Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет суспільно-гуманітарних предметів Рівненського оіппо комунальна установа «Дубровицький районний методичний кабінет» Дубровицької районної радиСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4

Пам’ятка вчителю для формування ключових компетентностей учнів

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

Соціальна компетентність

Пропонує завдання різного рівня, варіативні домашні завдання, перелік тем творчих робіт та доповідей, список додаткової літератури, варіанти завдань для контрольної роботи, різні форми проходження тематичного оцінювання. Організує групову роботу, передбачає створення груп змінного складу за принципом: •  обери тему;

• обери команду, яка оптимально здатна розв'язати завдання.Створює проблемні ситуації. Рекомендує самооцінку та взаємооцінку, забезпечує вільний вибір рецензента.


Робить вибір рівня на тематичному оцінюванні, рівня домашньої роботи, теми для доповіді з загального переліку. Приймає рішення, наприклад, виконувати повторне оцінювання чи ні. Працює в групі. Дає самооцінку своїй відповіді, обирає рецензента на свою відповідь. Визначає мету своєї діяльності, мету уроку. Оцінює соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, оточуючим середовищем. Бере участь у самоврядуванні. Ставить особистісно значущі цілі

Полікультурна компетентність

Пропагує досягнення культури. Виховує на прикладі видатних людей. Використовує у викладанні свого предмета художню літературу та твори мистецтва. Висвітлює значення навчальної дисципліни для розвитку цивілізації. Мотивує роль даного предмета у житті учня. Сам є прикладом толерантного ставлення до інших людей

Залучає до своєї відповіді або письмової роботи інформацію полікультурного характеру. Визначає толерантну поведінку щодо людей, які відрізняються за соціальною, расовою, етнічною, релігійною та іншими ознаками


Комунікативна компетентність

Використовує діалогічні методи. Організує дискусії. Розробляє правила ведення дискусії (краще спільно з учнями). Спонукає висловлювати власну думку. Стимулює надання аргументованих відповідей. Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них. Слідкує за культурою мовлення школярів і сам є взірцем цього. Пропонує письмові роботи у формі твору, есе, листа до товариша, звіту про експедицію, віршів з певної теми навчальної дисципліни. Створює проблемні ситуації. Проводить нестандартні уроки, що розвивають комунікативні вміння — урок-суд, подорож, прес-конференцію тощо. Практикує захист учнями творчих робіт та проектів. Використовує інтерактивні методи навчання та прийоми педагогічної техніки комунікативної спрямованості — мозковий штурм, ділові ігри тощо

Висловлює свою думку. Вміє аргументовано її довести. Робить доповіді. Вміє написати тези, план, реферат. Проводить захист рефератів, проектів. Ставить запитання до учнів та вчителя. Відповідає на запитання учнів чи вчителя. Здатний до толерантності у спілкуванні: визначає свої помилки, уникає категоричності, додержується культури дискусії. Використовує адекватну лексику

Інформаційна компетентність

Пропонує завдання, для виконання яких необхідне звертання до альтернативних джерел інформації — додаткової літератури, комп'ютерних баз даних, Інтернету тощо. Заохочує учнів до використання додаткової інформації. Консультує з питань тематики робіт та пошуку інформації. Навчає учнів усвідомлено згортати інформацію, складаючи план, тези, конспект тощо. Стимулює критичне оцінювання інформації

Добуває інформацію з різних джерел — навчальної, довідкової, енциклопедичної, науково-популярної, художньої літератури, періодичної преси, недрукованих засобів масової інформації, комп'ютерних баз даних, Інтернету. Виділяє потрібне із масиву інформації. Поєднує різні джерела інформації. Впорядковує свої знання. Опитує оточуючих. Обробляє документи та класифікує їх. Уміє використовувати нові інформаційні технології та швидко адаптується до їх змін. Критично оцінює інформацію

Компетентність саморозвитку та самоосвіти

Стимулює самоосвітню діяльність учнів. Керує самостійною та самоосвітньою роботою учнів. Відстежує динаміку розвитку учнів. Допомагає створити та здійснити програму самоосвіти та самореалізації учнівСтворює програму самоосвіти та активно реалізує її. Демонструє достатню сформованість загально навчальних умінь. Має стійкі пізнавальні потреби та мотивацію. Уміє самостійно здобувати знання

Компетентність продуктивної творчої діяльності

Стимулює творчість учнів. Використовує інтерактивні методи. Проводить нестандартні уроки. Організує дослідницьку роботу учнів

Уміє бачити проблеми, шукати шляхи їх подолання, генерувати ідеї, спланувати та організувати свою діяльність тощо

Педагогічні правила щодо формування основних груп компетентностей учнів

 •   Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмета.

• На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль. Сьогоднішній активний учень — завтрашній активний член суспільства.

•  Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням.

•  Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися.

•  Потрібно якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити мислити причинно-розуміння причинно-наслідкових зв'язків є обов'язковою умовою розвивального навчання.

•   Пам'ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці.

•   Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від механічних переказів, дослівного відтворення.

•  Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв'язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання.

•   Вчителі з будь-якого предмета, не тільки мови і літератури, мають стежити за способом та формою висловлення думки учнів.

•  Необхідно частіше показувати учням перспективи їх навчання.

•  Використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити засвоєння системи знань.

•  Оскільки міцність запам'ятовування інформації, що засвоєна у вигляді логічних структур, є більш високою, ніж міцність розрізнених знань, закріплювати потрібно ті знання, що подані у цілісних логічних структурах.

• У значних блоках інформації легше встановлюються логічні зв'язки, чіткіше простежується головна думка, котру легше виділити й показати учням, тому в старших класах практикуйте уроки-блоки.

•  У процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні особливості кожного учня, об'єднуйте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем.

•  Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку.

• Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета.

•  Заохочуйте дослідницьку роботу школярів. Знайдіть можливості ознайомити їх із технікою експериментальної роботи, алгоритмами розв'язання винахідницьких задач, обробкою першоджерел і довідкових матеріалів.

• Суспільно-історичною практикою доводьте необхідність наукових знань, які вивчаються в школі. Навчайте так, щоб учень розумів, що навчання є для нього життєвою необхідністю.

•  Пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів.

Ці корисні правила-поради — тільки невеличка частинка, тільки вершина айсберга педагогічної мудрості, педагогічної майстерності, спільного педагогічного досвіду багатьох поколінь. Але згадати їх ще раз не буде зайвим. Пам'ятати їх, слідувати їм, керуватися ними буде дієвою умовою, яка здатна полегшити учителю досягнення провідної найважливішої мети — формування компетентностей та розвитку особистості.

Формування ключових компетентностей на уроках світової літератури можливе при створенні для цього відповідних умов. Потрібно урізноманітнити форми роботи на уроці так, щоб учні відчули необхідність своєї присутності на занятті, щоб виховати у них  любов до свого предмета, бажання вчитися та самовдосконалюватися. Тому що сучасний урок — це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, формування його життєвих компетентностей, що дозволяє досягти результатів у навчанні. А формування ключових компетентностей на уроках світової літератури та російської мови може здійснюватися наступним чином:за\п

Вид компетентності

Види діяльності на уроці

1.

Самоосвітня1. Робота з підручником.

2. Володіння різними способами читання.

3. Складання плану, рецензії, конспекту, схем, таблиць.

4. З’ясування сутності літературознавчих термінів.

5. Випереджальні завдання.

6. Формування вміння школярів скласти план, синквейн, робити висновки та узагальнення, робити рецензії.

2.

Загальнокультурна


1. Ведення дискусії.

2. Дописування уривків тексту.

3. Складання листів, щоденників.

4. Міжпредметні зв’язки

3.

Інформаційна

1. Електронні презентації

2. Відтворення візуальної та аудіо-інформації (кінохроніки, уривків з художніх та документальних кінофільмів, анімаційні діаграми).

3. Електронні тести, використання завдань, пов’язаних з аналізом таблиць, схем.

4.

Комунікативна

1. Взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах, що здебільшого застосовується під час пошуку та аналізу інформації.

2. Виконання практичних завдань.

3. Усні повідомлення учнів, бесіда, вікторина.

4. Ситуативні ігри, вправи, складання діалогів, монологів.

5.

Соціальна

1. Нестандартні уроки, ігри, конференції;

2. Стимуляція ініціативних дітей: проведення диспутів;

3. Дослідницька робота.

6.

Життєтворча

1. Твір-мініатюра за опорними словами; сплетення павутинки слів та словосполучень; творчі п'ятихвилинки; твір-опис за картиною; твір за поданим початком; твір-роздум.

2. Складання казки, вірша, байки; інсценізація творів; асоціативні творчі роботи; твір-мініатюра на основі поетичних рядків.

3. Залучення школярів до складання ребусів, реклам, синквейнів.

7.

Здоров’язберігаюча

1. Створення умов для релаксації учнів ( записи шуму моря, співу птахів).

2. Нормалізація навчального навантаження.

3. Фізкультхвилинки.

4. Дидактичний матеріал.


ЗМІСТ

Лавренчук Марія Василівна

КОМПЕТЕТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ3

Таборовець Тетяна Федорівна

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В СИСТЕМІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З УЧИТЕЛЯМИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ12

Кушнір Володимир Володимирович

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ПРИКЛАДІ ДУБРОВИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЛІЦЕЙ-ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ»21

Белеля Жанна Павлівна

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ, ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ЕЙДЕТИКИ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ27

Кренько Вікторія Іванівна

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ВИХОВНУ РОБОТУ. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ31

Белеля Жанна Павлівна

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ. «УСЕ В ТВОЇХ РУКАХ!»36

Деменко Тетяна Миколаївна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ39

Білотіл Галина Іванівна

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ І РОСІЙСЬКОЇ МОВИ45

Науково-методичне виданняКомпетентнісно орієнтований підхід до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в процесі вивчення світової літератури в умовах упровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
Тематичний збірник праць

обласного семінару-практикумуметодистів районних, міських методичних кабінетів, центрів

Рівне – 2013

Життєві компетенції є

інтегрованим результатом

навчальної діяльності учнів
Державний стандарт базової і

повної середньої освіти


Головним сьогоднішнім завданням

стало формування компетентних людей-

таких людей, які були б здатні застосувати свої знання в умовах, що змінюються, і… чия основна компетенція полягає в умінні включатися в постійне самонавчання впродовж усього життя.

М.Ш.Ноулз
Компетентним є такий учитель,

який на досить високому рівні здійснює

педагогічну діяльність і педагогічне спілкування,

який досягає високих результатів у навчанні

та вихованні школярів.

А.Маркова

Головний екзаменатор наших учнів- життя.

Наскільки вони будуть адаптованими до соціального середовища, здатними оперативно приймати правильне рішення в нестандартних ситуаціях, вмітимуть аналізувати й контролювати власну діяльність, залежить насамперед від школи.

Т.Зінов’єва
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка