕРВЮ. Цей вид роботи використовується для перевірки знань, які отримані на попередніх уроках. Учні самостійно готують запитання, що будуть ставити під час «інтервю». Найголовніша вимога - вони мають бути чіткі та лаконічні. Під час виконання цієї вправи школярі навчаються із фактів виділяти головні думки, на основі яких і будуть запитання, що вимагають відповіді двома-трьома словами.

«БРЕЙН-РИНГ» - відома телевізійна гра, де стартом є цікаве запитання, а фінішем – відповідь. Такий урок дозволяє учням відчути себе ерудитом.

«БРЕЙН-СТОРМІНГ» (мозковий штурм) – застосовується підчас мотивації питань, пов’язаних із пошуком шляхів вирішення проблем, а не з усвідомленням змісту понять. Основним змістом, що вивчається на уроці, є моральні орієнтації та цінності.

БІФУРКАЦІЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ (від лат. bifurcus – роздвоєний) поділ старших класів середньої школи на два профілі (наприклад, гуманітарний і природничо-математичний, або класичний і реальний тощо).

БУДИНОК ДИТИНИ – установа в системі Міністерства охорони здоров'я, яка здійснює громадське виховання дітей у віці до трьох років. У Б. д. приймаються діти-сироти, а також діти одиноких матерів.

БЮДЖЕТ ШКОЛИ – щорічні асигнування грошових засобів із районного чи міського бюджету на утримання школи. Б. ш. встановлюється залежно від кількості учнів і класів, а також затверджених посадових окладів учителів та інших працівників.

В

ВАЛІДНІСТЬ (від англ. valid придатний) – один з основних критеріїв якості тесту. Проблема В. виникає у процесі опрацювання й практичного застосування тесту, коли ставиться завдання встановити відповідність між ступенем вираженості властивості особистості, яка цікавить дослідника, і методом її вимірювання. Чим валідніший тест, тим краще відображається в ньому та якість (властивість), заради вимірювання якої він створювався.

"ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА" сукупність методів і прийомів виховання й навчання, яка ґрунтується на антропософській інтерпретації розвитку людини як цілісної взаємодії тілесних, душевних і духовних факторів.

ВЕРБАЛЬНИЙ (від лат.слово) словесний, мовний, усний; наприклад: вербальне спілкування, вербальні форми роботи вчителя тощо.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ процес з'ясування змісту поняття, тобто знаходження відмінних істотних ознак предметів, узагальнених у даному понятті; визначенням (дефініцією) називається й виражений словами результат цього процесу.
ВИКЛАДАННЯ діяльність учителя в процесі навчання. Воно полягає в постановці перед учнями пізнавального завдання, повідомленні нових знань, організації спостережень, лабораторних і практичних занять, керівництві роботою учнів по засвоєнню, закріпленню й застосуванню знань, у перевірці якості знань, умінь і навичок.

ВИКЛАДАЧ у широкому розумінні слова працівник вищої, середньої спеціальної або загальноосвітньої школи, який викладає якийсь навчальний предмет; у вузькому розумінні слова штатна посада у вузах і середніх спеціальних навчальних закладах.

ВИКЛАД ЗНАНЬ — метод навчання, при якому вчитель не лише повідомляє учням готові знання (кінцеві висновки науки), а й відтворює певною мірою шлях їх відкриття.

ВИМОГА як метод виховання педагогічний вплив на свідомість виховання з метою викликати, стимулювати чи загальмувати окремі види його діяльності. В. має бути доцільною, чітко сформульованою, зрозумілою й посильною для дітей.

ВИПРАВНО-ТРУДОВА ПЕДАГОГІКА галузь педагогічної науки, яка вивчає організовану діяльність по виправленню осіб, які вчинили карні злочини й засуджені до різних видів покарання. В.-т. п. як відносно самостійна галузь науки формувалася на початку 60-х років XX ст., однак її основи були закладені вже в середині XIX ст. в рамках правових, пенітенціарних і психологічних досліджень.

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА в Україні та ряді інших країн складова частина навчальної роботи вищої, середньої спеціальної і загальноосвітньої школи. Проводиться на промислових і сільськогосподарських підприємствах, у науково- дослідних інститутах, школах тощо.

ВИСТАВКА. У навчальному закладі або кабінеті виставляється демонстраційне та лабораторне обладнання за темою, що вивчається, науково-популярна література, учнівські реферати, самостійні газети, наочні посібники, власна друкована продукція зроблені за минулі роки, компютерні навчальні програми.

ВИХОВАННЯ процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох об'єктивних і суб'єктивних факторів. У широкому розумінні В.  це вся сума впливів на психіку людини, спрямованих на підготовку її до активної участі у виробничому, громадському й культурному житті суспільства.

ВИХОВАННЯ Й РОЗВИТОК. Індивідуальний розвиток людини ряд послідовних кількісних і якісних змін, яких зазнає її організм від моменту зародження й до кінця життя, становлення людини як соціальної істоти. Виховання починається з народження людини й відіграє важливу, хоча й різну роль у всіх формах і на всіх етапах розвитку особистості. Між В. й р. існує тісний взаємозв'язок. Не лише розвиток особистості залежить від виховання, а й виховання від розвитку. Правильне розуміння взаємозв'язку В. й р., спростовуючи фаталістичні концепції психічного розвитку особистості, має важливе значення для наукового обґрунтування методів педагогічного керівництва всебічним розвитком особистості.
Каталог: method kabinet -> biblioteka.php -> %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Методист інклюзивна освіта: наукові засади, проблеми та перспективи впровадження в загальноосвітній навчальний заклад
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспект
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра корекційної освіти
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Методист моніторинговий підхід до вивчення стану навчання І виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспект
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> «методичні поради щодо роботи з батьками» для курсантів – слухачів вчителів початкових класів, класних керівників Рівне 2012
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Розвиток творчої особистості дошкільнят шляхом використання казок В. О. Сухомлинського
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Вчимося жити здоровими Науково – методичний посібник Друге видання Рівне 2011
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Методичний порадник «Моніторинг в освіті» р івне, 2011 Над методичним порадником працювали


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка